Gàidhlig / English

Mholamaid gum biodh iomraidhean air an làrach-lìn agus a goireasan air-loidhne air an dèanamh san dòigh a leanas:


A’ phrìomh làrach-lìn:

Dachaigh airson Stòras na Gàidhlig (DASG). Oilthigh Ghlaschu
<https://dasg.ac.uk> [leughta 23 Sultain 2014]

NO

Digital Archive of Scottish Gaelic (DASG). University of Glasgow
<https://dasg.ac.uk> [accessed 23 September 2014]

Corpas na Gàidhlig:

Corpas na Gàidhlig, Dachaigh airson Stòras na Gàidhlig (DASG). Oilthigh Ghlaschu
<https://dasg.ac.uk/corpus/> [leughta 23 Sultain 2014]

NO

Corpas na Gàidhlig, Digital Archive of Scottish Gaelic (DASG). University of Glasgow
<https://dasg.ac.uk/corpus/> [accessed 23 September 2014]

Faclan bhon t-Sluagh:

Faclan bhon t-Sluagh, Dachaigh airson Stòras na Gàidhlig (DASG). Oilthigh Ghlaschu
<https://dasg.ac.uk/fieldwork> [leughta 23 Sultain 2014]

NO

Fieldwork Archive, Digital Archive of Scottish Gaelic (DASG). University of Glasgow
<https://dasg.ac.uk/fieldwork> [accessed 23 September 2014]

Cluas ri Claisneachd:

Cluas ri Claisneachd, Dachaigh airson Stòras na Gàidhlig (DASG). Oilthigh Ghlaschu
<https://dasg.ac.uk/audio> [leughta 27 August 2018]

NO

Audio Archive, Digital Archive of Scottish Gaelic (DASG). University of Glasgow
<https://dasg.ac.uk/audio> [accessed 27 August 2018]