Metadata for texts common to Corpas na Gàidhlig and Faclair na Gàidhlig have been provided by the Faclair na Gàidhlig project. We are very happy to acknowledge here Dr Catriona Mackie’s sterling work in producing this data; the University of Edinburgh for giving us permission to use and publish the data; and the Leverhulme Trust whose financial support enabled the production of the metadata in the first place. The metadata is provided here in draft form as a useful resource for users of Corpas na Gàidhlig. The data is currently being edited and will be updated in due course. If you have any corrections or suggestions, please contact us at mail@dasg.ac.uk.

Metadata © University of Edinburgh

Metadata for text 41
No. words in text43347
Title Aitealan Dlu is Cian
Author Ros, An t-Urr. Coinneach
Editor N/A
Date Of Edition 1972
Date Of Language 1950-1999
Publisher Gairm
Place Published Glasgow
Volume N/A
Location National, academic, and local libraries
Geographical Origins Skye
Register Literature, Prose
Alternative Author Name Rev. Kenneth Ross
Manuscript Or Edition Ed.
Size And Condition 17.5cm 11.3cm
Short Title Aitealan Dlu is Cian
Reference Details EUL, Celtic Library: Li G Ros
Number Of Pages [8], 127
Gaelic Text By N/A
Illustrator N/A
Social Context This volume comprises a set of essays by Reverend Coinneach Ros, from Glendale in the Isle of Skye. Ros was born at Fasach in Glendale in 1914. He was the eldest of eleven children. Ros went to school at Borrodale in Glendale. In 1935 became a Warrant Officer with the RAF, spending time in India and Burma, among other places. On his return to Britain, after the Second World War, he studied at Edinburgh University, Moray House, and Trinity College in Glasgow. In 1957, he became minister of Gigha and Cara. He also served in Lochgelly Churchmount, Lismore, Kirkmichael and Tomintoul, and Northmavine in Shetland. Ros married Mary Parker from Northumberland in 1962. On his retirement in 1980, they moved to Northumberland, and it was there that he died in December 1990. Ros was a prolific writer, contributing prose and verse to Gairm, Life and Work, and the Hexham Courant.

The essays in this volume are, in part, an autobiography, as the author discusses his boyhood in Glendale, his time in the RAF, his time in India during the war, and his time in Edinburgh as a student. However, this story focuses less on the bare facts of his life, and more on how the author’s experiences have shaped his thoughts and feelings about life, the world, Gaelic and English literature, history, and religion.
Contents This volume contains 17 essays by Ros. As mentioned above, these essays are autobiographical, and detail Ros’s experiences growing up in Glendale, in the RAF, in India, and as a student in Edinburgh. In a number of essays, Ros discusses his own views of Gaelic literature and religion.

The seventeen essays are as follows: Gaoth air an Eilein (pp. 1-8), A’ Tilleadh Dhachaidh (pp. 9-17), Beachd air a’ Ghleann (pp. 18-24), Am Buachaille Og (pp. 25-32), Imrich chun na Monaidhean (pp. 33-41), Air a’ Bheinn (pp. 42-49), Sailm is Searmonan (pp. 50-57), Bàird is Beanntan (pp. 58-64), Sgaoileadh nan Sgiath (pp. 65-71), An Saoghal thall (pp. 72-79), Fir-ealain, Manaich, is Ròmanaich (pp. 80-86), Cothrom Cnuasachd (pp. 87-94), Dà Bhàrd Gàidhlig (pp. 95-102), Bìobull is Pobull (pp. 103-08), Rùsg Craoibhe (p. 109-15), Erasmus agus Luther (pp. 116-21), Eileanan sa’ Chuimhne (pp. 122-27).
Language This is a rich text, full of vocabulary relating to a variety of subjects, such as island life, religion, war, philosophy, history, and literature.

The text is often very descriptive as can be seen from the following extracts: ‘An nochd dhèanadh a’ ghaoth tàladh orm o leabhar, le duanagan seòlta mu thìmean eile, làithean a th’air triall mar cheò camhanaich ’s nach tìll a chaoidh. Ach có aige a tha fios nach e aoir a th’ aice air an leabhar a th’ air m’ aire, no brosnachadh do mo thaibhsean frithealtach iad a dh’ éirigh an ceannairc an aghaidh na cainnte choigrich anns am bheil mi sàs an abaicheachd nam bliadhnachan?’ (p. 3). On Gaelic, he says: ‘Tha e nar comas sinn fhéin a dhèanamh beartach le a seann subhailcean, a bhith ga bruidhinn ’s ga leughadh ’s ga sgrìobhadh, a bhith a’ neartachadh a buadhan le cnuasachadh is eadar-theangachadh is ionnsachadh, le sgrùdadh is beachdachadh air inntinnean is cruthan-smuaint nan sgrìobhaidhean ceilteach is Sasanach fa-leth;’ (p. 6), and on the stars: ‘ciod a bu chiall, a bu ghné dhaibh, ’s iad cho biorach, lainnreach, foistineach, a’ breacadh nan nèamhan le an lìonmhorachd’ (p. 16).

