Browse


Title Origin Fieldworker Location Informant Link
Measgaichte / Miscellaneous Loch Rannoch [Tony Dilworth?] Aberfeldy Petrine Stewart
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Ross-shire, West Achiltibuie Donald Fraser
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Ross-shire, Achiltibuie John MacLeod (“Shonnie Ali Bhig”)
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Achlyness W. Fraser
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith] Ross-shire, Achnahaird Donald MacLeod (“Domhnall Shìm”)
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Ross-shire, Achnahaird Murdo MacLeod
Measgaichte / Miscellaneous Benbecula [AJ Smith?] Benbecula, Airdbheag Donald Alex MacEachen
Measgaichte / Miscellaneous [?] AJ Smith Barra, Allasdale Archie MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith] Ross-shire, Torridon, Alligin Angus MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith] Ross-shire, Torridon, Alligin Rev. John MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith] Ross-shire, Achiltibuie, Alltan Dubh John MacLean (“Shonnie Ruadh”)
Coltas an Duine / Personal Appearance Anonymous A
Faireachdain / Senses Anonymous A
Cruth na Tìre / Landscape Features Anonymous A
Nàdur an Duine / Personality Anonymous A
Nàdur an Duine / Personality Anonymous A
Àiteach / Agriculture Anonymous B
Eathraichean / Boats Anonymous B
Maorach / Shellfish Anonymous B
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Canada, Antigonish C.I.N. MacLeod
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Canada, Cape Breton, Antigonish SMK
Measgaichte / Miscellaneous [self?] Applecross K. D. MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous Garrabost Applecross Rev. K. MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous Applecross Mrs. P. MacDonald
Mòine / Peat-Working Sgìre na Pàirc an Leódhas [Lewis, the Park district] [self] Applecross Robert MacKenzie
Measgaichte / Miscellaneous [K.D. MacDonald?] Applecross anonymous
Measgaichte / Miscellaneous Applecross [see below] / various
Measgaichte / Miscellaneous Applecross, Ard Dhubh A. Cameron
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley Barra, Ard Mhinish John MacKinnon
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley Barra, Ard Mhinish John MacKinnon
Obair na Clòimhe / Wool-Working self Harris, Ardhasaig Donald John MacLeod
Measgaichte / Miscellaneous [self?] Harris, Ardhasaig Informants: D. J. MacLeod / DJM and Mrs Jessie MacLeod (looks like the same handwriting)
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, Iochdar, Ardivachar Margaret MacEachan
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Coll, Arinagour Hugh MacKinnon
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith] Sutherland, Armadale William MacKay
Crodh / Cattle Major N. T. MacLeod Lewis, Arnol Angus MacPhail; Norman Campbell
Caoraich / Sheep Major N. T. MacLeod [Lewis], Arnol Donald MacPhail / Domhnull a chriomanaich [?]
Measgaichte / Miscellaneous [Lewis], Arnol A. J. Smith [Lewis, Stornoway] Norman Campbell
Measgaichte / Miscellaneous [Lewis], Arnol A. J. Smith [Lewis], Stornoway Norman Campbell
Mòine / Peat-Working [school] Gearrloch, Achadh a’ Chairn [Gairloch, Auchtercairn] Auchtercairn School / Sgoil Achadh a’ Chairn
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith] Ross-shire, Aultbea Alex MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] BBC M. MacD
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley Lewis, Back Angus MacLeod
Mòine / Peat-Working Lewis, Back or Lewis, Back I. M. Morrison Lewis, Back George Stewart; Alex M. Morrison
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Back Murdo MacLeod
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Balallan Miss C. MacKay
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Balallan. Mrs Margaret MacInnes
Measgaichte / Miscellaneous Balallan A. J. Smith [Lewis], Lochs, Balallan Roderick Martin
Measgaichte / Miscellaneous Glenurquhart [AJ Smith?] Inverness-shire, Glenurquhart, Balbeg Andrew Fraser
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] North Uist, Baleshare Calum Robertson
Measgaichte / Miscellaneous Baleshare A. O’Henley North Uist, Baleshare Hugh Matheson
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, Iochdar, Baile Gharbhaidh [Balgarva] D. A. MacQueen
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] South Uist, Eochdar, Balgarva Donald A. MacQueen
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Sutherland, Durness, Balvoolich Hector MacKay
Measgaichte / Miscellaneous Barra, Northbay Mrs Christine MacInnes
Measgaichte / Miscellaneous [North Uist?] ? [self] Barra, Castlebay Donald Boyd? / D Boyd
Barra Glen, Iona wordlist Seosamh Watson Canada, Cape Breton, Iona, Barra Glen John Rory MacNeil
Measgaichte / Miscellaneous Barra Roderick MacNeil
Measgaichte / Miscellaneous [self?] Lewis, Barvas A. J. Smith
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Lewis, Barvas Donald Smith
Measgaichte / Miscellaneous [Tony Dilworth?] Lewis, Barvas John Murray
Measgaichte / Miscellaneous Barvas A. J. Smith Lewis, Lower Barvas Smith
Measgaichte / Miscellaneous [Barvas] A. J. Smith [Lewis], Lower Barvas Smith
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Point, Bayble Mrs C. Dunn
Measgaichte / Miscellaneous [self] [Lewis], Stornoway, Upper Bayble Cairstiona
Measgaichte / Miscellaneous Bayhead [AJ Smith?] North Uist, Bayhead Andrew Laing
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] North Uist, Bayhead Neil MacLean
Maorach / Shellfish [school] Uibhist a Tuath, Ceann a Bhàigh [North Uist, Bayhead] Bayhead School / Sgoil Cheann-a’-Bhàigh
Àiteach / Agriculture Na Hearadh [Harris] A. O’Henley [Glasgow], Bearsden Neil MacDonald / Niall Domhnallach
Measgaichte / Miscellaneous [Harris] A. O’Henley [Glasgow], Bearsden Neil MacDonald
Taigh Gàidhealach / House and Furnishings Na Hearadh [Harris] A. O’Henley [Glasgow, Bearsden] Neil MacDonald / Niall Domhnallach
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Coll, Ben Meadhonach Angus Kennedy
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Bernera Donald MacAulay
Mòine / Peat-Working Marion MacLean Harris, Bernera Flora MacCuish; Finlay MacCuish
Mòine / Peat-Working Harris, Bernera John A. Morrison Harris, Bernera Neil Campbell
Measgaichte / Miscellaneous Berneray
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley Skye, Bernisdale Mr J. Sutherland
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Sutherland, Bettyhill Betty Munro
Àiteach / Agriculture Leòdhas [Lewis] A. O’Henley Bishopbriggs Mrs Mary Crane
Biadh is Deoch / Food and Drink [Lewis] A. O’Henley Bishopbriggs Mrs Mary Crane
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Sutherland, Kinlochbervie, Blairmore J. Morrison
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley North Uist, Blàsheabhal [Blashaval] Katie Mary MacIlwrath
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Canada, Cape Breton, Boisdale Joe Gillis
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Canada, Cape Breton, Boisdale J. L. MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Canada, Cape Breton, Boisdale Sadie MacIntyre
Mòine / Peat-Working Borraraig [Skye, Boreraig] Ruairidh MacFhionghuin, Peairt [Roderick MacKinnon, Perth] An t-Eilean Sgitheanach, Borraraig [Skye, Boreraig] Murchadh MacLeod / Murchadh MacLeoid
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, Bornish Ewen MacMillan
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] South Uist, Bornish John MacInnes
Measgaichte / Miscellaneous [self] South Uist, Bornish John MacMillan
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, Bornish Kate MacMillan
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Borve Murdo Morrison
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Lewis, Borve Nora Murray
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith] Islay, Bowmore Hugh Duncan
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Skye?, Braes, Baile Meadhonach W. MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Lewis, Bragar D. Murray
Measgaichte / Miscellaneous Finlay J. MacDonald Lewis, Bragar Bragar Primary School
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Skye, Breakish Kenny Fraser
Measgaichte / Miscellaneous Skye, Breakish Margaret Farmer
Measgaichte / Miscellaneous Skye, Breakish Mrs M. Nicolson
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Canada, Cape Breton, Broad Cove Mrs Archie Kennedy
Seosamh Watson collection notebook date: Jan-May 1991 Seosamh Watson Canada, Cape Breton, Inverness County, Broad Cove Chapel John Dan Kennedy
Measgaichte / Miscellaneous Skye, Torrin [AJ Smith?] Skye, Broadford Charles MacKinnon
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Skye, Broadford Kenny Fraser
Measgaichte / Miscellaneous Skye, Broadford Mrs M. Farmer
Crodh / Cattle [Barra] [Ian Quick] Barra, Bruernish Roderick MacPherson
An Eaglais / Ecclesiastical Terms Barra Ian Quick Barra, Bruernish / Dailabrog [Daliburgh] Roderick MacPherson; Conor [?] John MacLean
Blàthan-Leighis / Medicinal Plants [Barra] [Ian Quick] Barraigh, Brudharnais [Barra, Bruernish] Roderick MacPherson / Ruairidh Mac a’ phearsain
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Barra, Bruernish Roderick MacPherson
Sìde / Weather [Barra] [Ian Quick] Barra, Bruernish Roderick MacPherson
