Gàidhlig / English
Tha Corpas na Gàidhlig na phàirt de phròiseact DASG. Chaidh a stèidheachadh ann ann 2008 leis na h-amasan a leanas:
 • corpas dealantach iomlan de sgrìobhainnean ann an Gàidhlig na h-Alba a chruthachadh do dh’oileanaich agus luchd-rannsachaidh cànan, litreachas agus cultar Gàidhlig na h-Alba
 • an stèidh theacsail a thoirt airson a’ phròiseict eadar-oilthigheil, Faclair na Gàidhlig, air am bi faclair eachdraidheil na Gàidhlig, a tha ri teachd, stèidhichte
 • goireas a thoirt a nì planadh corpais agus teicneòlas leasachadh corpais airson na Gàidhlig nas fhasa

Tha a’ chiad earrann de Chorpas na Gàidhlig ag amas air 340 teacsa bho gach àm ann an litreachas na Gàidhlig agus bho iomadach gnè – bàrdachd, rosg, òrain agus beul-aithris nam measg sin – a chur ann an cruth didseatach. Tha na sgrìobhainnean sin (ann an liosta gu h-ìseal) air prìomhachas fhaighinn gus stèidh theacsail a thoirt dhan phròiseact faclaireachd eadar-oilthigheil, Faclair na Gàidhlig. Thathar an dùil gum bi farsaingeachd sgrìobhainnean eile air an cur ris, mar a thèid Corpas na Gàidhlig air adhart, agus thar ùine, gum bi labhairt air a riochdachadh le sgrìobhainnean agus le faidhlichean fuaim. Anns an ùine fhada, bidh an Corpas air a chleachdadh gus am faclair ùrachadh.

Gu ruige seo thathar an dèidh 30 millean facal a ghlacadh, a’ chuid as motha dhiubh ann an Gàidhlig.

Tha an 340 teacsa a chaidh a thaghadh le Faclair na Gaidhlig airson an cur ann an cruth didseatach mar phàirt dhen Chiad Earrainn ann an liosta gu h-ìseal (thèid an cur ann an cruth didseatach ma gheibhear na ceadan iomchaidh):

ID Image Title Author Editor
1 Somhairle MacGill-Eain: Dàin do Eimhir Somhairle MacGill-Eain: Dàin do Eimhir Somhairle MacGill-Eain: Dàin do Eimhir 31 (Association for Scottish Literary Studies). Glasgow: Association for Scottish Literary Studies. 2002 MacGill-Eain, Somhairle Whyte, Christopher
2 Sgeulachdan Dhòmhnaill Alasdair Sgeulachdan Dhòmhnaill Alasdair Sgeulachdan Dhòmhnaill Alasdair. Stornoway: Acair. 2001 Dòmhnallach, Dòmhnall Alasdair N/A
3 Smuaintean fo Éiseabhal (Thoughts under Eiseaval) Smuaintean fo Éiseabhal (Thoughts under Eiseaval) Smuaintean fo Éiseabhal (Thoughts under Eiseaval). Edinburgh: Birlinn. 2000 MacDonald, Donald Black, Ronald
4 Bàrdachd Dhòmhnaill Alasdair Bàrdachd Dhòmhnaill Alasdair Bàrdachd Dhòmhnaill Alasdair. Stornoway: Acair. 1999 Dòmhnallach, Dòmhnall Alasdair N/A
5 Inbhe Thearainte Dhan Ghàidhlig, Dreach iùl airson Achd Gàidhlig. Inverness: Comunn na Gàidhlig. 1999 Anon. N/A
6 Tasgadh anns an Ùine Romhainn, A’ Cruthachadh Luchd-Obrach Cothromaichte air Ghaidhealtachd is sna h-Eileanan. Inverness: Produced by Cànan, Sabhal Mòr Ostaig, Isle of Skye (for Training 2000, Children in Scotland, Rural Forum, Scotland). 1996 Anon. N/A
7 Moch is Anmoch, the Gaelic poetry of Donald A. MacNeill and other Colonsay bards. Moch is Anmoch, the Gaelic poetry of Donald A. MacNeill and other Colonsay bards. Moch is Anmoch, the Gaelic poetry of Donald A. MacNeill and other Colonsay bards.. Isle of Colonsay : House of Lochar. 1998 MacNeill, Donald A. Scouller, Alastair MacNeill
8 Hiort, Far na Laigh a’ Ghrian Hiort, Far na Laigh a’ Ghrian Hiort, Far na Laigh a’ Ghrian. Stornoway: Acair. 1995 MacFhearghuis, Calum N/A
9 Sùil air Meanbh-bhiastagan na Gàidhealtachd ’s nan Eilean. Stornoway: Acair (for Scottish Natural Heritage, and Western Isles Council). 1994 Anon. N/A
10 Coimhead air an Taigh-dubh ann an Arnol Coimhead air an Taigh-dubh ann an Arnol Coimhead air an Taigh-dubh ann an Arnol. Stornoway and Edinburgh: Historic Scotland, Museum nan Eilean . 1994 Anon. N/A
11 Am Fear Meadhanach Am Fear Meadhanach Am Fear Meadhanach. Ross-shire: Druim Fraoich. 1992 Caimbeul, Alasdair N/A
12 Croitearachd: Taghadh de dh’uidheam obair fearainn às na h-Eileanan an Iar Croitearachd: Taghadh de dh’uidheam obair fearainn às na h-Eileanan an Iar Croitearachd: Taghadh de dh’uidheam obair fearainn às na h-Eileanan an Iar. Stornoway: Acair. 1991 Anon., for Museum nan Eilean N/A
13 Iasgach: Taghadh de dh’uidheam iasgaich às na h-Eileanan an Iar Iasgach: Taghadh de dh’uidheam iasgaich às na h-Eileanan an Iar Iasgach: Taghadh de dh’uidheam iasgaich às na h-Eileanan an Iar. Stornoway: Acair. 1991 Anon., for Museum nan Eilean N/A
14 A’ Sireadh an Sgadain, Seumas Ruairidh agus Ruairidh Sheumais A’ Sireadh an Sgadain, Seumas Ruairidh agus Ruairidh Sheumais A’ Sireadh an Sgadain, Seumas Ruairidh agus Ruairidh Sheumais. Glasgow: Gairm. 1990 MacMhaoilein, Calum N/A
15 Bàrdachd na Roinn-Eòrpa an Gàidhlig (European Poetry in Gaelic) Bàrdachd na Roinn-Eòrpa an Gàidhlig (European Poetry in Gaelic) Bàrdachd na Roinn-Eòrpa an Gàidhlig (European Poetry in Gaelic). Glasgow: Gairm. 1990 N/A (Anthology) MacThomais, Ruairidh
16 Spuirean na h-Iolaire Spuirean na h-Iolaire Spuirean na h-Iolaire. Glasgow: Gairm. 1989 MacLeòid, Iain N/A
17 Loch Druidibeg, Comraich Naiseanta Naduir Loch Druidibeg, Comraich Naiseanta Naduir Loch Druidibeg, Comraich Naiseanta Naduir. Inverness: Comhairle Glèidhteachais Nàduir (Nature Conservancy Council). 1988 Anon., for Nature Conservancy Council N/A
18 Dealbh-chruth nan Eilean Siar: aithisg sgrìobhte (Western Isles Structure Plan: written statement) Dealbh-chruth nan Eilean Siar: aithisg sgrìobhte (Western Isles Structure Plan: written statement) Dealbh-chruth nan Eilean Siar: aithisg sgrìobhte (Western Isles Structure Plan: written statement). Stornoway: Comhairle nan Eilean. 1988 Anon., for Comhairle nan Eilean N/A
19 Air Druim an Eich Sgiathaich Air Druim an Eich Sgiathaich Air Druim an Eich Sgiathaich. Stornoway: Acair. 1987 Mac a’ Bhreatunnaich, Pol N/A
20 A’ Ghaidhlig anns an Eilean Sgitheanach Plana Leasachaidh Deich Bliadhna (Gaelic in Skye A Ten Year Development Plan) A’ Ghaidhlig anns an Eilean Sgitheanach Plana Leasachaidh Deich Bliadhna (Gaelic in Skye A Ten Year Development Plan) A’ Ghaidhlig anns an Eilean Sgitheanach Plana Leasachaidh Deich Bliadhna (Gaelic in Skye A Ten Year Development Plan). Inverness: Comunn na Gaidhlig. 1987 Anon., for Comunn na Gaidhlig N/A
21 Chì Mi, Bàrdachd Dhòmhnaill Iain Dhonnchaidh (The Gaelic Poetry of Donald John MacDonald) Chì Mi, Bàrdachd Dhòmhnaill Iain Dhonnchaidh (The Gaelic Poetry of Donald John MacDonald) Chì Mi, Bàrdachd Dhòmhnaill Iain Dhonnchaidh (The Gaelic Poetry of Donald John MacDonald). Edinburgh: Birlinn. 2001 MacDhòmhnaill, Dòmhnall Iain Innes, Bill
22 Eoin an Aite Eoin an Aite Eoin an Aite. Stornoway: Acair. 1986 Breeze Jones, E. V. N/A
23 Seann Taighean Tirisdeach Seann Taighean Tirisdeach Seann Taighean Tirisdeach. Tiree: Cairdean nan Taighean Tugha (The Friends of the Thatched Houses). 1986 Boyd, Ailean N/A
24 Gaidhlig Mar Mheadhon Teagaisg, Athaisg Air A’ Phroisect Seolaide [sic] 1983-85. Stornoway: Comhairle nan Eilean Siar (Western Isles Council). 1986 Dunn, Catriona N. N/A
25 Collected Poems and Songs of George Campbell Hay (Deòrsa Mac Iain Dheòrsa) Collected Poems and Songs of George Campbell Hay (Deòrsa Mac Iain Dheòrsa) Collected Poems and Songs of George Campbell Hay (Deòrsa Mac Iain Dheòrsa). Edinburgh: Edinburgh University Press. 2003 Hay, George Campbell Byrne, Michel
26 Oighreachd agus Gabhaltas Oighreachd agus Gabhaltas Oighreachd agus Gabhaltas. Aberdeen: Roinn an Fhoghlaim Cheiltich, Oilthigh Obar-Dheadhan (Celtic Department, University of Aberdeen). 1980 N/A (Anthology) MacAmhlaigh, Dòmhnall
27 Suileabhan, Sgeulachdan à Eachdraidh-Beatha Iain MhicLeòid (1889-1956) Suileabhan, Sgeulachdan à Eachdraidh-Beatha Iain MhicLeòid (1889-1956) Suileabhan, Sgeulachdan à Eachdraidh-Beatha Iain MhicLeòid (1889-1956). Glasgow: Gairm. 1983 MacFhearghuis, Calum N/A
28 Air Mo Chuairt Air Mo Chuairt Air Mo Chuairt. Stornoway: Acair. 1982 Chaimbeul, Ealasaid N/A
29 Creachadh na Clàrsaich Creachadh na Clàrsaich Creachadh na Clàrsaich. Edinburgh: MacDonald Publishers. 1982 Thomson, Derick N/A
30 Deireadh an Fhoghair Deireadh an Fhoghair Deireadh an Fhoghair. Edinburgh: W. and R. Chambers. 1979 Caimbeul, Tormod N/A
31 Ugam agus Bhuam Ugam agus Bhuam Ugam agus Bhuam. Stornoway: Club Leabhar. 1977 Moireasdan, Pàdruig Domhnallach, Domhnall Eairdsidh
32 Gàidhlig ann an Albainn (Gaelic in Scotland, A blueprint for official and private initiatives) Gàidhlig ann an Albainn (Gaelic in Scotland, A blueprint for official and private initiatives) Gàidhlig ann an Albainn (Gaelic in Scotland, A blueprint for official and private initiatives). Glasgow: Gairm. 1976 N/A (Anthology) Thomson, Derick
33 Bith-Eolas. A’ Chealla, Gintinneachd is Mean-fhàs Bith-Eolas. A’ Chealla, Gintinneachd is Mean-fhàs Bith-Eolas. A’ Chealla, Gintinneachd is Mean-fhàs. Glasgow: Gairm. 1976 N/A (Translated work) N/A
34 Fo Sgail A’ Swastika Fo Sgail A’ Swastika Fo Sgail A’ Swastika. Inverness: Club Leabhar. 1974 MacDhòmhnaill, Dòmhnull Iain N/A
35 Suathadh Ri Iomadh Rubha Suathadh Ri Iomadh Rubha Suathadh Ri Iomadh Rubha. Glasgow: Gairm. 1973 Caimbeul, Aonghas N/A
36 Nach Neònach Sin Nach Neònach Sin Nach Neònach Sin. Glasgow: Celtic Department, Glasgow University. 1973 MacCoinnich, Cailein T. N/A
37 Creach Mhor nam Fiadh Creach Mhor nam Fiadh Creach Mhor nam Fiadh. Stornoway: Stornoway Gazette. 1973 Domhnallach, Tormod N/A
38 Criomagan Ioma-dhathte Criomagan Ioma-dhathte Criomagan Ioma-dhathte. Edinburgh: Techmac & Co.. 1973 MacLeòid, Iain Aonghas N/A
39 An Aghaidh Choimheach An Aghaidh Choimheach An Aghaidh Choimheach. Glasgow: Gairm. 1973 Moireach, Iain N/A
40 A’ Bhratach Dhealrach A’ Bhratach Dhealrach A’ Bhratach Dhealrach. Inverness: Club Leabhar. 1972 Watt, Eilidh Donnchadh Mac Guaire
41 Aitealan Dlu is Cian Aitealan Dlu is Cian Aitealan Dlu is Cian. Glasgow: Gairm. 1972 Ros, An t-Urr. Coinneach N/A
42 Tir an Aigh Tir an Aigh Tir an Aigh. Glasgow: Gairm. 1971 Grannd, Dòmhnall MacDhomhnaill, Iain A.
43 Lus Chrun a Griomasaidh Lus Chrun a Griomasaidh Lus Chrun a Griomasaidh. Inverness: Club Leabhar. 1970 NicGill-Eathain, Mairi M. Donnchadh Mac Guaire
44 Briseadh na Cloiche Briseadh na Cloiche Briseadh na Cloiche 4 (Leabhraichean Ùra Gàidhlig Oilthigh Ghlaschu). Glasgow: Celtic Department, Glasgow University. 1970 N/A (Anthology) MacDhòmhnaill, Coinneach Dòmhnall
45 Dòmhnall Ruadh Chorùna: Orain is Dain le Dòmhnall Dòmhnallach a Uibhist a Tuath Dòmhnall Ruadh Chorùna: Orain is Dain le Dòmhnall Dòmhnallach a Uibhist a Tuath Dòmhnall Ruadh Chorùna: Orain is Dain le Dòmhnall Dòmhnallach a Uibhist a Tuath. Glasgow: Gairm. 1969 Dòmhnallach, Dòmhnall MacAmhlaidh, Fred
46 Saoghal an Treobhaiche Saoghal an Treobhaiche Saoghal an Treobhaiche. Inverness: Club Leabhar. 1972 MacLellan, Angus Campbell, John Lorne
47 Sporan Dhòmhnaill (Gaelic Poems and Songs by the late Donald MacIntyre, the Paisley Bard) Sporan Dhòmhnaill (Gaelic Poems and Songs by the late Donald MacIntyre, the Paisley Bard) Sporan Dhòmhnaill (Gaelic Poems and Songs by the late Donald MacIntyre, the Paisley Bard) 10 (Scottish Gaelic Texts Society). Edinburgh: Oliver and Boyd for the Scottish Gaelic Texts Society. 1968 MacIntyre, Donald MacMillan, Somerled
48 Sgrìobhaidhean Choinnich MhicLeòid (The Gaelic Prose of Kenneth MacLeod) Sgrìobhaidhean Choinnich MhicLeòid (The Gaelic Prose of Kenneth MacLeod) Sgrìobhaidhean Choinnich MhicLeòid (The Gaelic Prose of Kenneth MacLeod) 16 (Scottish Gaelic Texts Society). Edinburgh: The Scottish Academic Press for the Scottish Gaelic Texts Society. 1988 MacLeod, Kenneth Murchison, Thomas Moffatt
49 Folksongs and Folklore of South Uist Folksongs and Folklore of South Uist Folksongs and Folklore of South Uist. London: Routledge and Kegan Paul. 1955 Shaw, Margaret Fay N/A
50 An Neamhnaid Luachmhor An Neamhnaid Luachmhor An Neamhnaid Luachmhor. Stornoway: Stornoway Religious Bookshop. 1990 MacFhionghain, Eachann N/A
51 Sgialachdan Dhunnchaidh: seann sgialachdan air an gabhail le Dunnchaidh [sic] Mac Dhomhnaill Ac Dhunnchaidh, Uibhist a Deas, mar a chual e aig athair fhein iad Sgialachdan Dhunnchaidh: seann sgialachdan air an gabhail le Dunnchaidh [sic] Mac Dhomhnaill Ac Dhunnchaidh, Uibhist a Deas, mar a chual e aig athair fhein iad Sgialachdan Dhunnchaidh: seann sgialachdan air an gabhail le Dunnchaidh [sic] Mac Dhomhnaill Ac Dhunnchaidh, Uibhist a Deas, mar a chual e aig athair fhein iad. Glasgow: Alasdair Matheson & Co.. 1944 MacDonald, Duncan Craig, K. C.
