Eathraichean / Boats

Informant(s)
Name
A. MacLennan ( A. MacGill Fhinnein )
Age
19
Location
Na Hearadh, Gòbhaig [Harris, Gobhaig]
1. Ainmean air seòrsachan eathraichean
geola(transom stern), eathar beag.
sgotheathar de’n t-seorsa a tha air an togail ann an Nis gu h-araidh, gu math leathann le clagan deiridh.
arcachan da chlagan cas, a steach foidhpe, tòrr uisge oirre.
leiteachseachd troighean deug, da chlagan deireach, air a togail airson seol a chur rithe.
coble lochlannach
sulaseachad air fichead troigh.
2. Ainm gach pàirt dhen eathar eadar an druim ’s am beul, agus na broinn
clagann toisich ’s deiridhstem and stern.
bior snaoisna tha mach air a beul de’n chlagann.
cuairtmaide eadar a dà bheul.
oxterfuail buird ris a chlagan, cuta de fhiodh.
gluina ceangal a chlagainn ris an druim. Cumadh:
beulan oir àrd.
timcheal ardam bord as àirde.
cluasagbuird gualain gun a chiad snaim.
meanbhan dàra bòrd bho’n druim.
am fliuch bhordam bord ris an druim.
fearra dhruim(false keel) nuair a chnamhadh am fear eile.
maide bulg(fender) air a meadhon.
saoil(bung).
aparanbord, na broinn air uachdar an droma.
ranganasnaichean an eathair.
rangasmaide air uachdar na rangan, air a bheil na tobhtaichean ceangailte.
ceannachraidha ceangal nan tobhtaichean ris na buird.
bac(an)(rowlocks).
sòlamaide urlair na toiseach ’sna deireadh.
urlairmaide air a meadhon, eadar na sòlaichean.
tobhta a’chruinna chiod tobhta agus glaim cuirte [?] airson crann.
brog chruinnris an druim airson sàil a chruinn.
tobhta brollaichan dara tobhta.
tobhta mheadhoinan treas tè.
an scuitan tè dheiridh.
maothanfar a bheil ceann da bhord a dol ri cheille [sic].
calcascop cloimheadh agus tearr ann am maothan.
an t-sailfar a bheil an clagan deiridh san druim a coinneachadh.
aparan bacprotecting the boat from the oar with a tin plate.
3. Stiùir is ailm
falamadair
iarunn stiùireach
stiùir
4. Ràmh, is faclan co-cheangailte ri iomradh
liadh
lunn
cnot
dornan
5. Crann is seòl is gach uidheam co-cheangailte riutha
slat shuil
crann toisich
crann deiridh
crann meadhoin
long tri crannaibh
long ceithir crannaibh
spreod thoisich
seol mór
sgòd thoisich
sgòd dheiridh
ceanglaichean
slat bhuinn
cluas thoisich
cluas dheiridh
corsa
bonn
ceann
ball mór
ulag
dealg
slugan
ruidhlean
eag
slige
udulan

© DASG
^ Return To Top ^