Gàidhlig / English

Sgioba aig an àm seo

Roibeard Ò Maolalaigh

An t-Ollamh Roibeard Ó Maolalaigh
Stiùiriche

Rugadh Rob(by) ann am Baile Àtha Cliath far an robh e na oileanach fo-cheumnach agus iar-cheumnach ann an Colaiste an Oilthighe Baile Àtha Cliath. Bhuilicheadh ceum PhD ann an Ceiltis air le Oilthigh Dhùn Èideann. Bha e na òraidiche ann an Colaiste an Oilthighe Baile Àtha Cliath agus Oilthigh Dhùn Èideann, agus na neach-rannsachaidh ann an Sgoil na Ceiltise, Institiud Àrd-Lèighinn Bhaile Àtha Cliath, far an robh e na Leas-Ollamh. Tha e air a bhith ag obair ann an Oilthigh Ghlaschu mar Ollamh na Gàidhlig bhon Fhaoilleach 2005 air adhart, agus chaidh ainmneachadh mar chiad Ollamh Stèidhichte na Gàidhlig anns a’ Ghilblean 2010. Stèidhich e am pròiseact Dachaigh airson Stòras na Gàidhlig ann an 2006 agus Corpas na Gàidhlig ann an 2008. Am measg nam pròiseactan didseatach anns an robh e an sàs gu ruige seo, tha: Leabhar-eòlas Cànanachas agus Litreachas na Gaeilge agus Muinntir na h-Alba anns na Meadhan-Aoisean 1093–1314. Faic an duileag aige an seo.

 • Stephen Barrett

  Stephen Barrett
  Leasaiche Siostaman Teicneòlas Fiosrachaidh

  Tha Stevie an urra ri goireasan eadar-lìn a chruthachadh is a ghleidheil airson DASG. Tha e air a bhith a obair mar neach-leasachaidh ann an teicneolas fiosrachaidh fad 18 bliadhna, agus e air làraichean-lìn agus siostaman a chruthachadh airson grunn bhuidhnean leithid Conservatoire Rìoghail na h-Alba, Oilthigh Carolina a Tuath aig Cnoc a’ Chaipeil, Ùghdarras Taigheadais Ghlaschu agus a’ Bhanca Ghearmailtich.

 • Garry Cooke

  Garry Patrick Cooke
  Neach-taic Corpais

  Rugadh Garry ann an Glaschu agus thogadh e ann an Cathair Ceann Tulaich, faisg air a’ bhaile mhòr. B’ ann aig Oilthigh Ghlaschu agus Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean (Sabhal Mòr Ostaig) a thog e a chuid Gàidhlig agus tha ùidh shònraichte aige ann an gràmar a’ chànain. Mus d’fhuair e oideachadh ann an cànan nan Gàidheal, ’s ann a rinn e ceum eile ann an Laideann, Seann Ghreugais agus Sìobhaltachd Chlasaigeach aig Oilthigh Ghlaschu.

 • Eòghann Dickson

  Eòghann Dickson
  Neach-taic Corpais

  Thogadh Eòghann Dickson ann am Fìobha. Dh’ionnsaich e a’ Ghàidhlig aig Sabhal Mòr Ostaig agus aig Oilthigh Dhùn Èideann anns an do cheumnaich e ann an 2017 le MA ann an Ceiltis. Tha ùidh mhòr aige ann an leasachadh ’s cleachdadh mion-chànain, gu h-àraid am measg luchd-labhairt ùra na Gàidhlig. Thòisich e anns an sgioba DASG am bliadhna far a bheil e na neach-taic corpais.

 • Ali Forbes

  Ali Forbes
  Neach-taic Corpais

  Thogadh Ali air tuathannas ann am Fàrr, Srath Narainn agus fhuair e foghlam tro mheadhan na Gàidhlig ann an Inbhir Nis mus do cheumnaich e bho Oilthigh Ghlaschu ann an 2013. Dh’obraich e airson dà dhiofar bhuidheann-carthannachd Crìosdaidh thar ceithir bliadhna mus do thill e dhan oilthigh a dh’obair.