52 Griasaiche Bhearnaraidh Griasaiche Bhearnaraidh Griasaiche Bhearnaraidh. Glasgow: Caledonian Press for Neil Turner. n.d. [1949] MacLeòid, Ailein Mac-an-Tuairneir, Niall
53 Ban-Altrumachd aig an Tigh Ban-Altrumachd aig an Tigh Ban-Altrumachd aig an Tigh. Glasgow: An Comunn Gaidhealach. 1939 N/A (Translated work) N/A
54 Am Measg Nam Bodach Am Measg Nam Bodach Am Measg Nam Bodach. Glasgow: An Comunn Gaidhealach. 1938 N/A (Anthology) Anon., for An Comunn Gaidhealach
55 Gaelic Riddles and Enigmas (Toimhseachain agus Dubh-Fhacail) Gaelic Riddles and Enigmas (Toimhseachain agus Dubh-Fhacail) Gaelic Riddles and Enigmas (Toimhseachain agus Dubh-Fhacail). Glasgow: Sinclair, Celtic Press. 1938 Nicolson, Alexander N/A
56 Baird Chill-Chomain. Orain agus Dain le Donnchadh agus Tearlach Mac Nimhein Ile (The Kilchoman Bards. The Songs and Poems of Duncan and Charles MacNiven Islay) Baird Chill-Chomain. Orain agus Dain le Donnchadh agus Tearlach Mac Nimhein Ile (The Kilchoman Bards. The Songs and Poems of Duncan and Charles MacNiven Islay) Baird Chill-Chomain. Orain agus Dain le Donnchadh agus Tearlach Mac Nimhein Ile (The Kilchoman Bards. The Songs and Poems of Duncan and Charles MacNiven Islay). Glasgow: Alex. MacLaren & Sons. 1936 MacNìmhein, Donnchadh & Tearlach Mac Dhughaill, Eachann
57 Litrichean Alasdair Mhoir Litrichean Alasdair Mhoir Litrichean Alasdair Mhoir. Stornoway: Cuairtear Steornabhaigh (Stornoway Gazette). 1932 Macleoid, Iain N. N/A
58 Na Baird Thirisdeach, Saothair Ar Co-luchd-duthcha aig an Tigh ’s Bho’n Tigh (The Tiree Bards, Being the Original Compositions of Natives of Tiree at Home and Abroad) Na Baird Thirisdeach, Saothair Ar Co-luchd-duthcha aig an Tigh ’s Bho’n Tigh (The Tiree Bards, Being the Original Compositions of Natives of Tiree at Home and Abroad) Na Baird Thirisdeach, Saothair Ar Co-luchd-duthcha aig an Tigh ’s Bho’n Tigh (The Tiree Bards, Being the Original Compositions of Natives of Tiree at Home and Abroad). Tiree: An Comunn Tirisdeach (The Tiree Association). 1932 N/A (Anthology) Camshron, an t-Urr. Eachann
60 Gnàthasan Càinnte Gàidhlig (Gaelic Idioms and Expressions) Gnàthasan Càinnte Gàidhlig (Gaelic Idioms and Expressions) Gnàthasan Càinnte Gàidhlig (Gaelic Idioms and Expressions). Stornoway: Stornoway Gazette. 1927 N/A (Edited work) MacDonald, Duncan
61 Guthan o na Beanntaibh (Voices from the Hills) Guthan o na Beanntaibh (Voices from the Hills) Guthan o na Beanntaibh (Voices from the Hills). Glasgow: An Comunn Gàidhealach. 1927 N/A (Anthology) MacDonald, John
62 Cailin Sgiathanach no Faodalach na h-Abaid (A Maid of Skye or The Foundling of the Abbey) Cailin Sgiathanach no Faodalach na h-Abaid (A Maid of Skye or The Foundling of the Abbey) Cailin Sgiathanach no Faodalach na h-Abaid (A Maid of Skye or The Foundling of the Abbey). Glasgow: Alexander MacLaren & Sons. 1923 MacLeòid, Seumas N/A
63 Cabhair do Chroiteran airson Tighean-comhnuidh agus Togalaichean eile a chuir ann an ordugh Cabhair do Chroiteran airson Tighean-comhnuidh agus Togalaichean eile a chuir ann an ordugh Cabhair do Chroiteran airson Tighean-comhnuidh agus Togalaichean eile a chuir ann an ordugh. Edinburgh: Board of Agriculture for Scotland. 1921 Anon., for Board of Agriculture for Scotland N/A
64 Dùn-Àluinn no an t-Oighre ’na Dhiobarach (Dunalaine or the Banished Heir) Dùn-Àluinn no an t-Oighre ’na Dhiobarach (Dunalaine or the Banished Heir) Dùn-Àluinn no an t-Oighre ’na Dhiobarach (Dunalaine or the Banished Heir). Paisley (Paislig): Alexander Gardner (Alasdair Gardner). 1912 Mac Cormaic, Iain MacFarlane, Malcolm
65 Rosg Gaidhlig (Specimens of Gaelic Prose) Rosg Gaidhlig (Specimens of Gaelic Prose) Rosg Gaidhlig (Specimens of Gaelic Prose). Inverness: An Comunn Gaidhealach. 1915 N/A (Edited work) Watson, William J.
66 A’ Bhraisd Lathurnach A’ Bhraisd Lathurnach A’ Bhraisd Lathurnach. Glasgow: Alexander MacLaren & Sons. 1914 MacDhughaill, Eachann N/A
67 Teagasg nan Cosamhlachdan Teagasg nan Cosamhlachdan Teagasg nan Cosamhlachdan. Edinburgh: John Grant. 1914 Martin, Donald John MacIllinnein, Calum
68 An t-Ogha Mor, No Am Fear-Sgeoil Air Uilinn An t-Ogha Mor, No Am Fear-Sgeoil Air Uilinn An t-Ogha Mor, No Am Fear-Sgeoil Air Uilinn. Glasgow: Alexander MacLaren & Sons. 1913 Mac Dhonnachaidh, Aonghas N/A
69 Aig Tigh na Beinne Aig Tigh na Beinne Aig Tigh na Beinne. Oban and Glasgow: Hugh MacDonald (Oban) and Alex. M’Laren & Son (Glasgow). 1911 G[rant], K[atherine] W[hyte] N/A
70 Oiteagan o’n Iar (Breezes from the West) Oiteagan o’n Iar (Breezes from the West) Oiteagan o’n Iar (Breezes from the West). Paisley: Alexander Gardner. 1908 MacCormick, John Mac Phàrlain, Calum
71 Dain agus Orain (Poems and Songs) Dain agus Orain (Poems and Songs) Dain agus Orain (Poems and Songs). Inverness: An Eachdraidh Tuathach. 1918 MacLeod, John N/A
72 Lòchran an Anma: Leabhar-ùrnaigh Caitliceach Lòchran an Anma: Leabhar-ùrnaigh Caitliceach Lòchran an Anma: Leabhar-ùrnaigh Caitliceach. Edinburgh: Sands and Co. (Sands agus A’ Chuideach [sic]). 1906 Anon. N/A
73 Eilein na h-Òige, The Poems of Fr Allan McDonald Eilein na h-Òige, The Poems of Fr Allan McDonald Eilein na h-Òige, The Poems of Fr Allan McDonald. Glasgow: Mungo Books. 2002 McDonald, Fr Allan Black, Ronald
75 “Saor Mharsantachd” no Marsantachd Dhaor, agus mar a Bhuineas i ri Staid na ’n Croitearan “Saor Mharsantachd” no Marsantachd Dhaor, agus mar a Bhuineas i ri Staid na ’n Croitearan “Saor Mharsantachd” no Marsantachd Dhaor, agus mar a Bhuineas i ri Staid na ’n Croitearan. Edinburgh: David MacDonald. c.1905 Morrison, Peter N/A
77 Leabhar na Ceilidh: Sgeulachdan Ait agus Dain Aighearach Leabhar na Ceilidh: Sgeulachdan Ait agus Dain Aighearach Leabhar na Ceilidh: Sgeulachdan Ait agus Dain Aighearach. Glasgow: Archibald Sinclair. 1898 N/A (Anthology) Whyte, Henry
78 Leabhar nan Gleann Leabhar nan Gleann Leabhar nan Gleann. Edinburgh: N. MacLeod. 1898 N/A Henderson, George
79 An t-Urramach Iain Mac-Rath (“Mac-Rath Mor”): A Bha ann an Leodhas. Beagan Iomraidh m’ a Bheatha agus Criomagan de ’Theagasg An t-Urramach Iain Mac-Rath (“Mac-Rath Mor”): A Bha ann an Leodhas. Beagan Iomraidh m’ a Bheatha agus Criomagan de ’Theagasg An t-Urramach Iain Mac-Rath (“Mac-Rath Mor”): A Bha ann an Leodhas. Beagan Iomraidh m’ a Bheatha agus Criomagan de ’Theagasg. Inverness: G. Young. 1894 Mac-Neacail, Neacal N/A
82 Dan Spioradail le Domhnull Cattanach, Sliabh Sgir Ceannghuisich Dan Spioradail le Domhnull Cattanach, Sliabh Sgir Ceannghuisich Dan Spioradail le Domhnull Cattanach, Sliabh Sgir Ceannghuisich. Inverness: Printed at the “Northern Chronicle” Office. 1885 Cattanach, Domhnull N/A
83 Dain agus Orain Ghaidhlig le Mairi Nic-A-Phearsoin (Mairi, Nighean Iain Bhain), agus Cunntas Ghoirid air a’ Beatha le Alastair Mac-Bheathain, M.A. Dain agus Orain Ghaidhlig le Mairi Nic-A-Phearsoin (Mairi, Nighean Iain Bhain), agus Cunntas Ghoirid air a’ Beatha le Alastair Mac-Bheathain, M.A. Dain agus Orain Ghaidhlig le Mairi Nic-A-Phearsoin (Mairi, Nighean Iain Bhain), agus Cunntas Ghoirid air a’ Beatha le Alastair Mac-Bheathain, M.A.. Inverness: A. agus U. Mac-Coinnich. 1891 Nic a’ Phearsain, Màiri Whyte, John
84 Tuath is Tighearna. Tenants and Landlords Tuath is Tighearna. Tenants and Landlords Tuath is Tighearna. Tenants and Landlords 18 (Scottish Gaelic Texts Society). Edinburgh: Scottish Academic Press for the Scottish Gaelic Texts Society. 1995 N/A (Edited work) Meek, Donald
85 Comhchruinneachadh Ghlinn-a-Bhaird (The Glenbard Collection of Gaelic Poetry) Comhchruinneachadh Ghlinn-a-Bhaird (The Glenbard Collection of Gaelic Poetry) Comhchruinneachadh Ghlinn-a-Bhaird (The Glenbard Collection of Gaelic Poetry) 1 volume in three parts. Charlottetown: Haszard & Moore. 1890 N/A (Edited work) Sinclair, Rev. Alexander MacLean
86 Marbh-rainn air daoine urramach diadhaidh a bha ’an Sgire Dhornaich, ’an Cataobh Marbh-rainn air daoine urramach diadhaidh a bha ’an Sgire Dhornaich, ’an Cataobh Marbh-rainn air daoine urramach diadhaidh a bha ’an Sgire Dhornaich, ’an Cataobh. Dingwall: Printed at the ‘Ross-shire Journal’ Office. 1887 Guinne, Uilleam (’sa Bhean) N/A
87 Clarsach Shioin (The Highland Hymnal) Clarsach Shioin (The Highland Hymnal) Clarsach Shioin (The Highland Hymnal). Glasgow and Oban: Archibald Sinclair (Glasgow), Duncan Cameron (Oban). 1886 N/A (Translated work) N/A
88 Clàrsach nam Beann Clàrsach nam Beann Clàrsach nam Beann. Glasgow: Evan MacColl Memorial Committee. 1937 MacColl, Evan MacDhughaill, Eachann
89 Croft Cultivation Croft Cultivation Croft Cultivation. Inverness: R. Carruthers & Sons. 1885 N/A (Translated work) N/A
90 Poems Poems Poems. Edinburgh: Maclachlan and Stewart. 1884 Campbell, John N/A
91 Gaelic Names of Plants (Scottish and Irish): Collected and Arranged in Scientific Order, with Notes on their Etymology, their Uses, Plant Superstitions, etc., Among the Celts, with Copious Gaelic, English, and Scientific Indices Gaelic Names of Plants (Scottish and Irish): Collected and Arranged in Scientific Order, with Notes on their Etymology, their Uses, Plant Superstitions, etc., Among the Celts, with Copious Gaelic, English, and Scientific Indices Gaelic Names of Plants (Scottish and Irish): Collected and Arranged in Scientific Order, with Notes on their Etymology, their Uses, Plant Superstitions, etc., Among the Celts, with Copious Gaelic, English, and Scientific Indices. Edinburgh and London: William Blackwood and Sons. 1883 Cameron, John N/A
92 Collection of Gaelic Proverbs and Familiar Phrases Collection of Gaelic Proverbs and Familiar Phrases Collection of Gaelic Proverbs and Familiar Phrases. Edinburgh: MacLachlan and Stewart. 1881 N/A (Edited work) Nicolson, Alexander
93 Laithean Ceisde ann an Leodhas Mu’n a’ Bhliadhna 1880 Laithean Ceisde ann an Leodhas Mu’n a’ Bhliadhna 1880 Laithean Ceisde ann an Leodhas Mu’n a’ Bhliadhna 1880. Stornoway: Donald M. Campbell (printed by the Stornoway Gazette). ND [1881 or 1891?] Anon. Anon.
94 Poems and Songs: Gaelic and English Poems and Songs: Gaelic and English Poems and Songs: Gaelic and English. Edinburgh, Inverness, and Oban: Maclachlan & Stewart (Edinburgh), John Noble (Inverness), J. W. Miller (Oban). 1880 MacKellar, Mary N/A
95 An t-Òranaiche: no Co-Thional Taghte Do Òrain Ùr Agus Shean (The Gaelic Songster) An t-Òranaiche: no Co-Thional Taghte Do Òrain Ùr Agus Shean (The Gaelic Songster) An t-Òranaiche: no Co-Thional Taghte Do Òrain Ùr Agus Shean (The Gaelic Songster). Glasgow: Archibald Sinclair. 1879 N/A (Edited work) Mac-Na-Ceàrdadh, Gilleasbuig
96 Eolas agus Seoladh: air son Luchd-euslainte Eolas agus Seoladh: air son Luchd-euslainte Eolas agus Seoladh: air son Luchd-euslainte. Glaschu: G. Mac-Na-Ceardadh. 1877 Mac ’Ille-Dhuibh, D. N/A
97 Ordo Missæ, ’an Laidinn ’s ’an Gáidhlig, agus Ùrnaighean Eile. Ordo Missæ, ’an Laidinn ’s ’an Gáidhlig, agus Ùrnaighean Eile. Ordo Missæ, ’an Laidinn ’s ’an Gáidhlig, agus Ùrnaighean Eile.. Edinburgh: Lorimer & Gillies (Lorimer ’us Gillies). 1877 Anon. N/A
98 Orain ann sa Ghailig le Donnchadh Mac Coinnich, “Bard Cheann-loch-iugh”; air an sgriobhadh sios o’ aithris beoil a bhaird fein, agus air an cur an ordugh, le roi’-radh ann am Beurla, le Alastair Mac Coinnich… (Songs and Poems in the Gaelic Language…) Orain ann sa Ghailig le Donnchadh Mac Coinnich, “Bard Cheann-loch-iugh”; air an sgriobhadh sios o’ aithris beoil a bhaird fein, agus air an cur an ordugh, le roi’-radh ann am Beurla, le Alastair Mac Coinnich… (Songs and Poems in the Gaelic Language…) Orain ann sa Ghailig le Donnchadh Mac Coinnich, “Bard Cheann-loch-iugh”; air an sgriobhadh sios o’ aithris beoil a bhaird fein, agus air an cur an ordugh, le roi’-radh ann am Beurla, le Alastair Mac Coinnich… (Songs and Poems in the Gaelic Language…). Inverness: Uilleam B. & E. Forsyth for Duncan MacKenzie. 1875 MacKenzie, Duncan MacKenzie, Alexander
99 The Gaelic Songs of the Late Dr. MacLachlan, Rahoy, with Prefatory Biography, edited for the Ardnamurchan, Morven and Suineart Association, by H. C. Gillies The Gaelic Songs of the Late Dr. MacLachlan, Rahoy, with Prefatory Biography, edited for the Ardnamurchan, Morven and Suineart Association, by H. C. Gillies The Gaelic Songs of the Late Dr. MacLachlan, Rahoy, with Prefatory Biography, edited for the Ardnamurchan, Morven and Suineart Association, by H. C. Gillies. Glasgow: Archibald Sinclair. 1880 MacLachlan, Dr. John Gillies, H. C.
