Measgaichte / Miscellaneous

Informant(s)
Name
Mrs Mary MacLean
Location
North Uist, Grimsay
Date
[1987-88]
Fieldworker
A. O’Henley
fùideadhto rush a job.
sporran feannaiga pouch like bit of seaweed found on shore.
nemarta person who is lacking mentally.
fochalgossip.
feitheanlittle glens between hills. Also in sense of gaps between little hummocks on moorland.
air aghaidh fheinself employed.
trinnsigeadhturning the furrow over with a spade when the plough fails due to the stubbornness of the soil.
as onarachdishonest.
emairtwhen is someone is left empty. [sic] “Dh’fhàg iad e air an emairt.”
staoiga portion, fragment, bit of something.
preispot.
dol a’measaddeteriorating.
air a’ pharaison social security.
Seanfhaclan
[mèirleach]“’S leis a’ mheirleach mhath a chuid gus a beirear air.”
[marsanta]“’S math am barr a riaraicheas am marsanta ged is olc an fhéill a dh’fhàgas duin’ e fhein air an emairt.”
[beul]“Cha tig feuch air beul duinnte.” If you keep your lips sealed no one will know your secret.
[urram]“Urram chlaisneachd chluas na Roinn Eorpa aig an earba, ’s a dh’aindheoin na chloinn i cha teich i gu faic i.”
[facal]“Tuigidh fear leughaidh leth an fhacal.”
[lite]“Na bi bogadh do shliopean air an lìte [sic] nach òl thu.” Make sure you know what you are getting involved in.
[duine]“Aon duin’ a dh’iarras ’sa dhà dheug a dh’òlas.”
[gaoth]“’S olc a ghaoth a shéideas nach dean feum a chuideigin.”
[beò]“’S ioma rud a chì an duine bhios fada beò; chì e sagart a’ gabhail pioba ’s sgriobhadh le ìte geoidh.”
[laogh]“’S fhearr aon laogh coir na dà chraiceann.”
[làmh]“’S fhearr aon ghiadh air làimh na dhà dheug air ìteag.”
[ugh]“Ugh aig eireag ’s bean aig sgalag.”
[facal]“’S mór am facal nach toill ’sa bheul.”
[milis]“Cha dean corrag mhilis ìm, cha dean glùtaire caise.”
[comhairle]“’S fhearr aon chomhairle bho Dhia na dhà dheug bho dhaoine.”
[còta]“’S fhearr an còta bhith fàs fada na bhith fàs goirid.”
[eucoir]“Cha bhith suaimhneas aig eucoir neo seasamh aig droch bhean.”
[bròn]“Chan fhiach bròn a ghnath agus chan fhiach ceòl a ghnath.”
[bun]“Cha do chuir a bhun nach do chinnich leis.”
[creag]“Na creagan siorruidh tuitidh sios ’san ùir, ach seasaidh firinn dhìleas Righ nan Dùl.”
[Dia]“Chan eil math nach teirig ach math Dhé.”
[Dia]“Is gearr gach reachd ach riaghailt Dhé.”
[amadan]“Chan eil eadar an duine glic is an t-amadan ach gur ceil an duine glic a rùn agus gun innis an t-amadan e.”
[lag]“Is fhearr an dicheall lag na an neart lag.”
[teine]“Na toir teine a tigh far a bheil leanabh gun fhiaclan.”
[aodach]“Nuair a gheibh thu brògan neo aodach ùr gabh greim arain nuair a chuireas tu umad e.”
[pòsadh]“Tha am pòsadh coltach ri siorram, tha mil ann is gathan.”
[latha]“Diardaoin latha Cholum Chille Chaomh, Di Sathuirne là crathadh na balg.”
[Samhainn]“Mas e ciadaineach an t-Samhain ’s largainneach fir domhain. ’S mairg is mathair dh’an Mhac Mhaoth mas e Diardaoin latha Samhna.”
[faisg]“Is fhaisg a’ ghlùin na’n uilinn.”
[fuachd]“Cha tig fuachd gu earrach, cruaidh chàs no droch ceannachd, cha dean bean ach air eiginn gun aithnich i ceud ghin.” Not sure of meaning behind this one.
[beul]“Miaran bho bheul gu beul, ’s an t-eunan bho thòm gu tòm.”
[uiseag]“Thuirt an uiseag ris an fhaoilleach càite an do dh’fhàg thu an laoghan bochd. Dh’fhàg mise e an cùl a’ ghàraidh ’sa dhà shùil na cheann mar phlòc.”
[eun]“Ùgh air ionnad? (inid) ’s eun air Càsg, mur bidh sin aig an fhitheach bidh am bàs.”
[gaoth]“Gaoth a tuath a ruaigeas an ceò.”
[teanga]“A’ snaim a cheanglas an teanga ’s nach fhuasgail na fiaclan.” Am pòsadh.
[Màrt]“Ma gheibh a Màrt clais thiorram gun gleidh e tiorram i.”
[grian]“Grian fàs cuirp ’s dian fhàs fuilt.”
[oidhche]“Na mòl oidhche ’s na di mhol latha.”

© DASG
^ Return To Top ^