Tha eadar-aghaidh Corpas na Gàidhlig air atharrachadh. Ma tha thu airson Corpas na Gàidhlig a chleachadh, feumaidh tu clàradh le CQPweb (Corpus Query Processor). Tha e saor agus an-asgaidh, agus chan eil agad ri dheanamh ach t’ ainm agus do phost-dealain a thoirt seachad. Airson cunntas a chruthachadh, tadhail an seo.

The interface for Corpas na Gàidhlig has changed. In order to access Corpas na Gàidhlig, users will need to register with CQPweb (Corpus Query Processor). It’s free and all you need is your name and email address. To create an account, please visit here.