Gàidhlig / English
An Aidbhein

An Aidbhein

Air a sgrìobhadh le Garry air 7 an Dùbhlachd, 2017

Mar a tha làn-fhios aig a h-uile pàiste agus a h-uile pàrant, ’s ann a tha sinn a’ teannadh dlùth a-nis
air Latha na Nollaige, an latha den bhliadhna air am bi na balaich agus na nigheannan a tha air a
bhith math air feadh na bliadhna a’ faighinn preusant no dhà (no trì no ceithir!) bho “Bhodach na
Nollaige”.
 
A rèir an traidisein anns na dùthchannan siarach, ’s ann air Naomh Neacal a tha “Bodach na
Nollaige” air ainmeachadh;  agus b’ ann an-dè, air an t-siathamh latha den Dùbhlachd, a chaidh Latha
Fèill Naoimh Neacail a chumail anns an Eaglais an Iar.  Ach, ann an cuid de dhùthchannan, an àite a
bhith a’ toirt seachad phreusantan air Latha na Nollaige, ’s ann air Oidhche Fhèill Neacail — an
oidhche ro fhèill an naoimh — a thèid an toirt seachad.  Co-dhiù no co-dheth, ’s ann a bhitheas na
preusantan a’ tighinn.
 
Ach, chan e “tighinn nam preusantan” as adhbhar dha ainm an t-seusain a bheir an Eaglais air an àm
seo den bhliadhna: an Aidbhein.  Bhon ainmear Laidinneach, adventus, agus, ron sin, bhon
ghnìomhair Laidinneach, advenīre, ’s e am facal “Aidbhein” a bhithear a’ cleachdadh anns an Eaglais
gach bliadhna gus a bhith a’ nochdadh gur e breith Ìosa Chrìosda a tha a’ tighinn.  Agus math
dh’fhaodte gur e an naidheachd seo am preusant as motha a gheibh duine sam bith gu bràth?
 
Chaidh ur beachd a chur a-staigh gus sgrùdadh a dhèanamh air
Chan eil beachdan rim faotainn airson a’ phuist seo