Gàidhlig / English

Tha ùidh mhòr againn ann a bhith a’ faighinn fios air iomraidhean agus lethbhreacan de dh’fhoillseachaidhean a tha a’ cleachdadh ghoireasan DASG.

Tha ceangal aig na foillseachaidhean a leanas ri DASG no tha iad air fiosrachadh a thogail bho stòrasan DASG:

 • Bell, Susan. ‘An Seilbheach Gàidhlig: Rannsachadh le Corpas’ ann an Rannsachadh na Gàidhlig 6, deas. Nancy McGuire & Colm Ó Baoill (Obar Dheathain: An Clò Gàidhealach, 2012), 253–73.
 • Bell (Ross), Susan (2012). ‘Furasta no Furasda? Caochlaideachd, Nòsan agus Leasachaidhean ann an Litreachadh na Gàidhlig’. Rannsachadh na Gàidhlig 2012, Oilthigh Ghlaschu. Ri fhaighinn aig: https://www.academia.edu/1869817/Furasta_no_Furasda_Caochlaideachd_Nòsan_agus_Leasachaidhean_ann_an_Litreachadh_na_Gàidhlig
 • Gillies, William agus Pike, Lorna. ‘The Last Hundred Years’, ann an Scotland in Definition: A History of Scottish Dictionaries, deas. Iseabail Macleod agus J. Derrick McClure (Edinburgh: John Donald, 2012), 236–59 (251–53).
 • Macdonald, Kenneth D. ‘Dictionaries, Scottish Gaelic’, ann an The Companion to Gaelic Scotland, deas. Derick S. Thomson (Oxford: Blackwell, 1987 [1983]), 61–63.
 • McKenzie, Emma (2020). Breaking the Mold: A corpus study of numeral+noun phrases in Scottish Gaelic. Tràchdas Neo-fhoillsichte airson Ceum Maighstireachd, Oilthigh Helsinki. Ri fhaighinn aig: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/316771/McKenzie_Emma_Thesis_2020.pdf
 • Meek, Donald E. ‘Smoking, Drinking, Dancing and Singing on the High Seas: Steamships and the Uses of smùid in Scottish Gaelic’, Scottish Language 24 (2005), 46–70.
 • Meek, Donald. ‘The Spread of a Word: scail in Scots and sgaoil in Gaelic’, ann am Perspectives on the Older Scottish Tongue: A Celebration of DOST, deas. Christian J. Kay agus Margaret A. MacKay (Edinburgh: EUP, 2005), 84–111.
 • Ó Maolalaigh, Roibeard. ‘A Gaulish-Gaelic Correspondence: s(o)uxt- and suac(hd)an’, Ériu 55 (2005), 103–17.
 • Ó Maolalaigh, Roibeard. ‘On the Possible Origins of Scottish Gaelic iorram“rowing song”’, ann an Litreachas & Eachdraidh. Rannsachadh na Gàidhlig 2, Glaschu 2002 / Literature & History. Papers from the Second Conference of Scottish Gaelic Studies, Glasgow 2002, deas. Michel Byrne, Thomas O. Clancy agus Sheila Kidd (Glaschu: Roinn na Ceiltis Oilthigh Ghlaschu, 2006), 232–88.
 • Ó Maolalaigh, Roibeard. ‘Péisteoigín itheas éadach: The Significance of leaghmhan“moth”’, ann am ‘Fil Súil nGlais: A Grey Eye Looks Back’: A Festschrift in Honour of Professor Colm Ó Baoill, deas. Sharon Arbuthnott agus Kaarina Hollo (Ceann Drochaid: Clann Tuirc, 2007), 213–40.
 • Ó Maolalaigh, Roibeard. ‘“Bochanan Modhail Foghlaimte”: Tiree Gaelic. Lexicology and Glasgow’s Historical Dictionary of Scottish Gaelic’, Scottish Gaelic Studies 24 (2008), 473–523. Ri fhaighinn cuideachd aig: http://eprints.gla.ac.uk/4830/1/4830.pdf
 • Ó Maolalaigh, Roibeard. ‘Caochlaideachd Leicseachail agus “snowflakes” sa Ghàidhlig’, ann an Cànan agus Cultar / Language and Culture, deas. Gillian Munro & Richard A. V. Cox (Edinburgh: Dunedin, 2010), 7–21.
 • Ó Maolalaigh, Roibeard. ‘Corpas na Gàidhlig and the Numerals “three” to “ten”’, ann an Language in Scotland: Corpus-based Studies, deas. Wendy Anderson. Scottish Cultural Review of Language and Literature series (Amsterdam: Rodopi, 2012), 113–42.
 • Ó Maolalaigh, Roibeard. ‘Gaelic gach uile and the Genitive of Time’, Éigse 38 (2013), 41–93.
 • Ó Maolalaigh, Roibeard. ‘Am Buadhfhacal Meadhan-Aoiseach Meranach agus mearan, mearanach, dàsachdach, dàsan(n)ach na Gàidhlig’, Scottish Studies 37 (2014), 183-206.
 • Ó Maolalaigh, Roibeard. ‘Mutational effects of the preposition ós: Bile ós Chrannaibh and related matters’, Scottish Gaelic Studies 30 (2016), 73-111. Ri fhaighinn cuideachd aig: http://eprints.gla.ac.uk/116765/7/116765.pdf
 • Ó Maolalaigh, Roibeard. ‘DASG: Digital Archive of Scottish Gaelic / Dachaigh airson Stòras na Gàidhlig’, Scottish Gaelic Studies 30 (2016), 242-262. Ri fhaighinn cuideachd aig: http://eprints.gla.ac.uk/116766/7/116766.pdf
 • Ó Maolalaigh, Roibeard. ‘Lexical and phonological variation in words for “ankle” in Gaelic’, ann an Scotha cennderca cen on: A Festschrift for Séamus Mac Mathúna, deas. A. Ó Corráin, F. de Brún, agus M. Fomin. Series: Studia Celtica Upsaliensia (10) (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2020), 247–288.
 • Pike, Lorna agus Ó Maolalaigh, Roibeard. ‘Faclair na Gàidhlig and Corpas na Gàidhlig: New Approaches Make Sense’, ann an After the Storm: Papers from the Forum for Researchon the Languages of Scotland and Ulster Triennial Meeting, Aberdeen 2012, deas. Janet Cruickshank agus Robert McColl Millar (2013), 299–337. Ri fhaighinn cuideachd aig: https://www.abdn.ac.uk/pfrlsu/documents/Pike%20O%20Maolalaigh_2.pdf
 • Quick, Ian. ‘The Scots Element in the Gaelic Vocabulary of Domestic Furnishings and Utensils’, in Gaelic and Scots in Harmony: Proceedings of the Second International Conference on the Languages of Scotland, ed. by Derick S. Thomson (Glasgow: Department of Celtic, University of Glasgow, [1988]), 36–42.