Search


à   è   ì   ò   ù   á   é   í   ó   ú
  • ? - Any single letter
  • ~ - Any sequence of vowels
  • * - Sequence of any letters
    
Search Scope
  •  
  •  

  
Loading...

There were 12 hits for fuaran

am fuaran
the well.
Origin: Bràigh-Lochabar [Brae Lochaber]
Category: Àiteach / Agriculture
am fuaran
the well.
Origin: Lochaber
Category: Measgaichte / Miscellaneous
clach-bhàithte
Chuala mi ‘a’ chlach bhàithte’ airson ‘suincear’ [q.v.] ann am baile faisg air a’ bhaile againn fhìn. Togail na cloich-bhàithte – ’s e bhiodh againn air cleas a bhiodh againn ann an làithean na sgoile. Bha thu cur clach bheag air muin cloich eile ann an toll bùirn, no ann am fuaran, agus bha thu cur do chinn fodha gu’m beireadh tu air a’ chloich, ’s gu’n togadh tu i le d’ fhiaclan.
Origin: [Lewis, Uig an Iar]
Category: Measgaichte / Miscellaneous
cragan-tràghad
Sea urchin. Chan eil iad an Nis idir is cha mhotha thachras slige dhuibh [sic] ri duine air an tràigh. Tha iad pailt ri cladaichean Rudha an Tiumpain. Is ann le tràigh reodhart a chithear iad an crochadh ri na sgeirean. Is ann ainneamh a chi thu fear beò os cionn uachdair na mara – bidh iad ris an sgeir mu oirleach no dha fo’n uachdair. Mus tàinig na h-‘ornaments’ gu bhith cho pailt bhiodh cuid a’ toirt dhachaidh feadhainn aca, gan glanadh a mach, a’ suathadh dhuibh [sic] nan gathan is gam peantadh. Rachadh lus a chur annta, gu h-àraidh lus mar seamrag a dh’fhàsadh sios ceithir thimchioll orra agus is minig a chunna mi tri dhuibh [sic] troimh uinneig crochaid mar tri ballaichean ‘pawn-shop’. Chleachd fear mór dhuibh [sic] air a ghlanadh a bhith aig Fuaran Cladach a’ Bhàta, far an togadh tu deoch leis nuair nach ruigeadh tu le do bhus air an uisge.
Location: Lewis, Port of Ness, Lionel
Category: Maorach / Shellfish
fuaran
well.
Location: Na Hearadh [Harris], Cluer
Category: Cruth na Tìre / Landscape Features
fuaran
used instead of the word ‘tobar’. An elaboration.
Location: South Uist, Milton
Category: Measgaichte / Miscellaneous
fuaran
[fuər[ɑı]ṉ] Notes: also [brɑd̪[ɑı]ṉ] etc. Final /ɑn/ > /[ɑı]n/.
Location: Arran, Pirnmill
Category: Measgaichte / Miscellaneous
fuaran
nn 'well, spring’: bha ~ far am biodh iad a’ faighinn an uisge
Category: FIELD NOTEBOOKS OF SEOSAMH WATSON JUNE-AUGUST 1983
fuaran
Notes: spring or well. “Tobar” not used.
Origin: Glenurquhart
Category: Measgaichte / Miscellaneous
fuaran
a well.
Origin: Lochaber
Category: Measgaichte / Miscellaneous
fuaran tuirneip
Turnip poultice. Disease: abscess.
Origin: Mull, Bunessan, Ardtun, Knockan or Mull, Burg or Mull, Tobermory or Mull, Bunessan, Taoslainn
Category: Blàthan-Leighis / Medicinal Plants
fuaran-sgeallain
Wild mustard poultice. Disease: pneumonia, colds, pl [sic] [pleurisy?]. Part used: leaves and stems. How prepared: mixed with hot water to form a kind of paste, and then put between two cloths. Can also simply use cold mustard leaves and stems in a bandage (bànn-arad).
Origin: Mull, Bunessan, Ardtun, Knockan or Mull, Burg or Mull, Tobermory or Mull, Bunessan, Taoslainn
Category: Blàthan-Leighis / Medicinal Plants

^ Return To Top ^