Reference Number32
TitleGàidhlig ann an Albainn (Gaelic in Scotland, A blueprint for official and private initiatives)
AuthorN/A (Anthology)
EditorThomson, Derick
Date Of Edition1976
Date Of Languagemid to late 20c
Date Of Language Ed1950-1999
DateMacroMid 20th c.
Date Of Language Notes
PublisherGairm
Place PublishedGlasgow
VolumeN/A
LocationNational, academic and local libraries
Geographical OriginsVarious
Geographical Origins EdVarious
GeoMacroVarious
GeoX
GeoY
Geographical Origins Notes
RegisterFormal, Prose (Language Planning)
Register EdFormal, Prose
GenreInformation
MediumProse
RatingB
Nine chapters on the state of Gaelic in Scotland in 1976, offering conclusions and suggestions for the future.
Contains terminology relating to language planning, official bodies, Gaelic education (primary, secondary, and tertiary), publishing, and the media.
Some place-names are mentioned.
There are some examples of verbs in the passive voice.
Each author has retained his own orthography.
Alternative Author NameRuairidh MacThomais
Manuscript Or EditionEd.
Size And Condition17.4cm x 11.4 cm
Short TitleGàidhlig ann an Albainn
Reference DetailsEUL: .49163Tho
Number Of Pagesiv, 92
Gaelic Text ByN/A
IllustratorN/A
Social ContextThis book is an analysis of the state of Gaelic in Scotland in 1976, offering conclusions and suggestions for the future. It was intended as an aid to Gaelic development for use by individuals, groups, and agencies, as well as by the Government.
ContentsThe book contains nine chapters, by seven different authors, the first being an introductory chapter on the background to Gaelic in Scotland, and the last being a set of conclusions. The other seven chapters cover the position of Gaelic in different areas of Scottish life, such as education, the media, drama, literature and publishing. Five of the nine chapters are written in Gaelic, and are followed by a short summary in English. Three of the chapters are written in English, and are followed by a short summary in Gaelic. The final chapter is written in English and finishes with a short Facal san Dealachadh in Gaelic. The contents are as follows:

Roimh-Ràdh/Preface (p. iii)

Clar/Contents (p. iv)

1. Gaelic in Scotland: the Background by Derick Thomson (pp. 1-11)
Gàidhlig an Albainn: beagan Eachdraidh le Ruairidh MacThómais (pp. 11-12)

2. A’ Ghàidhlig am Beatha fhollaiseach an t-Sluaigh le Dòmhnall Iain MacLeòid (pp. 12-24)
Gaelic in Public Life by Donald John MacLeod (pp. 24-27)

3. Na Bun-sgoiltean le Fionnlagh MacLeòid (pp. 28-35)
The Primary School by Finlay MacLeod (pp. 35-36)

4. A’ Ghàidhlig anns na h-Ard-sgoiltean le Murchadh MacLeòid (pp. 36-45)
Gaelic in Secondary Schools by Murdo MacLeod (pp. 45-47)

5. Na h-Oilthighean is na Colaisdean le Dòmhnall MacAmhlaigh (pp. 47-56)
Universities and Colleges by Donald MacAulay (pp. 56-57)

6. The Media by Martin MacDonald (pp. 57-65)
Craobh-sgaoileadh is Pàipearan le Màrtainn Dòmhnallach (pp. 65-67)

7. Drama by Donnie MacLean (pp. 67-76)
Dràma le Dòmhnall MacGillEathain (pp. 77-78)

8. Leabhraichean, Litreachas, Foillseachadh le Ruaraidh MacThómais (pp. 78-85)
Books, Literature, Publishing by Derick Thomson (pp. 85-86)

9. Salient Conclusions (pp. 87-92)

The Contributors (p. 92): A list of contributors and some information about each of them.
Sources
LanguageThis text provides us with good examples of mid-to-late twentieth century Gaelic relating to the Gaelic language and its influence in all areas of Scottish life. It provides us with terminology relating to official bodies and the like, such as an Riaghaltas (p. 11), Còmhdhail (p. 12), Pàrlamaid (p. 12), Coimisean ás leth na Gàidhlig (p. 12), Rùnairidhe (p. 12), Leabhar-cunntais Breith (p. 14), Comhairle nan Eilean (p. 14), Roinn na Gàidhealtachd (p. 14), Roinn na Dachaidh agus na Beòshlainte (p. 15), Achdan Pàrlamaid (p. 15), Achd na Cànain Chuimrich (p. 16), Oifig a’ Phuist (p. 16), an t-seirbheis-stàite (p. 16), Coimisean nan Croitearan (p. 17), Cùirt an Fhearainn (p. 17), Bòrd na Gàidhealtachd (p. 17), Gnìomhachais-stàite mar Rèile Bhreatainn (p. 17), Caledonian Mac a’ Bhruthainn (p. 18), Adhar-Luingeas Bhreatain (p. 18), Bòrd an Dealain (p. 22), Achd an Oideachais (p. 49), Sgoil Léighinn na h-Albann (p. 55), Cànan-Shuirbheidh na h-Albann (p. 55), obair a’ Chomuinn Leabhraichean Gàidhlig (p. 81), and Coimitidh nan Leabhraichean-sgoile (p. 81).

