Gàidhlig / English

Tha sinn toilichte taing a thoirt dha na leanas airson obair agus taic, bho iomadach duine fa leth agus bho bhuidhnean:

Daoine fa leth

 • Brian Aitken
 • An t-Ollamh Anders Ahlqvist
 • An Dr Marc Alexander
 • Stephanie Alexander
 • Jean Anderson
 • An Dr Wendy Anderson
 • An Dr Douglas Ansdell
 • Isabel Banks
 • Mìcheal Bauer
 • Cathy Bell
 • Mike Black
 • Ailean Boidhd
 • Raymond Brasas
 • Liz Broe
 • An t-Ollamh Dauvit Broun
 • An Dr Michel Byrne
 • Alasdair Caimbeul
 • Maoilios Caimbeul
 • Tormod Caimbeul
 • Mairead Chaimbeul
 • Mòrag Chaimbeul
 • Catrìona Chaimbeul
 • An t-Ollamh Ùisdean Cheape
 • Andy Christian
 • An t-Ollamh Thomas Owen Clancy
 • An t-Ollamh John Corbett
 • Richard A. V. Cox
 • Cairistiona Dick
 • Artair Dòmhnallach
 • Iain Dòmhnallach
 • Mairead Dhòmhnallach
 • An Dr Aidan Doyle
 • Catrìona M. Dunn
 • Fiona Dunn
 • Wojtek Dziejma
 • An Dr Ken Emond
 • An Dr Katherine Forsyth
 • Anna C. Frater
 • Lisa Gallagher
 • Fiona Gehrmann
 • Kirsteen Ghrannd
 • An Dr Anja Gunderloch
 • An Dr Anette Hagan
 • An Dr Anthony Harvey
 • Andrew Hawke
 • Donalda Henderson
 • Bill Innes
 • An t-Ollamh Christian Kay
 • An Dr Sheila Kidd
 • Ruggero Lancia
 • An Dr William Lamb
 • An t-Ollamh Pierre-Yves Lambert
 • An Dr Ailean R. Mac an Tuairneir
 • Garbhan MacAoidh
 • Iain A. Mac a’ Phearsain
 • A. J. MacAsgaill
 • An Dr Aonghas MacCoinnich
 • Seòras MacDhòmhnaill
 • Uilleam MacDhòmhnaill
 • Fearghas MacFhionnlaigh
 • An t-Ollamh Uilleam MacGill’Ìosa
 • Donnchadh MacIain
 • Crìsdean MacIlleBhàin
 • Raghnall MacIlledhuibh
 • Gillebrìde MacIlleMhaoil
 • Donnchadh MacIllÌosa
 • Annot Macinnes
 • An Dr Catrìona Mackie
 • Ishbel Maclean
 • Fionnlagh MacLeòid
 • Iain MacLeòid
 • An Dr Raghnall MacLeòid
 • Dòmhnall Murchadh MacMhathain
 • Aonghas MacNeacail
 • Dòmhnall MacNèill
 • An Dr Catherine Martin
 • An Dr Raibeart Leith MacThòmais†
 • Elizabeth McAlavey
 • An Dr Mark McConville
 • Chris McGlashan
 • An Dr Nancy McGuire
 • Pauline McLachlan
 • An t-Ollamh Dòmhnall E. Meek
 • Iain Moireasdan
 • Lachlann Moireasdan
 • An Dr Peadar Morgan
 • An t-Ollamh Joseph F. Nagy
 • Annabel NicAonghais
 • Carol Nic a’ Ghobhainn
 • Agnes NicDhòmhnaill
 • Joan NicDhòmhnaill
 • Kathleen NicDhòmhnaill
 • Shona NicDhòmhnaill
 • An Dr Anna Latharna NicGillìosa
 • Alice NicIomhair
 • Catrìona NicLeòid
 • Màiri NicLeòid
 • An Dr Donalda NicThòm
 • Carol NicThòmhais agus a teaghlach
 • An t-Ollamh Kenneth Nilsen†
 • An t-Ollamh Colm Ó Baoill
 • An t-Ollamh Tomás Ó Cathasaigh
 • An Dr Brian Ó Curnáin
 • Ailig O’Henley
 • An t-Ollamh Ruairí Ó hUiginn
 • Kathryn O’Loan
 • An t-Ollamh Mícheál Ó Mainnín
 • Lorna Pike
 • An t-Ollamh Murray Pittock
 • Louise Pollock
 • Agnes Rennie
 • Frang Rennie
 • An t-Ollamh Boyd Robasdan
 • Mairead Ros
 • Margaret Ryan
 • Gillian Shaw
 • An Dr John Shaw
 • An t-Ollamh Piotr Stalmaszczyk
 • Lisa Storey
 • An t-Ollamh Elmar Ternes
 • Ashley Theunissen
 • An t-Ollamh Greg Toner
 • An Dr Moray Watson
 • Rosemary Ward
 • Seosamh Watson
 • Ronald Macaskill Watt
 • Magaidh Wentworth
 • Anne Wheeler
 • Mona Wilson
 • Mary M. M. M. Yardley

Buidhnean

 • Acair Earranta
 • Acadamaidh Bhreatainn
 • An Comunn Gàidhealach
 • Birlinn
 • Bòrd na Gàidhlig
 • Cànan
 • Ceiltis agus Eòlas na h-Alba, Oilthigh Dhùn Èideann
 • Ceiltis is Gàidhlig, Oilthigh Ghlaschu
 • Clàr
 • Colaiste nan Ealain, Oilthigh Ghlaschu
 • Comhairle an Rannsachadh Eaconamaich agus Shòisealta (ESRC)
 • Comhairle Maoineachaidh na h-Alba
 • Comhairle nan Eilean
 • Comhairle nan Leabhraichean
 • Comhairle Rannsachaidh nan Ealain is nan Daonnachdan (AHRC)
 • Comunn na Gàidhlig
 • Dualchas Nàdar na h-Alba
 • Faclair na Gàidhlig
 • House of Lochar
 • Ionad Didseataidh Uibhist
 • Leabharlann Nàiseanta na h-Alba
 • Leasachadh agus Seann Oileanaich, Oilthigh Ghlaschu
 • Luchd-obrach, luchd-obrach saor-thoileach agus luchd-taic DASG (an-dràsta agus san àm a dh’fhalbh)
 • Oilthigh Dhùn Èideann
 • Oilthigh Ghlaschu
 • Sgoil nan Daonnachdan, Oilthigh Ghlaschu
 • Soillse
 • Tobar an Dualchais
 • Urras Brosnachaidh na Gàidhlig
 • Urras Cuimhneachaidh W L Lorimer
 • Urras Nàiseanta na h-Alba