Metadata for texts common to Corpas na Gàidhlig and Faclair na Gàidhlig have been provided by the Faclair na Gàidhlig project. We are very happy to acknowledge here Dr Catriona Mackie’s sterling work in producing this data; the University of Edinburgh for giving us permission to use and publish the data; and the Leverhulme Trust whose financial support enabled the production of the metadata in the first place. The metadata is provided here in draft form as a useful resource for users of Corpas na Gàidhlig. The data is currently being edited and will be updated in due course. If you have any corrections or suggestions, please contact us at mail@dasg.ac.uk.

Metadata © University of Edinburgh

Metadata for text 213
No. words in text71322
Title Beatha agus Iompachadh Dhùghaill Bochannain a dh’eug ann an Ranach sa’ bhliadhna 1768 / (air a sgrìobhadh leis féin): maille r’a Laoidhean spioradail
Author Buchanan, Dugald
Editor MacKenzie, John
Date Of Edition 1844
Date Of Language 18th c.
Publisher MacLachlan, Stewart and Co.
Place Published Edinburgh
Volume N/A
Location National, academic, and local libraries
Link Digital version created by National Library of Scotland
Download File PDF / plain text 
Geographical Origins Perthshire
Register Religion, Prose and Verse
Alternative Author Name Dugald Buchanan
Manuscript Or Edition Ed.
Size And Condition 15.2cm x 10cm
Short Title Beatha agus Iompachadh
Reference Details NLS: NG.1526.d.2
Number Of Pages vi, 185
Gaelic Text By N/A
Illustrator N/A
Social Context Dugald Buchanan (Dùghall Bochannan, 1716-1768) was preacher and schoolmaster in Kinloch Rannach. He was a spiritual poet of note as well as being a diarist. His autobiography offers an insight into his early years and how, through existential turmoil and plagued by doubts, he was converted to the Christian faith and became a fervent preacher and teacher. For more biographical information about the author, see Text 172.
Contents After the bilingual title page, the volume opens with the contents (pp. v-vi) and then the main text follows, which is divided into 6 chapters of varying lengths as follows:
 
‘Caib. I. Anns a beil cunntas air mo chaithe-beatha o mo leanabachd gus an robh mi dà bhliadhna dheug ’a dh’aois’ (pp. 1-12)
 
‘Caib. II. Anns a beil cunntas air mo ghnàthachadh - bho ’nuair a’ bha mi dà bhliadhna dheug a’ dh’aois gus an robh mi ceithir bliadhna fichead’ (pp. 13-45)
 
‘Caib. III. Anns a bheil fàs dearbhaidh ann an anam ni’s faid air fhoillseachadh rè an dà bhliadhna so a leannas’ (pp. 46-81)
 
‘Caib. IV. Anns a beil ceud-fhàs dearbhaidhean ann am anam maile r’a na h-uile eagal agus theagamh fo’n robh mi bho cheud mìos an earraich 1742 gu ceud mìos an earraich 1743, àm anns an d’rinn an Tighearna ann an cuid de thomhas mo bhanntaibh fhosgladh agus mo leigeil as saor.’ (pp. 81-119)
 
‘Caib. V. Anns am beil cunntas n’s faide air a chur sìos m’n dhéighinn mo chleachdaidhean o mhìos a Mhàirt 1743, gu mìos meadhonach a Fhoghair an deigh sin’ (pp. 120-58)
 
‘Caib. VI. Anns am beil mairsineachd air déilig gràsmhor Dhé ri m’anam o cheud mìos an Fhoghair 1745, gu mìos mheadhonach a Gheamhraidh 1750’ (pp. 159-85).
Language Buchanan writes in commendably clear and communicative Gaelic with some traces of his Perthshire dialect still remaining. There is a clear Evangelical influence on the text as well as a Biblical one where quotes appear fairly often, for example: ‘“Tha amaideachd ceangailt’ ann an cruidhe leinibh,” agus “Tha na h-aingidh a’ claonadh o’n bhroinn; tha iad a’ dol air seacharan o’m breith, a’ labhairt bhreug,” Gna. xxii. 15. Salm. lviii. 3 (p. 2). Another example is as follows: ‘O Iehobha shiorruith! a Thighearna nan Tighearn, agus as Rìgh nan rìgh, a Chruithear mhòir néimh agus na talmhainn, a choimhideas cùmhnanta agus tròcair, eadhon, is tusa an Tighearna ’na t-aonar, agus tha uile shlòigh nan neàmh a’ deanadh aoradh dhut.’ (p. 131).
 