Measgaichte / Miscellaneous Bunloit [AJ Smith?] Inverness-shire, Drumnadrochit, Bunloit Alasdair Iain Chisholm
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Skye, Sleat, Calligary Donald Robertson
Measgaichte / Miscellaneous Kintyre, Campbeltown Angus Martin
Crodh / Cattle Leodhas [Lewis], Uig [self] Argyll, Campbeltown Murdo MacLeod
An Eaglais / Ecclesiastical Terms Lewis, Uig [self] Argyll, Campbeltown Murdo MacLeod
Cur-seachadan: Dèideagan, Geamaichean is Farpaisean / Recreation: Toys, Games, Contests Leòdhas [Lewis], Uig [self] Kintyre, Campbeltown Murdo MacLeod / Murchadh MacLeòid
Mòine / Peat-Working [self] Cinntire, An Ceann a Deas [Kintyre, Southend by Campbeltown] Murdo MacLeod / Murchadh MacLeòid
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Uig [self] Kintyre, Campbeltown Murdo MacLeod
Caoraich / Sheep Lewis, Uig [self] Argyll, Campbeltown Murdo MacLeod
Measgaichte / Miscellaneous Camusluanie [AJ Smith?] Ross-shire, Killilan, Camusluanie Duncan Matheson
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Skye, Camustianavaig Calum Nicolson
Cur-seachadan: Dèideagan, Geamaichean is Farpaisean / Recreation: Toys, Games, Contests ([Canada], Inverness Co., [Lochaber]) or ([Canada], Inverness Co.) or ([Canada], Inverness Co.) Susan Norwood Canada James MacKay; Alec Beaton; S.J. MacKinnon
Crodh / Cattle ([Canada], Inverness Co.) or ([Canada], Inverness Co.) or ([Canada], Victoria Co.) Susan Norwood Canada S.J. MacKinnon; James MacKay; Dan A. MacLeod
An Eaglais / Ecclesiastical Terms ([Canada], Inverness Co.) – Roman Catholic or (Lochaber – [Canada], Inverness Co.) – Roman Catholic or (Skye – [Canada], Inverness and Victoria? Co.’s) – Protestant Susan Norwood Canada S.J. MacKinnon; James MacKay; ADE MacKinnon
Caoraich / Sheep ([Canada], Inverness Co., Lochaber) or ([Canada], Inverness Co., Lochaber dialect) or ([Canada], Inverness Co., Lochaber dialect) Susan Norwood Canada S.J. MacKinnon; James MacKay; Alec Beaton
Obair na Clòimhe / Wool-Working ([Canada], Inverness Co., Lochaber) or ([Canada], Inverness Co., Lochaber dialect) or ([Canada], Inverness Co., Lochaber) Susan Norwood Canada S.J. MacKinnon; James MacKay; Alec Beaton
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Tiree, Caolis Hugh MacFadyen
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Tiree, Caolis H. Meek
Measgaichte / Miscellaneous Cape Breton Hugh MacKenzie
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley North Uist, Carinish, Trianaid House Donald A. MacDonald
Acfhuinn Iasgaich / Fishing Tackle Eileanaich [natives of Lewis] [self] Leodhas, Carlobhadh [Lewis, Carloway] Angus and Margaret MacKillop / Aonghas is Mairead ’icIllip
Mòine / Peat-Working Eileanaich [natives of Lewis] [self] Lewis, Carloway  Angus and Margaret MacKillop
Taigh Gàidhealach / House and Furnishings Eileanaich [natives of Lewis] [self] Leodhas, Carlobhadh [Lewis, Carloway] Angus and Margaret MacKillop / Aonghas is Mairead ’icIllip
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Carloway Miss Catherine MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous Carloway, Doune A. J. Smith [Lewis], Carloway, Park Donald Morrison
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Carloway Mary Ann MacLeod
Mòine / Peat-Working Margaret MacLeod Lewis, Carloway Robert MacLeod; Alexander MacLennan
Measgaichte / Miscellaneous Carradale [AJ Smith?] Argyll, Carradale Neil MacDougall
Measgaichte / Miscellaneous South Uist Barra, Castlebay Fr. Angus MacQueen
Measgaichte / Miscellaneous [North Uist acc. to the card index of informants] [self] Barra, Castlebay D[onald] Boyd
Mòine / Peat-Working [North Uist - according to the card index of Informants] [self] Barra, Castlebay Donald Boyd
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley Barra, Castlebay Morag MacAulay
Measgaichte / Miscellaneous A. J. Smith [Lewis], South Lochs, Caversta D. J. MacKay (councillor) and Chirsty MacKay
Measgaichte / Miscellaneous Caversta A. J. Smith [Lewis], Lochs, Caversta D. J. MacKay
Measgaichte / Miscellaneous [Caversta] A. J. Smith [Lewis], [S.] Lochs, Caversta D. J. MacKay
Measgaichte / Miscellaneous Caversta A. J. Smith [Lewis], S. Lochs, Caversta D. J. MacKay
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley North Uist, Grimsay, Ceannaraigh Angus Stewart
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Canada, Christmas Island A. MacKenzie
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Canada, Christmas Island H. F. MacKenzie
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Canada, Christmas Island, Castlebay J. MacInnes
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Canada, Christmas Island J. MacKenzie
Bàs is Adhlacadh / Death and Burial Skye [self] North Uist, Locheport, Clachan (Rev.) Norman MacDonald
Acfhuinn Iasgaich / Fishing Tackle Skye [self] North Uist, Locheport, Clachan (Rev.) Norman MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous [Skye] [self] North Uist, Clachan (Rev.) Norman MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous Skye [AJ Smith?] North Uist, Clachan Rev. Norman MacDonald
Taigh Gàidhealach / House and Furnishings Skye [self] North Uist, Locheport, Clachan (Rev.) Norman MacDonald
Àiteach / Agriculture [Barra] A. O’Henley [and self] Glasgow, Clarkston Roderick MacNeil / Ruaraidh MacNeill
Measgaichte / Miscellaneous [Barra] A. O’Henley [Glasgow], Clarkston Roderick MacNeil
Nàdur an Duine / Personality Barra A. O’Henley [Glasgow], Clarkston Roderick MacNeil
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Coll, Beu? Angus Kennedy
Measgaichte / Miscellaneous Loch Tay [Tony Dilworth?] Comrie Miss Bessie Brown
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Tiree, Cornaigbeg H. MacEachern
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Tiree, Cornaigbeg H. MacFadyen
Measgaichte / Miscellaneous Uig, Lewis [AJ Smith?] Tiree, Cornaigmore Kenny MacDonald
Maorach / Shellfish [school] Eilean Thiriodh, Cornaig Mhór [Tiree, Cornaigmore] Cornaigmore School / Sgoil Chornaig Mhóir
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Craignish Miss Maclean
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Sutherland, Bettyhill, Crasg John Kenneth MacKay
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley Benbecula, Creagorry Rev. C. T. MacKenzie
Measgaichte / Miscellaneous ‘Islay connections’ A. O’Henley Benbecula, Creagorry Mrs Edwards
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley North Uist, Lochmaddy, Crombagh Kate MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous Ness Lewis, Crossbost Rev. D. Gillies
Measgaichte / Miscellaneous A. J. Smith Lewis, Uig, Crowlista Calum and Peggy MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous A. J. Smith Lewis, Uig, Crowlista Calum and Peggy MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous Crowlista A. J. Smith [Lewis], Uig, Crowlista Kenneth Nicolson
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Sutherland, Lochinver, Culkein (Stoer) Alex. (Alick) MacLeod
Measgaichte / Miscellaneous Culkein [AJ Smith] Sutherland, Lochinver, Culkein (Stoer) Angus Matheson
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Sutherland, Stoer, Culkein MacLean
Àiteach / Agriculture
Àiteach / Agriculture North Uist Donald Alex Macdonald
Maorach / Shellfish [self] D. MacQuarrie
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, Daliburgh Alastair MacMillan
An Eaglais / Ecclesiastical Terms [A. O’Henley/self?] South Uist, Daliburgh Rev. John A. MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley [South Uist], Daliburgh (Schoolhouse) J. MacInnes
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, Daliburgh James Wilson
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, Daliburgh John MacInnes
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, Daliburgh Mr and Mrs John MacKinnon
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Ross-shire, Plockton, Diurinish Donald MacLennan
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Sutherland, Kinlochbervie, Droman Mrs E. Fraser
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Sutherland, Kinlochbervie, Droman Mrs Teen MacKay
Measgaichte / Miscellaneous Glenurquhart [AJ Smith] Inverness-shire, Drumnadrochit Donald MacMillan
Bàs is Adhlacadh / Death and Burial Barra [self] Dunoon John MacLean / Iain Mac ’Illeathain
Crodh / Cattle Barra [self] Dunoon John MacLean / Iain Mac Illeathain
An Eaglais / Ecclesiastical Terms Barra [self] Dunoon John MacLean / Iain Mac ’Illeathain
Acfhuinn Iasgaich / Fishing Tackle Barra [self] Dunoon John MacLean / Iain Mac ’Illeathain
Mòine / Peat-Working Barra [self] Dunoon John MacLean / Iain Mac ’Illeathain
Caoraich / Sheep Barra [self] Dunoon John MacLean / Iain Mac Illeathain
Taigh Gàidhealach / House and Furnishings Barra [self] Dunoon John MacLean / Iain Mac ’Illeathain
Obair na Clòimhe / Wool-Working Barra [self] Dunoon John MacLean / Iain Mac ’Illeathain
Àiteach / Agriculture Assynt, Stoer [self] Sutherland, Lairg, Durness George MacKenzie
Biadh is Deoch / Food and Drink Assynt, Stoer [self] Sutherland, Lairg, Durness George MacKenzie
Crodh / Cattle Assynt, Stoer [self] Sutherland, Lairg, Durness George MacKenzie
An Eaglais / Ecclesiastical Terms Assynt, Stoer [self] Sutherland, Lairg, Durness George MacKenzie
Cur-seachadan: Dèideagan, Geamaichean is Farpaisean / Recreation: Toys, Games, Contests Assynt, Stoer [self] Sutherland, Lairg, Durness George MacKenzie