 • Ceit Langhorne

  Ceit Langhorne
  Neach-taic Corpais

  Is ann à Baile Deàrnaig, tuath air Baile Ghlaschu, a tha Ceit. Dh’ionnsaich i a’ Ghàidhlig ann an Oilthigh Obar Dheathain. Às dèidh dhith ceumnachadh ann an 2012, rinn i Dioploma anns na Meadhanan Gàidhlig aig Sabhal Mòr Ostaig agus bhon uairsin, tha i air a bhith ag obair an dà chuid airson Radio nan Gàidheal agus BBC Alba. Rinn i prògram radio i fhèin, a chaidh a chraoladh air Radio nan Gàidheal as t-samhradh 2014. Is e ‘Ceartas dhan Chearrag’a b’ ainm dha. Tha Ceit an sàs ann a bhith a’ brosnachadh Gàidhlig agus òrain Ghàidhlig tro phroiseactan coimhearsnachd is dùthchais air feadh na dùthcha. Thòisich i ag obair aig DASG anns an Dùbhlachd, 2014.

 • Abi Lightbody

  Abi Lightbody
  Àrd-Neach-Taic DASG (Corpas is Tasglann-Èisteachd)

  Is ann à Fionn Treabh, faisg air Sruighlea, a tha Abi Lightbody. Dh’ionnsaich i a’ Ghàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu agus cheumnaich i ann an 2014 le MA ann an Ceiltis. Thòisich i ag obair aig DASG anns An t-Sultain 2014 agus thòisich i ag obair air tasglann fuaime ann an 2015. Bidh an tasglann air a cur air beulaibh an t-sluaigh anns an àm ri teachd.

 • Tòmas MacAilpein

  An Dr Tòmas MacAilpein
  Neach-taic Rannsachaidh

  Thogadh Tòmas ann an Siorrachd Rinn Friù agus an uair sin anns an Eilean Dhubh. Bha e na oileanach aig an t-Sabhal Mhòr, agus chaidh e an lùib rannsachadh Eachdraidh aig Oilthigh Ghlaschu. A’ tòiseachadh aig DASG san Dùbhlachd 2016, tha e an urra ri cruth didseatach a chur air an iris Gairm.

 • Mark McConville

  An Dr Mark McConville
  Neach-rannsachaidh / Manaidsear Pròiseict

  Tha Mark a’ comhairleachadh sgioba DhASG mu ghnothaichean teicneolais agus cànanachais. Fhuair e ceum PhD bho Oilthigh Dhùn Èideann ann an 2006 ann an coimpiutaireachd agus cànanachas, agus bha e 'na Neach-rannsachaidh Shoillse aig Oilthigh Ghlaschu bho 2010 gu 2015. Tha e ag obair an-dràsta air seòrsa ùr faclair na Gàidhlig: Lexicopia.

 • Eilidh NicCarmaig

  Eilidh NicCarmaig
  Neach-taic Corpais

  Thogadh Eilidh ann am Port Rìgh anns an Eilean Sgitheanach, is bha Gàidhlig aice bhon ghlùin. Ann an 2018, cheumnaich i le MA ann an Gàidhlig agus Eachdraidh bho Oilthigh Ghlaschu, is thòisich i ag obair mar phàirt de sgioba DASG anns an Ògmhios. Tha i na seinneadair i fhèin, is mar sin tha ùidh mhòr aice ann an òrain Ghàidhlig agus anns na sgeulachdan air an cùl.

 • Calum Ross

  Calum Ross
  Neach-taic Corpais

  Is ann à ceann a deas Obar Dheathain a tha Calum, far an deach a rugadh agus a thogadh. Bha e na oileanach aig Sabhal Mòr Ostaig far an d’ fhuair e ceum le urram ann an Gàidhlig agus Ceòl Traidiseanta ann an 2017. Tha prìomh ùidh Chaluim stèidhichte air blasan-cainnt na Gàidhlig agus an cuid feartan fa-near. Is àbhaist dha seiseanan-ciùil traidiseanta a fhrithealadh ann an Glaschu agus Dùn Èideann.