100 Am Filidh Gaidhealach or the Highland Minstrel: A Collection of the Most Popular Ancient and Modern Songs of the Gael of Scotland Am Filidh Gaidhealach or the Highland Minstrel: A Collection of the Most Popular Ancient and Modern Songs of the Gael of Scotland Am Filidh Gaidhealach or the Highland Minstrel: A Collection of the Most Popular Ancient and Modern Songs of the Gael of Scotland. Inverness: Hugh MacKenzie. 1873 N/A (Anthology) MacKenzie, Hugh
101 Leabhar na Feinne, Vol. I, Gaelic Texts, Heroic Gaelic Ballads, collected in Scotland, chiefly from 1512 to 1871, Copied from old manuscripts preserved at Edinburgh and elsewhere, and from rare books; and orally collected since 1859; with lists of collections, and of their contents; and with a short account of the documents quoted Leabhar na Feinne, Vol. I, Gaelic Texts, Heroic Gaelic Ballads, collected in Scotland, chiefly from 1512 to 1871, Copied from old manuscripts preserved at Edinburgh and elsewhere, and from rare books; and orally collected since 1859; with lists of collections, and of their contents; and with a short account of the documents quoted Leabhar na Feinne, Vol. I, Gaelic Texts, Heroic Gaelic Ballads, collected in Scotland, chiefly from 1512 to 1871, Copied from old manuscripts preserved at Edinburgh and elsewhere, and from rare books; and orally collected since 1859; with lists of collections, and of their contents; and with a short account of the documents quoted Vol. I (all published). London: Spottiswoode & Co. for the author. 1872 N/A (Edited work) Campbell, J. F.
103 Oranan Nuadh Spioradail Oranan Nuadh Spioradail Oranan Nuadh Spioradail. Eiligin: Seumas Blac. 1869 Mac-Intoisich, Ian N/A
104 An Duanaire: A New Collection of Gaelic Songs and Poems, (Never Before Printed.) / An Duanaire: Co-thional Ùr de dh’Órain, de Dhuanagan, etc. (nach robh riabh roimhe ’an clò) An Duanaire: A New Collection of Gaelic Songs and Poems, (Never Before Printed.) / An Duanaire: Co-thional Ùr de dh’Órain, de Dhuanagan, etc. (nach robh riabh roimhe ’an clò) An Duanaire: A New Collection of Gaelic Songs and Poems, (Never Before Printed.) / An Duanaire: Co-thional Ùr de dh’Órain, de Dhuanagan, etc. (nach robh riabh roimhe ’an clò). Edinburgh: MacLachlan & Stewart. 1868 N/A (Edited work) MacPherson, Donald
105 Laoidhean agus Dain Laoidhean agus Dain Laoidhean agus Dain. Glasgow, Edinburgh, Oban, Inverness, Stornoway (Glascho, Dun-Eidin, Oban, Inbhirnis, Steornabhadh): G. Mac-na-Ceardadh (Glasgow), Mac-Lachlainn, An Stiuartach ’s an Cuideachd (Edinburgh), S. Muilleir (Oban), I. Noble (Inverness), Mac-a’-Phearsain ’s an Cuideachd (Stornoway). 1868 MacLean, Rev. Duncan N/A
106 Eachdraidh na h-Alba Eachdraidh na h-Alba Eachdraidh na h-Alba. Glasgow, Oban and Inverness (Glascho, Oban, Inbhirnis): G. Mac-Na-Ceardadh (Glasgow), S. Muilleir (Oban), I. Noble (Inverness). 1867 Mac Coinnich, Aonghas N/A
107 Dain Spioradail Dain Spioradail Dain Spioradail. Elgin: Peter MacDonald. 1837 Grannd, Paruig N/A
108 Caraid nan Gaidheal Caraid nan Gaidheal Caraid nan Gaidheal. Glasgow: William MacKenzie. 1867 MacLeod, Rev. Dr Norman Clerk, Archibald
109 Laoidhean Spioradail Laoidhean Spioradail Laoidhean Spioradail. Perth, Edinburgh, Elgin: J. Dewar (Perth), D.R. Collie (Edinburgh), W. M'Donald (Elgin). 1862 Grant, Daniel N/A
110 Filidh nam Beann: The Mountain Songster. The Choicest Collection of Original and Selected Gaelic Songs now Known Filidh nam Beann: The Mountain Songster. The Choicest Collection of Original and Selected Gaelic Songs now Known Filidh nam Beann: The Mountain Songster. The Choicest Collection of Original and Selected Gaelic Songs now Known. Glasgow: Waitt & Stewart. [1860] N/A (Edited work) Anon.
111 Litir bho Nial Cleireach ’an Canada Uachdrach, gu ’bhrathair, Coinneach Cleireach, a bha ’s an Eilean Ileach Litir bho Nial Cleireach ’an Canada Uachdrach, gu ’bhrathair, Coinneach Cleireach, a bha ’s an Eilean Ileach Litir bho Nial Cleireach ’an Canada Uachdrach, gu ’bhrathair, Coinneach Cleireach, a bha ’s an Eilean Ileach. Glasgow: A. Sinclair for Neil Campbell. 1860 Cleireach, Nial N/A
113 Reul-Eolas: anns am bheil Cunntas air Cuspairibh an Rian-Ghreine; agus Fath-sgriobhadh ’s am bheil Gearr-shealladh air na Reultaibh Suidhichte Reul-Eolas: anns am bheil Cunntas air Cuspairibh an Rian-Ghreine; agus Fath-sgriobhadh ’s am bheil Gearr-shealladh air na Reultaibh Suidhichte Reul-Eolas: anns am bheil Cunntas air Cuspairibh an Rian-Ghreine; agus Fath-sgriobhadh ’s am bheil Gearr-shealladh air na Reultaibh Suidhichte. Edinburgh: Oliver & Boyd. 1857 Conall, Donnachadh M. N/A
114 Cumha do dh’Iain Domhnullach, fear a’ Gharbha-mhoir ann am Baideanach, a chaochail s a’ bhliadhna 1830 Cumha do dh’Iain Domhnullach, fear a’ Gharbha-mhoir ann am Baideanach, a chaochail s a’ bhliadhna 1830 Cumha do dh’Iain Domhnullach, fear a’ Gharbha-mhoir ann am Baideanach, a chaochail s a’ bhliadhna 1830. Glasgow: A. Sinclair. 1855 Mac-a-Phearsain, Caiptean N/A
115 Orain Le Gilleaspuig Caimbeul, Aig Ceann-Loch-Earn Orain Le Gilleaspuig Caimbeul, Aig Ceann-Loch-Earn Orain Le Gilleaspuig Caimbeul, Aig Ceann-Loch-Earn. Edinburgh (Dùn-Eudainn): Johnson and Hunter (Mac-Iain agus Hunter). 1851 Caimbeul, Gilleaspuig N/A
116 An Tiodhlac Do-Labhairt. A Gaelic Sermon Preached by the Late Rev. Archibald Cook, Free Church, Daviot An Tiodhlac Do-Labhairt. A Gaelic Sermon Preached by the Late Rev. Archibald Cook, Free Church, Daviot An Tiodhlac Do-Labhairt. A Gaelic Sermon Preached by the Late Rev. Archibald Cook, Free Church, Daviot. Glasgow: A. Sinclair. 1868 Cook, Rev. Archibald N/A
118 Marbhrainn, a Rinneadh air Diadhairibh Urramach, Nach Maireann: agus Dàna Spioradail Eile Marbhrainn, a Rinneadh air Diadhairibh Urramach, Nach Maireann: agus Dàna Spioradail Eile Marbhrainn, a Rinneadh air Diadhairibh Urramach, Nach Maireann: agus Dàna Spioradail Eile. Edinburgh (Dun-Éidin): Uilleam P. Ceanadaidh. 1848 Dòmhnullach, Dr. Iain N/A
119 Laoidhean Spioradail Laoidhean Spioradail Laoidhean Spioradail. Glasgow: Neil Campbell. 1857 Hendri, Domhnull N/A
120 An Seòl air an Glacar agus an Gréidhear an Sgadan; agus air an Gréidhear an Trosg, an Langa, an Traille, agus am Falmair An Seòl air an Glacar agus an Gréidhear an Sgadan; agus air an Gréidhear an Trosg, an Langa, an Traille, agus am Falmair An Seòl air an Glacar agus an Gréidhear an Sgadan; agus air an Gréidhear an Trosg, an Langa, an Traille, agus am Falmair. Edinburgh: T. Constable. 1846 N/A (Translated work) N/A
121 Eachdraidh a’ Phrionnsa, no Bliadhna Thearlaich Eachdraidh a’ Phrionnsa, no Bliadhna Thearlaich Eachdraidh a’ Phrionnsa, no Bliadhna Thearlaich. Edinburgh: Thornton and Collie (Thornton agus Collie). 1844 Mac-Choinnich, Iain N/A
122 Marbh-rann air Daonaibh Chaidh Dhith, air Bord Soitheach Briste a Chaidh mach air Cladach Chatboil, aig Toiseach na Bliadhna 1843. Inverness: Northern Counties Newspaper and Printing and Publishing Company for Miss Maggie Mitchell, Rockfield Village, Portmahomack. 1843? Ross, Artar N/A
123 Laoidhean Spioradail a Chum Cuideachadh le Cràbhadh nan Gael Laoidhean Spioradail a Chum Cuideachadh le Cràbhadh nan Gael Laoidhean Spioradail a Chum Cuideachadh le Cràbhadh nan Gael. Glasgow: John Niven & Son. 1841 Dughallach, Donnachadh N/A
124 Ceann-iuil an Fhir-imrich do dh’America Mu-thuath; or, the Emigrant’s Guide to North America. Glasgow, Oban, Inverness, Dingwall: J. & P. Campbell (Glasgow), J. Miller (Oban), J. Bain & Co. (Inverness), A. Keith (Dingwall). 1841 MacDougall, Robert N/A
125 Sar-Obair nam Bard Gaelach: or, the Beauties of Gaelic Poetry, and the Lives of the Highland Bards; with historical and Critical Notes, and a Comprehensive Glossary of Provincial Words Sar-Obair nam Bard Gaelach: or, the Beauties of Gaelic Poetry, and the Lives of the Highland Bards; with historical and Critical Notes, and a Comprehensive Glossary of Provincial Words Sar-Obair nam Bard Gaelach: or, the Beauties of Gaelic Poetry, and the Lives of the Highland Bards; with historical and Critical Notes, and a Comprehensive Glossary of Provincial Words. Glasgow: MacGregor, Polson, & Co. . 1841 N/A (Edited work) MacKenzie, John
126 Leabhar Cheistean mu Nadur a Bhaistidh, airson Seòladh agus Cuideachadh Pharantan ’n an Dleasnas a thaobh an Ordugh so. Maille ri Earail Dhoibhsan a tha Cuir an Dleasnas ’s an Ni so ann an Beag Suim. Leabhar Cheistean mu Nadur a Bhaistidh, airson Seòladh agus Cuideachadh Pharantan ’n an Dleasnas a thaobh an Ordugh so. Maille ri Earail Dhoibhsan a tha Cuir an Dleasnas ’s an Ni so ann an Beag Suim. Leabhar Cheistean mu Nadur a Bhaistidh, airson Seòladh agus Cuideachadh Pharantan ’n an Dleasnas a thaobh an Ordugh so. Maille ri Earail Dhoibhsan a tha Cuir an Dleasnas ’s an Ni so ann an Beag Suim.. Glasgow: M. Ogle. 1840 Beith, Rev. Alexander N/A
127 Marbhrann do ’n t-Shiosalach, Srathghlais, a Chriochnaich a Bheath so air a Bhliadhna 1838, a bha na Phrop Dileas do ’n Eaglais Marbhrann do ’n t-Shiosalach, Srathghlais, a Chriochnaich a Bheath so air a Bhliadhna 1838, a bha na Phrop Dileas do ’n Eaglais Marbhrann do ’n t-Shiosalach, Srathghlais, a Chriochnaich a Bheath so air a Bhliadhna 1838, a bha na Phrop Dileas do ’n Eaglais. [Inverness]: NP. [1838] Friseal, Huistean N/A
128 An Teachdaire Ùr Gàidhealach An Teachdaire Ùr Gàidhealach An Teachdaire Ùr Gàidhealach 9 issues. Published monthly from Nov. 1835 to August 1836. No issue was published in March 1936.. Glasgow [thus Scottish Gaelic Union Catalogue]: D. Macfarlane [thus Scottish Gaelic Union Catalogue]. 1835-36 N/A Maclean, Lachlan
129 An Cath Spioradail An Cath Spioradail An Cath Spioradail. Perth: Morisons. 1835 N/A (Translated work) N/A
130 Leabhar nan Cnoc: Comh-chruinneachadh do Nithibh Sean agus Nuadh; airson Oilean agus Leas nan Gaidheal Leabhar nan Cnoc: Comh-chruinneachadh do Nithibh Sean agus Nuadh; airson Oilean agus Leas nan Gaidheal Leabhar nan Cnoc: Comh-chruinneachadh do Nithibh Sean agus Nuadh; airson Oilean agus Leas nan Gaidheal. Greenock: Neill & Fraser. 1834 N/A (Edited work) MacLeoid, Tormod
131 Daoine air an Comhairleachadh an aghaidh bhi Deanamh Croin orra fhein. Searmoin, a Thugadh Seachad an’ Inerpheafaran aig an am an do Bhris an Galar d’an Goirear an Colera Mach sa Bhaile Daoine air an Comhairleachadh an aghaidh bhi Deanamh Croin orra fhein. Searmoin, a Thugadh Seachad an’ Inerpheafaran aig an am an do Bhris an Galar d’an Goirear an Colera Mach sa Bhaile Daoine air an Comhairleachadh an aghaidh bhi Deanamh Croin orra fhein. Searmoin, a Thugadh Seachad an’ Inerpheafaran aig an am an do Bhris an Galar d’an Goirear an Colera Mach sa Bhaile. Inverness: David Aitken (Daibhidh Aitcinn). 1832 Domhnullach, Eoin N/A
132 Co-chruinneach dh’Orain Thaghte Ghaeleach, nach robh riamh ann an Clo-buala Co-chruinneach dh’Orain Thaghte Ghaeleach, nach robh riamh ann an Clo-buala Co-chruinneach dh’Orain Thaghte Ghaeleach, nach robh riamh ann an Clo-buala. Edinburgh: John Elder. 1831 N/A (Edited work) Mac Intoisich, Donncha
134 Orain, Marbhrannan, agus Duanagan, Ghaidhealach Orain, Marbhrannan, agus Duanagan, Ghaidhealach Orain, Marbhrannan, agus Duanagan, Ghaidhealach. Inverness: Alastair Mac-an-Toisich. 1829 Dughalach, Ailein N/A
135 Co’Chruinneachadh, air a Chur r’a chéile air Iarrtas Comuinn Ard-Sheanadh Eagluis na h-Alba; arson an Sgoilean, air feadh Tìr-mòr agus Eileana na Gaeltachd Co’Chruinneachadh, air a Chur r’a chéile air Iarrtas Comuinn Ard-Sheanadh Eagluis na h-Alba; arson an Sgoilean, air feadh Tìr-mòr agus Eileana na Gaeltachd Co’Chruinneachadh, air a Chur r’a chéile air Iarrtas Comuinn Ard-Sheanadh Eagluis na h-Alba; arson an Sgoilean, air feadh Tìr-mòr agus Eileana na Gaeltachd. Glasgow: A. Young. 1828 N/A (Edited work) MacLeod, Rev. Dr Norman
136 An Ceangal Eaglais a tha eadar creidich agus an clann bheag; agus, na lorg sin, a choir a tha aca air baisteadh. Searmoin air a searmonachadh ann an tigh coinneamh na h-Eaglais coimh-thionalach ann an Obair-Rhethain; le Seumas Spence, A. M., agus a nis air a h-eadar-theangachadh gu Gaidhlig, le C. Mac Lauruinn, Glascho An Ceangal Eaglais a tha eadar creidich agus an clann bheag; agus, na lorg sin, a choir a tha aca air baisteadh. Searmoin air a searmonachadh ann an tigh coinneamh na h-Eaglais coimh-thionalach ann an Obair-Rhethain; le Seumas Spence, A. M., agus a nis air a h-eadar-theangachadh gu Gaidhlig, le C. Mac Lauruinn, Glascho An Ceangal Eaglais a tha eadar creidich agus an clann bheag; agus, na lorg sin, a choir a tha aca air baisteadh. Searmoin air a searmonachadh ann an tigh coinneamh na h-Eaglais coimh-thionalach ann an Obair-Rhethain; le Seumas Spence, A. M., agus a nis air a h-eadar-theangachadh gu Gaidhlig, le C. Mac Lauruinn, Glascho Ardchattan, Argyll. Glasgow: Aindreas Og. 1825 Spence, James N/A
137 Ewen MacLachlan’s Gaelic Verse Comprising a Translation of Homer’s Iliad Books I-VIII and Original Compositions. Inverness: R. Carruthers & Sons for the University of Aberdeen . 1937 MacLachlan, Ewen MacDonald, John
138 Dain a Chomhadh [sic, for Chomhnadh] Crabhuidh Dain a Chomhadh [sic, for Chomhnadh] Crabhuidh Dain a Chomhadh [sic, for Chomhnadh] Crabhuidh. Glasgow: Young & Gallie (Og & Galie). 1819 MacGregor, James N/A
139 Poems in English, Scotch, and Gaelic, on Various Subjects Poems in English, Scotch, and Gaelic, on Various Subjects Poems in English, Scotch, and Gaelic, on Various Subjects. Glasgow: Young, Gallie, & Co.. 1817 Walker, John N/A