Caoraich / Sheep Assynt, Stoer [self] Sutherland, Lairg, Durness George MacKenzie
Measgaichte / Miscellaneous Assynt, Stoer [AJ Smith] Sutherland, Durness George MacKenzie
Obair na Clòimhe / Wool-Working Assynt, Stoer [self] Sutherland, Lairg, Durness George MacKenzie
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley Barra, Earsharry [Earsary] Michael MacNeil
Measgaichte / Miscellaneous Petty [AJ Smith?] Inverness-shire, Petty, Easterton Alexander J. Johnston
Mòine / Peat-Working Leódhas, An Rudha [Lewis, Rudha] [self] Edinburgh Calum Ferguson
Àiteach / Agriculture Bràigh-Lochabar [Brae Lochaber] [self] Edinburgh Sarah Clementina Urquhart
Measgaichte / Miscellaneous Lochaber [self] Edinburgh Sarah Clementina Urquhart
Measgaichte / Miscellaneous Edinburgh Rev. W. Matheson
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Skye, Elgol Iain MacArthur
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Skye, Elgol Mrs K. Fraser
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Skye, Elgol Kate MacKinnon
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Skye, Elgol M. MacKinnon
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Skye, Elgol S. MacKinnon
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith] Sutherland, Embo Sandy MacKay
Measgaichte / Miscellaneous Barra [AJ Smith?] Barra, Eoligarry Calum Johnston
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley Barra, Eoligarry Donald MacLean
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley Barra, Eoligarry Mrs MacKinnon
Measgaichte / Miscellaneous ? Eriskay Allan MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley Eriskay Donald Johnstone
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley Eriskay, Taobh na Mara Donald MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley Eriskay, Na Hann [Haun] Donald MacKinnon
Measgaichte / Miscellaneous [Tony Dilworth] ? [Eriskay – see below] ?
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Kenmore, Fearnabeg (Shieldaig? – on one of the slips) JMacK
Measgaichte / Miscellaneous [Tony Dilworth?] Perthshire, Fearnan Alex MacEwan
Ainmean Pearsanta Bhoireannach / Female Personal Names Mr J. Ross various
Mòine / Peat-Working Cataobh [Sutherland – probably meant as the county not origin] [self] Luirig, Foinidil [Sutherland, Lairg, Foindle] Donald Angus MacLeod / Domhnull Aonghas MacLeoid
Measgaichte / Miscellaneous Applecross [mother] [self] Kent, Folkestone Catherine Koster
An Eaglais / Ecclesiastical Terms [Skye], Gleanndail [Glendale] [self] Fortrose Rev. Dr John MacInnes / An t-Oll. Urr. Iain MacAonghais
Acfhuinn Iasgaich / Fishing Tackle An t-Eilean Sgitheanach [Skye; Skye, Glendale acc. to other questionnaires] [self] Ross-shire, Fortrose John MacInnes; Rev. Dr acc. to other questionnaires / Iain MacAonghais
Obair na Clòimhe / Wool-Working [Skye], Gleanndail [Glendale] [self] A’ Chananaich [Fortrose] Rev. Dr John MacInnes / An t-Oll. Urr. Iain MacAonghais
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Canada, Cape Breton, Framboise Jim Morrison
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Canada, Cape Breton, Framboise Neil MacQueen
Measgaichte / Miscellaneous Free Church College Rev. Prof. D. MacLeod
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, Frobost Angus and Belle Campbell
Measgaichte / Miscellaneous [self] Ross-shire, Gairloch, Achtercairn School Duncan MacLeod
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith] Ross-shire, Gairloch Kenneth MacRae
Measgaichte / Miscellaneous Ross-shire, Gairloch Ray Wentworth
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, Garrynamonie R[oderick] O’Henley
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, Garrynamonie R[oderick] O’Henley
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, Garrynamonie R[oderick] O’Henley
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, Garrynamonie R[oderick] O’Henley
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, Garrynamonie R[oderick] O’Henley
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, Garrynamonie Roderick O’Henley
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, Garrynamonie R[oderick] O’Henley
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, Garrynamonie R[oderick] O’Henley
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, Garrynamonie Roderick O’Henley
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, Garrynamonie R[oderick] O’Henley
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, Geirinish Miss M. MacKay
Measgaichte / Miscellaneous Gigha [AJ Smith?] Gigha Mrs James Graham
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Ness Glasgow Miss C. A. Murray
Bàs is Adhlacadh / Death and Burial [Skye, Camus Chroise] [self] Glasgow Donald Grant / Domhnall Grannd
Crodh / Cattle [Skye, Camus Chroise] [self] Glasgow Donald Grant / Domhnall Grannd
An Eaglais / Ecclesiastical Terms [Skye, Camus Chroise] [self] Glasgow Donald Grant / Domhnall Grannd
Cur-seachadan: Dèideagan, Geamaichean is Farpaisean / Recreation: Toys, Games, Contests [Skye, Camus Chroise] [self] Glasgow Donald Grant / Domhnall Grannd
Acfhuinn Iasgaich / Fishing Tackle [Skye, Camus Chroise] [self] Glasgow Donald Grant / Domhnall Grannd
Maorach / Shellfish [Skye, Camus Chroise] [self] Glasgow Donald Grant / Dòmhnall Grannd
Mòine / Peat-Working Camaschros an sgìre Shléite san Eilean Sgitheanach [Skye, Camus Chroise] [self] [Glasgow?] Donald Grant / Domhnall Grannd
Caoraich / Sheep [Skye, Camus Chroise] [self] Glasgow Donald Grant / Domhnall Grannd
Taigh Gàidhealach / House and Furnishings [Skye, Camus Chroise] [self] Glasgow Donald Grant / Domhnall Grannd
Obair na Clòimhe / Wool-Working [Skye, Camus Chroise] [self] Glasgow Donald Grant / Domhnall Grannd
Iasgach a’ Ghiomaich / Lobster-Fishing [Note: From North Uist, information from Alex O’Henley / RÓM 4 Dec 2023] A. O’Henley Glasgow [?] D. J. MacVicar
Measgaichte / Miscellaneous [Note: From North Uist, information from Alex O’Henley / RÓM 4 Dec 2023] A. O’Henley Glasgow D. J. MacVicar
Measgaichte / Miscellaneous [Note: From North Uist, information from Alex O’Henley / RÓM 4 Dec 2023] A. O’Henley [Glasgow], Hyndland D. J. MacVicar
Measgaichte / Miscellaneous [Note: From North Uist, information from Alex O’Henley / RÓM 4 Dec 2023] A. O’Henley [Glasgow] D. J. MacVicar
Nàdur an Duine / Personality A. O’Henley [and self] Glasgow Flora MacNeil / Floraidh Nic Neill
Biadh is Deoch / Food and Drink Uibhist a’ Deas [South Uist] A. O’Henley Glasgow Ishbel and Mrs R. MacDonald
Coltas an Duine / Personal Appearance [South Uist] A. O’Henley Glasgow Ishbel and Mrs R. MacDonald
Mòine / Peat-Working Uibhist-a-Tuath [North Uist] [self] [Glasgow], BBC Queen Margaret Drive Johnnie Alec MacPherson / Seonaidh Ailig Mac A’ Phearsain
Measgaichte / Miscellaneous Tiree [AJ Smith?] Glasgow L. MacLean
Bàs is Adhlacadh / Death and Burial Leòdhas [Lewis], Uig an Iar [self] Glaschu [Glasgow] Murdo MacLeod / Murchadh MacLeòid
Crodh / Cattle [Lewis, Uig an Iar] [self] Glasgow Murdo MacLeod / Murchadh MacLeòid
Crodh / Cattle [Lewis, Uig an Iar] [self] Glaschu [Glasgow] Murdo MacLeod / Murchadh MacLeòid
Stuigeadh Coin / Encouraging a Dog Leòdhas, [Lewis], Uig an Iar [self] [Glasgow] Murdo MacLeod / Murchadh MacLeòid
Leabhar Deilbh / Drawing Book [Lewis, Uig an Iar] [self] [Glasgow] M[urdo] MacLeod
An Eaglais / Ecclesiastical Terms Leòdhas [Lewis], Uig an Iar [self] Glaschu [Glasgow] Murdo MacLeod / Murchadh MacLeòid
Cur-seachadan: Dèideagan, Geamaichean is Farpaisean / Recreation: Toys, Games, Contests Leodhas [Lewis], Uig [self] Glaschu [Glasgow] Murdo MacLeod / Murchadh MacLeòid
Acfhuinn Iasgaich / Fishing Tackle Leòdhas [Lewis], Uig an Iar [self] Glaschu [Glasgow] Murdo MacLeod / Murchadh MacLeòid
Cruth na Tìre / Landscape Features [Lewis, Uig an Iar] [self] [Glasgow] Murchadh MacLeòid (Murdo MacLeod)
Measgaichte / Miscellaneous [Lewis, Uig an Iar] [self] [Glasgow] Murchadh MacLeòid (Murdo MacLeod)
Maorach / Shellfish Lewis, Uig an Iar [self] Leòdhas [Lewis], Uig an Iar, Crabhlastadh [In other questionnaires: Glasgow] Murdo MacLeod / Murchadh MacLeòid
Measgaichte / Miscellaneous [Lewis, Uig an Iar] [self] [Glasgow] Murdo MacLeod / Murchadh MacLeòid
Mòine / Peat-Working [Lewis, Uig] [self] [Glasgow] Murdo MacLeod
Nàdur an Duine / Personality Leòdhas [Lewis], Uig an Iar [self] Glaschu [Glasgow] Murdo MacLeod / Murchadh MacLeòid
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Uig [self] Glasgow Murdo MacLeod
Caoraich / Sheep Leòdhas [Lewis], Uig an Iar [self] Glaschu [Glasgow] Murdo MacLeod / Murchadh MacLeòid
Caoraich / Sheep [Lewis, Uig an Iar] [self] [Glasgow] Murchadh MacLeòid (Murdo MacLeod)
Taigh Gàidhealach / House and Furnishings Leòdhas [Lewis], Uig an Iar [self] Glaschu [Glasgow] Murdo MacLeod / Murchadh MacLeòid
Obair na Clòimhe / Wool-Working Leòdhas [Lewis], Uig an Iar [self] Glaschu [Glasgow] Murdo MacLeod / Murchadh MacLeòid
Measgaichte / Miscellaneous Islay [AJ Smith?] Glasgow Mrs L. MacLean
Biadh is Deoch / Food and Drink Islay A. O’Henley [Glasgow] Mrs M. Ferguson
Pìobaireachd / Piping Uibhisteach [Uist] A. O’Henley Glasgow, Broomhill Ronald Morrison
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Skye, Glasnakille Angus MacLean
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Skye, Glasnakille Charlie MacKinnon
Measgaichte / Miscellaneous [Tony Dilworth] Glen Lyon ?