 • Caitlin Russell

  Caitlin Russell
  Neach-taic Corpais

  'S ann à Inbhir Àir, baile deas air Glaschu, a tha Caitlin. Dh'ionnsaich i a' Ghàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu far an do rinn i ceum ann an Gàidhlig agus Sìobhaltas nan Ceilteach. A bharrachd air sin, rinn i An Cùrsa Comais aig Sabhal Mòr Ostaig ann an 2014 mar phàirt den cheum aice. Tha i dìreach air tilleadh bho bhliadhna ag obair agus a' siubhal ann an Astràilia agus Àisia an ear-dheas. Thòisich i ag obair aig DASG am-bliadhna far a bheil i na neach-taic corpais.

 • Ceitidh Seal

  Ceitidh Seal
  Neach-taic Corpais

  Ged a rugadh is thogadh Ceitidh ann an Sasainn, dh’ionnsaich i Gàidhlig agus Fraingis aig Oilthigh Obar Dheathain. Às dèidh dhi ceumnachadh ann an 2014, thàinig Ceitidh gu Glaschu far an robh i ag obair pàirt-ùine aig an aon àm ri a’ togail gnìomhachas aice fhèin, Sealy MacWheely. Tha i air bhioran a bhith a’ cuideachadh an sgioba aig DASG mar neach-taic corpais.

 • Anndra Wiseman

  An Dr Anndra Wiseman
  Neach-taic Rannsachaidh

  Buinidh Anndra don Ghearasdan, Loch Abar, agus thug e mach ceumannan bho Oilthigh Dhùn Èideann agus Ghlaschu. Tha e air iomadh artaigil a sgrìobhadh air caochladh chuspairean aig a bheil dlùth-cheangal ri dualchas agus dùthchas nan Gàidheal. Le ùidh mhòr aige anns na daonnachdan ditseatach, bha e ag obair roimhe air Pròiseact Chalum MhicGilleathain agus Pròiseact MhicGilleMhìcheil MhicBhàtair, agus tha e a-nist an sàs ann an DASG.

 • Eleanor Wood

  Eleanor Wood
  Neach-taic Corpais

  ‘S ann bho Dùn Deagh a tha Eleanor. Dh’ionnsaich i Gàidhlig ann an Oilthigh Obar Dheathain agus Sabhal Mòr Ostaig, agus tha i air a bhith ag obair ann an saoghal na Gàidhlig bhon a cheumnaich i, ag obair airson Sabhal Mòr Ostaig agus Comann nam Pàrant am measg eile. Tha ùidh aice ann an eadar-theangachadh, agus tha i a’ dèanamh MSc pàirt-ùine anns a’ chuspair an-dràsta. Thoisich i anns an sgioba DASG anns an t-Samhain 2017 far a bheil i ag obair mar neach-taic corpais.Luchd-obrach a chleachd a bhith san sgioba

 • Niall Bartlett
 • Shelagh Chaimbeul
 • Iain Dòmhnallach
 • Anndra Dunn
 • Wojtek Dziejma
 • Kerr Gibb
 • An Dr Aonghas MacCoinnich
 • An Dr Alasdair MacIlleBhàin
 • Calum MacLeòid
 • Ruaraidh Mac an t-Saoir
 • Seumas MacPhàrlain
 • Fraser McRobert
 • Shona Masson
 • Cailean Masterson
 • Susanna Naismith
 • Alana NicAonghais
 • Linda NicLeòid
 • Rosaidh Phillips
 • Ealasaid Pyper
 • Mairead Roberts
 • Dàibhidh Robinson
 • Olga Szczesnowicz
 • Edit Wenelius