140 Laoidhean Bean Torra Dhamh. Gaelic Hymns of Mrs Clark Including Three Never Before Published Laoidhean Bean Torra Dhamh. Gaelic Hymns of Mrs Clark Including Three Never Before Published Laoidhean Bean Torra Dhamh. Gaelic Hymns of Mrs Clark Including Three Never Before Published. Inverness: “Northern Chronicle” Office. 1902 Clark, Mary Sinton, Rev. Thomas
141 Comhchruinneacha do dh’ Orain Taghta, Ghaidhealach, nach robh riamh roimhe Clo-bhuailte gus a nis, air an Tional o Mheodhair, air feadh na Gaidhealtachd a’s Eileine na h-Alba Comhchruinneacha do dh’ Orain Taghta, Ghaidhealach, nach robh riamh roimhe Clo-bhuailte gus a nis, air an Tional o Mheodhair, air feadh na Gaidhealtachd a’s Eileine na h-Alba Comhchruinneacha do dh’ Orain Taghta, Ghaidhealach, nach robh riamh roimhe Clo-bhuailte gus a nis, air an Tional o Mheodhair, air feadh na Gaidhealtachd a’s Eileine na h-Alba. Edinburgh: T. Stiubhard. 1813 N/A (Edited work) Mac-an-Tuairneir, Paruig
142 Cuairt an Oilthirich; no Turus a Chriosduidh; o’n t-Saoghal Seo Chum an Ath-shaoghail: fo Shamhladh Bruadair. Ann an Da Earrainn. Cuairt an Oilthirich; no Turus a Chriosduidh; o’n t-Saoghal Seo Chum an Ath-shaoghail: fo Shamhladh Bruadair. Ann an Da Earrainn. Cuairt an Oilthirich; no Turus a Chriosduidh; o’n t-Saoghal Seo Chum an Ath-shaoghail: fo Shamhladh Bruadair. Ann an Da Earrainn.. Edinburgh: T. Stiubhart. 1812 N/A (Translated work) N/A
143 Orain Nuadh Ghaeleach; maille ri Beagain do Cho-chruinneachadh Urramach na’n Aireamh Orain Nuadh Ghaeleach; maille ri Beagain do Cho-chruinneachadh Urramach na’n Aireamh Orain Nuadh Ghaeleach; maille ri Beagain do Cho-chruinneachadh Urramach na’n Aireamh. Inverness: Eoin Young. 1811 N/A (Edited work) MacLeoid, Domhnul
145 Searmona le Mr Eobhann Mac Diarmaid, Ministeir ann an Glascho, agus na Dheigh sin, an Comrie Searmona le Mr Eobhann Mac Diarmaid, Ministeir ann an Glascho, agus na Dheigh sin, an Comrie Searmona le Mr Eobhann Mac Diarmaid, Ministeir ann an Glascho, agus na Dheigh sin, an Comrie. Edinburgh: T. Steuart. 1804 Mac Diarmaid, Eobhann N/A
146 Orain Ghaelach Orain Ghaelach Orain Ghaelach. Edinburgh: Adam MacNeill and Co. (Adhamh Mac Neill agus a Chuideachd). 1801 Mac Ghrigair, Iain N/A
147 Cunntas mu Iain Cobhey, Seoladair, a bh’ air am Venerable, a Fhuair a Dha Chois a Sgathadh dheth ann an Cath Champer Down, October 11th, 1797. Cunntas mu Iain Cobhey, Seoladair, a bh’ air am Venerable, a Fhuair a Dha Chois a Sgathadh dheth ann an Cath Champer Down, October 11th, 1797. Cunntas mu Iain Cobhey, Seoladair, a bh’ air am Venerable, a Fhuair a Dha Chois a Sgathadh dheth ann an Cath Champer Down, October 11th, 1797.. Edinburgh: J. Hay & Co.. 1813 N/A (Translated work) N/A
148 Eisempleir Shoilleir Ceasnnuighe air Leabhar Aith-ghear nan Ceist Eisempleir Shoilleir Ceasnnuighe air Leabhar Aith-ghear nan Ceist Eisempleir Shoilleir Ceasnnuighe air Leabhar Aith-ghear nan Ceist. Edinburgh: NP. 1799 Willison, John N/A
149 Nuadh Orain Ghailach, air n Dianadh le Donnchadh Chaimbeull, e Sheuraemachd Earraghaidheal; Ruigadh aig Taoub Lochlong - Aun n Stroin a Chuellin, ann n Sgirichd Chillmhunadh, n Chaodhel. Nish na Shoideair anns Darna Reasmaid Bhailla-Bhoid s’Gallaudh. (A New Gaelic Song-Book, Composed by Duncan Campbell, from Argyle-shire; born at Lochlong-side in Stronchulin, in the Parish of Kilmonn, Coual. Now a Soldier in the 2nd Battalion of Rothsay and Caithness Fencibles.) Nuadh Orain Ghailach, air n Dianadh le Donnchadh Chaimbeull, e Sheuraemachd Earraghaidheal; Ruigadh aig Taoub Lochlong - Aun n Stroin a Chuellin, ann n Sgirichd Chillmhunadh, n Chaodhel. Nish na Shoideair anns Darna Reasmaid Bhailla-Bhoid s’Gallaudh. (A New Gaelic Song-Book, Composed by Duncan Campbell, from Argyle-shire; born at Lochlong-side in Stronchulin, in the Parish of Kilmonn, Coual. Now a Soldier in the 2nd Battalion of Rothsay and Caithness Fencibles.) Nuadh Orain Ghailach, air n Dianadh le Donnchadh Chaimbeull, e Sheuraemachd Earraghaidheal; Ruigadh aig Taoub Lochlong - Aun n Stroin a Chuellin, ann n Sgirichd Chillmhunadh, n Chaodhel. Nish na Shoideair anns Darna Reasmaid Bhailla-Bhoid s’Gallaudh. (A New Gaelic Song-Book, Composed by Duncan Campbell, from Argyle-shire; born at Lochlong-side in Stronchulin, in the Parish of Kilmonn, Coual. Now a Soldier in the 2nd Battalion of Rothsay and Caithness Fencibles.). Cork, Ireland: Join A Cronin. 1798 Caimbeull, Donnchadh N/A
150 An Oifig Chum Ceart Fhrithealadh an Comuin Naomh, Do Reir Gnathachadh Eaglais na h’ Alba An Oifig Chum Ceart Fhrithealadh an Comuin Naomh, Do Reir Gnathachadh Eaglais na h’ Alba An Oifig Chum Ceart Fhrithealadh an Comuin Naomh, Do Reir Gnathachadh Eaglais na h’ Alba. Edinburgh: NP. 1797 Anon. N/A
151 Searmoin do Mhnai’ Chuaidh a Sgriobhadh ann sa Bhliadhna 1795 Searmoin do Mhnai’ Chuaidh a Sgriobhadh ann sa Bhliadhna 1795 Searmoin do Mhnai’ Chuaidh a Sgriobhadh ann sa Bhliadhna 1795. Glasgow: James Gillies (Seumas Gillies). 1795 Crauford, D. N/A
152 Leabhar na h’Urnuigh Choitchionn, agus Frithealadh nan Sacramainte, agus Riaghailte agus Deasghnatha eile na h’Eaglais: do reir Gnathachadh na h’ Eaglais Shasgonaich: maille ris an t Saltair no Sailm Dhaibhidh. Air am Poncadh mar Sheinnear no Theirear iad san Teampull. (The Book of Common Prayer, and Administration of the Sacraments, and other Rites and Ceremonies of the Church, according to the Use of the Church of England; together with the Psalter or Psalms of David, Pointed as they are to be Sung or Said in Churches.) Leabhar na h’Urnuigh Choitchionn, agus Frithealadh nan Sacramainte, agus Riaghailte agus Deasghnatha eile na h’Eaglais: do reir Gnathachadh na h’ Eaglais Shasgonaich: maille ris an t Saltair no Sailm Dhaibhidh. Air am Poncadh mar Sheinnear no Theirear iad san Teampull. (The Book of Common Prayer, and Administration of the Sacraments, and other Rites and Ceremonies of the Church, according to the Use of the Church of England; together with the Psalter or Psalms of David, Pointed as they are to be Sung or Said in Churches.) Leabhar na h’Urnuigh Choitchionn, agus Frithealadh nan Sacramainte, agus Riaghailte agus Deasghnatha eile na h’Eaglais: do reir Gnathachadh na h’ Eaglais Shasgonaich: maille ris an t Saltair no Sailm Dhaibhidh. Air am Poncadh mar Sheinnear no Theirear iad san Teampull. (The Book of Common Prayer, and Administration of the Sacraments, and other Rites and Ceremonies of the Church, according to the Use of the Church of England; together with the Psalter or Psalms of David, Pointed as they are to be Sung or Said in Churches.). Edinburgh: John Moir. 1794 N/A (Translated work) N/A
153 Orain Ghaidhealach, agus Bearla air an Eadar-Theangacha Orain Ghaidhealach, agus Bearla air an Eadar-Theangacha Orain Ghaidhealach, agus Bearla air an Eadar-Theangacha. Edinburgh: NP. 1792 Mac’Coinnich, Coinneach N/A
154 Òrain Ghàëlach Òrain Ghàëlach Òrain Ghàëlach . Glasgow, Edinburgh and London: John Reid & Co. (Glasgow), Oliver & Boyd (Edinburgh), Whittaker, Arnott & Co. (London). 1834 Rŏs, Uilleam Mac-Coinnich, Iain
155 Sean dain, agus orain Ghaidhealach, air an Tabhairt o Dhaoin Uaisle, araid an Gaeltachd Alba, don Fhear Fhoillsicheadh Eoin Gillies. Aon co-fhreagarrach don ’t Sean Chuideachd Albannach ann Duneidinn, agus fear don t’ Sean Chuideachd am Peairt, agus leabhar receudair don’ Chuideachd-sin. (A Collection of Ancient and Modern Gaelic Poems and Songs, Transmitted from Gentlemen in the Highlands of Scotland to the Editor.) Sean dain, agus orain Ghaidhealach, air an Tabhairt o Dhaoin Uaisle, araid an Gaeltachd Alba, don Fhear Fhoillsicheadh Eoin Gillies. Aon co-fhreagarrach don ’t Sean Chuideachd Albannach ann Duneidinn, agus fear don t’ Sean Chuideachd am Peairt, agus leabhar receudair don’ Chuideachd-sin. (A Collection of Ancient and Modern Gaelic Poems and Songs, Transmitted from Gentlemen in the Highlands of Scotland to the Editor.) Sean dain, agus orain Ghaidhealach, air an Tabhairt o Dhaoin Uaisle, araid an Gaeltachd Alba, don Fhear Fhoillsicheadh Eoin Gillies. Aon co-fhreagarrach don ’t Sean Chuideachd Albannach ann Duneidinn, agus fear don t’ Sean Chuideachd am Peairt, agus leabhar receudair don’ Chuideachd-sin. (A Collection of Ancient and Modern Gaelic Poems and Songs, Transmitted from Gentlemen in the Highlands of Scotland to the Editor.). Perth: NP. 1786 N/A (Edited work) Gillies, John
156 Co’ Chruinneachadh Laoidhe agus Chantaicibh Spioradail, le Ughdairean Eagsamhail. An D’ a Leabhar Co’ Chruinneachadh Laoidhe agus Chantaicibh Spioradail, le Ughdairean Eagsamhail. An D’ a Leabhar Co’ Chruinneachadh Laoidhe agus Chantaicibh Spioradail, le Ughdairean Eagsamhail. An D’ a Leabhar. Glasgow: D. Mac Cnuidhein. 1786 N/A (Edited work) Kennedy, Duncan
157 Orain Nuadh Ghaidhealach Orain Nuadh Ghaidhealach Orain Nuadh Ghaidhealach. Edinburgh: D. Mac-Phatraic. 1785 Cham’ron, Marairead (pp. 54-68) N/A
158 Leanmhuin Chriosd, ann Ceithear Leabhraichean: sgriobhta ann Ladoin le Tomais a Cempis: air ur eider-theangacha’ gu Gaoilig Albannach le R..... M...... M.A.I.S. Leanmhuin Chriosd, ann Ceithear Leabhraichean: sgriobhta ann Ladoin le Tomais a Cempis: air ur eider-theangacha’ gu Gaoilig Albannach le R..... M...... M.A.I.S. Leanmhuin Chriosd, ann Ceithear Leabhraichean: sgriobhta ann Ladoin le Tomais a Cempis: air ur eider-theangacha’ gu Gaoilig Albannach le R..... M...... M.A.I.S.. Edinburgh: NP. 1785 N/A (Translated work) N/A
159 A Collection of Gaelic Proverbs, and Familiar Phrases; Accompanied with an English Translation, Intended to Facilitate the Study of the Language; Illustrated with Notes. To which is added, The Way to Wealth, by Dr. Franklin, translated into Gaelic A Collection of Gaelic Proverbs, and Familiar Phrases; Accompanied with an English Translation, Intended to Facilitate the Study of the Language; Illustrated with Notes. To which is added, The Way to Wealth, by Dr. Franklin, translated into Gaelic A Collection of Gaelic Proverbs, and Familiar Phrases; Accompanied with an English Translation, Intended to Facilitate the Study of the Language; Illustrated with Notes. To which is added, The Way to Wealth, by Dr. Franklin, translated into Gaelic. Edinburgh: Donaldson, Creech, Elliot, and Sibbald. 1785 N/A (Edited work) Macintosh, Donald
161 Laoidhean Spioradail Laoidhean Spioradail Laoidhean Spioradail. Tain: Kenneth Douglas and Co. (Coinnach Dughlas agus a Chuideachd). 1825 Mathanach, Domhnull Matheson, Samuel
162 Earail Dhurachdach do Pheacaich Neo-Iompaichte: Eidir-theangaicht’ o Bheurla Ioseiph Alleine, Le I. S. Ministeir ann Cille-Bhreanuinn Earail Dhurachdach do Pheacaich Neo-Iompaichte: Eidir-theangaicht’ o Bheurla Ioseiph Alleine, Le I. S. Ministeir ann Cille-Bhreanuinn Earail Dhurachdach do Pheacaich Neo-Iompaichte: Eidir-theangaicht’ o Bheurla Ioseiph Alleine, Le I. S. Ministeir ann Cille-Bhreanuinn. Edinburgh: MacFarquhar and Elliot. 1781 N/A (Translated work) N/A
163 Deasbaireachd eadar am Papa agus an t-Athleasacha maille ri Laoidh Mholaidh do Chruith-fhear ’n t-Shaoghail, le Daibhidh MacAileir agus Laoidh, le Iain MacDhonuill, Ministeir Urachaduinn Deasbaireachd eadar am Papa agus an t-Athleasacha maille ri Laoidh Mholaidh do Chruith-fhear ’n t-Shaoghail, le Daibhidh MacAileir agus Laoidh, le Iain MacDhonuill, Ministeir Urachaduinn Deasbaireachd eadar am Papa agus an t-Athleasacha maille ri Laoidh Mholaidh do Chruith-fhear ’n t-Shaoghail, le Daibhidh MacAileir agus Laoidh, le Iain MacDhonuill, Ministeir Urachaduinn. Edinburgh: R. Menzies. 1834 Loudinn, Donncha N/A
164 Comh-chruinneachidh Orannaigh Gaedhealach agus Bearla (A Collection of Gaelic and English Songs) Comh-chruinneachidh Orannaigh Gaedhealach agus Bearla (A Collection of Gaelic and English Songs) Comh-chruinneachidh Orannaigh Gaedhealach agus Bearla (A Collection of Gaelic and English Songs). Aberdeen (Aberrain): J. Chalmers (Seumas Chalmers). 1780 Loudin, Donacha N/A
165 The Songs of John MacCodrum, Bard to Sir James MacDonald of Sleat The Songs of John MacCodrum, Bard to Sir James MacDonald of Sleat The Songs of John MacCodrum, Bard to Sir James MacDonald of Sleat. Edinburgh: Oliver & Boyd for the Scottish Gaelic Texts Society. 1938 MacCodrum, John Matheson, William
166 Leabhar Ceasnuighe Aithleasuighte, ata nochda Mearachda Sonruighte Eaglais na Roimh. Ath Chlo-bhuailt’ le Leasachaibh Eagsamhail thaobh Firineadh, Ughdarrais, agus Riosunaidh. Leis am bheil e air a dhearbha’, I. Nach ’eil coir air bith aig’ a Phapanachd Aostachd agairt. II. Gu ’m bheil i na mòr Thruailleachd air Criostui’-eachd. III. Gu ’m bheil i cur mar fhiacha Teagasga’ agus Bar’aile ata Milteach do ’n Uachdranachd Thalmhaidh Leabhar Ceasnuighe Aithleasuighte, ata nochda Mearachda Sonruighte Eaglais na Roimh. Ath Chlo-bhuailt’ le Leasachaibh Eagsamhail thaobh Firineadh, Ughdarrais, agus Riosunaidh. Leis am bheil e air a dhearbha’, I. Nach ’eil coir air bith aig’ a Phapanachd Aostachd agairt. II. Gu ’m bheil i na mòr Thruailleachd air Criostui’-eachd. III. Gu ’m bheil i cur mar fhiacha Teagasga’ agus Bar’aile ata Milteach do ’n Uachdranachd Thalmhaidh Leabhar Ceasnuighe Aithleasuighte, ata nochda Mearachda Sonruighte Eaglais na Roimh. Ath Chlo-bhuailt’ le Leasachaibh Eagsamhail thaobh Firineadh, Ughdarrais, agus Riosunaidh. Leis am bheil e air a dhearbha’, I. Nach ’eil coir air bith aig’ a Phapanachd Aostachd agairt. II. Gu ’m bheil i na mòr Thruailleachd air Criostui’-eachd. III. Gu ’m bheil i cur mar fhiacha Teagasga’ agus Bar’aile ata Milteach do ’n Uachdranachd Thalmhaidh. Edinburgh (Dun-eudain): Daibhidh Mac-Phatric. 1779 N/A (Translated work) N/A
