Clàr-amais Òrain Ghàidhlig na h-Albann Nuaidh
The Nova Scotia Gaelic Song Index

Tha Clàr-amais Òrain Ghàidhlig na h-Albann Nuaidh na liosta de chòrr is 6,000 òran a bha air an dèanamh, air an gabhail no a nochd ann an clò aig na Gàidheil ann an Alba Nuaidh.

The Nova Scotia Gaelic Song Index is a searchable list of more than 6,000 Gaelic songs made, sung, or published by Gaels in Nova Scotia.