The following list gives some idea of the breadth of terminology used in this text: a’ bùrain (p. 1), Fraingis for ‘Francis’ (p. 2), éiridh i uairean ás a gul-tàmh (p. 2), a’ lionadh ’s a’ tràghadh (p. 2), sgeulòrain cheòlmhor shiùbhlach, bàrdachd is rosg làidir deas-bhriathrach (p. 5), margadh for ‘market’ (p. 5), litir-puist (p. 5), aig an uinneig-chìnn (p. 6), beuc na mara (p. 6), ri ceòl allmharra na gaoithe (p. 7), am paidhir ud (p. 7), fad-fheitheamh (p. 7), thuit an dubh-dhosgainn air baile-puirt (p. 7), bàta-teasargainn (p. 7), fèath-nan-eun (p. 8), ròlaisteachd (p. 8), slìobadh lìomharra (p. 8), a’ gabhail seachad air bratlaiste na cuimhne (p. 8), “sgrìob air falbh” (p. 9), gu tìrean mu dheas (p. 9), àrsaidheachd (p. 11), mar mharsanta (p. 12), na saighdearan a’ màrsail sìos an gleann (p. 13), taibhsean cluaineasach m’òige (p. 13), o chaidh mi null thar chuain (p. 13), anns an do dh’uisgicheadh (p. 13), an togail-ìnntinn dìomhair ud (p. 14), do thràth-làithean (p. 14), ’na shamhla no ’na ìomhaigh (p. 14), smaoinich mi le trom-smaoint (p. 15), Thainig e dhachaidh orm (p. 15), doimhneachdan do-thuigsinn (p. 16), chuir leabhar Jeans tolg nach càirte a chaoidh (p. 16), uisge na Sàbaide (p. 16), ag atharrachadh seòl-asdair (p. 16), am priobadh-sùil (p. 16), an sàga ud (p. 23), an lot againn fhìn (p. 24), na bàtaichean-cogaidh (p. 26), fochunn (p. 27), idir-idir (p. 27), leis na faoin-sgeulan gun seagh (p. 29), san dol-a-mach (p. 34), staimhnte (p. 34), gròig na gaoithe (p. 35), air còrsa na ceàrna so (p. 39), gach seuson (p. 39), grùdaireachd na dibhe (p. 40), Hóro-gheallaidh (p. 41), gu bristeadh-là (p. 41) and bial-an-latha (p. 41), ìobairt-daonnda (p. 41), air subhailcean sìobhalta (p. 46), a meadhon ùpraid is carraid gun-sgur (p. 46), am burraidh as dàine (p. 46), mar chraobh-chosgairt (p. 46), Co-dhiùbh na co-dheth (p. 48), air leaba-a-bàis (p. 51), faisg-a-mhìle dha (p. 55), sa’ chadha so (p. 58), uair dhe’n t-saoghal (p. 59), turas-coidse (p. 59), a’ bòrdadh a’ charbaid (p. 59), tigh-stad (p. 59), susbaint nan tìmean a dh’fhalbh (p. 61), saorsa-rannaigheachd (p. 63), soisgealach eudmhor na feallsanachd Ghearmailtich (p. 63), tigh’nn-gu-ìre (p. 65), chaidh oidhirp air [...] gu tur mu làr (p. 65), leis an Teaghlach Rìoghail is a’ Phàrtaidh Thòraidh (p. 67), Pàpanaich (p. 67), trèn (p. 70), an aghaidh an dràgoin (p. 73), an cinne-daoin (p. 74), gun stàth (p. 74), san allaban chian (p. 74), drionganach (p. 78), Rìgheachdan nan Sacsanach (p. 83), muinntir-tathaich (p. 84), bàrr m’ àilghis (p. 87), leasgodach mu choinneamh ath-oilein (p. 87), air nàdur a iuinibhears (p. 88), rùrachd-eòlais (p. 88), làn-dì-bheatha (p. 89), an traidision (p. 91), modhan-cainnte (p. 102), a’ chomhachag (p. 109), mar usgar fuadain (p. 109), ìunntas (p. 110), bho ar spiris, san fhicheadamh lìnn (p. 117), muigh-na-mach (p. 119), and bha ’n ceòl air feadh na fìdhle (p. 119).