There is a also a clear influence of prayer or petitioning such as, ‘Glòir dhut O Athair mo Thighearna Iosa Criosd ris an dean mi o’n latha an diugh a mach m’ Athair a ghairm air son do ghaoil siorruidh taghta, fhoilleachadh ann an lànachd na h-aimsir, le do Mhac siorruidh a’ chur a dh’ionnsaidh an t-saoghail a’ thearnadh pheacach agus mise gu sònraichte’ (pp. 140-41).
 
The copula is realised as follows: se iad (p. 4), gur h-e (p. 4), gur ann (p. 14), se (p. 31), gu’m a h-ann (p. 158), be (p. 166).
 
Very occasional use of hyphen rather than an apostrophe in some spellings, e.g. Dh-éisd (p. 14).
 
Possessive determiner appears somewhat erratically with or without an apostrophe, e.g. a m’ dhleasanas (p. 4), am nàdur (p. 9), am chiontach (p. 12), na seasamh (p. 29), ’nam aonar (p. 33), ’na dhuine (p. 37), na dhuine (p. 38).
 
Epenthetic vowels are very occasionally realised, such as anamoch (p. 24).
 
Of interest is the use of subject pronouns with initial s-, e.g., Spion se (p. 164).
 
Very occasional use of dative plural endings may also be noted, such as oibribh (p. 11), piantaibh (p. 16), nithibh (p. 29), lubaibh (p. 35), leithidibh (p. 75), sagartaibh (p. 85), lathaibh (p. 139), sgiathaibh (p. 164).
 
Occasional use of the second plural imperative, e.g., thigibh (p. 101), gabhaibh (p. 101), deanaibh-sa (p. 156), bithibh (p. 156).
 
Very occasional use of plural imperatives, e.g., feòraicheamaid (p. 9), dheanamaid (p. 15).
 
There is a tendency, which is probably indicative of Perthshire Gaelic, to miss out do, as in the following phrases: gun shruth (p. 9), gu’n thuit (p. 145), gu’n thaisbean.
 
There appears a rather unusual tendency to lenite words after uile e.g. uile chùram (p. 1) and uile shluagh (p. 4).
 
Irregular verbs are occasionally used, such as urrainnear (p. 1), chuirear (p. 7), cualas (p.122).
 
Others spellings of note: beil rather than bheil (p. 1) and throughout the text; na h-uile dhìcheall (p. 1), air son (p. 1), smaointeachadh (p. 2), so (p. 2), fearr (p. 2), a bhi (p. 2), mu’n (p. 2), e féin (p. 2), tuillidh (p. 2), air bith (p. 3), Mu thiomchioll (p. 3), ga’m fhaicinn (p. 4), fadheireadh (p. 4), Fadheòigh (p. 4), m’a (p. 4), fathast (p. 6), fainear (p. 6), Cia mar (p. 6), a tha (p. 6), gum beil mi (p. 6), Fòs (p. 6), ga mo leanmhuinn (p. 6), ciod (p. 7), do réir coltais (p. 8), uapa (p. 8), osbàrr (p. 8), cia (p. 8), riabh (p. 8), dara (p. 8), aobhar (p. 9), uam (p. 9), cionnas (p. 10), de’m (p. 12), an deigh (p. 12), a dh’ionnsaidh (p. 13), gu’n robh (p. 14), comh-fhurtachd (p. 14), da-rìreadh (p. 15), air teachd (p. 15), fuathas (p.16), cùig (p. 16), còladh (p. 16), cunnard (p. 16), aig a beil (p. 17), a’ laidhe (p. 18), adhaidh-san (p. 21), drochait (p. 22), Sruidhleadh (p. 22), fagus (p. 24), ge be air bith (p. 25), tro ’n (p. 27), ga mo chur (p. 27), domh (p. 29), anabharrach (p. 30), oidheirp (p. 33), m’u (p. 33), rudaigin (p. 35), mo leith (p. 37), thubhairt (p. 39), bitheadh (p. 39), daibh (p. 40), dara (p. 44), ainbhidh (p. 46), ea-comasach (p. 47), friothaladh (p. 48), soilear (p. 48), Gàëlach (p. 49), deimhin (p. 49), dut (p. 50), diom (p. 52), bu dàcha (sp. 54), diaghachd (p. 55), sonraite (p. 57), solus (p. 61), troimhpe (p. 63), deth (p. 65), diaghaidh (p. 70), ma ta (p. 80), mar eil (p. 82), mar gu’m b’eadh (p. 98), sè-amh (p. 106), mu dhéighinn (p. 111), nach b’uirrte (p. 116), bithchionta (p. 128), ceudna (p. 145), talbhuinn (p. 146), a’ gul (p. 146), reull (p. 146), urrad (p. 147), uaithe (p. 148), nìdh (p. 148), Uaidh (p. 150), air leam (p. 154), as urrainn mise (p. 155), c’arson (p. 155), dùlan (p. 167), faide (p. 168), iomadaidh (p. 171), suigheachadh (p. 174), stiùradh (p. 182).
 