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley Barra, Glen Mary K. MacKinnon
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Glendale A. Nicolson
Measgaichte / Miscellaneous Dr. Atholl-Robertson, Oban
Measgaichte / Miscellaneous Harris, Gobhaig (Govig on the slips) Angus MacLennan
Measgaichte / Miscellaneous Assynt (Mr MacRae) and Achiltibuie (Mrs MacRae) [AJ Smith] Sutherland, Golspie Mr and Mrs Angus MacRae
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith] Sutherland, Golspie Sinclair Sutherland
Measgaichte / Miscellaneous Kershader A. J. Smith [Lewis, South Lochs], Gravir Mrs M.A. MacAskill
Measgaichte / Miscellaneous Kershader A. J. Smith Lewis, S. Lochs, Gravir Mrs M.A. MacAskill
Measgaichte / Miscellaneous A. J. Smith [Lewis], S. Lochs, Gravir Peter Chisholm (Peter Dhonnchaidh)
Measgaichte / Miscellaneous A. J. Smith [Lewis], [S.] Lochs, Gravir Peter Chisholm
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley North Uist, Grèinatobht [Grenitote] D. MacInnes
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley North Uist, Grimsay D. A. MacVicar
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley North Uist, Grimsay D. A. MacVicar
Measgaichte / Miscellaneous North Uist, Grimsay Iain MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley North Uist, Grimsay, Cnoc Cuidhein [Knockquien] Murdo MacKinnon
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley North Uist, Grimsay Mrs Mary MacLean
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley North Uist, Grimsay Mrs Mary MacLean
Mòine / Peat-Working [self] North Uist, Grimsay Mary [?] M. MacLean
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley North Uist, Grimsay, Gearradh Dubh Neil MacVicar
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley North Uist, Grimsay, Gearradh Dubh Neil MacVicar
Measgaichte / Miscellaneous A. J. Smith Harris, Grosebay William Macaulay and Sorley Macaulay
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Skye, Harlosh D. MacP
Biadh is Deoch / Food and Drink [anonymous D] Harris, Ardvey Catriona MacLeod
Measgaichte / Miscellaneous [anonymous D] Harris, Ardvey Catriona MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous [anonymous D] Harris, Borisdale Kenneth MacSween
Maorach / Shellfish [anonymous D] Cluer Roderick MacDonald; Bannantyne MacLeod; Jessie MacLeod; Rachel MacLeod
Measgaichte / Miscellaneous [anonymous D] Harris, Cluer Roderick MacDonald; Bannantyne and Jessie MacLeod; Rachel MacLeod
Cruth na Tìre / Landscape Features [anonymous D] Na Hearadh [Harris], Cluer Roderick MacDonald
Nàdur an Duine / Personality [anonymous D] Na Hearadh [Harris], Cluer Roderick MacDonald
Sìde / Weather Harris, Horgabost or Harris, Kyles Stockinish [anonymous D] Harris Donald MacDonald; Donald MacLeod
Àiteach / Agriculture [anonymous D] Na Hearadh [Harris], Finsbay Donald A MacLeod
Measgaichte / Miscellaneous [anonymous D] Harris, Finsbay Donald Angus MacLeod; Maryann MacLeod
Biadh is Deoch / Food and Drink [self?] Na Hearadh, Gòbhaig [Harris, Gobhaig] A. MacLennan / A. MacGill Fhinnein
Crodh / Cattle [self?] Na Hearadh, Gòbhaig [Harris, Gobhaig] A. MacLennan / A. MacGill Fhinnein
Eathraichean / Boats [self?] Na Hearadh, Gòbhaig [Harris, Gobhaig] A. MacLennan / A. MacGill Fhinnein
Faireachdain / Senses [self?] Na Hearadh, Gòbhaig [Harris, Gobhaig] A. MacLennan / A. MacGill Fhinnein
Cruth na Tìre / Landscape Features [self?] Na Hearadh, Gòbhaig [Harris, Gobhaig] A. MacLennan / A. MacGill Fhinnein
Iasgach a’ Ghiomaich / Lobster-Fishing [self?] Na Hearadh, Gòbhaig [Harris, Gobhaig] A. MacLennan / A. MacGill Fhinnein
Measgaichte / Miscellaneous [self?] Na Hearadh, Gòbhaig [Harris, Gobhaig] A. MacLennan / A. MacGill Fhinnein
Mòine / Peat-Working [self?] Na Hearadh, Gòbhaig [Harris, Gobhaig] A. MacLennan / A. MacGill Fhinnein
Sìde / Weather [self?] Na Hearadh, Gòbhaig [Harris, Gobhaig] A. MacLennan / A. MacGill Fhinnein
Coltas an Duine / Personal Appearance [anonymous D] Na Hearadh [Harris], Horgabost Donald MacDonald
Faireachdain / Senses [anonymous D] Na Hearadh [Harris], Horgabost Donald MacDonald / Domhnall Domhnallach
Measgaichte / Miscellaneous [anonymous D] Harris, Horgabost Donald MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous [anonymous D] [Harris], Leverburgh, Kintulavaig Peggy Morrison
Togail Bhàtaichean / Boat-Building [anonymous D] Harris, Kyles Stockinish Donald MacLeod
Iasgach an Sgadain / Herring-Fishing [anonymous D] Harris, Kyles Stockinish Donald MacLeod
Iasgach a’ Ghiomaich / Lobster-Fishing [anonymous D] Harris, Kyles Stockinish Donald MacLeod
Measgaichte / Miscellaneous [anonymous D] Harris, Kyles Stockinish Donald MacLeod
Togail Bhàtaichean / Boat-Building [anonymous D] [Harris], Leverburgh Norman MacLeod
Coltas an Duine / Personal Appearance [anonymous D] [Harris], Leverburgh Norman MacLeod
Cruth na Tìre / Landscape Features [anonymous D] [Harris], Leverburgh Norman MacLeod
Measgaichte / Miscellaneous [anonymous D] Harris, Leverburgh Norman MacLeod
Measgaichte / Miscellaneous Harris Marion Montgomery
Measgaichte / Miscellaneous [anonymous D] Harris, Rodel Margaret MacLeod
Measgaichte / Miscellaneous [anonymous D] Harris, Scarista Post Office Mary MacDonald
Iasgach a’ Ghiomaich / Lobster-Fishing Taransay [anonymous D] Na Hearadh [Harris], Seilebost MacRae / Eoghainn MacRath
Maorach / Shellfish Taransay [anonymous D] Harris, Seilebost Eoghainn MacRae
Iasgach a’ Ghiomaich / Lobster-Fishing [anonymous D] Harris, Sgarastamhor Angus MacLennan
Maorach / Shellfish [anonymous D] Harris, Sgarastamhor Angus and Morag MacLennan
Nàdur an Duine / Personality [anonymous D] Harris, Sgarastamhor Flora MacLeod; Morag MacLennan
Measgaichte / Miscellaneous [anonymous D] Harris, Sgarastamhor Flora MacLeod
Measgaichte / Miscellaneous [anonymous D]
Measgaichte / Miscellaneous A. J. Smith Harris miscellaneous [see below for details]
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Tiree, Heylipool [sic] Hector Kennedy
Biadh is Deoch / Food and Drink [Ross-shire] Mary MacDonald Hilton Miss Cathie Ross
Nàdur an Duine / Personality [Ross-shire] [Mary MacDonald] Hilton Cathie Ross
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley North Uist, Hoghagearraidh [Hougharry] Mrs Lachlan MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley North Uist, Iollathraigh [Illeray] John MacAulay
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley North Uist, Iollaraigh [Illeray] John MacAulay
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley North Uist, Iollaraigh [Illeray] John MacAulay
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley North Uist, Iollathraigh [Illeray] John MacAulay
Measgaichte / Miscellaneous Strontian [AJ Smith] Inverness-shire, Invergarry Angus Kennedy
Measgaichte / Miscellaneous Strontian [AJ Smith] Inverness-shire, Invergarry Duncan Kennedy
Measgaichte / Miscellaneous Kinlochourn [AJ Smith] Inverness-shire, Invergarry Ewen and Farquhar MacRae
