Gàidhlig / English

Sgioba aig an àm seo

Roibeard Ò Maolalaigh

An t-Ollamh Roibeard Ó Maolalaigh
Stiùiriche

Rugadh Rob(by) ann am Baile Àtha Cliath far an robh e na oileanach fo-cheumnach agus iar-cheumnach ann an Colaiste an Oilthighe Baile Àtha Cliath. Bhuilicheadh ceum PhD ann an Ceiltis air le Oilthigh Dhùn Èideann. Bha e na òraidiche ann an Colaiste an Oilthighe Baile Àtha Cliath agus Oilthigh Dhùn Èideann, agus na neach-rannsachaidh ann an Sgoil na Ceiltise, Institiud Àrd-Lèighinn Bhaile Àtha Cliath, far an robh e na Leas-Ollamh. Tha e air a bhith ag obair ann an Oilthigh Ghlaschu mar Ollamh na Gàidhlig bhon Fhaoilleach 2005 air adhart, agus chaidh ainmneachadh mar chiad Ollamh Stèidhichte na Gàidhlig anns a’ Ghilblean 2010. Stèidhich e am pròiseact Dachaigh airson Stòras na Gàidhlig ann an 2006 agus Corpas na Gàidhlig ann an 2008. Am measg nam pròiseactan didseatach anns an robh e an sàs gu ruige seo, tha: Leabhar-eòlas Cànanachas agus Litreachas na Gaeilge agus Muinntir na h-Alba anns na Meadhan-Aoisean 1093–1314. Faic an duileag aige an seo.

 • Stephen Barrett

  Stephen Barrett
  Leasaiche Siostaman Teicneòlas Fiosrachaidh

  Tha Stevie an urra ri goireasan eadar-lìn a chruthachadh is a ghleidheil airson DASG. Tha e air a bhith a obair mar neach-leasachaidh ann an teicneolas fiosrachaidh fad 18 bliadhna, agus e air làraichean-lìn agus siostaman a chruthachadh airson grunn bhuidhnean leithid Conservatoire Rìoghail na h-Alba, Oilthigh Carolina a Tuath aig Cnoc a’ Chaipeil, Ùghdarras Taigheadais Ghlaschu agus a’ Bhanca Ghearmailtich.

 • Tòmas MacAilpein

  An Dr Tòmas MacAilpein
  Neach-taic Corpais

  Thogadh Tòmas ann an Siorrachd Rinn Friù agus an uair sin anns an Eilean Dhubh. Bha e na oileanach aig an t-Sabhal Mhòr, agus chaidh e an lùib rannsachadh Eachdraidh aig Oilthigh Ghlaschu. A’ tòiseachadh aig DASG san Dùbhlachd 2016, tha e an urra ri cruth didseatach a chur air an iris Gairm.

 • Mark McConville

  An Dr Mark McConville
  Neach-rannsachaidh / Manaidsear Pròiseict

  Tha Mark a’ comhairleachadh sgioba DhASG mu ghnothaichean teicneolais agus cànanachais. Fhuair e ceum PhD bho Oilthigh Dhùn Èideann ann an 2006 ann an coimpiutaireachd agus cànanachas, agus bha e 'na Neach-rannsachaidh Shoillse aig Oilthigh Ghlaschu bho 2010 gu 2015. Tha e ag obair an-dràsta air seòrsa ùr faclair na Gàidhlig: Lexicopia.

 • Calum Ross

  Calum Ross
  Neach-taic Corpais

  Is ann à ceann a deas Obar Dheathain a tha Calum, far an deach a rugadh agus a thogadh. Bha e na oileanach aig Sabhal Mòr Ostaig far an d’ fhuair e ceum le urram ann an Gàidhlig agus Ceòl Traidiseanta ann an 2017. Tha prìomh ùidh Chaluim stèidhichte air blasan-cainnt na Gàidhlig agus an cuid feartan fa-near. Is àbhaist dha seiseanan-ciùil traidiseanta a fhrithealadh ann an Glaschu agus Dùn Èideann.Luchd-obrach a chleachd a bhith san sgioba

 • Niall Bartlett
 • Shelagh Chaimbeul
 • Garry Cooke
 • Eòghann Dickson
 • Iain Dòmhnallach
 • Anndra Dunn
 • Wojtek Dziejma
 • Ali Forbes
 • Kerr Gibb
 • Ceit Langhorne
 • Abi Lightbody
 • An Dr Aonghas MacCoinnich
 • An Dr Alasdair MacIlleBhàin
 • Calum MacLeòid
 • Ruaraidh Mac an t-Saoir
 • Seumas MacPhàrlain
 • Fraser McRobert
 • Shona Masson
 • Cailean Masterson
 • Susanna Naismith
 • Alana NicAonghais
 • Eilidh NicCarmaig
 • Linda NicLeòid
 • Rosaidh Phillips
 • Ealasaid Pyper
 • Mairead Roberts
 • Dàibhidh Robinson
 • Caitlin Russell
 • Ceitidh Seal
 • Olga Szczesnowicz
 • Edit Wenelius
 • An Dr Anndra Wiseman
 • Eleanor Wood