Gàidhlig / English
Seanfhaclan na Fèinne (Pàirt 2)

Seanfhaclan na Fèinne (Pàirt 2)

Air a sgrìobhadh le Calum air 18mh an t-Sàmhainn, 2021
Tha sinn air ais le tuilleadh Sheanfhaclan na Fèinne am-mìos-sa. Leanaidh sinn oirnn le tuilleadh dhiubh ach mur eil sibh air fear sam bith dhiubh a leughadh lorgar iad anns a’ bhrath-bhloga “Seanfhaclan na Fèinne.”
 • “Na sia buadhan a bha cumail suas na Fèinne –
 1. Àgh Fhinn
 2. Làmh Ghuill
 3. Bras-bhuillean Oscair
 4. Iomairt ealamh Oisein
 5. Ruith chraoidh Chaoilte
 6. Suidheachaidh Chonain air a chath."
 • "An Fhèinn air an uillinn."
 • "Bha doras Fhinn dhan ànrach fial."
 • "Beatha Chonain am measg nan deamhan, Mas olc dha, chan fheàrr dhaibh."
 • "Cha d’ thug Fionn riamh blàr gun chumhan."
 • "Cothrom na Fèinne."
 • "Cho làidir ri Cù Chulainn/Garbh Mac Stairn." - Tha “Cho làidir ri Samson,” no “Cho làidir ris an leòmhainn.”
 • "Cho cuimseach làimhe ri Connlach."
 • "Cha do thrèig Fionn riamh caraid a làimh deise."
 • "Cia faisg clach don làr, Is fhaisge na sin cobhair Choibhidh."
 • "Fear nach do chuir cùl ri caraid no ri nàmhaid."
 • "Fuil mo nàmh cha d’ fhuair mi riamh, Nam bu mhiann leis falbh an sìth."
 • "Ine son ine, a Chonain."
 • "Is buaine dùthchas na oilean."
 • "Is fhad an èigh o Loch Odha, Is cobhair o Chloinn Duibhne."
 • "Na sir is na seachain ann an cath."
 • "Na tarraing mi gun aobhar, is na pill mi gun chliù."
 • "Theab is cha do rinn,’ Cù a bu mhiosa bha riamh aig an Fhinn."
 • "Bha Fionn na thosd ’s na chuimhne."
 • "Gaoth tron aiteamh, ’s gaoth tro tholl agus gaoth nan long a’ dol fo sheòl; na trì gaothan a b’ fhuaire a dh’fhairich Fionn riamh."
 • "Mar Fionn nam buadh, na fhasgadh do shluagh na Fèinne."
 • "Siud mar thaghadh Fionn a chù; Sùil mar àirneig, cluas mar dhuilleig, uchd mar ghearran, speir mar chorran, ’S an t-alt-lùthaidh fad’ o’n cheann."
 • "Rughadh shuas an àm laidhe, Dh’èireadh Fionn moch sa mhadainn: Ruadhah suas sa mhoch-mhadainn, Dhèanadh Fionn an ath-chadal." – ’S e seo a chanar airson speuran dearg san fheasgar agus sa mhadainn, tionndadh na Gàidhlig airson “Red skye at night...”
 • "Cha robh cron air ach an cron a bh’ air Fionn."
 • "Trì coilceadha na Fèinne; bàrr gheal chrann, coinneach, ’us ùr luachair." – Seo an trì nithein gun chleachdadh an Fhinn airson leabaidh a dhèanamh.
 • "Cha d’ fhag claidheamh Fhinn riamh fuigheall beuma."
 • "Cha do dhìrich Fionn bruthach riamh, ’s cha d’ fhàg e bruthach gun dìreadh." – B’ e famhairean a bh’ annta uile, mar sin dhìrich iad gach bruthach gun a bhith gan dìreadh gu fìor mar a bhios mic an duine gu fìor.
 • "Eadar an t-euradh ’us aimbeairt."
 • "Gun mheas gun mhiadh, mar Mhànus." – Tha seo ceangailte ri “Laoidh Mhànuis,” far an do thug Mànus, rìgh Lochlann, ionnsaidh air an Fhinn. Fhuair an Fhinn buaidh air Mànus aig a cheann eile dheth.
 • "Lean gu dlùth ri cliù do shinnsre."
Sin againn e airson Seanfhaclan na Fèinne! An aithne dhuibh fear no feadhainn de na seanfhaclan fos cionn? A bheil seanfhaclan agaibhse nach eil againne an-seo? Nach leig sibh fios thugainn air facebooktwitter agus ar làrach-lìn fhèin!
Chaidh ur beachd a chur a-staigh gus sgrùdadh a dhèanamh air
Chan eil beachdan rim faotainn airson a’ phuist seo