Crodh / Cattle

ata">
Informant(s)
Name
Alasdair MacEachern ( Alasdair MacEachearna )
Age
[70]
Origin
[Islay, Ballygrant]
Location
[Islay, Ballygrant] Tomnafeannaig
Notes
  • [NOTES: in most cases, the informant does not give definitions probably because most of the time he is giving Gaelic equivalents of the English terms found under each section’s heading in the questionnaire itself. Therefore, in most cases it is possible to work out what each word means and whenever possible the definitions provided by the questionnaire have been copied and put next to the terms provided by the informant.]
1. Different stages in the growth of cattle
daoghboireann or firenn. Thear sinne n Ile ‘daogh’ air son ‘laogh’, ‘doch’ ri ‘loch’, ‘dha’ ri ‘la’. Tha sinn gu tric a cur a ‘d’ an n aite an ‘l’.
gamhinngu bliadhna dh aosh [?].
biorachbhoireann gus a ciad daogh.
damhfirenn, suas da bhliadhna.
biorach sheasgoh [?] daogh.
biorach throman a daogh.
bo
seanna bo
tarabh
2. Breeds of cattle
beathach GaldaAyrshire.
beathach Gaidhealach
3. Outward appearance of cattle
beathach ruadh
beathach donn
beathach briochd
beathach dubh
beathach grisfhionn
beathach ruadh is geal
beathach dubh is geal
beathach geal no ban
4. Names for certain beasts, e.g. an animal on which the owner bestows particular attention
beathach gasda
beathach math
beathach nach eil a leathaid
beathach san ait
beathach measal
beathach fiachal
5. Parts of the body
ceann as muineal[head and neck.]
adharcan[horns.]
claraodinn[forehead.]
beul[mouth.]
fionnadh[hair.]
seiche[hide.]
gualinn[shoulder.]
broillach[breast.]
casan toisich[forelegs.]
glun[knee?]
crothan
cnaimh droma[backbone.]
ceathra deirridh[hindquarters.]
uarabail[tail.]
cruachan[hip?]
casan deirridh[hindlegs.]
spear
sliasaid[thigh?]
ugh as ballain[udder and teats.]
feith[muscle.]
alt[joint.]
cridhe[heart.]
cuilsean[sic] [arteries or veins].
fuil[blood.]
sgamhan[lungs.]
aotraman[bladder.]
dubhain[kidneys.]
domlasagh[gall-bladder.]
sgordan[gullet.?]
maodal[stomach.]
mionach[intestines.]
saill no geir[fat.]
6. Calving
A bho air a daoradh
Rug a bho daogh
Tha bho air breith
glanadhTha bho no bhiorach air glanadh.
7. Milking
a bleodhan[milking.]
a bleodhan gus an deur mo dhearadh[milking to the last drop.]
a deothal[suckling.]
bainne nuis[milk yielded the first two or three days after calving.]
am a bhleodhain[milking time.]
bleodhan moch is anamoch
8. Feeding
biadh a chruidh[feeding cattle.]
biadh laimhadh[hand-feeding.]
boiteain fear
sguab coirc
dreamag coirc
ag uisgachadh a chruidh[watering cattle.]
gan cur a mach airson deoch
cuinnag[pail used to water cattle.]
ionaltradh[grazing.]
buachailachd[tending of cattle.]
cuir a mach a chruidh[driving cattle to grazing.]
toirt dhachaigh a cruidh[driving cattle from grazing.]
buachaile[herdsman.]
banna bhuachile[herdswoman.]
bannarachdairymaid.
9. Apparatus
ceathal a bho
teaghair[tether.]
cipeain[tether stake.]
udalanswivel.
buarach[fetter for milking.]
dangaig no langaig
crocach[instrument used] to prevent calf from sucking [its mother].
10. Diseases
foinachan
atswelling.
spotan
cartainticks.
fearsaganworbels.
tartmaw(bound).
fiabhras a bhainne
casan air sgealadh
crianachtrembling.
buinneach uisgedearg
buachar leasachadh
11. Miscellaneous
preeleo no preebheag[call to a cow.]
sugan beagri loagh [sic] [call to a calf].
treadherd.
effeinrender helpless.
bogadh
buachar no leasachadh[cow dung.]

© DASG
^ Return To Top ^