Measgaichte / Miscellaneous

Informant(s)
Name
Archie Morrison
Location
North Uist, Sollas
Date
[1987-88]
Fieldworker
A. O’Henley
piob chliostara large metal syringe-shaped instrument used for relieving constipated animals.
earraiga quick going over. “Bheir sinn earraig air.”
taibhainnapplied to a small person or animal. “Chan eil ann ach taibhainn (beag).”
croisgabundant with hair. “Nach ann air a tha chroisg.”
gràisga group of mischievous people, old or young.
ceannaga bundle of straw thrown to cattle at feeding time.
cuillbhainna water spring.
fàladaireachdriding a horse. “Bha mi muigh a fàladaireachd air an each.”
cuatnot sure if this is right spelling. Means girlfriend or boyfriend. “Mi fhéin ’s mo chuat.”
bleideana bothersome, annoying person.
[britheamh]Bheir britheamh breith air bàillidh breugach breideil. – tongue twister.
cliaranacha bard or poet.
daonnachdachhospitable.
lòisdeanlodgings.
meachairkindly.
miarrandafussy.
diaradhbed sheet placed on heather mattress.
martainnaichhacks on your fingers. I would refer to these as ‘gàgan’.
driuchgainnblisters between your toes as a result of walking on crop stubble.
sgeilmboasting.
[cù]Cha truagh leam cù is marag mu amhaich. – used when referring to fussy children who will not eat what is given to them.
[slàinte]Mean air mhean thig an t-slàinte ach na tonnan mór an euslaint.
simileir fosgailtean open fire with no grate.
cligfor boyfriend, girlfriend.

© DASG
^ Return To Top ^