167 Orain le Rob Donn, Bard Ainmeil Dhuthaich Mhic-Aoidh. A nis air an cur a mach air iarrtus luchd-graidh agus molaidh na bardachd sonruichte so, o chruinneachadh sgriobhta a rinneadh dhith, o bheul a’ bhaird fein Orain le Rob Donn, Bard Ainmeil Dhuthaich Mhic-Aoidh. A nis air an cur a mach air iarrtus luchd-graidh agus molaidh na bardachd sonruichte so, o chruinneachadh sgriobhta a rinneadh dhith, o bheul a’ bhaird fein Orain le Rob Donn, Bard Ainmeil Dhuthaich Mhic-Aoidh. A nis air an cur a mach air iarrtus luchd-graidh agus molaidh na bardachd sonruichte so, o chruinneachadh sgriobhta a rinneadh dhith, o bheul a’ bhaird fein. Inverness: Kenneth Douglas. 1829 Mackay, Robert Mackay, Mackintosh
168 The Songs of Duncan Ban Macintyre The Songs of Duncan Ban Macintyre The Songs of Duncan Ban Macintyre 4 (Scottish Gaelic Texts Society). Edinburgh: Scottish Academic Press for the Scottish Gaelic Texts Society. 1978 Macintyre, Duncan Ban MacLeod, Angus
169 An Saighidear Criosduidh: no an Dleasnais Iomchuidh chaum Beatha Dhiadhaidh Chaithe, air an Sparradh air an Armailt: o Eisempleir Chornelius. Searmoin An Saighidear Criosduidh: no an Dleasnais Iomchuidh chaum Beatha Dhiadhaidh Chaithe, air an Sparradh air an Armailt: o Eisempleir Chornelius. Searmoin An Saighidear Criosduidh: no an Dleasnais Iomchuidh chaum Beatha Dhiadhaidh Chaithe, air an Sparradh air an Armailt: o Eisempleir Chornelius. Searmoin. Edinburgh (Dun-Eaduin): Eoin Moir. 1797 N/A (Translated work) N/A
170 Comh-chruinneachidh Orannaigh Gaidhealach Comh-chruinneachidh Orannaigh Gaidhealach Comh-chruinneachidh Orannaigh Gaidhealach Vol. I (There were no further volumes.). Edinburgh (Duneidiunn): Walter Ruddiman. 1776 N/A (Edited work) MacDomhnuill, Raonuill
171 Ais-eiridh na sean chánoin Albannaich; no, An nuadh oranaiche Gaidhealach. Le Alastair Mac-Dhonuill, Bailli Chana. Ris am bheil coimh-cheangailte, Eider-theangair am mineachadh ann am Beurla gach cruaigh fhacall a tharlas anns an leabhar so. Ais-eiridh na sean chánoin Albannaich; no, An nuadh oranaiche Gaidhealach. Le Alastair Mac-Dhonuill, Bailli Chana. Ris am bheil coimh-cheangailte, Eider-theangair am mineachadh ann am Beurla gach cruaigh fhacall a tharlas anns an leabhar so. Ais-eiridh na sean chánoin Albannaich; no, An nuadh oranaiche Gaidhealach. Le Alastair Mac-Dhonuill, Bailli Chana. Ris am bheil coimh-cheangailte, Eider-theangair am mineachadh ann am Beurla gach cruaigh fhacall a tharlas anns an leabhar so.. Edinburgh (Duneidiunn): NP. 1751 MacDonald, Alexander N/A
172 Laoidhean Spioradail Dhùghaill Bhochanain Laoidhean Spioradail Dhùghaill Bhochanain Laoidhean Spioradail Dhùghaill Bhochanain. Edinburgh: Scottish Gaelic Texts Society. 2015 (Includes facsimile pages of 1767 edition) (N.B. edition in Corpas na Gàidhlig is the 1913 edition) Buchanan, Dugald Meek, Dòmhnall Eachann
173 Tiomnadh Nuadh ar Tighearna agus ar Slanuigh-Fhir Ios Criosd. Eidir-theangaicht’ o’n Ghreugais chum Gaidhlig Albannaich. Maille re Seòlannaibh Aith-ghearra chum a’ Chán’ain sin a Leughadh Tiomnadh Nuadh ar Tighearna agus ar Slanuigh-Fhir Ios Criosd. Eidir-theangaicht’ o’n Ghreugais chum Gaidhlig Albannaich. Maille re Seòlannaibh Aith-ghearra chum a’ Chán’ain sin a Leughadh Tiomnadh Nuadh ar Tighearna agus ar Slanuigh-Fhir Ios Criosd. Eidir-theangaicht’ o’n Ghreugais chum Gaidhlig Albannaich. Maille re Seòlannaibh Aith-ghearra chum a’ Chán’ain sin a Leughadh. Edinburgh (Dun-Eudain): Balfour, Auld, and Smellie. 1767 N/A (Translated work) N/A
174 Duanaire Colach, 1537-1757 Duanaire Colach, 1537-1757 Duanaire Colach, 1537-1757. Aberdeen (Obar-Dheathain): An Clo Gaidhealach. 1997 N/A (Edited work) Ó Baoill, Colm
175 Coir Mhor a Chriosduidh: Ann Da Earrain. I. D’ Fheuchainn mu Choir Shlainteil ann Criosd. II. An Doigh chum Ruigheachd air. Coir Mhor a Chriosduidh: Ann Da Earrain. I. D’ Fheuchainn mu Choir Shlainteil ann Criosd. II. An Doigh chum Ruigheachd air. Coir Mhor a Chriosduidh: Ann Da Earrain. I. D’ Fheuchainn mu Choir Shlainteil ann Criosd. II. An Doigh chum Ruigheachd air.. Falkirk (San Eaglais-Bhric): P. Mair. 1783 N/A (Translated work) N/A
176 Leabhar-Ceist na Mathair do’n Leanabh Og no Reamh-Chuiddeacha do Dhaoine Òg Ain-eolach chum ’sgu b’àishichte dhoibh Leabhar-aith-ghearr Ceist na Heaglaish a Thuigsin Leabhar-Ceist na Mathair do’n Leanabh Og no Reamh-Chuiddeacha do Dhaoine Òg Ain-eolach chum ’sgu b’àishichte dhoibh Leabhar-aith-ghearr Ceist na Heaglaish a Thuigsin Leabhar-Ceist na Mathair do’n Leanabh Og no Reamh-Chuiddeacha do Dhaoine Òg Ain-eolach chum ’sgu b’àishichte dhoibh Leabhar-aith-ghearr Ceist na Heaglaish a Thuigsin. Glasgow (Glassacha): [John Orr, Bookseller] (Published ‘Gu feim … phartneiribh’). 1752 N/A (Translated work) N/A
177 An Lasair, Anthology of 18th Century Gaelic Verse An Lasair, Anthology of 18th Century Gaelic Verse An Lasair, Anthology of 18th Century Gaelic Verse. Edinburgh: Birlinn. 2001 N/A (Edited work) Black, Ronald
178 Eisempleir Shoilleir Ceasnnuighe air Leabhar Aith-Ghearr nan Ceist, chum Foghlum a Thabhairt do ’n Dream ata Óg, agus Ain-eolach Eisempleir Shoilleir Ceasnnuighe air Leabhar Aith-Ghearr nan Ceist, chum Foghlum a Thabhairt do ’n Dream ata Óg, agus Ain-eolach Eisempleir Shoilleir Ceasnnuighe air Leabhar Aith-Ghearr nan Ceist, chum Foghlum a Thabhairt do ’n Dream ata Óg, agus Ain-eolach. Edinburgh (Duneadain): Eoin Reid. 1773 N/A (Translated work) N/A
179 Gairm an De Mhoir do ’n t Sluagh Neimh-Iompoichte, Iompochadh agus Bith Beo le Richard Baxter Gairm an De Mhoir do ’n t Sluagh Neimh-Iompoichte, Iompochadh agus Bith Beo le Richard Baxter Gairm an De Mhoir do ’n t Sluagh Neimh-Iompoichte, Iompochadh agus Bith Beo le Richard Baxter. Glasgow (Glassacha): Robert and Andrew Foulis (Clo-bhuailt’ ann Glassacha le Roib. agus Aind. Foulis Cloi-fheara an Oill-tigh). 1750 N/A (Translated work) N/A
180 Da leabhar Cheistin agus Urnuighean; no Crabhadh Chloinne bige fuidh Dha Bhliadhna Dheug Aois. \ Two Setts of Catechisms and Prayers; or, the Religion of Little Children under Twelve Years of Age Da leabhar Cheistin agus Urnuighean; no Crabhadh Chloinne bige fuidh Dha Bhliadhna Dheug Aois. \ Two Setts of Catechisms and Prayers; or, the Religion of Little Children under Twelve Years of Age Da leabhar Cheistin agus Urnuighean; no Crabhadh Chloinne bige fuidh Dha Bhliadhna Dheug Aois. \ Two Setts of Catechisms and Prayers; or, the Religion of Little Children under Twelve Years of Age. Edinburgh (Duneidin): Gavin (Gabhin) Alston. 1774 N/A (Translated work) N/A
181 (1) Metrical Reliques of ‘The Men’ in the Highlands: or, Sacred Poetry of the North …With Introduction and Brief Memoirs, in English. (2) Baird na Gaidhealtachd Mu Thuath. Laoidhean agus Dana Spioradail … Maille ri Gearr-iomradh mu ’m Beatha agus mu ’n Cliu, ann am Beurla. (1) Metrical Reliques of ‘The Men’ in the Highlands: or, Sacred Poetry of the North …With Introduction and Brief Memoirs, in English. (2) Baird na Gaidhealtachd Mu Thuath. Laoidhean agus Dana Spioradail … Maille ri Gearr-iomradh mu ’m Beatha agus mu ’n Cliu, ann am Beurla. (1) Metrical Reliques of ‘The Men’ in the Highlands: or, Sacred Poetry of the North …With Introduction and Brief Memoirs, in English. (2) Baird na Gaidhealtachd Mu Thuath. Laoidhean agus Dana Spioradail … Maille ri Gearr-iomradh mu ’m Beatha agus mu ’n Cliu, ann am Beurla.. Inverness: Mackintosh & Co.. 1851 N/A (Edited work) Rose, Rev. John
182 Highland Songs of the Forty-Five Highland Songs of the Forty-Five Highland Songs of the Forty-Five. Edinburgh: John Grant. 1933 N/A (Edited work) Campbell, John Lorne
183 Bàrdachd Shìlis na Ceapaich, c. 1660-1729 Bàrdachd Shìlis na Ceapaich, c. 1660-1729 Bàrdachd Shìlis na Ceapaich, c. 1660-1729. Edinburgh: Scottish Gaelic Texts Society. 1972 MacDonald, Sìleas or Giles Ó Baoill, Colm
184 (1) Admhail an Chreidimh, Air an do Reitigh air ttus Coimhthionol na nDiaghaireadh Aig Niarmhoinister, an Sasgan; Leis an Daontuighe Ard-seanadh Eagluis na Halbann, Chum a bheith na Chuid egin, do Choimhreite Creidimh, edir Eaglaisaibh Chriosd annsna tri Rioghachdaibh. Ar na chur a Ngaoidheilg, le Seanadh Earraghaoidheal. (2) The Confession of Faith, Larger and Shorter Catechisms, agreed upon by the Assembly of Divines at Westminster, with the Assistance of Commissioners from the Church of Scotland, as a Part of the Covenanted Uniformity in Religion betwixt the Churches of Christ in the Three Kingdoms Scotland, England, and Ireland. Translated into the Irish Language by the Synod of Argyle. (1) Admhail an Chreidimh, Air an do Reitigh air ttus Coimhthionol na nDiaghaireadh Aig Niarmhoinister, an Sasgan; Leis an Daontuighe Ard-seanadh Eagluis na Halbann, Chum a bheith na Chuid egin, do Choimhreite Creidimh, edir Eaglaisaibh Chriosd annsna tri Rioghachdaibh. Ar na chur a Ngaoidheilg, le Seanadh Earraghaoidheal. (2) The Confession of Faith, Larger and Shorter Catechisms, agreed upon by the Assembly of Divines at Westminster, with the Assistance of Commissioners from the Church of Scotland, as a Part of the Covenanted Uniformity in Religion betwixt the Churches of Christ in the Three Kingdoms Scotland, England, and Ireland. Translated into the Irish Language by the Synod of Argyle. (1) Admhail an Chreidimh, Air an do Reitigh air ttus Coimhthionol na nDiaghaireadh Aig Niarmhoinister, an Sasgan; Leis an Daontuighe Ard-seanadh Eagluis na Halbann, Chum a bheith na Chuid egin, do Choimhreite Creidimh, edir Eaglaisaibh Chriosd annsna tri Rioghachdaibh. Ar na chur a Ngaoidheilg, le Seanadh Earraghaoidheal. (2) The Confession of Faith, Larger and Shorter Catechisms, agreed upon by the Assembly of Divines at Westminster, with the Assistance of Commissioners from the Church of Scotland, as a Part of the Covenanted Uniformity in Religion betwixt the Churches of Christ in the Three Kingdoms Scotland, England, and Ireland. Translated into the Irish Language by the Synod of Argyle.. Edinburgh (Duineuduin): Thomas Lumisden and John Robertson (Air na Chlodhbhualadh … le Thomais Lumisden agus Eoin Robertsoin). 1725 N/A (Translated work) N/A
185 The Blind Harper. The Songs of Roderick Morison and his Music / An Clàrsair Dall. Orain Ruaidhri Mhic Mhuirich agus a chuid Ciùil The Blind Harper. The Songs of Roderick Morison and his Music / An Clàrsair Dall. Orain Ruaidhri Mhic Mhuirich agus a chuid Ciùil The Blind Harper. The Songs of Roderick Morison and his Music / An Clàrsair Dall. Orain Ruaidhri Mhic Mhuirich agus a chuid Ciùil. Edinburgh: Scottish Gaelic Texts Society. 1970 Morison, Roderick Matheson, William
186 Orain Iain Luim. Songs of John MacDonald, Bard of Keppoch Orain Iain Luim. Songs of John MacDonald, Bard of Keppoch Orain Iain Luim. Songs of John MacDonald, Bard of Keppoch. Edinburgh: Scottish Gaelic Texts Society. 1964 MacDonald, John MacKenzie, Annie M.
187 Gaelic Songs of Mary MacLeod Gaelic Songs of Mary MacLeod Gaelic Songs of Mary MacLeod. London and Glasgow: Blackie & Son. 1934 MacLeod, Mary Watson, J[ames] Carmichael
188 (1) Sailm Dhaibhidh A Meadar Dhàna Gaoidheilg, Do rèir na Heabhra Agus na translàsioin is fearr a Mbéarla agus a Nlaidin, do thionnsgnadh le Seanadh Earraghaoidheal san Bhliadhna 1659, agus anois air a ntabhairt gu crích, do chum gu dèanta an seinn a Neaglaisaibh agus a dteaghlachaibh a ghnáthuigheas an chánamhain sin. (2) Foirceadul Aithghear Cheasnuighe, ar ttùs ar na òrdughadh le Coimhthionol na ndiàghaireadh aig Niàrmhainister an Sasgan. (1) Sailm Dhaibhidh A Meadar Dhàna Gaoidheilg, Do rèir na Heabhra Agus na translàsioin is fearr a Mbéarla agus a Nlaidin, do thionnsgnadh le Seanadh Earraghaoidheal san Bhliadhna 1659, agus anois air a ntabhairt gu crích, do chum gu dèanta an seinn a Neaglaisaibh agus a dteaghlachaibh a ghnáthuigheas an chánamhain sin. (2) Foirceadul Aithghear Cheasnuighe, ar ttùs ar na òrdughadh le Coimhthionol na ndiàghaireadh aig Niàrmhainister an Sasgan. (1) Sailm Dhaibhidh A Meadar Dhàna Gaoidheilg, Do rèir na Heabhra Agus na translàsioin is fearr a Mbéarla agus a Nlaidin, do thionnsgnadh le Seanadh Earraghaoidheal san Bhliadhna 1659, agus anois air a ntabhairt gu crích, do chum gu dèanta an seinn a Neaglaisaibh agus a dteaghlachaibh a ghnáthuigheas an chánamhain sin. (2) Foirceadul Aithghear Cheasnuighe, ar ttùs ar na òrdughadh le Coimhthionol na ndiàghaireadh aig Niàrmhainister an Sasgan.. Edinburgh (a Ndùn-Edin): The Heirs of Andrew Anderson (‘le Oighreachaibh Aindra Ainderson’). 1694 N/A (Translated work) N/A
189 Lamh-Sgriobhainn Mhic Rath. “Dorlach Laoidhean do sgrìobhadh le Donnchadh Mac Rath, 1688” Lamh-Sgriobhainn Mhic Rath. “Dorlach Laoidhean do sgrìobhadh le Donnchadh Mac Rath, 1688” Lamh-Sgriobhainn Mhic Rath. “Dorlach Laoidhean do sgrìobhadh le Donnchadh Mac Rath, 1688”. Dundee (Dun-De): Calum S. Mac Leoid. 1923 Mac Rath, Donnchadh Mac Phàrlain, Calum
190 Adtimchiol an Chreidimh. The Gaelic Version of John Calvin’s Catechismus Ecclesiae Genevensis. Edinburgh: Oliver & Boyd for the Scottish Gaelic Texts Society. 1962 N/A (Translated work) Thomson, R. L.