Occasional appearances of rare or unusual words, such as cìocras (p. 32), connbhall (p. 34), amladh (p. 35), so-mhaiteach (p. 52), càlach (p. 63), mùireach (p. 69), aiteam (p. 84), stròghail (p. 86), ciomachas (p. 151), suthainn (p. 158), an t-seilch-chreige (p. 178).
 
Other than the fairly inconsistent use of acute accents or graves, there appear quite a few typographical errors, but they do not detract from comprehending the text: òidhche (p. 3), breth (p. 3), thubairt (p. 7), eìle (p. 9), co-dhunadh (p. 13), stòirm (p. 16), cuinteach (p. 17), aìr (p. 24), oìr (p. 24), m’anm (p. 57), màrbh (p. 66), orn (p. 68), miorbhiulean (p. 69), cir mar (p. 76), staìd (p. 93), deimin (p. 100), dhom (p. 127), Sàlm (p. 145), sioìruidh (p. 160), ìs (p. 167), fhàgal (p. 172), denòach (p. 172).

The language reflects the Gaelic dialect of Perthshire.
Orthography The spelling conforms generally to the orthography of mid nineteenth century. Acute and grave accents are both retained. Accents appear on capital letters.
Edition First edition.
Further Reading Buchanan, Dugald, The Diary of Dugald Buchanan (Edinburgh, 1836: [n. pub.]).
MacBean, Lachlan, Buchanan: Sacred Bard (London, 1919: [n. pub.]).
MacInnes, Rev. John, The Evangelical Movement in the Highlands of Scotland, 1688 to 1800 (Aberdeen. 1951: Aberdeen University Press).
Meek, Dòmhnall E., ‘Ath-sgrùdadh: Dùghall Bochanan’, Gairm, 147 (1989), 269-70, and 148 (1989), 319-31            .
Meek, Donald E., ‘Imagery of the Natural World in the Hymnology of Dugald Buchanan and Peter Grant’, Scottish Gaelic Studies, 17 (1996), 263-77.
Meek, Dòmhnall E., Laoidhean Spioradail Dhùghaill Bhochanain (Glasgow: Scottish Gaelic Texts Society, 2015).
Ó Murchú, Mairtín, East Perthshire Gaelic: social history, phonology, texts, and lexicon (Dublin Institute for Advanced Studies, 1986).
Sinclair, James, Reminiscences of Dugald Buchanan (Edinburgh, 1875: Religious Tract and Book Society).
Sutherland, A. C., ‘The Poetry of Dugald Buchanan, the Rannoch Bard’, Transactions of the Gaelic Society of Inverness, III/IV (1873/75), 101-15.
Thomson, Derick S., ‘Dùghall Bochanan’, An Gaidheal, 53 (1958), 87-89.
Powered by CQPWeb