Gàidhlig / English
Leigheasan

Leigheasan

Air a sgrìobhadh le Abi air 23mh an t-Samhain 2017

’S e na seann leigheasan a th’ againn ann am Faclan bhon t-Sluagh aon de na rudan as fhèarr leam aig DASG. Tha cuid gu math neònach agus bu toigh leam cluinntinn bho dhuine sam bith a chleachd iad riamh. Tha tòrr mòr againn air an làraich-lìn ach an-diugh bidh mi a’ sgrìobhadh mu dheidhinn na leigheasan as fhèarr leam a fhuair mi lorg air seachad air na bliadhnachan a tha mi air a bhith ag obair air a’ phròiseact. Carson nach cuir sibh fios thugainn air Facebook no air Twitter le leigheas sam bith eile a fhuair sibh lorg air anns an tasglann againn no a chuala sibh mu dheidhinn?

Chaidh iomadh leigheas a chlàradh anns na Hearadh. Ann an Scalpaigh thathar a’ cleachdadh ola paireafain no mùn (ùr a-mhàin!) mar loit-leigheas airson creuchd. Mur an robh siud ag obair, bha Fionnadh a chait ann cuideachd;

‘An informant told me that the remedy was applied to a cut on her forehead by her father, and that was about 50 years ago (from 1978). Her father cut some of the cats [sic] hair with the scissors and spread the hair on a bandage and then on to the cut, it was believed that it had healing properties beside effective in the case of bleeding and seemingly a ‘disinfectant’ advantage. My informant again showed me where the cut was on her forehead. You could hardly believe there was a cut there.’

Bha biadh àbhaisteach ga chleachdadh cuideachd, agus tha iomadh innteart againn mu dheidhinn lite agus uisge-beatha. Bha lite na deagh dhòigh air othrasan a sheachnadh agus thathar a’ smaoineachadh gu robh e sùigheach agus math air dèiligeadh le droch bhiadh nan stamag. Bha uisge-beatha ga chleachdadh airson an dèideadh, paisean agus laigsinn. Bha e cuideachd ga chleachdadh airson fuachd agus bhiodh tu ga òl le uisge cho teth sa gabhadh tu agus ’s e ‘totaidh’ an t-ainm a bh’ air sin.

Leigheas eile son cnatan a-nis, snàmh anns a’ mhuir agus a’ dol dhan leabaidh;

‘A gentleman on the Island of Scalpay years back was under a dose of cold. While he was engaged in mooring a boat he had, he fell accidentally into the sea at the point of disembarkation, this was by the shore. The place by the shore was shallow, he pulled himself over the seaweed on to the rocks, he had his clothes on, of course. On arriving home he immediately changed into fresh dry clothing again, of course, and found its [sic] ordeal so refreshing, and the cold none the worse, and by next day the cold ‘was gone’.’

Ann an Uibhist a Deas nuair a bha an dèideadh aig cuideigin sgrìobh duine eile faclan air pìos pàipeir beag agus chuir iad am pàipear fo chlach. Bhiodh an dèideadh a’ fàs nas fhèarr nuair a bha am pìos pàipeir a’ grodadh. Tha an leigheas sin nas càirdeile na am fear seo... an dobhran bochd!

Gu mì-fhortanach ge-tà, chan eil leigheas againn a’ toirt dhuibh airson ànradh;

“Chan eil air a chruadal (distress) ach cruadhachadh ris.” Notes: There is no remedy for hardship but to harden against it.

Chaidh ur beachd a chur a-staigh gus sgrùdadh a dhèanamh air
Chan eil beachdan rim faotainn airson a’ phuist seo