In particular, there is much terminology throughout the text relating to religion, including an Cruthadair (p. 9), mar fhoirbheach (p. 12), Sàtan ’s a chuid ainglean (p. 12), “deanamh ri monadh” (p. 12), air nàdur mhic-an-duine (p. 14), bheir creudan feallsa, aobharan teagamhach, a’ tairgsinn bunait no meadhon-beatha spioradail, buaidh orra (p. 14), ceistean cunnartach saobhchràbhach, a bha toirmsgte do bhalach a bha mealtainn teagasgan is dearbhaidhean neo-ghluasadach na h-Eaglais Shaoire (p. 16), ann an Dia cronachail nam buidheann-eudmhor, am Bodach feargach san adhar (p. 16), air an Latha bheannaichte (p. 16), Fear-teagaisg Mór do Chlann nan Daoine (p. 28), a thur-iompachadh (p. 28) and a ghrad-iompachadh (p. 28), Calbhin (p. 28), an Diadhaire (p. 31), Fàidh (p. 32), a’ togail fuinn an t-sailm (p. 50), oidhche gabhail-nan-Leabhraichean (p. 50), a’ leughadh na caibidil (p. 51), ás an t-Seann Tiomnadh (p. 51), Leabhar an Taisbeanaidh (p. 51), ’n Tiomnadh Nuadh (p. 51), ceann-teagaisg (p. 53), feasgar Comanachaidh (p. 53), mu Phàrrasan glòrmhor ’s mu Nèamh anns na h-àrdaibh, Tìr-nan-Og is Abhalon (p. 56), an Tuiteamas (p. 60), An Sinagog (p. 65), fàidhean feallta (p. 66), Focal Dhé (p. 66), modhan-cràbhaidh ionadail (p. 66), le teagasg cumhang na cùbaide (p. 66), Latha mór a’ Bhreitheanais—Latha an Taghaidh (p. 67), an Soisgeul (p. 74), na diathan ’s na creideamhan (p. 77), stìopaill nan teampuill (p. 78), àite-coisrigte (p. 82), easbuig (p. 83), na laghan eaglaiseil (p. 87), eadhon dhaoine bha ’nam mì-chreidmhich fhollaiseach (p. 103), oirdhearcas-cainnte a’ Bhìobuille Ughdarraichte (p. 103), caoban Sgriobtur (p. 103), mar phioghaidean (p. 104), cruthan aonteagasgail (p. 106), gloibhcealachd nam moderates (p. 107), Maois (p. 107), ás an Leabhar Mhath (p. 107), Cosmhalachd Chrìosd (p. 114), Ath-leasachadh mór na h-Eaglaise (p. 117), na Daonndaich (Humanists) (p. 118), Daonndachas (p. 118), Latha-nan-Uile-Naomh (p. 119), and den eaglais Easbuigeach Mheadhon-Lìnntich (p. 126). At one point, a number of musical instruments are named: ‘Tha corra inneal ciùil air an ainmeachadh anns a’ Bhìobull, clàrsaichean is saltairean, nabalan is tiompanan, ciombalan is trompaidean—eadhon ar seann charaide an t-òrgan’ (p. 55).

The terminology relating to war includes balgan-adhair a dhìon dhocaichean (p. 77), air an raoin-adhair (p. 77), turas-rathaid (p. 77), ann an conbhoidh (p. 77), an nàmhaid (p. 77), o raoin-laighe (p. 78), plèanaichean (p. 78), sligean a’ sianail bho na sliosan coillteach (p. 78), a’ spreadhadh air an àrainn (p. 78), and bomairean Siapanach (p. 78).

Ros also touches on some aspects of Scottish history in his essays, as can be seen from the following quote: ‘B’ann am meadhon na h-ochdamh-lìnn-deug a chaidh baile beag a stéidheachadh le Diùc Ghòrdain air an druim fhada chòmhnard so eadar dà abhainn, far an robh roimhe sin croit no dhà, sabhal—bhon tugadh ainm an àite—agus àirighean timcheall air na leathadan. Tha tuathan mar tha “Blàr-nam-Marbh,” is “Bad-nam-Freumh” faisg air làimh [...]’ (p. 34).