191 Eachann Bacach and other Maclean Poets Eachann Bacach and other Maclean Poets Eachann Bacach and other Maclean Poets. Edinburgh: The Scottish Academic Press for the Scottish Gaelic Texts Society. 1979 N/A (Edited work) Ó Baoill, Colm
192 Foirm na n-urrnuidheadh Foirm na n-urrnuidheadh Foirm na n-urrnuidheadh. Edinburgh: Oliver and Boyd for the Scottish Gaelic Texts Society. 1970 N/A (Translated work) Thomson, R. L.
193 The Book of the Dean of Lismore The Book of the Dean of Lismore The Book of the Dean of Lismore. N/A: N/A. N/A N/A Duncan MacGregor and James MacGregor (The Dean of Lismore)
194 Regimen Sanitatis. The Rule of Health: a Gaelic Medical Manuscript of the Early Sixteenth Century. Regimen Sanitatis. The Rule of Health: a Gaelic Medical Manuscript of the Early Sixteenth Century. Regimen Sanitatis. The Rule of Health: a Gaelic Medical Manuscript of the Early Sixteenth Century.. Glasgow: Robert Maclehose & Co., University Press. 1911 N/A (Edited work) Gillies, H. Cameron
195 The Gaelic Notes in the Book of Deer The Gaelic Notes in the Book of Deer The Gaelic Notes in the Book of Deer. Cambridge: Cambridge University Press. 1972 N/A (Edited work) Jackson, Kenneth
196 Hints for the Use of Highland Tenants and Cottagers. By a proprietor. … Beachd-Chomhairlean airson feum do Thuathanaich ’us Choitearan Gaidh’lach. Le uachdaran Fearuinn Hints for the Use of Highland Tenants and Cottagers. By a proprietor. … Beachd-Chomhairlean airson feum do Thuathanaich ’us Choitearan Gaidh’lach. Le uachdaran Fearuinn Hints for the Use of Highland Tenants and Cottagers. By a proprietor. … Beachd-Chomhairlean airson feum do Thuathanaich ’us Choitearan Gaidh’lach. Le uachdaran Fearuinn. Inverness: Rob[ert] Carruthers. 1838 N/A [Sir Francis Mackenzie of Gairloch] N/A
197 Saoghal Bana-mharaiche: Cunntas Beul-aithris mu Bheatha Muinntir an Iasgaich ann am Machair Rois Saoghal Bana-mharaiche: Cunntas Beul-aithris mu Bheatha Muinntir an Iasgaich ann am Machair Rois Saoghal Bana-mharaiche: Cunntas Beul-aithris mu Bheatha Muinntir an Iasgaich ann am Machair Rois. Brig o’ Turk, Perthshire: Clann Tuirc. 2007 N/A (Edited work) Watson, Seòsamh
198 An t-Aonaran An t-Aonaran An t-Aonaran. Glasgow: Glasgow University. 1976 Mac a’ Ghobhainn, Iain N/A
199 Am Fear-Ciuil. Dain, Orain, Oraidean, is Sgeulachdan. Am Fear-Ciuil. Dain, Orain, Oraidean, is Sgeulachdan. Am Fear-Ciuil. Dain, Orain, Oraidean, is Sgeulachdan.. Edinburgh: John Grant. 1910 MacEacharn, Domhnull Mac Fhionghain, Domhnall
200 Bonn-steidh agus Riaghailtean, Constitution and Rules, Frith-laghannan, Bye-laws Bonn-steidh agus Riaghailtean, Constitution and Rules, Frith-laghannan, Bye-laws Bonn-steidh agus Riaghailtean, Constitution and Rules, Frith-laghannan, Bye-laws . Glasgow: An Comunn Gaidhealach. 1938 Unknown N/A
201 Luach na Saorsa Luach na Saorsa Luach na Saorsa. Glasgow: Gairm. 1970 Moireach, Murchadh MacAsgaill, Alasdair I.
202 Na Klondykers Na Klondykers Na Klondykers. Inverness: Clàr. 2005 MacLeòid, Iain F. N/A
203 Tocasaid ’Ain Tuirc Tocasaid ’Ain Tuirc Tocasaid ’Ain Tuirc. Inverness: Clàr. 2004 MacGilliosa, Donnchadh N/A
204 Bùrn is Aran Bùrn is Aran Bùrn is Aran. Glasgow: Gairm. 1960 Mac a’ Ghobhainn, Iain N/A
205 An Dubh is an Gorm An Dubh is an Gorm An Dubh is an Gorm. [Aberdeen]: Aberdeen University (Oilthigh Obair-Dheadhain). 1963 Mac a’ Ghobhainn, Iain N/A
208 Fionn ann an tigh a’ Bhlair-bhuidhe, gun chomas suidh no eirigh Fionn ann an tigh a’ Bhlair-bhuidhe, gun chomas suidh no eirigh Fionn ann an tigh a’ Bhlair-bhuidhe, gun chomas suidh no eirigh. Glasgow: Alex. Maclaren & Sons. 1949 Macpherson, Donald Campbell Maclaren, James
209 MS. VII, Ian Deoir: Earran I, Blar Traigh Ghruinneaird MS. VII, Ian Deoir: Earran I, Blar Traigh Ghruinneaird MS. VII, Ian Deoir: Earran I, Blar Traigh Ghruinneaird Earrann 1: Blar Traigh Ghruinneard. Edinburgh: John Grant. 1950 Deoir, Ian Ian Og Ile [Iain Òg Ìle; John Francis Campbell of Islay]
210 Coinneach Odhar Coinneach Odhar Coinneach Odhar. Glasgow: Gairm. 1990 MacÌomhair, Dòmhnall Iain N/A
211 Iubile nan Gaidheal: Fuasgladh an Fhearainn a reir a Bhiobuill Iubile nan Gaidheal: Fuasgladh an Fhearainn a reir a Bhiobuill Iubile nan Gaidheal: Fuasgladh an Fhearainn a reir a Bhiobuill. Glasgow: NP. 1883 Murdoch, John N/A
213 Beatha agus Iompachadh Dhùghaill Bochannain a dh’eug ann an Ranach sa’ bhliadhna 1768 / (air a sgrìobhadh leis féin): maille r’a Laoidhean spioradail Beatha agus Iompachadh Dhùghaill Bochannain a dh’eug ann an Ranach sa’ bhliadhna 1768 / (air a sgrìobhadh leis féin): maille r’a Laoidhean spioradail Beatha agus Iompachadh Dhùghaill Bochannain a dh’eug ann an Ranach sa’ bhliadhna 1768 / (air a sgrìobhadh leis féin): maille r’a Laoidhean spioradail. Edinburgh: MacLachlan, Stewart and Co.. 1844 Buchanan, Dugald MacKenzie, John
214 Dain Spioradail le Iain Mac-Gilleain; maille ri beagan de laoidhean Mhic Griogair, nach robh gus a so air an clò-bhualadh Dain Spioradail le Iain Mac-Gilleain; maille ri beagan de laoidhean Mhic Griogair, nach robh gus a so air an clò-bhualadh Dain Spioradail le Iain Mac-Gilleain; maille ri beagan de laoidhean Mhic Griogair, nach robh gus a so air an clò-bhualadh. Edinburgh: MacLachlan and Stewart. 1880 Mac-Gilleain, Iain Sinclair, Alexander Maclean
215 Teisteanas nan easbuigean caitliceach fir-ionaid nan ostal us an co-chuidichean am Breatuinn Teisteanas nan easbuigean caitliceach fir-ionaid nan ostal us an co-chuidichean am Breatuinn Teisteanas nan easbuigean caitliceach fir-ionaid nan ostal us an co-chuidichean am Breatuinn. London: Catholic Institute of Great Britain. ca. 1838 Anon. N/A
216 Folk Tales and Fairy Lore in Gaelic and English Collected from Oral Tradition Folk Tales and Fairy Lore in Gaelic and English Collected from Oral Tradition Folk Tales and Fairy Lore in Gaelic and English Collected from Oral Tradition. Edinburgh: John Grant. 1910 MacDougall, Rev. James Calder, Rev. Dr George
219 Da-aobhar-dhiag air son Sir Coinneach Ghearrloch a chur do n’ Pharlamaid Da-aobhar-dhiag air son Sir Coinneach Ghearrloch a chur do n’ Pharlamaid Da-aobhar-dhiag air son Sir Coinneach Ghearrloch a chur do n’ Pharlamaid. No PP: NP. 1880? Anon. N/A
220 Bile na Gàidhlig: pàipear comhairleachaidh. Edinburgh: Scottish Executive. 2003 Anon., for Scottish Executive N/A
221 An dara rabhadh bliadhnail do luchd aiteachaidh na Gaeltachd, air aiteachadh chroitean agus gharaidhean An dara rabhadh bliadhnail do luchd aiteachaidh na Gaeltachd, air aiteachadh chroitean agus gharaidhean An dara rabhadh bliadhnail do luchd aiteachaidh na Gaeltachd, air aiteachadh chroitean agus gharaidhean. Edinburgh: Comunn Dùchail na h-Alba [The Scottish Patriotic Society]. 1848 Anon. N/A
222 Clàrsach na Coille: a collection of Gaelic poetry Clàrsach na Coille: a collection of Gaelic poetry Clàrsach na Coille: a collection of Gaelic poetry. Glasgow: Archibald Sinclair. 1881 Maclean, John Sinclair, Alexander Maclean
223 Perthshire election: Gaelic song Perthshire election: Gaelic song Perthshire election: Gaelic song. Perthshire: NP. 1832 Anon. N/A
224 Caoidh airson cor na Gaidhealtachd agus fogradh nan Gaidheal Caoidh airson cor na Gaidhealtachd agus fogradh nan Gaidheal Caoidh airson cor na Gaidhealtachd agus fogradh nan Gaidheal. No PP: NP. 18-- Stewart, Duncan N/A
225 Oran do Chluainidh Oran do Chluainidh Oran do Chluainidh. Scotland: NP. 1873 NicMhuirich, Mairidh N/A
226 Eisdibh! Eisdibh! Eisdibh! Rabhadh dhoibh-san d’am miann a dhol a dh’Ohio ann America Eisdibh! Eisdibh! Eisdibh! Rabhadh dhoibh-san d’am miann a dhol a dh’Ohio ann America Eisdibh! Eisdibh! Eisdibh! Rabhadh dhoibh-san d’am miann a dhol a dh’Ohio ann America. Stirling: C. Munro & Co.. 1822 Ward, Nahum N/A
227 Cunntas aithghearr mu bheath agus bhiuthas, Iain Mhicionmhuinn, D.D. (John Love, D.D.), ministeir bh’ann an Anderston, fagus do Glasgho, ann an rosg: maille ri cumha air a shon, anns am bheil a bhuadhan ni’s fhaide air an cur an ceill, ann an rann: agus dan eile / le Ian Munro Cunntas aithghearr mu bheath agus bhiuthas, Iain Mhicionmhuinn, D.D. (John Love, D.D.), ministeir bh’ann an Anderston, fagus do Glasgho, ann an rosg: maille ri cumha air a shon, anns am bheil a bhuadhan ni’s fhaide air an cur an ceill, ann an rann: agus dan eile / le Ian Munro Cunntas aithghearr mu bheath agus bhiuthas, Iain Mhicionmhuinn, D.D. (John Love, D.D.), ministeir bh’ann an Anderston, fagus do Glasgho, ann an rosg: maille ri cumha air a shon, anns am bheil a bhuadhan ni’s fhaide air an cur an ceill, ann an rann: agus dan eile / le Ian Munro. Glasgow: John Niven and Son (Ian Niven ’s a Mhac). 1830 Munro, John N/A
228 An t-eileanach: original Gaelic songs, poems and readings An t-eileanach: original Gaelic songs, poems and readings An t-eileanach: original Gaelic songs, poems and readings. Glasgow: Archibald Sinclair. 1890 Macfadyen, John N/A
229 Gearr-sgeoil air Sir Seoras Uilleam Ros: agus air mar a thuinich na Gaidheil ann an Canada uachdrach Gearr-sgeoil air Sir Seoras Uilleam Ros: agus air mar a thuinich na Gaidheil ann an Canada uachdrach Gearr-sgeoil air Sir Seoras Uilleam Ros: agus air mar a thuinich na Gaidheil ann an Canada uachdrach. Toronto: NP. 1915 Fraser, Alexander N/A
230 Co-chruinneacha dhan, orain, &c. &c. A collection of original poems, songs, &c. taken from oral recitation in various parts of the Highlands and Islands of Scotland, during the last twenty years, to which are added, notes biographical, critical, & explanatory Co-chruinneacha dhan, orain, &c. &c. A collection of original poems, songs, &c. taken from oral recitation in various parts of the Highlands and Islands of Scotland, during the last twenty years, to which are added, notes biographical, critical, & explanatory Co-chruinneacha dhan, orain, &c. &c. A collection of original poems, songs, &c. taken from oral recitation in various parts of the Highlands and Islands of Scotland, during the last twenty years, to which are added, notes biographical, critical, & explanatory. Inverness: Seumas Friseal. 1821 N/A (Edited work) Mccallum, Duncan
231 Ceit mhòr: sgeul o Lochcaron Ceit mhòr: sgeul o Lochcaron Ceit mhòr: sgeul o Lochcaron. Glasgow: Aird & Coghill. 1879 Fraser, T. M. N/A
233 Cochruinneacha taoghta de shaothair nam bard Gaëleach Cochruinneacha taoghta de shaothair nam bard Gaëleach Cochruinneacha taoghta de shaothair nam bard Gaëleach . Edinburgh (Duneidin): T. Stiuart. 1804 Stewart, Alexander and Donald N/A
235 Original songs and poems, in English and Gaelic Original songs and poems, in English and Gaelic Original songs and poems, in English and Gaelic. Inverness: Printed at the Journal Office. 1821 Mackay, Alexander N/A
236 Adtimchiol an chreidimh Adtimchiol an chreidimh Adtimchiol an chreidimh. Edinburgh: J. Wreittoun. 1631 N/A (Translated work) N/A
237 Leabhar A Theagasc Ainminnin: no, A Nuadhfhocloir Gaoidheilg & Beurla / A Galick and English vocabulary, with an appendix of the terms of divinity in the said language Leabhar A Theagasc Ainminnin: no, A Nuadhfhocloir Gaoidheilg & Beurla / A Galick and English vocabulary, with an appendix of the terms of divinity in the said language Leabhar A Theagasc Ainminnin: no, A Nuadhfhocloir Gaoidheilg & Beurla / A Galick and English vocabulary, with an appendix of the terms of divinity in the said language. Edinburgh: Robert Fleming. 1741 MacDonald, Alexander N/A
238 Eachdraidh na h-Eaglaise Eachdraidh na h-Eaglaise Eachdraidh na h-Eaglaise. Edinburgh: Thornton & Collie. 1845 McCallum, Duncan N/A
239 Bàrdachd Leodhais Bàrdachd Leodhais Bàrdachd Leodhais. Glasgow: Alexander MacLaren and Sons (Alasdair Mac Labhruinn agus a Mhic). 1916 N/A (Edited work) Macleoid, Iain N.
240 Bàrdachd Ghàidhlig = Specimens of Gaelic poetry: 1550-1900 Bàrdachd Ghàidhlig = Specimens of Gaelic poetry: 1550-1900 Bàrdachd Ghàidhlig = Specimens of Gaelic poetry: 1550-1900. Glasgow; Inverness: An Comunn Gàidhealach; The Northern Counties Print. and Pub. Co.. 1918 N/A (Edited work) Watson, William J.
241 Dòrlach sìl: searmoínean Dòrlach sìl: searmoínean Dòrlach sìl: searmoínean. Edinburgh: Comunn clò-bhualaidh na h-Eaglaise Saoir. 1931 N/A (Anthology) Maclean, Donald
242 Orain Ghaidhlig le Seonaidh Caimbeul Orain Ghaidhlig le Seonaidh Caimbeul Orain Ghaidhlig le Seonaidh Caimbeul. Dun Pharlain: I. B. MacAoidh agus a Chuideachd. 1936 Caimbeul, Seonaidh Caimbeul, Iain Latharna
243 Orain Ghàidhlig Orain Ghàidhlig Orain Ghàidhlig. Glasgow: J. Thomlinson. 1943 Caimbeul, Aonghas N/A
244 Dorcha tro Ghlainne Dorcha tro Ghlainne Dorcha tro Ghlainne. Glasgow: Gairm. 1970 N/A (Anthology) MacLeòid, Domhnall-Iain
245 Sraidean is Sleibhtean Sraidean is Sleibhtean Sraidean is Sleibhtean. Glasgow: Gairm. 1971 MacLeòid, Iain N/A
246 Moll is cruithneachd Moll is cruithneachd Moll is cruithneachd. Glasgow: Gairm. 1972 Caimbeul, Aonghas N/A
247 The Campbell Collection of Gaelic Proverbs and Proverbial Sayings The Campbell Collection of Gaelic Proverbs and Proverbial Sayings The Campbell Collection of Gaelic Proverbs and Proverbial Sayings. Inverness: The Gaelic Society of Inverness. 1978 Campbell, Duncan M. Meek, Donald E.
