Metadata for texts common to Corpas na Gàidhlig and Faclair na Gàidhlig have been provided by the Faclair na Gàidhlig project. We are very happy to acknowledge here Dr Catriona Mackie’s sterling work in producing this data; the University of Edinburgh for giving us permission to use and publish the data; and the Leverhulme Trust whose financial support enabled the production of the metadata in the first place. The metadata is provided here in draft form as a useful resource for users of Corpas na Gàidhlig. The data is currently being edited and will be updated in due course. If you have any corrections or suggestions, please contact us at mail@dasg.ac.uk.

Metadata © University of Edinburgh

Metadata for text 72
No. words in text29359
Title Lòchran an Anma: Leabhar-ùrnaigh Caitliceach
Author Anon.
Editor N/A
Date Of Edition 1906
Date Of Language 1900-1949
Publisher Sands and Co. (Sands agus A’ Chuideach [sic])
Place Published Edinburgh
Volume N/A
Location National Library of Scotland
Link Digital version created by National Library of Scotland
Download File PDF / plain text 
Geographical Origins Unknown
Register Religion, Prose
Alternative Author Name N/A
Manuscript Or Edition Ed.
Size And Condition 12.4cm x 9cm
Short Title Lòchran an Anma
Reference Details NLS: H.M.310
Number Of Pages viii, 162
Gaelic Text By Unknown
Illustrator N/A
Social Context A book of common prayers for Catholics, published in 1906. Opposite the title page are the words Imprimatur and Nihil obstat, with the names Jacobus Augustinus, Archiep. S. Andreæ et Edimburgen and Archibaldus Campbell, S.J., Censor deputatus respectively.
Contents This volume begins with a Clàr-amais (p. viii). The contents are given in alphabetical order as follows: A’ Chreud (p. 2), Angelus Domini (p. 3), Anima Christi (p. 7), An t-Aideachadh (p. 2), An t-Altachadh Leapa (p. 26), An t-Altachadh Maduinneach (p. 25), Beannach Buachailleachd (p. 18), Beannachadh Moire (p. 1), Beannaichte gu’n robh Dia (p. 9), Coisrigeadh do Mhoire Bhantighearna (p. 7), Comanachadh (p. 83), Conair Moire (p. 111), Crabhadh do dh’Ainm Iosa (p. 99), Crabhadh do Leanaban Naomh (p. 20), Dian-iarrtasan (p. 14), En Ego (p. 8), Faoisid (p. 70), Gnath-fhocal le Nh. Bonabhenture (p. 23), Jesu Dulcis Memoria (p. 127), Laoidhean (p. 127), Leadan Cridhe Uile-naomh Iosa (p. 95), Leadan Iosa (p. 101), Leadan Moire (p. 105), Memorare (p. 6), Moire an Dubh-Bhroin (p. 159), Na Seachd Sailm Aithreachais (p. 134), Ordo Missæ (p. 27), Regina Coeli (p. 22), Salve Regina (p. 4), Stabat Mater (p. 131), Sub Tuum Præsidium (p. 5), Urnaigh air son a’ Phàpa (p. 24), Urnaigh air son nam Marbh-chreideach (p. 24), Urnaigh an Aingil Choimhdich (p. 25), Urnaigh an Déigh na h-Aifrinne (p. 68), Urnaigh an Ostail Andrea (p. 23), Urnaigh an Spairn a’ Bhàis (p. 148), Urnaigh an Tighearna (p. 1), Urnaigh Ban-naomh Mairearad (p. 23), Urnaigh ri Naomh Colum Cille (p. 10), Veni Creator Spiritus (p. 130).

