Eòin Thiriodh / Birds of Tiree

Informant(s)
Name
Hugh MacLean
Age
[64?]
Origin
[Tiree]
Location
[Tiree, Barrapol]
Notes
  • [NOTES: note on the first page ‘Alan Boyd from Hugh MacLean (Barrapol) – information from Alan Boyd, 15 July 2008 (R. Ó Maolalaigh)’.]
feannaghooded crow.
fitheachraven.
rocaideachrook.
eun (ian) beag an t-sneachda.snow bunting
bigean bainndean (m), bigeanan bainndean (pl)house sparrow.
druideag (f), druideagan (pl)starling.
uiseag (f), uiseagan (pl)skylark.
breac an t-sìl (f), breacan sìl (pl)pied wagtail.
smeorach (f)song thrush.
an t-eun dubhblackbird.
lon dubhblackbird.
brù dearg (m), bruidhean dearga (pl)robin. (Not ‘dhearg’.)
clacharan (m), clacharain (pl)stonechat.
gobhlan gaothadh (m), gobhlain gaothadh (pl)house martin; sand martin; swallow; swift.
dreathan donn (m), dreathain donn (pl)wren.
cuthag (f), cuthagan (pl)cuckoo.
cailleach oidhcheowl.
iolaire (f), iolairean (pl)eagle.
clamhan (m), clamhain (pl)buzzard.
spéireag (f), speireagan (pl)sparrowhawk.
croman (m), cromain (pl)kestrel.
seabhag (f), seabhagan (pl)peregrine falcon.
sùlaire (m), sùlairean[pl] gannet.
sgarbh (m)cormorant – first 7 years.
learg (f), leargan (pl)cormorant – second 7 years.
balach bodhach (m), balaich bhodhach[pl] cormorant – third 7 years. (‘bodhach’ – Tiree for “boidheach”.)
buna-bhuachaillecormorant – an corr de bheatha.
eala (f), ealachan[pl] swan.
giadh glasgoose (greylag, white-front).
cathach (m), cathaich (pl)barnacle goose.
lacha (f), lachaich (pl)wild duck (mallard mostly).
cradh-ghiadh (m), cradh-gheoidh (pl)shell duck.
lacha-blàr, lachaich-blar (pl)[sic] wigeon.
lacha-cholasach, lachaich-cholasach (pl)eider.
sìoltaiche (m), sìoltaichean (pl)red-breasted merganser.
gorra-chritheach (f), gorrachan-critheach[pl] heron. (Not ‘corra-ghritheach’ in Tiree.)
gobsàccommon snipe.
bodsaccommon snipe.
gobhar-adhairmating and breeding movement of wings of snipe in air.
naosg (m), naoisg (pl)jack snipe.
drilleachan (m), drilleachain (pl)sanderling.
finnineach (m), finninich (pl)redshank.
cnotag (f), cnotagan (pl)curlew.
cnotag bheag (f)whimbrel.
cuireachdag (f), cuireachdagan[pl] lapwing.
feadag (f), feadagan (pl)grey plover; golden plover.
luachran (m), luachrain (pl)ringed plover.
gille brighde (m), gillean brighde (pl)oyster catcher.
faoileann (f), faoileannan (pl)common gull; herring gull.
farspach (f), farspachan (pl)greater black-backed gull.
claucaire (m), claucairean (pl)glaucous gull.
faoileann a’ chinn dhuibhblack-headed gull.
faoileann bheagkittiwake.
stearnal (m), stearnail (pl)tern.
fasgadair (m), fasgadairean[pl] arctic skua; great skua.
ian dubh an sgadainpuffin; razor-bill; guillemot.
fulmaire (m), fulmairean[pl] fulmar.
bunabhuachaille (f), bunabhuachaillean[pl] great northern diver.
cearc-uisge (f)water rail; coot.
traona (f), traonan[pl] corncrake. Also ‘tronn’.
[tronn][See traona]
calman (m), calmain[pl] pigeon; dove.
cearc fhraoich (f), cearcan fraoich (pl)partridge.
coileach fraoichred grouse.
coileach dubhblack grouse.
tunnag-lachaduck.
strac-lachadrake.

© DASG
^ Return To Top ^