Measgaichte / Miscellaneous Invermoriston [AJ Smith?] Inverness-shire, Invermoriston William, Duncan and Jean MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous North Uist, Grimsay [AJ Smith?] Inverness Alex Macintosh
Measgaichte / Miscellaneous [self] Inverness Hugh Barron
Measgaichte / Miscellaneous Sutherland, Embo [AJ Smith?] Inverness James MacKay
Measgaichte / Miscellaneous Applecross [AJ Smith?] Inverness Kenneth MacRae
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Inverness (Gaelic Supervisor) M. MacLeod
Measgaichte / Miscellaneous Back Inverness Murdo MacLeod
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, Iochdar A Wilson
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, Iochdar John MacKay
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, Iochdar Mary MacMillan
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, Iochdar Penny Morrison
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Canada, Cape Breton, Iona S. R. MacNeil
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Canada, Cape Breton, Irish Cove Hector MacMillan
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Canada, Cape Breton, Irish Cove Mrs J. R. MacNeil
Word List Seosamh Watson Canada, Cape Breton, Mira Co., Marion Bridge John Ranny MacKeegan
Nàdur an Duine / Personality Skye A. O’Henley [Glasgow], Jordanhill Catriona MacLaughlin
Measgaichte / Miscellaneous Applecross, Kenmore Mrs Mary Morrison
Measgaichte / Miscellaneous Arisaig Perthshire, Kenmore Mrs MacRae
Measgaichte / Miscellaneous Harris [AJ Smith?] Kenmore Mrs N. Morrison
Obair na Clòimhe / Wool-Working self Lewis, Keose R. Smith
Measgaichte / Miscellaneous [Strathglass] [self] Inverness, Kessock, Charleston George Moss
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, Kildonan John O’Henley
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Ross-shire, Dornie, Kilillan Miss Flora MacRae
Measgaichte / Miscellaneous ? [copied and sent in by Rev. Somerled MacMillan of Paisley] Killearn Rev. Angus MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous Lochtayside [AJ Smith?] Perthshire, Killin Danny Campbell
Crodh / Cattle Kill-Fhinn [Tony Dilworth?]  [self? for Eilidh Walker] Perthshire, Killin identified as Mr Anderson, Killin and Mrs MacD / Eilidh Walker and others
Measgaichte / Miscellaneous [Tony Dilworth?] Perthshire, Killin Ellie Walker
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Perthshire, Killin Jock MacKenzie
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Perthshire, Killin Mrs Campbell
Measgaichte / Miscellaneous Kilmaluag Angus MacKenzie Skye, Kilmaluag John MacKay
Measgaichte / Miscellaneous Carradale area [AJ Smith?] Argyll, Carradale, Kilmichael Farm MacKeith
Measgaichte / Miscellaneous Kilmorack [AJ Smith?] Inverness-shire, Kilmorack William Fraser
Measgaichte / Miscellaneous North Uist [AJ Smith?] North Uist, Bayhead, Claddach Knockline, Kilmore Donald Archie MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Skye, Kilmuir Martin MacKinnon
Measgaichte / Miscellaneous Arisaig [AJ Smith?] Kingussie Old People’s Home Duncan MacVarish
Measgaichte / Miscellaneous Drumguish, by Kingussie [AJ Smith] Inverness-shire, Kingussie Donald Smith
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith] Sutherland, Kinlochbervie John Corbett
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley North Uist, Knockintorran Feme MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley North Uist, Carinish, Cnoc Cuidhein [Knockquien] Murdo MacKinnon
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley North Uist, [Carinish], Cnoc Cuidhein [Knockquien] Murdo MacKinnon
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Skye, Kyleakin Charles MacLean
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith] North Uist, Bayhead, Kylis John MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous Blackburn, near Glentarff [AJ Smith?] Inverness-shire, Fort Augustus, “Kyltra” John MacDonald
Word List Seosamh Watson Canada, Cape Breton, Inverness Co., Dunvegan Lauchie Dan N. MacLellan (1910-91)
Measgaichte / Miscellaneous Glenlyon [Tony Dilworth?] Perthshire, Loch Tay, Lawers Mrs MacDermid
Measgaichte / Miscellaneous A. J. Smith [Lewis], S. Lochs, Lemreway D. MacLeod
Obair na Clòimhe / Wool-Working [Lewis], Leurbost Christine Martin [Lewis], Leurbost Frank Smith
Mòine / Peat-Working [school] Lewis, Lochs, Leurbost Leurbost / Lurebost
Muileann Lochlannach / Norse Mill [school and Major N. T. MacLeod] [Lewis], Leurbost anonymous/Leurbost School
Measgaichte / Miscellaneous Harris, Leverburgh A. J. Smith Harris, Leverburgh J. Martin
Measgaichte / Miscellaneous Lewis C. [G?] Matheson
Measgaichte / Miscellaneous DST [Derick S. Thomson] Lewis various
Acfhuinn Iasgaich / Fishing Tackle [Lewis], Dail a Tuath or [Lewis], Suaineabost [Swainbost] or [Lewis], Lional Tormod MacLeòid [Norman MacLeod], Sgoil Lionail an Leòdhas [Lionel School, Lewis] Lewis John Smith / Iain Mac a’ Ghobhainn; Angus Cambell / Aonghas Caimbeul (Am Puilean); Lewis Murray / Leòdhas Moireach
Measgaichte / Miscellaneous Boyd Robertson Lewis Margaret MacIver
Measgaichte / Miscellaneous Lewis and Uist A. O’Henley Lewis and Uist anonymous
Cur-seachadan: Dèideagan, Geamaichean is Farpaisean / Recreation: Toys, Games, Contests Major N. T. MacLeod Leodhas [Lewis], an taobh siar various
Obair na Clòimhe / Wool-Working Major N. T. MacLeod [Lewis], Arnol, Bragar and Uigen various
Maorach / Shellfish [school] Lewis, Port of Ness, Lionel Lionel Junior Secondary / Lional
Mòine / Peat-Working [school] Lewis, Port of Ness Lionel Junior Secondary
Measgaichte / Miscellaneous school/Norman MacLeod Lewis, Port of Ness, Lionel Lionel Junior Secondary
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] South Uist, Lochboisdale Archie Munro
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, Lochcarnan Catriona MacLellan
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, Lochcarnan J. W. MacKillop
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, Lochcarnan Mrs C. MacLellan
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, Lochcarnan Mrs C. MacLellan
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, Lochcarnan Mrs C. MacLellan
Measgaichte / Miscellaneous Applecross [AJ Smith] Ross-shire, Lochcarron William Livingstone
Measgaichte / Miscellaneous Locheport [AJ Smith?] North Uist, Locheport Angus John MacPhail
Measgaichte / Miscellaneous Tiree? [AJ Smith?] North Uist, Locheport Donald MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley North Uist, Locheport Margaret MacQuarrie
Measgaichte / Miscellaneous North Uist [AJ Smith?] North Uist, Locheport Peggy MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley North Uist, Lochportan John Angus Morrison
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Ross-shire, Poolewe, Londubh Angus Cameron
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley North Uist, Sollas, Malagleit [Malaglate] Murdo MacCuish
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Stornoway, Melbost Murdo MacFarlane
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Melvaig M.M.K.