This text also provides us with terminology relating to Gaelic at all levels of education, e.g. Oideachadh-coitcheann ‘Community Education’ (p. 15), obair-òigridh (p. 15), bho chlasaichean-oidhche (p. 15), cùrsaichean-goirid (p. 20), A’ maighstir-sgoile (p. 29), modhan-teagaisg (p. 35), clàr-obrach (p. 36), cùrsa-foghluim (p. 36), a’ mhór-earrann de sgoilearan (p. 37), figearan nan deuchainnean nàiseanta (p. 38), mar mheadhon-foghluim (p. 38), gainne-leabhraichean (p. 39), sgil is ealantas cànain (p. 41), uidheam-teagaisg (p. 43), goireasan-teagaisg (p. 44), de Cholaisdean Oideachais (p. 47), cùrsan reachdail (p. 47), luchd-dreuchd nan oilthighean (p. 49), luchd-oideachaidh (p. 49), bun-phrionsapail oideachais (p. 49), luchd-léighinn (p. 50), Ceum Cumanta (p. 50), Ceum le Urram (p. 50), Ard-Ghàidhlig (p. 53). Subjects that could be taught through the medium of Gaelic include eachdraidh (p. 43), eòlas-dùthcha (p. 43), ealdhain (p. 43), and ceòl (p. 43).

The text contains terminology relating to language planning in general, such as cinn-uidhe (p. 11), modhan labhairt (p. 11), trusadh is uidheamachadh air fiosrachadh is air poilisidhean Gàidhlig (p. 12), inbhe oifigeil (p. 13), poilisidh dà-chànanach (p. 14), luchd-poilitics (p. 15), anns a’ chainnt mhàthaireil (p. 29), luchd-fileanta (p. 37), luchd-ionnsachaidh (p. 37), luchd-bruidhne Gàidhlig (p. 37), mar theanga dùthchais (p. 49), mu chruth na màthair-chànan Ind-Eòrpach (p. 50), an gnàth-litreachas (p. 50), luchd-iarraidh (p. 52), planaigeadh (p. 80), am proisect dà-chànaineach (p. 84), and là-màireach na Gàidhlig (p. 84).

We also find terminology relating to books and publishing, particularly the types of books that should be published in Gaelic and the types of subjects that should be covered, for example nobhailean (p. 80) and leabhranan (p. 84), leabhraichean cloinne is leabhraichean sgoile (p. 81), leabhraichean cainnte, is gràmairean is faclairean (p. 81), Cainnt-theagasg (p. 82), Eachdraidhean beatha (p. 82) and cunntasan beatha dhaoine (p. 83), leabhraichean teicniceil (p. 83), reul-eòlaidheachd (p. 83), ceimiceachd (p. 83) and bith-cheimiceachd (p. 83), eòlas-chreagan, is eòlas-inntinn, is àrsaidheachd, is innleadaireachd, is léigh-eòlas, is matamataic (p. 83), am fànas (p. 83), na mith-òranaichean (p. 83), feallsanachd is diadhaireachd (p. 83), and leabhraichean air creidimh is cràbhadh (p. 83).

This text also provides us with vocabulary for other areas of life in which Gaelic could be used, such as clàir-rathaid (p. 14), a’ toirt fianuis an cùirt-lagha (p. 14), còmhdach phacaidean is thunaichean (p. 14), pàipearan-oifigeil (p. 15), sumanaidhean-cùrtach (p. 15), soidhnichean-rathaid (p. 15), còirean-fiùdalach (p. 15), cinn-litreach (p. 16), clàir-ainm oifisean (p. 16), litreachas-oifigeil (p. 16), leabhraichean-peinsein (p. 16), teisteanais-càir (p. 16), bileagan-fiosrachaidh (p. 16), òrduighean-puist (p. 17), clàr-tìde (p. 18), bileagan-siubhail (p. 18), tafaidean-malairt leithid postairean, sanasan, cùnntasan, clàir-bùtha (p. 22), and seic-leabhraichean (p. 22),

The text contains some terminology relating to the media, e.g. telebhisean (p. 13), craobh-sgaoileadh (p. 65), stéisean radio (p. 66), leudachadh àraid air na crainn-sgaoilidh (p. 66), and pàipear-naidheachd (p. 66); and some terminology relating to drama, e.g. stéidsichean (p. 77), innleachdan mar soluis (p. 77), cùrstairean (p. 77), na h-actairean (p. 77), and dealbhan-cluiche (p. 83).

A number of place-names are also mentioned in the text, such as Fìobha (p. 11), Lodainn (p. 11), Arcaibh (p. 11), Sealtainn (p. 11), de Shiorrachd Obair Dheadhain (p. 11), Siorrachd Inbhirnis (p. 11), na h-Eileanan an Iar (p. 11), an t-Eilean Fada (p. 14), Sgìre Earraghaidheal (p. 14), Roinn Srath Chluaidh (p. 14) and Shrathchluaidh (p. 36), an t-Eilean Sgitheanach (p. 14), Loch Aillse (p. 14), Tiriodh (p. 14), Ile (p. 14), and siorrachd Pheairt (p. 36).

