Metadata for texts common to Corpas na Gàidhlig and Faclair na Gàidhlig have been provided by the Faclair na Gàidhlig project. We are very happy to acknowledge here Dr Catriona Mackie’s sterling work in producing this data; the University of Edinburgh for giving us permission to use and publish the data; and the Leverhulme Trust whose financial support enabled the production of the metadata in the first place. The metadata is provided here in draft form as a useful resource for users of Corpas na Gàidhlig. The data is currently being edited and will be updated in due course.

Metadata © University of Edinburgh

Metadata for text 16
No. words in text43752
Title Spuirean na h-Iolaire
Author MacLeòid, Iain
Editor N/A
Date Of Edition 1989
Date Of Language 1950-1999
Publisher Gairm
Place Published Glasgow
Volume N/A
Location National, academic and local libraries
Geographical Origins Skye
Register Literature, Prose
Alternative Author Name N/A
Manuscript Or Edition Ed.
Size And Condition 20.4cm x 14.6cm
Short Title Spuirean na h-Iolaire
Reference Details EUL, Celtic Library: LI G MacL
Number Of Pages 76
Gaelic Text By N/A
Illustrator N/A
Social Context Iain MacLeòid was born in Glasgow in 1934. His parents were from Skye. He became the Principal Teacher of Gaelic at Dingwall Academy, and a writer of Gaelic fiction. In addition to this volume, the author also published An Sgàile Dhorcha (1992), a mystery thriller set in Skye.

The story is centred around a young man, Alasdair MacRailt, who accepts a job at a publishing company only to find out that the company is a front for a group of men determined to overthrow the British government. He and his friends find themselves in mortal danger as they find out more about these men and attempt to thwart their plans. The story includes kidnapping, murder, and attempted murder.
Contents This volume contains 18 chapters as follows: 1. Pàirce an Taobh an Iar (pp. 1-3), 2. Fear na Seacaid Uaine (pp. 4-7), 3. Tè nan Sùilean Donn (pp. 8-11), 4. “Angel Eyes” (pp. 12-16), 5. Donnchadh MacPhàil (pp. 17-20), 6. Fear na Deise Loirich (pp. 21-13), 7. Fàileadh an Uilc (pp. 24-27), 8. A’ Chaileag-Fhrithealaidh Bheag (pp. 28-34), 9. Oidhche Chiùil (pp. 35-39), 10. Caidreachas na h-Iolaire (pp. 40-42), 11. Sgàil a’ Bhàis (pp. 43-46), 12 An Càrn Dubh (pp. 47-49), 13. An Cadha Dorcha (pp. 50-55), 14. Taigh na Bruaiche (pp. 56-59), 15. “Clinker” (pp. 60-62), 16. Clann nan Gaidheal (pp. 63-67), 17. An Guaillean a Chèile (pp. 68-72), 18. Deireadh Gnothaich (pp. 73-76).
Sources
Language This text is a good source of contemporary Gaelic vocabulary including political terminology, Gaelic idioms, terms of address and endearment, oaths, and English borrowings.

The contemporary political terminology includes words and phrases such as Roinn na Dachaidh (p. 73), Gàrradh Alba (p. 73), anns an t-seirbhis shìobhalta (p. 73), deamocrataich (p. 30), san t-seirbhis dhìomhair (p. 30), na Nàiseantaich (p. 30),  anns a' pharlamaid (p. 32), cuid de bhuill-pàrlamaid (p. 30), ris an aimhreit shòisealta agus phoiliticeach (p. 32), and Nazidhean (p. 45).

This text is a good source of Gaelic idioms such as a chur an làimh (p. 73), tha i air bhioran (p. 74), s e Aonghas am balach! (p. 75), deach agad air (p. 4), and chaidh e le creig (p. 19). This text also contains examples of different constructions using the verb ‘phone’ e.g. dh’fhòn e ga h-ionnsaigh (p. 73), dh’fhòn mi gu (p. 75), and fònadh dhachaidh (p. 71).

This text is a useful source of terms of address and endearment, such as a thasgaidh (p. 75), m’ eudail (p. 75), a bhalaich (p. 74), ’ille (p. 74), a’ Mhdn-uasal (p. 75), A’ Bhean-phòsda (p. 63), Mgr (p. 75), thìocais (p. 30), glaoic (p. 33), shin thu (p. 70). It is also a good source of oaths, for example, An ainm a h-uile càil math (p. 6), An ainm an Aigh (p. 29), Dhia, cuidich me! (p. 44), A Dhè, cuidich sinn (p. 67), An ainm Dhè (p. 49), dèan trocair orm! (p. 57), ann an làmhan an Tighearna (p. 69), ann an làmhan a’ Chruithear (p. 69), and Taing do Dhia (p. 71).

There are a number of words and phrases of English origin, e.g. fuaim na trabhaig (p. 1), thionndaidh e air a shàil (p. 1), an lioft (p. 2), anns an t-seuthar mhòr leathrach (p. 3), pannaladh fiodha (p. 4), mheileabhaid (p. 4), seàirdeant (p. 19), làraidh (p. 20), na steapaichean (p. 23), siogàr (p. 24), strèin (p. 28), loighne (p. 29), fhuair Aonghas a leabhraichean (p. 31), baga a phacaigeadh (p. 33), tàirgnean-sgriubha (p. 43), ann am pocaid an anoraic (p. 45), siostam (p. 45), poidsearan (p. 56), ratreut (p. 57), polasman (p. 70), am Pròbhaist (p. 62), stèids (p. 64), stiùbhartan (p. 64), giotàraichean (p. 65), ionnstramaidean (p. 65), air a’ mhicrofòn (p. 65), aig a’ phiana (p. 65), fàilingean (p. 67), fon bhalconaidh (p. 70), an t-Àrd-Inspector (p. 70), faighinn na companaidh air a casan (p. 75), rumannan (p. 75), spot de dhust (p. 75), and naipicinn (p. 75).

The text is also a useful source of contemporary Gaelic terminology relating to various topics, e.g. anns a’ chompanaidh sanasan-reic (p. 2), Feòrachadh ‘Inquiries’ (p. 3), an t-Àrd fhear-stiùiridh (p. 3), bocsa nan cungaidhean-leighis ‘First Aid Box’ (p. 19), clag na fòna (p. 22), taigh loidsidh (p. 23), pios-làimhe na fòna (p. 25), inneal-bearraidh fiasaig (p. 44), dà bhiora-droma ‘drumsticks’ (p. 65), and innealan bualaidh ‘percussion instruments’ (p. 65).
Orthography The author’s dialect may be represented in the use of such forms as a’ faireachadh (p. 73), a’ bruidheann (p. 73), ruigheachd (p. 23), a thathainn (p. 5), cha dhèan (p. 74), gun robhas (p. 73), on rather than bhon (p. 75), lathaichean (p. 73), ge bith (p. 1), uimhir rather than uiread (p. 4), dòigh-bruidhne (p. 5), gaoirdean rather than gàirdean (p. 5), deas rather than deiseil (p. 6), naodh (p. 26), bùthainnean (p. 27), cuide ris (p. 45), and matà (p. 57).

The author also uses the following forms: nam bitheadh (p. 1), an deaghaidh (e.g. p. 74), nach deachaidh (p. 28), an raoir (p. 75), and the dative singular ending in air a mhalaidh (p. 30).

The orthography is generally that of the late twentieth century.
Edition First Edition. The text is clearly laid out with few, if any, typing errors. There are no accents on capital letters.
Other Sources
Further Reading MacLeòid, Iain, An Sgàile Dhorcha (Glasgow, 1992: Gairm).
Powered by CQPWeb