Gàidhlig / English

Stiùireadh Gràmair LEACAG

Bha buill sgioba DASG (ag obair còmhla ri luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Dhùn Èideann agus Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean) an sàs ann am pròiseact rannsachaidh eadar 2016-2018, air an robh an t-ainm ‘Leasachadh Corpas na Gàidhlig’ (LEACAG). An dèidh comhairleachaidh le luchd-cleachdaidh proifeiseanta agus luchd-labhairt dùthchasail anns na h-eileanan, sgrìobh sinn stiùireadh gràmair ùr airson luchd-ionnsachaidh agus luchd-cleachdaidh na Gàidhlig, stèidhichte air fianais bho Chorpas na Gàidhlig.

Tha an stiùireadh seo ri fhaighinn an seo.

Ma bhios ceistean sam bi agaibh mun stiùireadh seo, nach cuir sibh post-d gu DASG.