The text also contains a number of examples of the passive voice, including nam bithist (p. 16), dh’fheumaist (p. 16), chan eileas (p. 16), mar a chumar (p. 16), dh’fhaodaist (p. 16), shùilichear (p. 23), thathas (p. 29), a thatar (p. 36), Chunnacas (p. 37), and d’am beilear (p. 48).

Other terminology of interest includes chaidh i á sealladh (p. 11), uidh air n-uidh (p. 11), do’n mhith-shluagh (p. 13), an cumantas (p. 13), làmh-an-uachdair (p, 13), sa bhonn-stéidh (p. 13), agus sin air adhbhar no dhà (p. 13), ’na suaicheantas air nàisean no pobull (p. 13), neart eaconamach (p, 13), f’a chomhair (p. 14), an aonta a chur ri (p. 14), a-muigh ’s a-mach (p. 15), an co-làimh ri chéile (p. 15), a’ riochdachadh (p. 15), a’ cur bacadh sam bith air (p. 15), deagh-ghean (p. 15), iomchuidh (p. 16), ceadaichte (p. 16), a dh’aona ghnothaich (p. 16), a’ cur na poilisidh gu buil (p. 18), cnap-starra (p. 18), san amharc (p. 19), cubhaidh (p. 20), tàmailteach (p. 20), cìs-ionadail (p. 20), cuibhrigte (p. 29), ’na aobhar-smaoinich (p. 29), ri sùileachadh (p. 29), air am b’eòlach mi fhìn (p. 29), mar mhodh-oibreach (p. 29), an rùm-tionntaidh (p. 29), rùm-snaoidheadh (p. 30), ghnàthasan-cainnte agus sheanfhacail (p. 30), arasbacan (p. 30), ùr-nodha (p. 32), briseadh-dùil agus cion-misnich (p. 33), ri fairbheanadh (p. 33), an altan a chéile (p. 33), oidhirpean (p. 39), rian is loinn is òrdugh a chur air (p. 39), gu saoirsneil agus gu cunbhalach (p. 39), ag oibreachadh (p. 39), Is minic (p. 43), coirbeadh (p. 49), ag amais air (p. 50), gu tur-mholtach (p. 51), an dìomoladh (p. 51), abair (p. 51), is ion dha (p. 51), Tha iad beag air aon bhun-adhbhar (p. 52), gun dà dhèanamh air (p. 52), eugsamhail (p. 53), gus an cur air bhonn (p. 56), gu h-uireasbhach (p. 56), a’ cur mo mhuinghin (p. 56), tha gnothaichean caochlaideach (p. 66), mar thoiseach-tòiseachaidh (p. 66), is fhiach feòrach (p. 66), le cobhair bho (p. 66), tha an aimsir fàbharach son (p. 66), air thalamh (p. 77), airson càradh a’ mhì-cheartais (p. 77), Có aig a tha fios (p. 78), nas cuingte (p. 80), cur an clò (p. 80), an urra ri (p. 80), dlùth cheangal ri (p. 80), a’ saothrachadh (p. 81), clisgeadh (p. 81), air thuairmse (p. 81), cha b’ fhuilear dhuinn (p. 81), cha bu mhisde sinn (p. 83), cruaidh fheum (p. 83), diomain (p. 84), and ann am beò-ghrìosaich a’ mhic-mheanmain (p. 84).
OrthographyThe editor has allowed the author of each chapter to use his own orthography, allowing us to compare orthography from different dialects and educational backgrounds. For example, we find sa’ chiad dol-a-mach (p. 15) and Anns a’ cheud dol a-mach (p. 66), matà (p. 38) and mathà (p. 48), mu thràth (p. 14) and mar thà (p. 83), Dé tha fainear dha? (p. 38) and air toirt fa-near (p. 54), Eadhoin (p. 29) and eadhon (p. 40), gu b’ air bith (p. 42) and ge b’ e air bith (p. 51), poilisidh dà-chànanach (p. 14) and am proisect dà-chànaineach (p. 84), and dealbh-chluichean (p. 77) and dealbhan-cluiche (p. 83). We also find the forms chionn tha (p. 20), sud no seo (p. 28), airgiod (p. 31), cha deacha aca air (p. 50), gu connbhallach (p. 50), gum beil (p. 51), farasda (p. 51), o so a-mach (p. 66), dhaibh pèin (p. 66), sgoilean (p. 77), ar n-aithrichean (p. 77), gu dìchiollach (p. 78), bial-aithris (p. 79) and ciadan mhilleanan (p. 80), gur h-e (p. 81), tre (p. 83), and gach darnacha deichead (p. 83).

The orthography is generally that of the mid-to-late twentieth century. Both grave and acute accents are used throughout the text.
EditionFirst edition.
Other Sources
Further Reading
Credits
Link Label
Link
Download File
NumWords18279