The main sections, in order of appearance in the book, may be classified as follows: Urnaigh an Tighearna (p. 1), Beannachadh Moire (p. 1), A’ Chreud (p. 2), An t-Aideachadh (pp. 2-3), Angelus Domini (pp. 3-4), Salve Regina (pp. 4-5), Sub Tuum Præsidium (pp. 4-5), Memorare (pp. 6-7), Coisrigeadh do Mhoire Bhantighearna (p. 7), Anima Christi (pp. 7-8), En Ego (pp. 8-9), Beannaichte Gu’n Robh Dia (pp. 9-10), Urnaigh Ri Naomh Colum Cille (pp. 10-14), Dian-Iarrtasan (pp. 14-27), Ordo Missæ (pp. 27-46), Canon Missae (pp. 46-70), Faoisid (pp. 70-82), Comanachadh (pp. 83-99), Crabhadh do dh’Ainm Iosa (pp. 99-101), Leadan Iosa (pp. 101-05), Leadan Moire (pp. 105-11), Conair Moire (pp. 111-26), Laoidhean (pp. 127-34), Na Seachd Sailm Aithreachais (pp. 134-48), Urnaidh an Spairn a’ Bhàis (pp. 148-59), Moire an Dubh-Bhroin (p. 159-62).
Language This volume contains Gaelic renditions of a number of prayers, parts of the mass, biblical texts, and psalms. The prayers include both personal prayers and those to be said during mass. Some, such as Urnaigh an Tighearna (p. 1) and Beannachadh Moire (p. 1), fall into both categories. The third prayer given is the Creed, which begins ‘Creideam an Dia, an t-Athair uile-chumhachdach, Cruthadair néimh agus talmhainn’ (p. 2). This collection of texts also includes one prayer for a specific group of people, Beannach Buachailleachd (pp. 18-20), which begins, ‘Cuiream-sa an spréidh so romham, \ Mar a dh’ordaich Righ an domhain. \ Moire ’gan gleidheadh, ’gam feitheamh, ’gan coimhead \ Air bheinn, air ghleann air chòmhnard’ (p. 18).

Ordo Missæ (pp. 27-46) caters for the different parts of the mass, including Aig Tairgse An Arain (p. 38) Aig Cur an Fhiona agus an uisge anns a’ Chailis (p. 39), Aig Tairsinn na Cailise (p. 40), and Aig An Roimhradh (p. 44). Some of the passages give the priest’s lines and the congregation’s response, e.g. ‘S[agart]: Gu’n robh an Tighearna maille ribh. \ C[oimhthional]: Agus ri d’ spiorad-sa. \ S[agart]: Togaibh suas ur cridheachan. \ C[oimhthional]: Tha iad an togail suas againn ris an Tighearna.’ (p. 44).

A number of the prayers have footnotes giving days of plenary indulgence, for example, ‘100 làtha laghaidh air a h-uile làtha seachdain, agus laghadh 7 bliadhna ’s 7 Carghuis gach Didònach a ghabhar an dà ùrnaigh so’ (p. 4). The prayers include common phrases such as ‘Glòir do’n Athair, agus do’n Mhac, agus do’n Spiorad Naomh. Mar a bha, ’s mar a tha ’s mar a bhitheas fad shaoghal nan saoghal. Amen’ (p. 11), ‘An ainm an Athar, agus a’ Mhic agus an Spioraid Naoimh. Amen’ (p. 14), ‘Beannaichte gu’n robh an Trianaid naomh agus an Aonachd neo-dhealaichte’ (p. 31), and ‘Glòir do Dhia anns na h-àrdaibh, agus air talamh sith do luchd na deagh thoile’ (p. 32).

Also of interest are such phrases as ‘Tha mi ’coisrigeadh nan tri Chaoil (Caol nan dùirn, Caol na cuim, agus caol nan cas) mar chuimhneachan air Naomh Colum Cille’ (p. 10) from Urnaigh ri Naomh Colum Cille; ‘Na seachd reultan ’gam stiùradh \ An dà-fhear-dhìag ’gam sheòladh \ Na còig lotan ’gam dhìonadh \ Na tri sanasan ’nam chluasan \ Sìth nan seachd Eaglaisean ’gam cuairteachadh \ An aon Dia ’gam riaghladh’ (p. 13) from Guidh air Sgàth; ‘O m’anam, leig dhiot smaointean saoghalta. Le creideamh beò, umhlachd, agus gràdh, uidheamaich thu féin gu aoradh a thoirt do d’ Shlànair naomh’ (p. 15) from Dian-Iarrtasan; and ‘Seall, O Iosa mhath agus uile-chaoimh, tha mi air mo ghluinean ’gam ùmhlachadh féin ad làthair, agus mi le uile dhùrachd m’ anma a’ guidhe agus a’ grìosad ort; gu’n deònaicheadh tu beo-fhaireachdainn creidimh, dòchais, agus gràidh, agus fior aithreachais air son mo pheacannan’ (p. 8-9) from En Ego.