The text contains much vocabulary relating to the author’s childhood in Glendale, particularly in the second and third chapters, and to other Highland areas the author has known over the years, such as Tomintoul and Gigha. Examples include tigh is cnoc is craobh, abhainn is tobar, is bàthach, caoraich air monadh is mart no dhà air croit (p. 13), Air taobh thall a’ ghlinne sheas tighean cuanta Holmasdail (p. 19), an crodh a thoirt gu fiar (p. 32), glagraich nan sglèat (p. 33), and cruaidh-ghaillionn a tha coingeis ri pòir is fàs an earraich (p. 33). Often particular places are mentioned, as in the following passage: ‘Tha mo nàbachd a nise ris a’ Chàrnghorm ’s an abhainn Spé, ri Srath-Abhainn (no Srath-Ath-fhìnn, mar a their cuid a th’ ann), is ri Dal-nam-Bó, agus ged a tha Tom-an-t-Sabhail fhéin an Siorrachd Bhanbh, tha trì Siorrachdan eile làimh rinn, Moireibh, Inbhirnis agus Obaireadhain, a tha ’nan trì a’ putadh uilnean a nuas an taobh so’ (pp. 33-34).

A large number of place-names, particularly from Scotland but also from elsewhere, are mentioned throughout the text, for example, Ameiriga (p. 6), bhon Ghreig (p. 6), gu’n Ruis (p. 6), Cinntìr (p. 6), Innse Gall (p. 7), An Cuan Barrach ’s an Cuan Sgìth (p. 7), cuid de chlachan-cìnn Chìll-Chatain (p. 7), naoimh na h-Eaglaise Ceiltich agus creach nan Lochlainneach (p. 7), Arcaibh (p. 7), Gleanndail (p. 9), Malaig (p. 9), Tairbeart Loch-Fìne gu Giodha is Ile (p. 9), sna h-Innsean (p. 9), an Cuilthionn (p. 9), lots of places in Skye (e.g. p. 12), Bràigh Chailboist (p. 13), “Mulladh a’ Bhràigh” (p. 13), Bàideanach (p. 31), muinntir Choire-cheatachain (p. 48), Dunéideann (p. 53), seachad air a’ Chrianlàraich (p. 71), Baile-Eilidh (p. 71), and an t-Ath-leathann is Portrìgh is Dunbheagain (p. 123).

Throughout the text the author includes quotes from Gaelic poems (e.g. p. 1, p. 10), and also some of his own verse (e.g. p. 11, p. 35). For example, when discussing Gigha, Ros includes a poem that he wrote one morning as he looked out over the island from a hill above the church. The poem begins ‘Neamhaid gheal thu air clàr cuain, \ ’s bristeadh stuadh air do thràigh, \ muir is adhar ’s rogha tìr, \ cladach mìn-gheal do bhàgh’ (p. 35).
Orthography The author’s dialect may be reflected in a number of the words and phrases mentioned above, in particular, perhaps, words such as a’ bùrain (p. 1), staimhnte (p. 34), and leasgodach (p. 87), and perhaps also in some of the following: mar is caomh leis (p. 2), ceithir-thimcheall an tighe (p. 2), car cianal (p. 2), tha mi ’m beachd (p. 3), is lugha (p. 3), freumh-fhocal (p. 4) and foclan sailm (p. 52), dh’fhaoidte (p. 8), a nise (p. 9), gun cholas (p. 11), da rìreabh (p. 12), gu h-àraidh (p. 14), ciod a bu chiall (p. 16), feasgar Di-Sathuirne (p. 16), An ceann tacain (p. 16), an clog a bhith ga rothaigeadh (p. 16), ce ás a bha (p. 26), san leaba (p. 48), ma thràth (p. 50), eadhon (p. 55), gun ruig sinn a leas (p. 66), thar an Eilein (p. 70), a chuid oibre (p. 103), Thatar (p. 106), and dhà-na-thrì (p. 125).

The the orthography is typical of the later twentieth century prior to GOC. Examples include ag cur (p. 1) and ag gabhail (p. 114), An nochd (p. 3), a’ tigh’nn a stigh aige (p. 101), o for bho (e.g. p. 3), bhiomaid (p. 4), gu’n (e.g. p. 13), ga do lìonadh (p. 14), ciadan (p. 72), do dh’Oil-thigh (p. 89), mar so (p. 2), an sud (p. 9), and a’ sin (p. 1). Some word phrases are joined by hyphens, for example mar-gum-biodh (p. 100) and cùl-ri-gaoith (p. 125). The text contains relatively few typing errors.
Edition First Edition.
Further Reading Black, Ronald, An Tuil (Edinburgh, 1999: Polygon).
Powered by CQPWeb