Gairm

’S e ràitheachan Gàidhlig a bha ann an Gairm a bha air fhoillseachadh eadar 1952 agus 2002, agus a bha deasaichte airson na cuid a bu mhotha leis an Ollamh Ruaraidh MacThòmais. Bha 200 àireamh ann uile gu lèir, a’ gabhail a-steach còrr is 6,000 alt, sgeulachd-ghoirid, dàn is eile. Tha an clàr-innse seo a’ toirt cothrom dhut altan fa leth no pìosan fiosrachaidh a lorg. An ceann greis, bidh dreach didseatach dhen chruinneachadh air fad ri fhaighinn air loidhne.

Gairm was a Gaelic periodical that ran from 1952 to 2002, edited by Professor Derick S. Thomson. In total, 200 issues were printed, with more than 6,000 articles. This index allows you to search for article references. In due course we expect to have full-text digitised versions of each article.

DASG gratefully acknowledges the help of Jamie Gaukroger at Am Baile in assessing the scale of this project.

close

Gairm Cartoon Image