This text also contains the three parts of the Rosary, Conair Moire (pp. 111-26) as follows: A’ Chiad Earrann (Na còig Rùin Eibhinn, pp. 113-14), An Dàra Earrann (Na còig Rùin Dhòruinneach, pp. 118-22), and An Treas Earrann (Na còig Rùin Ghlòrmhor, pp. 122-26). Laoidhean (pp. 127-34) contains three hymns in Gaelic: Jesu Dulcis Memoria (pp. 127-29), Veni Creator Spiritus (pp. 130-31), and Stabat Mater (pp. 131-34).

A number of Biblical texts are also included. An Litir, (Rom. xi. 33-36) begins ‘O doimhne saibhreas gliocas agus eòlas Dhé: nach do-thuigsinneach a bhreitheanasan, agus do-rannsaichte a ràthaidean! Oir co d’ am b’ aithne beachd an Tighearna?’ (p. 33), and An Soisgeul, (Mata xxviii, 18-20) begins ‘’S an àm ud, thubhairt Iosa ri ’dheisciobuil, thugadh dhomhsa a h-uile cumhachd air neamh ’s air talamh. Falbhaibh mata, agus teagaisgibh a h-uile cinneadh, ’gam baisteadh an ainm an Athar, agus a’ Mhic, agus an Spioraid Nàoimh’ (p. 35). There are also a number of psalms. For example, Na Seachd Sailm Aithreachais (pp. 134-48) includes Psalm xxxi, Beati quorum, the Gaelic version of which begins ‘Is beannaichte iadsan do ’m bheil an éucoirean air am mathadh: agus a tha am peacannan air an dubhadh as’ (p. 136).

Some texts in this volume are given with Latin in the left hand column, and Gaelic in the right hand column.

The texts are full of Catholic religious terminology, as indicated above. The language of the prayers is mostly straightforward and easy to read, although it involves specialised religious vocabulary, as can be seen from the passages already quoted; compare also O Dhia uile-mhathasaich, agus uile-thròcairich (p. 85) and O ’Fhuarain a h-uile sonais! (p. 91).

The prayers contain a number of names of Saints and apostles, e.g. do Naomh Mìcheil an t-Ardaingeal (p. 2), do Naomh Eòin Baiste (p. 2), and do na naomh Ostail Peadar agus Pòl (p. 3). In particular, pp. 16-17 contain a long list of saints’ names, e.g. A Naoimh Ioseiph (p. 16), A Naoimh Aindrea (p. 16), A Naoimh Chiarain (p. 17), and A Naoimh Fhiaich (p. 17).

In Leadan Iosa (pp. 101-05) and Leadan Moire (pp. 105-11) we find examples of other appellations for God, Jesus, and Mary, such as A Dhia Athair nam Flathas (p. 101), ’Iosa , ’Ghrian a’ Cheartais (p. 102), ’Iosa, ’Mhathais gun àirimh (p. 103), A Mhàthair ro ghlàn (p. 107), ’Oigh ro chliùiteach (p. 107), A Chinn-aobhair ar sòlais (p. 107) and A Shaghaich spioradail (p. 107).

The text contains a number of examples of the subjunctive of the verb: Gu’n tigeadh do rìgheachd (p. 1), Gu’n deanar do thoil (p. 1), and Beannaichte gu’n robh Dia (p. 9), and the imperative form of the verb is used frequently, e.g. Creideam (p. 2), èiream (p. 13), gabham (p. 13), and Beannaicheamaid an Tighearna (p. 65).

Other expressions of interest include a dh’fhuling fo Phontius Pilate (p. 2), a chéusadh (p. 2), làn-laghadh (p. 5), O Mhoire Oigh chaomh, chàirdeil, chaoin (p. 5), Thoir neart dhomh an aghaidh do nàimhdean (p. 5), Riutsa tha sinn, sliochd seachranach Eubha, a’ togail ar guth (p. 5), an Trianaid (p. 10), Triath nan Triath (p. 13), an Tri-an-Aon (p. 15), ’Uain Dhé (p. 15), Taing do Dhia (p. 65), and the frequently occurring Fad shaoghal nan saoghal (e.g. p. 64). Further points of interest include ich for ith (p. 85), an déigh (p. 5), os mo cheann (p. 13), air mo chultaobh (p. 13), and a’s mutha (e.g. p. 80).
Orthography The orthography of this volume is in general that of the early twentieth century.
Edition First edition.
Powered by CQPWeb