Faireachdain / Senses

Informant(s)
Name
Hugh MacLean ( Eoghann MacGilleathain )
Age
64
Origin
Tiriodh [Tiree]
Location
Eilean Thiriodh, Goirtean Dòmhnaill [Tiree, Barrapol]
FAIREACHDAIN
mo bhuaidheanmy senses.
claisteachd (f)sense of hearing. (Not ‘claisneachd’.)
fàileadh (m)sense of smell.
sealladh (m)sense of sight.
blas (m)sense of taste.
faireachdain (f)sense of touch.
AN T-SÙIL
1. Seòrsachan sùil, pàirtean de’n t-sùil, tinneasan sùil, fradharc
sùil bhiorachgood eyesight.
sùil ghiargood eyesight.
claon-shùileachtired-looking eyes.
fiar-shùileachsquint-eyed.
clach na sùilpupil.
fruisgeyelashes. Fruisg na sùla.
sealladh astarachgood visibility.
sealladh goiridbad visibility.
teine-sionachan (m)phosphorescence.
2. Dòighean air coimhead air duine
fo’n t-sùilsideways.
a’ sealltainn dur air duine
a’ sealltainn gruamach air duine
Sheall mi air gu gruamach.
3. Gnathasan-cainnte tha bointinn ris an t-sùil
Tha mo shùil airI am interested in it.
Tha mo shùil oirreI am interested in her.
Tha sùil gle mhath agam air crodhI have a good eye for cattle.
Tha mo shùil annI want it.
taibhsearachdsecond sight.
[aithneachadh]’Ga aithneachadh a reir coltas a shliochd, no a dhaoine, no a shinnsearachd – recognising a person from hereditary looks. Dh’aithnich mi e air na daoine d’am buineadh e.
AM BEUL - Am beul, an amhaich, na fiaclan. Faclan a’ bointinn ri ithe agus òl. Faclan mu dheidhinn bruidhinn, gàireachdainn agus mar sin air adhart
gìosgan fhiacaillgnashing of teeth.
cagnadhchewing.
deoghalsucking.
feadaireachdwhistling.
dùrdailhumming.
slugadhswallowing.
Cuir siud air do gholàireamDrink that up in one go!
logamal dhiolaidhan awful amount of drink.
Tha an daorach air.
Tha an deoch air.
Tha smuid air.
Tha e air an daorach.
Tha e air an deoch.
Ghabh e ’n daorach.
Ghabh e ’n deoch.
Ghabh e streallaicheanhe took too much (drink).
Ghabh e rathuireamhe took a real bender.
bleataraichblethering.
bruidhinn bhlaodachspeaking slowly.
bruidhinn shocaireachspeaking slowly.
bruidhinn mhìobhailspeaking rudely.
bruidhinn shiobhaltaspeaking politely.
bruidhinn chiùinpolite, respectable talk.
mionnachadhswearing.
lachanaichloud hearty laughing.
Rinn e clap gàirehe made a loud laugh of gafall [sic] [guffaw?].
snodha gàirea sneer of chuckle.
gagachstuttered speech.
Tha mi gagailI am stuttering.
A’ CHLUAS
1. Cumaidhean chluas, pàirtean de’n chluais, tinneasan cluaise
Cumadh nan cluasan
cluasan biorachpointed ears and keen hearing too.
cluasan fada
cluasan cam
corra-chluasachstumped ears as in beast (also cauliflower ears).
cluasaire (m)a big-eared man.
céir-cluaiseagear wax.
toll na cluaiseagthe earhole.
cluasan fionnachhairy ears.
Gnàthasan-cainnte
Cum do chluas fosgailte
Tha éisdeachd bheag annamI am hard of hearing.
Tha mo chlaisteachd a’ fas donna[sic]
2. Seòrsaichean de fhuaim: Fuaimean na mara, na gaoithe; Fuaimean bheathaichean is eòin; Fuaimean a bhios daoine deanamh dhan toil agus dha aindheoin, fuaimean anns an stamaig, seòrsaichean gàire, eubh no guth
mualan a’ chuainthe bellowing of the ocean.
sgreadail na gaothhigh-pitched sound of the wind.
rànaich (f)roar.
ràna roar.
mualanaichlow-pitched.
Fuaimean bheothaichean
meilich chaorableating.
geumnaichlowing.
comhartaich coinbarking.
miagal caitmewing.
gogail chearccackling.
gnothail muicegrunting.
fàngail thunnaganquacking.
biogal rodan / luchaichsqueaking.
biogal eunchirping.
glaodh coillichshout.
racalcrow.
sgiamh faoilinnscreech.
gorachdalsound of pheasant, grouse, etc.
sitear eichnaying [sic] [neighing?].
[blank]
bruchd (m)belch.
braimfart (!). Rinn e braim.
rotfart (a loud one!). Rinn e rot.
casta cough.
creata soft cough (half on purpose).
sreathartsneeze.
alag (f) (aileag?)hiccup. Tha ’n alag orm.
crithshiver. Air chrith leis an fhuachd.
Mo chorp a’ rubailmovement of air in stomach when hungry.
AN T-SRÒN
Cumaidhean sròine, faclan éibhinn, tinneasan
sròn mhaolblunt nose.
sròn chromRoman nose.
sròn chamtwisted nose.
sròn ghormdrinker’s nose.
sròn dheargdrinker’s nose.
cnòsan (m)sound in chest denoting catarrh.
Fàilidhean math is dona, fàile biadh nach eil ‘ùr’
boladh (m)stink.
samh (m)bad smell.
fàileadh grotrotten smell.
faileadh fuaraidh[sic] stale smell.
malctestale, rotten.
faileadh taitneach[sic] nice smell.
faileadh cubhraidh[sic] nice smell.
Gnathasan-cainnte
Thug a shròn ann eHis nose took him there (curiosity).
Bidh a shròn ’s a h-uile rud.
Ghabh e ’san t-sròin eHe took it badly.
AN LÀMH - Buillean air duine no leanabh, suathadh, ‘press’, ‘caress’ is mar sin
clìbheag (f)a light slap (as with a child). Thug mi clìbheag air. – I slapped him.
deiseaga spank. Thug mi deiseag air a thon.
Shuath mi airI rubbed it.
Phluch mi eI pressed it.
AN CRIDHE - Faclan aig a bheil bointeanas sam bith ri fearg, eagal, gaol, miann, gràin agus mar sin air adhart
air a’ chaothachfearg.
Ghabh mi uillteagal.
Tha sùil agam inntegaol.
Bheirinn mo chluasmiann.
Bheirinn mo shùilmiann.
Chuir e sgreamh ormgràin (I was disgusted with him).
Ghabh mi fuath dhuitgràin.
Dh’fhàs mi coma oirregràin (I went off her).

© DASG
^ Return To Top ^