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley Milngavie Alasdair MacIomhair
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, Milton D. A. MacLellan
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, Milton Donald Archie MacLellan
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, Milton Donald Archie MacLellan
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Ross-shire, Dornie, Morvich James Clark
Measgaichte / Miscellaneous [self] Argyll, Tarbert, Muasdale George Thomson
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley Benbecula, Muir of Aird Donald MacGillivray
Measgaichte / Miscellaneous [self] Ross-shire, Muir-of-Ord Peter D. Kelly
Iasgach a’ Ghiomaich / Lobster-Fishing An Ros Muileach [Ross of Mull] [Alan Boyd] Muile, Bùn Easain [Mull, Bunessan] William MacDonald / Uilleam Dòmhnallach
Caoraich / Sheep Ross of Mull Ailean Boyd [Alan Boyd] [Mull], Ross of Mull, Creich Donald MacFarlane / Dan Dubh
Measgaichte / Miscellaneous [self?] Mull Duncan MacQuarrie
Crodh / Cattle Mull, Bunessan, Ardtun or Mull, Tobermory Ailean Boyd [Alan Boyd] Mull Jeannie Gibson; Angus Henderson
Blàthan-Leighis / Medicinal Plants Mull, Bunessan, Ardtun, Knockan or Mull, Burg or Mull, Tobermory or Mull, Bunessan, Taoslainn Ailean Boyd [Alan Boyd] Mull Jean (Jeannie) Gibson; Christina MacGillivray; Angus Henderson; John Campbell / Teonaidh Chailein
Measgaichte / Miscellaneous Mull Mr and Mrs Angus MacKinnon
Measgaichte / Miscellaneous Mull Neil MacLean
Coltas an Duine / Personal Appearance Muile (ceann a tuath) [Mull (the north side)] [Alan Boyd] Muile, Tobar Mhoire [Mull, Tobermory] Angus Henderson / Aonghas MacEanruig
Sìde / Weather Mull, Tobermory Ailean Boyd [Alan Boyd] Mull, Tobermory, Cnoc na Sgillinn Angus Henderson (retired blacksmith)
Measgaichte / Miscellaneous [?] Mull anonymous
Measgaichte / Miscellaneous [D. MacQuarrie?] Mull [see below for details] various – see below
Measgaichte / Miscellaneous [Lewis], Ness Angus Campbell “Pulan”
Measgaichte / Miscellaneous Nethy Bridge [AJ Smith] Inverness-shire, Nethy Bridge Joseph Lobban
Crodh / Cattle Inverness-shire, Nethy Bridge self Inverness-shire, Nethy Bridge Noel Smith
An Eaglais / Ecclesiastical Terms Inverness-shire, Nethy Bridge self Inverness-shire, Nethy Bridge Noel Smith
Cur-seachadan: Dèideagan, Geamaichean is Farpaisean / Recreation: Toys, Games, Contests Inverness-shire, Nethy Bridge self Inverness-shire, Nethy Bridge Noel Smith
Measgaichte / Miscellaneous [Inverness-shire, Nethy Bridge] self Inverness-shire, Nethy Bridge Noel Smith
Measgaichte / Miscellaneous [Inverness-shire, Nethy Bridge] self Inverness-shire, Nethy Bridge Noel Smith
Caoraich / Sheep Inverness-shire, Nethy Bridge self Inverness-shire, Nethy Bridge Noel Smith
Obair na Clòimhe / Wool-Working Inverness-shire, Nethy Bridge self Inverness-shire, Nethy Bridge Noel Smith
Measgaichte / Miscellaneous North Argyll A. Cameron
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith] Invergarry, North Laggan Donald Robertson
Measgaichte / Miscellaneous [North Uist?] [self?] North Uist, Lochmaddy Boyd Robertson
Measgaichte / Miscellaneous North Uist D. R. MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous [self?] North Uist Fred MacAulay
Measgaichte / Miscellaneous North Uist Peggy Stewart
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley Barra, Northbay Mrs Annie MacNeil
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley Barra, Northbay Michael J. MacKinnon
Measgaichte / Miscellaneous A. J. Smith Harris, Northton John Morrison
Measgaichte / Miscellaneous Oban D. Morrison
Mòine / Peat-Working Ratharsaireach [Raasay] [self] An t-Oban [Oban] John MacLean / Iain MacGilleathain
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith] Sutherland, Kinlochbervie, Oldshoremore John Gunn
Measgaichte / Miscellaneous [self] Paisley Murdo Morrison
Measgaichte / Miscellaneous Uibhist a Tuath [North Uist] A. O’Henley [Glasgow], Partick Mary MacLeod
Mòine / Peat-Working [self] South Uist, Peninerine Donald J MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, Peninerine D. W. MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, Peninerine Kate MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous Arran, Pirnmill Donald Craig
Crodh / Cattle [Arran] [self] Arran, Pirnmill Donald Currie
An Eaglais / Ecclesiastical Terms [self] Arran, Pirnmill Donald Currie
Cur-seachadan: Dèideagan, Geamaichean is Farpaisean / Recreation: Toys, Games, Contests [self] Arran, Pirnmill Donald Currie
Caoraich / Sheep [Arran] [self] Arran, Pirnmill Donald Currie
Obair na Clòimhe / Wool-Working [Arran] [self] Arran, Pirnmill Donald Currie
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Point C. Ferguson
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Point Jessie MacKenzie
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Ross-shire, Polbain Morag MacKenzie
Measgaichte / Miscellaneous Islay [AJ Smith] Islay, Port Charlotte Alasdair Campbell
Measgaichte / Miscellaneous Port Charlotte [AJ Smith] Islay, Port Charlotte Alasdair MacIndeor
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith] Islay, Port Charlotte Donald MacDiarmid
Measgaichte / Miscellaneous Islay, Port Charlotte [AJ Smith?] Islay, Port Charlotte Gilbert Clark
Measgaichte / Miscellaneous Islay [AJ Smith?] Islay, Port Wemyss Donald Ferguson
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith] Islay, Port Wemyss James MacArthur
Measgaichte / Miscellaneous Port Wemyss [AJ Smith?] Islay, Port Wemyss Neil Ferguson
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Sutherland, Durness, Laide, Portnacon James and Norman Morrison
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Skye, Portree Alex Nicolson
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Skye, Portree D. Nicolson
Maorach / Shellfish [school] An t-Eilean Sgiathanach, Portrìgh [Skye, Portree] Portree High / Ard Sgoil Phortrìgh
Mòine / Peat-Working [school] An t-Eilean Sgiathanach, Portrigh [Skye, Portree] Portree High / Ard Sgoil Phortrigh
Measgaichte / Miscellaneous [school/AJ Smith?] Skye, Portree Portree High School
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Skye, Portree Murdo MacKenzie
Measgaichte / Miscellaneous Elgol [AJ Smith?] Skye, Portree Sandy MacKinnon
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith] Sutherland, Portskerra Hugh MacKay
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith] Sutherland, Portskerra Hugh Macintosh
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith] Sutherland, Portskerra James and John Cameron
Measgaichte / Miscellaneous ? Lewis, Point, Portvoller Murdo Ferguson
Measgaichte / Miscellaneous [self] Prestwick Alexander Archibald
Measgaichte / Miscellaneous A. J. Smith Harris, Quidinish Informants: Duncan MacLennan and Donald John MacLennan
Measgaichte / Miscellaneous A. J. Smith Harris, Quidinish Duncan MacLennan and D. J. MacLennan
ROM Slips Roibeard Ó Maolalaigh
Measgaichte / Miscellaneous Raasay George Gillies
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Raasay John Cummings
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Raasay J. Gillies
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Canada, Rear Christmas Island Mrs Annie Maclean
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Romasdal MacLachlans
Measgaichte / Miscellaneous [?] Ross of Mull anonymous
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Sutherland, Durness, Sangomore Robert MacKay
Mòine / Peat-Working Inbhirnis [Inverness – most probably meant as the county] [self] Na Hearadh, Scalpaidh [Harris, Scalpay] Calum MacSween / Calum MacSuain
Measgaichte / Miscellaneous [self] Harris, Scalpay Donalda MacLeod
Iasgach an Sgadain / Herring-Fishing [self] [Harris], Scalpay
Blàthan-Leighis / Medicinal Plants [self] Harris, Scalpay
Measgaichte / Miscellaneous [self] Na Hearadh, Scalpaigh [Harris, Scalpay] D.R. Morrison / D.R. Moireasdan
Measgaichte / Miscellaneous [self] Na Hearadh, Scalpaigh [Harris, Scalpay] D.R. Morrison / D.R. Moireasdan
Measgaichte / Miscellaneous [self] Na Hearadh, Scalpaigh [Harris, Scalpay] D.R. Morrison / D.R. Moireasdan
Measgaichte / Miscellaneous [self] Harris, Scalpay D.R. Morrison
Measgaichte / Miscellaneous [self] [Harris], Scalpaigh [Scalpay] Donald R. Morrison / D.R. Moireasdan
Measgaichte / Miscellaneous [self] [Harris], Scalpay D.R. Morrison
Measgaichte / Miscellaneous [self] Na Hearadh, Scalpaigh [Harris, Scalpay] Donald R. Morrison
Measgaichte / Miscellaneous [self] [Harris], Scalpaigh [Scalpay] Donald R. Morrison
Coltas an Duine / Personal Appearance [self] Na Hearadh, Scalpaigh [Harris, Scalpay] Donald R. Morrison / Dòmhnall R. Moireasdan
Measgaichte / Miscellaneous [self] Na Hearadh, Scalpaigh [Harris, Scalpay] D.R. Morrison / D.R. Moireasdan
Measgaichte / Miscellaneous [self] Na Hearadh, Scalpaigh [Harris,Scalpay] Donald R. Morrison / Dòmhnall R. Moireasdan
Measgaichte / Miscellaneous [self] Na Hearadh, Scalpaigh [Harris, Scalpay] Donald R. Morrison / Dòmhnall R. Moireasdan
Measgaichte / Miscellaneous [self] Scalpaigh [Harris, Scalpay] D.R. Morrison / D.R. Moireasdan
Measgaichte / Miscellaneous [self] [Harris], Scalpay D.R. Morrison / D. R. M.
