< Back

Songs and Piping recorded for CBC Sydney

 • Òran Gaoil / Love Song - Tha ’n Oidhche Nochd Fuar
 • Òran Gaoil / Love Song - An Dèidh Dhomh Dùsgadh sa Mhadainn
 • Òran Iorraim / Rowing Song - Tha Mi fo Lionn-Dubh ’s Mi ’m Ònar
 • Òran Eilthireachd / Emigration Song - A’ Choille Ghruamach
 • Òran Cumha / Lament Song - Cumha Aonghuis
 • Òran Cinnidh / Clan Song - Clann Ghriogair Air Fògradh
 • Òran Gaoil / Love Song - ’S uallach mo cheum gu Bràigh Gharaidh
 • Òran Gaoil / Love Song - Gura mis’ tha gu truagh dheth
 • Òran Gaoil / Love Song - Nighean Bhàn Ghrùlainn
 • Òran Gaoil / Love Song - Hug òireann ò ro bha hò
 • Òran Gaoil / Love Song - ’Ille dhuinn hò gù
 • Òran Gaoil / Love Song - Mo Chridhe Trom ’s Cha Neònach
 • Òran Seòlaidh / Sailing Song - Uilleam Glen
 • Òran Gaoil / Love Song - ’S toigh leam fhìn mo chruinneag ghuanach
 • Òran Gaoil / Love Song - Ars’ an gille “’s tu mo laochan”
 • Òran Iorraim / Rowing Song - O hao o nighean dubh nighean donn
 • Òran Bàrdachd-baile / Local Song - Òran nam Mohawks
 • Òran Cogaidh / War Song - Òran air Blàr na h-Èiphit
 • Òran Cumha / Lament Song - Seo Dùthaich a’ Mhulaid
 • Òran Cogaidh / War Song - Òran don Mhosgaid
 • Òran Eilthireachd / Emigration Song - Fuadach nan Gàidheal
 • Òran Luaidh / Waulking Song - Ma Bhuannaich Thu Nighean Chruinn
 • Òran Gaoil / Love Song - Co-dhiù Thogainn Fonn mo Leannain
 • Prògram Rèidio / Radio Programme - School of Piping at St Anne's Gaelic College
Contact us about this item
Location:
Sydney, Nova Scotia
Year:
1953
Language(s):
Gaelic, English
Fieldworker:
CIN MacLeod
Contributors:
Alison Grant - Gaelic College. Frank MacNeill, Hugh Francis MacKenzie and May Ann MacKenzie.
Info:
Gaelic singing, and piping. Titles of songs recorded from Frank MacNeill, H. F. MacKenzie,and Mrs. H. F. MacKenzie: Tha ’n Oidhche Nochd Fuar; An Dèidh Dhomh Dùsgadh sa Mhadainn; Tha Mi fo Lionn-Dubh ’s Mi ’m Ònar; A’ Choille Ghruamach; Cumha Aonghuis; Clann Ghriogair Air Fògradh; ’S uallach mo cheum gu Bràigh Gharaidh; Gura mis’ tha gu truagh dheth; Nighean Bhàn Ghrùlainn; Hug òireann ò ro bha hò; ’Ille dhuinn hò gù; Mo Chridhe Trom ’s Cha Neònach; Uilleam Glen; ’S toigh leam fhìn mo chruinneag ghuanach; Ars’ an gille “’s tu mo laochan”; O hao o nighean dubh nighean donn; Òran nam Mohawks; Òran air Blàr na h-Èiphit; Seo Dùthaich a’ Mhulaid; Òran don Mhosgaid; Fuadach nan Gàidheal; Ma Bhuannaich Thu Nighean Chruinn; Co-dhiù Thogainn Fonn mo Leannain.
Keywords:
song music
Additional Info:
Major Calum Iain Nicolson MacLeod with the young attendees of a summer camp, 1949

Major Calum Iain Nicolson MacLeod pictured with the young attendees of a summer camp, 1949

Our thanks to Margaret Maciver for this photo. You can read more about CIN MacLeod here.

< Back