Gàidhlig / English
Gille Ceann Beinge

Gille Ceann Beinge

Air a sgrìobhadh le Shelagh air Diardaoin 12mh An Gearran 2015

Tha Latha naomh Bhalentine gu bhith ann a dh’aithghearr, agus mar sin, an t-seachdain seo, tha sinn a’ coimhead air dà abairt aig a bheil ceangail ri gaol agus pòsadh.

Bha an abairt gille ceann beinge air a chleachdadh anns na Hearadh, is e a’ ciallachadh duine a bhiodh a’ fuireach ann an taigh a bhean an dèidh na bainnse. Leis gun robh e fhathast na ‘choigreach’, cha bhiodh e na shuidhe an  tac an teine idir, ach fhathast air a’ bheingidh, far an robh e nuair a bha e na shuirgiche. Tha sinn an dòchas gun cuireadh fàilte na bu chridheile air fear-na-bainnse san latha an-diugh!

Chaidh an abairt eile a chruinneachadh ann an Uibhist a Deas agus ann am Barraigh, is e Suirghe fad air falbh ’s pòsadh am bun na h-ursainn.

Tha an abairt seo cuideachd a’ nochdadh ann an Ugam agus Bhuam le Pàdruig Moireasdan à Griomasaigh, Uibhist a Tuath, a chaidh fhoillseachadh ann an 1977:

“Agus tha iad a ’ràdha , seann daoine a ’ràdha: ‘Suiridhe fad o laimh is pòsadh am bun na h-ursainn.’”

Bhiodh ùidh mhòr againn a chluinntinn air Facebook no Twitter faclan no abairtean eile air a bheil sibhse eòlach, aig a bheil ceangail ri suirghe no pòsadh, is sibhse a’ dèanamh suirghe fad air falbh no nas fhaisge air an taigh!

Chaidh ur beachd a chur a-staigh gus sgrùdadh a dhèanamh air
Chan eil beachdan rim faotainn airson a’ phuist seo