Measgaichte / Miscellaneous [self] Na Hearadh, Scalpaigh [Harris, Scalpay] Donald R. Morrison / Dòmhnall R. Moireasdan
Measgaichte / Miscellaneous [self] Harris, Scalpay D.R. Morrison / D.R. Moireasdan
Measgaichte / Miscellaneous [self] Harris, Scalpay D.R. Morrison / D.R. Moireasdan
Measgaichte / Miscellaneous [self] Na Hearadh, Scalpaigh [Harris, Scalpay] D.R. Morrison / D.R. Moireasdan
Measgaichte / Miscellaneous [self] Na Hearadh, Scalpaigh [Harris, Scalpay] D.R. Morrison / D.R. Moireasdan
Measgaichte / Miscellaneous [self] Na Hearadh, Scalpaigh [Harris, Scalpay] D.R. Morrison / D.R. Moireasdan
Measgaichte / Miscellaneous [self] Na Hearadh, Scalpaigh [Harris, Scalpay] Donald R. Morrison / Dòmhnall R. Moireasdan
Measgaichte / Miscellaneous [self] Na Hearadh, Scalpaigh [Harris, Scalpay] Donald R. Morrison
Measgaichte / Miscellaneous [self] Na Hearadh, Scalpaigh [Harris, Scalpay] D.R. Morrison / D.R. Moireasdan
Measgaichte / Miscellaneous [self] Na Hearadh, Scalpaigh [Harris, Scalpay] D.R. Morrison / D.R. Moireasdan
Measgaichte / Miscellaneous [self] Na Hearadh, Scalpaigh [Harris, Scalpay] Donald R. Morrison
Measgaichte / Miscellaneous [self] Harris, Scalpay D.R. Morrison / D.R. Moireasdan
Measgaichte / Miscellaneous [self] Na Hearadh, Scalpaigh [Harris, Scalpay] D.R. Morrison / D.R. Moireasdan
Measgaichte / Miscellaneous [self] Na Hearadh, Scalpaigh [Harris,Scalpay] Donald R. Morrison / Dòmhnall R. Moireasdan
Measgaichte / Miscellaneous [self] Na Hearadh, Scalpaigh [Harris,Scalpay] Donald R. Morrison / Dòmhnall R. Moireasdan
Measgaichte / Miscellaneous [self] Na Hearadh, Scalpaigh [Harris,Scalpay] Donald R. Morrison / Dòmhnall R. Moireasdan
Measgaichte / Miscellaneous [self] Na Hearadh, Scalpaigh [Harris, Scalpay] Donald R. Morrison / Dòmhnall R. Moireasdan
Measgaichte / Miscellaneous [self] Na Hearadh, Scalpaigh [Harris, Scalpay] Donald R. Morrison / Dòmhnall R. Moireasdan
Measgaichte / Miscellaneous [self] Na Hearadh, Scalpaigh [Harris,Scalpay] D.R. Morrison / D.R. Moireasdan
Measgaichte / Miscellaneous [self] Na Hearadh, Scalpaigh [Harris, Scalpay] Donald R. Morrison / Dòmhnall R. Moireasdan
Measgaichte / Miscellaneous Harris, Scalpay D.R. Morrison
Measgaichte / Miscellaneous Harris, Scalpay Rev. N. MacSween
Measgaichte / Miscellaneous Scarista A. J. Smith Harris, Scarista Finlay MacKenzie
Measgaichte / Miscellaneous Harris, Scarp Donald MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous School of Scottish Studies John MacInnes
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley North Uist, Scolpaig William MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous Harris, Bays A. J. Smith Harris, Seilebost, P.O. John Ferguson
Measgaichte / Miscellaneous Stockinish A. J. Smith Harris, Seilebost, Post Office Mrs K. Ferguson
Field Notebooks of Seosamh Watson June-August 1983 Seosamh Watson Canada, Cape Breton, Broadcove Archie Dan Maclellan (ADM); Flora May Maclellan (FMM) {sister of ADM}; Marjory Maclellan (MM ){sister of ADM}; Dan Allan Gillis (DAG); Mary Ann Ellison [née MacIsaac] (MAE)
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Canada, Cape Breton, Sgir Dhubh M.A. MacLeod
Maorach / Shellfish [school] Isle-of-Lewis, Shawbost Shawbost Junior Secondary
Mòine / Peat-Working [school] Lewis, Shawbost Shawbost Junior Secondary
Measgaichte / Miscellaneous Arran [AJ Smith?] Arran, Shiskine John Robertson
Bàs is Adhlacadh / Death and Burial [self] [Lewis], Siabost Miss M. J. MacLeod
Acfhuinn Iasgaich / Fishing Tackle [self] [Lewis], Siabost Miss M. J. MacLeod
Taigh Gàidhealach / House and Furnishings [self] [Lewis], Siabost Miss M. J. MacLeod
Mòine / Peat-Working [school] Harris, Tarbert Sir E. Scott Junior Secondary School
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Sutherland, Bettyhill, Skerray Mrs MacKenzie
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley Skye Alexander Nicolson
Measgaichte / Miscellaneous Skye Kenna Campbell
Measgaichte / Miscellaneous Skye Martin MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous Skye [self and AJ Smith?] North Uist [on AJ Smith’s slips] Rev. Norman MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous Skye Mrs Seonag MacLeod
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Skye, Sleat J. Robertson
Measgaichte / Miscellaneous Skye, Sleat, Duisdale School Miss Fraser
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, Smerclete Jessie MacAulay
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley North Uist, Sollas Archie Morrison
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley North Uist, Sollas Mrs Chrissie MacLean
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Coll, Sorrisdale Hector MacKinnon
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, South Boisdale Angus MacInnes
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, South Boisdale Angus MacInnes
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, South Boisdale D. R. and Kate Morrison
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, South Boisdale George MacLean
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, South Boisdale John MacPhee
Àiteach / Agriculture Ross and Cromarty, Lewis [self] Lewis, Barvas, South Bragar Donald MacPhail
Crodh / Cattle [the questionnaire gives Ross-shire but it is most probably meant as the county not origin] [self] Lewis, [Barvas,] South Bragar Donald MacPhail
An Eaglais / Ecclesiastical Terms [the questionnaire gives Ross-shire but it is most probably meant as the county not origin] [self] Lewis, Barvas, South Bragar Donald MacPhail
Caoraich / Sheep [the questionnaire gives Ross and Cromarty but it is most probably meant as the county not origin] [self] Lewis, Barvas, South Bragar Donald MacPhail
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley [South Uist], South Glendale John MacInnes
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, South Glendale Mr and Mrs J. MacKay
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, South Glendale Peter and Catherine MacPhee
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, South Lochboisdale Donald MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, South Lochboisdale Donald MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, South Lochboisdale Donald MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, South Lochboisdale Donald MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous South Uist [AJ Smith?] South Uist, South Lochboisdale James Campbell
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, South Lochboisdale John MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] South Uist, South Lochboisdale Mary MacRae
Measgaichte / Miscellaneous Glasgow/South Uist? or South Uist, Kildonan or South Uist, Garrynamonie or South Uist or Skye, Bernisdale South Uist D. J. MacVicar; John O’Henley; R. O’Henley; A. O’Henley; K. C. MacKinnon
Measgaichte / Miscellaneous [North Uist?] [self] Southend Rev. Angus MacVicar
Measgaichte / Miscellaneous Spean Bridge Mrs Ann MacDonell
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Skye, Staffin Bertie MacKenzie
Measgaichte / Miscellaneous Skye, Staffin Calum MacLeod
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Skye, Staffin Donald Gordon
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Skye, Staffin Sam Nicolson
Maorach / Shellfish [school] An t-Eilean Sgitheanach, Stafainn [Skye, Staffin] Staffin School / Sgoil Stafainn
Mòine / Peat-Working [school] An t-Eilean Sgitheanach, Stafainn [Skye, Staffin] Staffin School / Sgoil Stafainn
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Skye, Stein D. Beaton
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, Stilligarry Calum Laing
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, Stoneybridge A. MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, Stoneybridge John MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, Stoneybridge Mrs D. MacIsaac
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, Stoneybridge Robert Bunton
Measgaichte / Miscellaneous [Lewis], Uig, Valtos A. J. Smith [Lewis], Stornoway Angus K. MacIver