248 Call na h-Iolaire Call na h-Iolaire Call na h-Iolaire. Stornoway: Acair. 1978 Dòmhnallach, Tormod Calum N/A
249 An Eaglais Shaor ann an Leódhas: 1843-1900 An Eaglais Shaor ann an Leódhas: 1843-1900 An Eaglais Shaor ann an Leódhas: 1843-1900. Edinburgh: Knox Press (Clò Knox). 1981 MacGilliosa, Dòmhnall N/A
250 Clann-nighean an Sgadain Clann-nighean an Sgadain Clann-nighean an Sgadain. Stornoway: Acair. 1987 Dòmhnallach, Tormod Calum N/A
251 Buth Ailig Buth Ailig Buth Ailig. An Teanga, An t-Eilean Sgitheanach: Clò Ostaig. 1988 MacGillEathain, Dòmhnall Iain N/A
252 Aonad Arainneachd Aonad Arainneachd Aonad Arainneachd. Stornoway: Acair. 1991 Rennie, Frank; Love, John N/A
253 Smeur an Dòchais Smeur an Dòchais Smeur an Dòchais. Edinburgh: Canongate. 1991 MacThòmais, Ruaraidh N/A
254 Matamataic airson cursa 5-14, Ire 2, leabhar 1. Stornoway: Acair. 1992 Marshall, John Cockcroft, Wilfred
255 Meall Garbh Meall Garbh Meall Garbh. Glasgow: Gairm. 1995 MacThòmais, Ruaraidh N/A
256 Faclan is abairtean à Ros an Iar Faclan is abairtean à Ros an Iar Faclan is abairtean à Ros an Iar. Gairloch (Geàrrloch): R. Wentworth. 1996 N/A (Edited work) Wentworth, Roy
257 Faclan ura Gàidhlig: ùghdarraichte airson an cleachdadh anns na sgoiltean Faclan ura Gàidhlig: ùghdarraichte airson an cleachdadh anns na sgoiltean Faclan ura Gàidhlig: ùghdarraichte airson an cleachdadh anns na sgoiltean. [Stornoway?]: SRG. 1999 N/A (Edited work) MacLeod, Donald John
258 To the public. To prevent all future mistakes, the fairs at Beaulie, in the county of Inverness.... Inverness: Young & Imray. ca. 1800? Anon. N/A
259 Eachdraidh beatha Eoin Neuton, agus Elisa Cuningham: air an tarruing o’n Bheurla chum Gaelic Eachdraidh beatha Eoin Neuton, agus Elisa Cuningham: air an tarruing o’n Bheurla chum Gaelic Eachdraidh beatha Eoin Neuton, agus Elisa Cuningham: air an tarruing o’n Bheurla chum Gaelic. Edinburgh; Glasgow: Ogle, Allardice and Thomson; M. Ogle. 1817 McGillivray, Donald (Translator) N/A
260 Leabhar: air son na dara buidhne anns na sgoilibh Gaelach gluasadach Leabhar: air son na dara buidhne anns na sgoilibh Gaelach gluasadach Leabhar: air son na dara buidhne anns na sgoilibh Gaelach gluasadach. Edinburgh: Society for the Support of Gaelic Schools in the Highlands and Islands of Scotland. 1824 Macbean, Francis N/A
261 Co’-chruinneachadh de dh’ oranan taoghta: iomadh dhiu nach deach riabh roimh an ann clò Co’-chruinneachadh de dh’ oranan taoghta: iomadh dhiu nach deach riabh roimh an ann clò Co’-chruinneachadh de dh’ oranan taoghta: iomadh dhiu nach deach riabh roimh an ann clò. Glasgow: D. Macvean. 1836 N/A (Edited work) Anon.
262 Oranan nuadh, air staid na ginealaich, anns a bhliadhna 1835: maille ri fior theisteas mu bheachdan agus fhulangas an ughdair: agus searmonan do asailean, &c. Oranan nuadh, air staid na ginealaich, anns a bhliadhna 1835: maille ri fior theisteas mu bheachdan agus fhulangas an ughdair: agus searmonan do asailean, &c. Oranan nuadh, air staid na ginealaich, anns a bhliadhna 1835: maille ri fior theisteas mu bheachdan agus fhulangas an ughdair: agus searmonan do asailean, &c.. Inverness: Alastair Friseil. 1836 Macdonald, Robert N/A
263 Marbhrann do’n Urramach Nial Kennedie, a bha ’n sgire Lagaidh: agus mar a ceudna, do’n Urramach Mr. Domhnull Friseal, a bha’ n sgire Chnoc-mhuire Marbhrann do’n Urramach Nial Kennedie, a bha ’n sgire Lagaidh: agus mar a ceudna, do’n Urramach Mr. Domhnull Friseal, a bha’ n sgire Chnoc-mhuire Marbhrann do’n Urramach Nial Kennedie, a bha ’n sgire Lagaidh: agus mar a ceudna, do’n Urramach Mr. Domhnull Friseal, a bha’ n sgire Chnoc-mhuire. Inverness: Alastair Friseal. 1836 Fraser, Hugh N/A
264 Ceithir searmoinan Ceithir searmoinan Ceithir searmoinan. Edinburgh: Maclachlan & Stewart. 1840 Dewar, Daniel N/A
265 Marbhrann do Sheoras Faconer MacCoinich, Oighre Allan Triath Chlann Choinich, agus Iarla Chintaile, a chaochal beatha an t-saoghal so air 26 don aon mhios deug 1841 Marbhrann do Sheoras Faconer MacCoinich, Oighre Allan Triath Chlann Choinich, agus Iarla Chintaile, a chaochal beatha an t-saoghal so air 26 don aon mhios deug 1841 Marbhrann do Sheoras Faconer MacCoinich, Oighre Allan Triath Chlann Choinich, agus Iarla Chintaile, a chaochal beatha an t-saoghal so air 26 don aon mhios deug 1841. Inverness: NP. 1841 Alison, William N/A
266 Marbhrann do’n Urramach Ian Cionnadaidh, sgire Cilliarnan, aig a Chaisdeal Ruadh Marbhrann do’n Urramach Ian Cionnadaidh, sgire Cilliarnan, aig a Chaisdeal Ruadh Marbhrann do’n Urramach Ian Cionnadaidh, sgire Cilliarnan, aig a Chaisdeal Ruadh. Inverness: Ian Mac-Ghillean. 1841? Fraser, Hugh N/A
267 Odusseia Homair. Glasgow: Gairm. 1976 MacGilleathain, Iain (Translator) N/A
268 Gaelic and English sermons of the late Rev. John Macalister, with memoir Gaelic and English sermons of the late Rev. John Macalister, with memoir Gaelic and English sermons of the late Rev. John Macalister, with memoir. Inverness: The Northern Counties Printing and Publishing Company. 1896 Macalister, John Cameron, Rev. J. Kennedy
269 Cunntas aithghearr mu eachdruidh nam Baisteach, ann am Breatunn Cunntas aithghearr mu eachdruidh nam Baisteach, ann am Breatunn Cunntas aithghearr mu eachdruidh nam Baisteach, ann am Breatunn. Glasgow: Wm. Gilchrist. 1845 N/A (Translated work) N/A
270 Gaelic poems recited by John M‘Pherson of Gairloch, in the house of General M‘Kenzie, Academy Street, Inverness, and written from his recitation by Robert M‘Donald. Inverness: A. Johnston. 1846 M‘Pherson, John M‘Donald, Robert
271 Beatha Iain Bhuiniain Beatha Iain Bhuiniain Beatha Iain Bhuiniain. Edinburgh: Thornton & Collie. 1848 N/A (Translated work) N/A
272 Focail air turus na Ban-rìgh do Bhàideanach ’s a’ bhliadhna 1847 maille ri òranaibh Gàidhealach eile nach robh riabh roimhe air an clòdh-bhualadh Focail air turus na Ban-rìgh do Bhàideanach ’s a’ bhliadhna 1847 maille ri òranaibh Gàidhealach eile nach robh riabh roimhe air an clòdh-bhualadh Focail air turus na Ban-rìgh do Bhàideanach ’s a’ bhliadhna 1847 maille ri òranaibh Gàidhealach eile nach robh riabh roimhe air an clòdh-bhualadh. Inverness: Mackintosh and Co.. 1850 Anon. N/A
273 Marbh-rann do’n Urramach Iain Mac-Fhearghais, ministeir Chilninbhir agus Mheileird ’an Earraghael Marbh-rann do’n Urramach Iain Mac-Fhearghais, ministeir Chilninbhir agus Mheileird ’an Earraghael Marbh-rann do’n Urramach Iain Mac-Fhearghais, ministeir Chilninbhir agus Mheileird ’an Earraghael. Scotland: D. Mac-Fhearghais. 1855 Ferguson, Ann N/A
274 Gairm do na Gael sgaoilte feadh Morroinnean, Chanada agus America Bhreatuinneach Gairm do na Gael sgaoilte feadh Morroinnean, Chanada agus America Bhreatuinneach Gairm do na Gael sgaoilte feadh Morroinnean, Chanada agus America Bhreatuinneach. Montreal: NP. 1858 Anon. N/A
275 Litir impidh agus rabhaidh: a chum luchd-eisdeachd an t-Soisgeil … ann an Coimhthional nan Gaidheal a’m Melbourne Litir impidh agus rabhaidh: a chum luchd-eisdeachd an t-Soisgeil … ann an Coimhthional nan Gaidheal a’m Melbourne Litir impidh agus rabhaidh: a chum luchd-eisdeachd an t-Soisgeil … ann an Coimhthional nan Gaidheal a’m Melbourne. Melbourne: NP. 1860? Anon. N/A
276 [Gaelic sermons] [Gaelic sermons] [Gaelic sermons]. Mull: NP. 1861 Campbell, John Gregorson N/A
277 Comhchruinneacha do dh’òrain thaghta ghàidhealach: cuid dhiu nach robh riamh roimhe clò-bhuailte gus a nis Comhchruinneacha do dh’òrain thaghta ghàidhealach: cuid dhiu nach robh riamh roimhe clò-bhuailte gus a nis Comhchruinneacha do dh’òrain thaghta ghàidhealach: cuid dhiu nach robh riamh roimhe clò-bhuailte gus a nis. Glasgow: W.G. Blackie. 1870 N/A (Edited work) Menzies, Archibald
278 Dain agus orain Dain agus orain Dain agus orain. Glasgow: NP. 1871 Macleod, Donald N/A
279 Gearr-chunntasan air New Zealand: air son feuma luchd-imrich Gearr-chunntasan air New Zealand: air son feuma luchd-imrich Gearr-chunntasan air New Zealand: air son feuma luchd-imrich. Edinburgh: Maclachlan and Stewart (Mac-Lachlainn agus Stiùbhard). 1872 Barclay, Peter N/A
281 Dàn air America Dàn air America Dàn air America. No PP: NP. 1886? Fraser, W. N/A
282 An Oidhche mus do Sheòl Sinn. Inverness: Clàr. 2003 Caimbeul, Aonghas Pàdraig N/A
283 Eachdraidh air Bail-’an-Righ a bha fo riaghladh nan ceard a bhi air a ghlacadh agus air a ghlanadh Eachdraidh air Bail-’an-Righ a bha fo riaghladh nan ceard a bhi air a ghlacadh agus air a ghlanadh Eachdraidh air Bail-’an-Righ a bha fo riaghladh nan ceard a bhi air a ghlacadh agus air a ghlanadh. Edinburgh: Turnbull & Spears. between 1891 and 1949 Cattanach, Donald N/A
284 The Gaelic bards: from 1715 to 1765 The Gaelic bards: from 1715 to 1765 The Gaelic bards: from 1715 to 1765. Charlottetown: Haszard & Moore. 1892 N/A (Edited work) Sinclair, Alexander Maclean
285 Calanas: seolaidhnean feumail mu oibreachadh cloimhe Calanas: seolaidhnean feumail mu oibreachadh cloimhe Calanas: seolaidhnean feumail mu oibreachadh cloimhe. Glasgow: Archibald Sinclair for Scottish Home Industries Association. 1895 Armstrong, Walter; Whyte, Iain (Gaelic translation) N/A
286 An treòraiche: leabhran sgoil air son na cloinne An treòraiche: leabhran sgoil air son na cloinne An treòraiche: leabhran sgoil air son na cloinne. Stirling (Struibhle): Aonghas MacAoidh. 1903 MacFarlane, Malcolm N/A
287 Creag Hastain Creag Hastain Creag Hastain. Glasgow: Alexander MacDougall. 1913 Macleod, Kenneth N/A
288 The Lost Pibroch and Other Sheiling Stories / Am Port Mor a bha air Chall agus Sgeulachdan Eile The Lost Pibroch and Other Sheiling Stories / Am Port Mor a bha air Chall agus Sgeulachdan Eile The Lost Pibroch and Other Sheiling Stories / Am Port Mor a bha air Chall agus Sgeulachdan Eile. Inverness: The “Northern Chronicle” Office. 1913 N/A (Translated work) N/A
289 Para piobaire, agus Sgeulachdan Eile Para piobaire, agus Sgeulachdan Eile Para piobaire, agus Sgeulachdan Eile. Glasgow: A. MacLaren (A. Mac Labhruinn). 1925 Whyte, John N/A
290 The Barvas bard: songs, poems, stories, and sketches The Barvas bard: songs, poems, stories, and sketches The Barvas bard: songs, poems, stories, and sketches. Glasgow: A. MacLaren. 1920 MacDonald, Donald N/A
291 An Solaraiche: Gaelic essays. I. An Solaraiche: Gaelic essays. I. An Solaraiche: Gaelic essays. I.. Glasgow: An Comunn Gàidhealach. 1918 MacEanruig, Aonghas; Ros, An t-Urr. Niall; MacGilleSheathanaich, Niall; MacLeòid, Dòmhnall I. N/A
292 Achd Eaglais na h-Alba, 1921 Achd Eaglais na h-Alba, 1921 Achd Eaglais na h-Alba, 1921. Edinburgh: Morrison & Gibb. [1921?] Anon., for Church of Scotland N/A
293 Dealbh-chluichean Gaidhlig. Glasgow: A. MacLarean (A. MacLabhruinn). 1924 Mac Dhughaill, Eachann N/A
294 Am bard: orain, sgriobhaidhean agus litrichean Am bard: orain, sgriobhaidhean agus litrichean Am bard: orain, sgriobhaidhean agus litrichean. Edinburgh: U.M. Urchardainn agus a Mhac. 1926 Camshron, Alasdair Moffatt-Pender, Iain MacAlasdair
295 Gille a' Bhuidseir / The Wizard’s Gillie Gille a' Bhuidseir / The Wizard’s Gillie Gille a' Bhuidseir / The Wizard’s Gillie. London: Saint Catherine Press. 1914 Campbell, J. F. (John Francis) McKay, J. G. (John Gunn)
296 Orain Fuinn is Cladaich Orain Fuinn is Cladaich Orain Fuinn is Cladaich. Glasgow: A. MacLaren. 1931 Morrison, Murdoch N/A
297 The Glasgow Highlander = Gaidheal Ghlaschu. Glasgow: A. Sinclair. 1933 N/A N/A
298 Smeorach nan Cnoc ’s nan Gleann: comh-chruinneachadh bàrdachd a chaidh a dhèanamh am Màrgairi an Iar-dheas, Ceap Breatainn Smeorach nan Cnoc ’s nan Gleann: comh-chruinneachadh bàrdachd a chaidh a dhèanamh am Màrgairi an Iar-dheas, Ceap Breatainn Smeorach nan Cnoc ’s nan Gleann: comh-chruinneachadh bàrdachd a chaidh a dhèanamh am Màrgairi an Iar-dheas, Ceap Breatainn. Glasgow: A. MacLaren (A. MacLabhruinn). 1939 Gillis, Bernard; Nicholson, Patrick Joseph MacDougall, Hector
299 Armageddon. A fragment [of a poem.] Armageddon. A fragment [of a poem.] Armageddon. A fragment [of a poem.]. Edinburgh: The Albyn Press. 1950 Ross, Neil MacLeod, Donald James
300 An Sireadh [and other poems] An Sireadh [and other poems] An Sireadh [and other poems]. Stirling (Struibhle): NP. 1952 Macleod, Ciorstai N/A
301 Gu Tir mo Luaidh : (Dàin eilthireach, sgeulachdan agus eachdraidh) Gu Tir mo Luaidh : (Dàin eilthireach, sgeulachdan agus eachdraidh) Gu Tir mo Luaidh : (Dàin eilthireach, sgeulachdan agus eachdraidh). Stornoway: Stornoway Gazette (Paipear-Naigheachd Steòrnabhaigh). 1965 Laing, Uisdean N/A
302 Sgialachdan á Albainn Nuaidh Sgialachdan á Albainn Nuaidh Sgialachdan á Albainn Nuaidh. Glasgow: Gairm. 1969 N/A (Edited work) MacLeòid, Calum Iain Nicholson
303 Bardachd a Albainn Nuaidh Bardachd a Albainn Nuaidh Bardachd a Albainn Nuaidh. Glasgow: Gairm. 1970 N/A (Edited work) MacLeòid, Calum Iain Nicholson
304 Maighstirean is ministearan Maighstirean is ministearan Maighstirean is ministearan. Inverness: Club Leabhar. 1970 Mac a’ Ghobhainn, Iain N/A