Uidheamachd Eich / Horse Harness [self?] [Lewis], Stornoway Angus MacLean
Bàs is Adhlacadh / Death and Burial Geàrrloch (Loch Iubh) [Gairloch (Loch Ewe)] [self] [Lewis], Steòrnabhagh [Stornoway] Urquhart / A. Urchardan
Acfhuinn Iasgaich / Fishing Tackle Geàrrloch (Loch Iubh) [Gairloch (Loch Ewe)] [self] [Lewis], Steòrnabhagh [Stornoway] A. Urquhart / A. Urchardan
Taigh Gàidhealach / House and Furnishings Geàrrloch (Loch Iubh) [Gairloch (Loch Ewe)] [self] [Lewis], Steòrnabhagh [Stornoway] Urquhart / A. Urchardan
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Stornoway Iain MacArthur
Measgaichte / Miscellaneous self Lewis, Stornoway Peggy MacKillop / Peigi NicPhilip
Measgaichte / Miscellaneous Harris [?] [AJ Smith?] Ross-shire, Gairloch, Strath Catherine MacRae
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Ross-shire, Gairloch, Strath Jessie MacK
Measgaichte / Miscellaneous Skye, Strath anonymous
Measgaichte / Miscellaneous Strathtummel Donald Dow
Measgaichte / Miscellaneous Nancy Dorian? Sutherland [see below] see below / various
Measgaichte / Miscellaneous Ness A. J. Smith Lewis, Ness, Swainbost Angus Campbell
Measgaichte / Miscellaneous Swainbost A. J. Smith [Lewis], Ness, Swainbost Angus Campbell
Measgaichte / Miscellaneous [Ness] A. J. Smith [Lewis], Ness, Swainbost Angus Campbell (Puilean)
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Swainbost Angus Campbell
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith] Sutherland, Bettyhill, Swordly John MacKay
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Canada, Cape Breton, Sydney Forks A. L. MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Canada, Cape Breton, Sydney Forks D. J. MacMullen
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Canada, Cape Breton, Sydney J C MacNeil
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Canada, Sydney Sister M. Beaton
Crodh / Cattle Geàrrloch [Gairloch] Eachann MacChoinnich [Hector MacKenzie] [and self] Tain Donald Fraser / Domhnal Friseal
Caoraich / Sheep Geàrrloch [Gairloch] Eachann MacChoinnich [Hector MacKenzie] [and self] Tain Donald Fraser / Domhnal Friseal
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Sutherland, Talmine Barbara MacKay
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith] Sutherland, Talmine George Gow
Mòine / Peat-Working [Taransay] [self] Siorrach Àr, Cille Chaonaig [Ayrshire, Kilwinning] Colin Norman MacKenzie / Cailein Tormod Mac Coinnich
Measgaichte / Miscellaneous [Kintyre, Tarbert] [self] Edinburgh George Campbell Hay
Tarbot, North Shore wordlist Seosamh Watson Canada, Cape Breton, Victoria Co., North Shore, Tarbot Malcolm Angus Macleod
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley North Uist, Tigharry Angus MacLellan
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley North Uist, Tigharry Calum and Jean MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley North Uist, Tigharry James Shirran
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley North Uist, Tigharry Roderick MacLellan
Iasgach a’ Ghiomaich / Lobster-Fishing Tiriodh [Tiree] (Rugadh Daibhidh ann an Glaschu ach chaidh a thogail ann an Tiriodh bho’n a bha e trì bliadhn’ a dh’aois.) [Alan Boyd] Eilean Thiriodh, Bail’ a’ Phuill [Tiree, Balephuil] David MacClounnan / Daibhidh MacClounan
Àiteach / Agriculture Tiree Ailean Boyd [Alan Boyd] Eilean Thiriodh, Goirtean Dòmhnaill (Barrapol) [Tiree, Barrapol] Hugh MacLean / Eoghann Dhòmhnaill Eoghainn Mhóir
Crodh / Cattle Tiree Ailean Boyd [Alan Boyd] Isle of Tiree, Barrapol Hugh MacLean
Coltas an Duine / Personal Appearance Tiriodh [Tiree] [Alan Boyd] Eilean Thiriodh, Goirtean Dòmhnaill [Tiree, Barrapol] Hugh MacLean / Eoghan MacGilleathain
Eòin Thiriodh / Birds of Tiree [Tiree] [Alan Boyd] [Tiree, Barrapol] Hugh MacLean
Faireachdain / Senses Tiriodh [Tiree] [Alan Boyd] Eilean Thiriodh, Goirtean Dòmhnaill [Tiree, Barrapol] Hugh MacLean / Eoghann MacGilleathain
Caoraich / Sheep Tiree Ailean Boyd [Alan Boyd] Isle of Tiree, Barrapol Hugh MacLean
Sìde / Weather Tiree Ailean Boyd [Alan Boyd] Isle of Tiree, Barrapol Hugh MacLean
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Tiree, [Caolas? – one slip] D. Meek
Measgaichte / Miscellaneous Uig, Lewis [AJ Smith?] Tiree K. MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Tiree M.A. MacLennan
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Tiree Mary MacLean
Measgaichte / Miscellaneous Skye [AJ Smith?] Tiree Mrs Meek
Taigh Gàidhealach / House and Furnishings Alan Boyd [Tiree, Scarinish] Duncan MacPhee
Measgaichte / Miscellaneous [Duncan] MacGregor Whyte Tiree ?
Measgaichte / Miscellaneous Tiree (?) anonymous
Maorach / Shellfish [self] [Mull], Tobermory Iain Robertson / Iain Robesdan (MacDhonnachaidh)
Measgaichte / Miscellaneous Stratherricis [AJ Smith?] Inverness-shire, Tomich, Hilton Cottage Mrs Harriet Kennedy
Crodh / Cattle [Islay, Ballygrant] [self] [Islay, Ballygrant] Tomnafeannaig Alasdair MacEachern / Alasdair MacEachearna
An Eaglais / Ecclesiastical Terms [in the card index: Islay, Ballygrant] [the questionnaire gives Earraghaidhiell but it is most probably meant as the county not origin] [self] Ile, Baila Ghrain, [Islay, Ballygrant], Tomnafeannaig MacEachern / Alasdair MacEachearna
Cur-seachadan: Dèideagan, Geamaichean is Farpaisean / Recreation: Toys, Games, Contests [in the card index: Islay, Ballygrant] [self] [Islay, Port Askaig], Tomnafeannaig MacEachern / Alasdair MacEachearna
Caoraich / Sheep [Islay, Ballygrant] [self] [Islay, Ballygrant] Tomnafeannaig MacEachern / Alasdair MacEachearna
Measgaichte / Miscellaneous Islay, Ballygrant [AJ Smith] Islay, Port Askaig, Tom-na-Feannaig Alasdair MacEachern
Obair na Clòimhe / Wool-Working [in the card index: Islay, Ballygrant] [the questionnaire gives Argyll but it is most probably meant as the county not origin] [self] Islay, Ballygrant, Tomnafeannaig Alasdair MacEachern / Alasdair MacEachearna
Measgaichte / Miscellaneous Coigach [AJ Smith] Sutherland, Lochinver, Torrbreck John MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous [Tony Dilworth] Tummel and Rannoch ?
Measgaichte / Miscellaneous Uig A. J. Smith Lewis, Uig, Meavaig, Post Office J. N. MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous Lewis, Uig A. J. Smith Lewis, Uig, Meavaig, Post Office J. N. MacDonald
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Lewis, Uig Murdo MacLeod
Measgaichte / Miscellaneous Uig A. J. Smith Lewis, Uig, Valtos Miss C. Smith
Measgaichte / Miscellaneous [AJ Smith?] Vatersay Nan MacKinnon
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, West Kilbride Donald MacIsaac
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, West Kilbride Mary MacLean
Measgaichte / Miscellaneous A. O’Henley South Uist, West Kilbride Mary MacLean
Measgaichte / Miscellaneous West Lewis [the location given on the slips] [self] Ross-shire, Garve, Lochluichart Rev. Norman Morrison
Wreck Cove, North Shore wordlist Seosamh Watson Canada, Cape Breton, North Shore, Wreck Cove Mrs Margaret Macrae
Measgaichte / Miscellaneous AJ Smith? anonymous
Àiteach / Agriculture [self?] [Arran? see the comment under 3] ?
Eòin / Birds ?
Togail Bhàtaichean / Boat-Building
Crodh / Cattle anonymous
An Eaglais / Ecclesiastical Terms [anonymous]
Iasgach / Fishing
Iasgach a’ Ghiomaich / Lobster-Fishing
Measgaichte / Miscellaneous ?
Measgaichte / Miscellaneous ?
Measgaichte / Miscellaneous [various] various
Measgaichte / Miscellaneous various
Measgaichte / Miscellaneous [self] Annon.
Measgaichte / Miscellaneous [self] ?
Measgaichte / Miscellaneous [see below] anonymous
Taigh Gàidhealach / House and Furnishings [Harris? – cf. ‘Taigh Croitear anns na Hearadh – an taigh anns an do rugadh mi.’] [self?] Harris anonymous
Taigh Gàidhealach / House and Furnishings [Mary MacDonald] Cathie Ross?
Sìde / Weather A. O’Henley anonymous
Àiteach / Agriculture South Uist Stockbridge Mrs M Duncan
Measgaichte / Miscellaneous [K.D. MacDonald?] ?
Mòine / Peat-Working
Measgaichte / Miscellaneous Iain [JL Campbell?] Uist ?
Measgaichte / Miscellaneous [see below] [see below] various [see below]
^ Return To Top ^