305 Gainmheach an fhasaich Gainmheach an fhasaich Gainmheach an fhasaich. Inverness: Club Leabhar. 1971 Nic Gill-Eathain, Mairi M. N/A
306 Na balaich air Rònaidh: dealbhchluich airson réidio ann a sia earrainnean Na balaich air Rònaidh: dealbhchluich airson réidio ann a sia earrainnean Na balaich air Rònaidh: dealbhchluich airson réidio ann a sia earrainnean. Aberdeen: University of Aberdeen, Department of Celtic Studies. 1972 MacLeòid, Fionnlagh N/A
307 An toinneamh dìomhair An toinneamh dìomhair An toinneamh dìomhair. Stornoway: Stornoway Gazette (Gasaet Steornabhagh). 1973 MacPhàrlain, Murchadh N/A
308 Bardachd Chaluim Ruaidh Bardachd Chaluim Ruaidh Bardachd Chaluim Ruaidh. Glasgow: Gairm. 1975 MacNeacail, Calum N/A
309 Orain Red Orain Red Orain Red. Stornoway: Acair. 1998 MacLeòid, Coinneach N/A
310 Amannan: sgialachdan goirid Amannan: sgialachdan goirid Amannan: sgialachdan goirid. Edinburgh: W. and R. Chambers. 1979 N/A (Anthology) N/A
311 Uibhist a Deas: beagan mu eachdraidh is mu bheul-aithris an eilein Uibhist a Deas: beagan mu eachdraidh is mu bheul-aithris an eilein Uibhist a Deas: beagan mu eachdraidh is mu bheul-aithris an eilein. Stornoway: Acair. 1981 MacDhòmhnaill, Dòmhnall Iain N/A
312 Dain Mhurchaidh Dain Mhurchaidh Dain Mhurchaidh. Stornoway: A’ Chomann Ghaidhealach, Roinn nan Eilean Siar. 1986 MacPhàrlain, Murchadh N/A
313 Eadar Peann is Pàipear Eadar Peann is Pàipear Eadar Peann is Pàipear. Glasgow: Gairm. 1985 N/A (Anthology) MacÌomhair, Dòmhnall Iain
314 Mo Lorgan Fhìn Mo Lorgan Fhìn Mo Lorgan Fhìn. Inverness: Crois-Eilein Publications. 1985 NicDhòmhnaill, Màiri N/A
315 Ris a’ Bhruthaich: The Criticism and Prose Writings of Sorley MacLean Ris a’ Bhruthaich: The Criticism and Prose Writings of Sorley MacLean Ris a’ Bhruthaich: The Criticism and Prose Writings of Sorley MacLean. Stornoway: Acair. 1985 MacGill-Eain, Somhairle Gillies, William
316 Gun Fhois Gun Fhois Gun Fhois. Edinburgh: Macdonald Publishers. 1987 Watt, Eilidh N/A
317 An Guth Aoibhneach An Guth Aoibhneach An Guth Aoibhneach. Edinburgh: Saltire Society. 1993 MacAonghais, Pòl N/A
318 Sgeul gu Latha / Tales until Dawn: the world of a Cape Breton Gaelic story-teller Joe Neil MacNeil Sgeul gu Latha / Tales until Dawn: the world of a Cape Breton Gaelic story-teller Joe Neil MacNeil Sgeul gu Latha / Tales until Dawn: the world of a Cape Breton Gaelic story-teller Joe Neil MacNeil. Kingston, Ont.: McGill-Queen’s University Press. 1987 MacNeil, Joe Neil Shaw, John
319 Croft histories: Balranald and Paiblesgarry Croft histories: Balranald and Paiblesgarry Croft histories: Balranald and Paiblesgarry. [Stornoway?]: Comann Eachdraidh Uibhist a Tuath (North Uist Historical Society). 1988 Anon. N/A
320 Teichneolas: a coimhead air adhart Teichneolas: a coimhead air adhart Teichneolas: a coimhead air adhart. Aberdeen: British Telecom. 1989 Anon. N/A
321 An sgaile dhorcha An sgaile dhorcha An sgaile dhorcha. Glasgow: Gairm. 1992 MacLeòid, Iain N/A
322 Obair na cloimhe: taghadh de dh’innealan airson obair clòimhe às na h-Eileanan an Iar. Stornoway: Acair. 1992 Anon., for Museum nan Eilean N/A
323 Obair a’ bhainne: taghadh de dh’innealan airson obair a’ bhainne às na h-Eileanan an Iar. Stornoway: Acair. 1992 Anon., for Museum nan Eilean N/A
324 Not an orchid… Not an orchid… Not an orchid…. Inverness: Kessock Communications. 1995 MacLennan, Hugh Dan N/A
325 Bailtean is Ath-ghairmean a Tiriodh / Townships and Echoes from Tiree Bailtean is Ath-ghairmean a Tiriodh / Townships and Echoes from Tiree Bailtean is Ath-ghairmean a Tiriodh / Townships and Echoes from Tiree. Glendaruel: Argyll Publishing. 1995 Brownlie, Niall M. N/A
326 Eòin na Gaidhealtachd ’s nan Eilean: eòin an fhearainn. No PP: Gillman Trust. [1995?] Anon. N/A
327 Tobraichean sláinte anns na h-Eileanan an Iar Tobraichean sláinte anns na h-Eileanan an Iar Tobraichean sláinte anns na h-Eileanan an Iar. Stornoway: Acair. 2000 MacLeòid, Fionnlagh N/A
328 Dacha mo Ghaoil Dacha mo Ghaoil Dacha mo Ghaoil. Inverness: CLÀR. 2005 Mac Gill-Eain, Tormod N/A
329 Shrapnel Shrapnel Shrapnel. Inverness: CLÀR. 2006 Caimbeul, Tormod N/A
330 Dìleas Donn Dìleas Donn Dìleas Donn. Inverness: Clàr. 2006 NicLeòid, Norma N/A
331 Cleas Sgàthain Cleas Sgàthain Cleas Sgàthain. Inverness: Clàr. 2008 NicDhòmhnaill, Màiri Anna N/A
332 Sia dealbhan-cluiche Sia dealbhan-cluiche Sia dealbhan-cluiche. Inverness: Clàr. 2011 Caimbeul, Alasdair N/A
333 Steall à Iomadh Lòn Steall à Iomadh Lòn Steall à Iomadh Lòn. Inverness: CLÀR. 2011 Mac a’ Phearsain, Seonaidh Ailig N/A
334 Caogad san Fhàsach Caogad san Fhàsach Caogad san Fhàsach. Stornoway: Acair. 2014 Iain MacÌomhair, Dòmhnall N/A
335 Casan Searraich Casan Searraich Casan Searraich. Stornoway: Acair. 2014 MacFhearghais, Calum N/A
336 Sgeulachdan Sa Chiaradh Sgeulachdan Sa Chiaradh Sgeulachdan Sa Chiaradh. Stornoway: Acair. 2015 Caimbeul, Tormod N/A
337 Teas Teas Teas. Inverness: Clàr. 2010 Caimbeul, Maoilios N/A
338 The Poetry of Badenoch The Poetry of Badenoch The Poetry of Badenoch. Inverness: The Northern Counties Publishing Company. 1906 N/A (Anthology) Sinton, Thomas
339 Riaghailtean ’us cumhachan air am bi fear-annan, gabhailean no earrannan-roinnte a dh’ fhearrainn, agus seilbhean eile, ann am baranachd Leòdhais, air an suidheachadh, etc. Riaghailtean ’us cumhachan air am bi fear-annan, gabhailean no earrannan-roinnte a dh’ fhearrainn, agus seilbhean eile, ann am baranachd Leòdhais, air an suidheachadh, etc. Riaghailtean ’us cumhachan air am bi fear-annan, gabhailean no earrannan-roinnte a dh’ fhearrainn, agus seilbhean eile, ann am baranachd Leòdhais, air an suidheachadh, etc.. No PP: NP. 1849 Matheson, James N/A
341 Gu'n D' Thug I Spéis Do'n Àrmunn . : .
59 Carmina Gadelica: Hymns and Incantations with illustrative notes on words, rites, and customs, dying and obsolete: orally collected in the Highlands and Islands of Scotland and translated into English by Alexander Carmichael Carmina Gadelica: Hymns and Incantations with illustrative notes on words, rites, and customs, dying and obsolete: orally collected in the Highlands and Islands of Scotland and translated into English by Alexander Carmichael Carmina Gadelica: Hymns and Incantations with illustrative notes on words, rites, and customs, dying and obsolete: orally collected in the Highlands and Islands of Scotland and translated into English by Alexander Carmichael Vol. 1 of 6. Edinburgh: T. and A. Constable. 1900-1971 N/A (Edited work) Carmichael, Alexander
74 Hebridean Folksongs. A Collection of Waulking Songs by Donald MacCormick in Kilphedir in South Uist in the year 1893 (Vol. I); Hebridean Folksongs II. Waulking Songs from Barra, South, Uist, Eriskay and Benbecula (Vol. II); Hebridean folksongs III. Waulking songs from Vatersay, Barra, Eriskay, South Uist and Benbecula (Vol. III) Hebridean Folksongs. A Collection of Waulking Songs by Donald MacCormick in Kilphedir in South Uist in the year 1893 (Vol. I); Hebridean Folksongs II. Waulking Songs from Barra, South, Uist, Eriskay and Benbecula (Vol. II); Hebridean folksongs III. Waulking songs from Vatersay, Barra, Eriskay, South Uist and Benbecula (Vol. III) Hebridean Folksongs. A Collection of Waulking Songs by Donald MacCormick in Kilphedir in South Uist in the year 1893 (Vol. I); Hebridean Folksongs II. Waulking Songs from Barra, South, Uist, Eriskay and Benbecula (Vol. II); Hebridean folksongs III. Waulking songs from Vatersay, Barra, Eriskay, South Uist and Benbecula (Vol. III) Vol. 1 of 3. Oxford: Caledonian Press. 1969 (Vol. I), 1977 (Vol. II), 1981 (Vol. III) N/A (Edited work) Campbell, John Lorne (texts), and Collinson, Francis (musical transcriptions)
76 Na Baird Leathanach Na Baird Leathanach Na Baird Leathanach Vol. 1 of 2. Charlottetown: Haszard & Moore. 1898 N/A (Edited work) Sinclair, Rev. Alexander MacLean
80 Dain Iain Ghobha (The Poems of John Morison, the Songsmith of Harris) Dain Iain Ghobha (The Poems of John Morison, the Songsmith of Harris) Dain Iain Ghobha (The Poems of John Morison, the Songsmith of Harris) Vol. 1 of 2. Glasgow and Edinburgh: Archibald Sinclair (Glasgow) and Norman MacLeod (Edinburgh). 1893 Morison, John Henderson, George
81 Mac-Talla Mac-Talla Mac-Talla Vol. 1 of 12. Sydney, Cape Breton, Nova Scotia: McKinnon, Jonathan G.. 1892-1904 N/A McKinnon, Jonathan G.
102 An Gaidheal; Paipeir-Naidheachd Agus Leabhar-Sgeoil Gaidhealach An Gaidheal; Paipeir-Naidheachd Agus Leabhar-Sgeoil Gaidhealach An Gaidheal; Paipeir-Naidheachd Agus Leabhar-Sgeoil Gaidhealach Vol. 1 of 6. Toronto (first three issues), Edinburgh and Glasgow: MacLachlan & Stewart (Edinburgh), and Nicolson & Co.; WM. Love (Glasgow). 1871-77 N/A Nicolson, Angus
112 Fear-tathaich Miosail Fear-tathaich Miosail Fear-tathaich Miosail Vol. 1 of 4 (EUL has 5 volumes containing issues dating from 1858 to 1909. NLS has issues dating from 1858 to 1937. Neither repository appears to hold a full run of all issues.). Edinburgh: Monthly Visitor Tract Society. 1858-1937 N/A Anon.
117 Fear-tathaich nam Beann Fear-tathaich nam Beann Fear-tathaich nam Beann Vol. 1 of 24. Glasgow and Edinburgh: W. Gilchrist (Glasgow), MacLachlan, Stewart & Co., and later Paton & Ritchie (Edinburgh). 1848-1850 N/A Clerk, Archibald
133 An Teachdaire Gaelach An Teachdaire Gaelach An Teachdaire Gaelach Vol. 1 of 2 (Bound together in the NLS copy consulted). Glasgow and Edinburgh: W. R. M‘Phun (Glasgow); W. Blackwood, and MacLachlan & Stewart (Edinburgh). 1829-1831 N/A MacLeod, Rev. Dr Norman
144 The Poems of Ossian, in the Original Gaelic, with a Literal Translation into Latin, by the late Robert MacFarlan, A. M. together with a Dissertation on the Authenticity of the Poems, by Sir John Sinclair, Bart. and a translation from the Italian of the Abbè Cesarotti’s Dissertation on the Controversy respecting the Authenticity of Ossian, with notes and a supplemental essay, by John M‘Arthur, LL. D. The Poems of Ossian, in the Original Gaelic, with a Literal Translation into Latin, by the late Robert MacFarlan, A. M. together with a Dissertation on the Authenticity of the Poems, by Sir John Sinclair, Bart. and a translation from the Italian of the Abbè Cesarotti’s Dissertation on the Controversy respecting the Authenticity of Ossian, with notes and a supplemental essay, by John M‘Arthur, LL. D. The Poems of Ossian, in the Original Gaelic, with a Literal Translation into Latin, by the late Robert MacFarlan, A. M. together with a Dissertation on the Authenticity of the Poems, by Sir John Sinclair, Bart. and a translation from the Italian of the Abbè Cesarotti’s Dissertation on the Controversy respecting the Authenticity of Ossian, with notes and a supplemental essay, by John M‘Arthur, LL. D. Vol. 1 of 3. London: W. Bulmer and Co. for the Highland Society of London. 1807 [MacPherson, James] ‘MacPherson, James’
160 Leabhraiche an t-Seann Tiomnaidh air an Tarruing o’n Cheud Chanain Chum Gaelic Albannaich. Ann an Ceithir Earrannaibh. Leabhraiche an t-Seann Tiomnaidh air an Tarruing o’n Cheud Chanain Chum Gaelic Albannaich. Ann an Ceithir Earrannaibh. Leabhraiche an t-Seann Tiomnaidh air an Tarruing o’n Cheud Chanain Chum Gaelic Albannaich. Ann an Ceithir Earrannaibh. Vol. 1 of 4 (Four books in two volumes.). Edinburgh: William Smellie (Uilleam Smellie). 1783-1801 N/A (Translated work) N/A
206 Popular Tales of the West Highlands Popular Tales of the West Highlands Popular Tales of the West Highlands Vol. 1 of 4. Paisley and London: Alexander Gardner. 1890-1893 N/A (Edited work) Campbell, J. F. (John Francis)
207 Waifs and Strays of Celtic Tradition Waifs and Strays of Celtic Tradition Waifs and Strays of Celtic Tradition Vol. 1 of 5. London: David Nutt. 1889-1895 Campbell, Rev. John Gregorson; MacDougall, Rev. James; MacInnes, Rev. Duncan Campbell, (Lord) Archibald
212 Bratach na Firinn Bratach na Firinn Bratach na Firinn Vol. 1 of 2. Glasgow and Edinburgh: W. R. McPhun & Son; Maclachlan & Stewart and An Comunn Leabhar is Dhuilleagain. 1872-1874 N/A (Edited work) MacNeill, Nigel
217 An Ròsarnach An Ròsarnach An Ròsarnach Vol. 1 of 4. Glasgow: Alexander McLaren & Sons. 1917 N/A (Edited work) Erskine, Ruaraidh
218 Guth na Bliadhna Guth na Bliadhna Guth na Bliadhna Vol. 1 of 4. Stirling; Glaschu: E. Mackay; A. MacLabhrainn. 1904 N/A (Edited work) N/A
232 Sgeulachdan Arabianach Sgeulachdan Arabianach Sgeulachdan Arabianach Vol. 1 of 3 (Published in one volume.). Inverness: “Northern Chronicle” Office. 1897-1900 N/A (Translated work) N/A
234 Naigheachdan firinneach Naigheachdan firinneach Naigheachdan firinneach Vol. 1 of 2. Paisley: A. Gardner. 1905-1907 Whyte, Henry N/A
280 Sop as gach seid Sop as gach seid Sop as gach seid Vol. 1 of 2. Edinburgh: Maclachlan and Stewart. 1883-1884 MacCallum, Donald N/A
400 Gairm Gairm Gairm Vol. 1 of 200. Glasgow: Gairm. 1952 N/A MacThòmais, Ruaraidh, MacDhòmhnaill, Fionnlagh J
401 An Deo-greine I I. : .
500 Saoghal Thormoid – Diluain: Sinnsireachd 5 parts. N/A: N/A. 2016 Tormod MacGill-Eain Gordon Wells