Sìde / Weather

Informant(s)
Name
Angus Henderson (retired blacksmith)
Age
79
Origin
Mull, Tobermory
Location
Mull, Tobermory, Cnoc na Sgillinn
Notes
  • [NOTES: there are a few notes in the margin – two by unidentified second hand and one by Professor Roibeard Ó Maolalaigh (RÓM). See below for details.]
1. General terms
1.1. Good weather
sìde mhath
aimsir math
aimsir fàbharach
1.2. Bad weather
droch shìde
1.3. Temperature
Tha e fas fionnar.
blàth, teth
Nach i a tha gruamachsultry.
ciùinmild.
1.4. Dryness, wetness
an t-sìde thioram
cnangach an earraich (fuar)everything dries up and kills bugs and insects.
fliuchadwetness.
Togaidh i an diugh fhathast.
2. The sky and the weather
2.1. A clear sky by day
2.2. A clear night sky
oidhche bhriagha rionnagach
2.3. A red sky
speur dearg’Sa mhadainn – comharradh gu bheil droch shìde a bhi againn. ’San fheasgair – comharradh math air an t-sìde.
2.4. An overcast sky
speur neoilach
2.5. Unusual appearance of the moon or the sun
roth air a’ ghealaichhalo. Roth farsaing tha fiughair ri droch shìde (stoirm). Ma faic thu a’ ghealach a’ rithist bidh stoirm ann.
roth air a’ ghriantreis mhór de shid’ mhath.
2.6. The northern lights
fir chlis
2.7. Stars
an Crannthe Plough.
Rionnag nan RothSaturn.
GrìagalanSeven Sisters.
rionnag air imrichshooting star.
[reothadh]Nuair a tha iad a’ priopadh [sic] that reothadh gu bhi ann.
3. Clouds
3.1. Light cloud
neòil dhubhsneachd.
neòil ghealuisge.
3.2. Cirrus cloud
na neòil ardCha bhi droch shid’ againn.
3.3. Thick cloud
neòil thiugh
3.4. Rainbow
bogh’ frois
4. Wind
4.1. Dead calm
fiath nan ian
4.2. Light breeze
earag bheag gaoithe
4.3. Fresh breeze
smuid mhath gaoithe
4.4. Gusts
peilear gaoith far sròn chrub
4.5. Wind of variable direction
iomadh ghaoth
4.6. Strong wind
gaoth làidir
4.7. Gale
geal (m)
4.8. Hurricane
stoirm uisg’
stoirm ghaoith
maim-slécloud burst. (Nuair a thig an t-uisge gu grad.)
4.9. Rising wind
Tha ghaoth ag éirigh.
4.10. Dying wind
Tha ghaoth a’ tuiteam.
Tha ghaoth a’ sìoladh.
4.11. Winds associated with particular seasons of the year
gaoth tuath na CàsgCha robh bliadhna riamh nach robh Gaoth na Càsg ann. Ma thig ceithir là de ghaoth tuath sin, bidh ochd là ann de ghaoth tuath. Tighinn as a tuath – fuar agus tioram.
[gaoth]Gaoth tuath fuachd is feannadh / Gaoth an ear meas far (thar?) chrannaibh / Gaoth an iar iasg is bainne / Gaoth deas teas is toradh.
[gaoth]Gaoth gu bhi uamhasach mor, àrd is tioram – tuath, an iar-thuath (déireadh September, toiseach October).
[gaoth]Na trì gaoithean as fhuaire: 1. gaoth aiteamh 2. gaoth roimh tholl 3. gaoth fo shùil seòl.
5. Tides
5.1. Flowing
a’ lìonadh
5.2. Ebbing
a’ tràghadh
5.3. High tide
ard muir-lan
5.4. Low tide
ìsle-mara
5.5. Spring tide
a’ reothairt
5.6. Neap tide
a’ contraigh
5.7. Turn of the tide
lan a’ tilleadh
6. Weather and the sea
6.1. A calm sea
fiath air a’ mhuir
6.2. A light swell
lunn (f)
6.3. A heavy swell
lunn trom
6.4. A choppy sea
fairge mhór
6.5. A stormy sea
fairge mhór
6.6. Large waves
tunnan mhóra
6.7. Breakers
fairge le cìrean mhór gheal oirre
6.8. Surf
6.9. Spindrift
sìoban na mara (f)
7. Rain
7.1. Drizzle
uisge mìon
ceoban
7.2. Light shower
sgar-as[NOTES: note in the margin – sgàth-fhras.]
7.3. Heavy shower
fras throm
7.4. Prolonged rain
an dìol-uisge
7.5. Driving rain
uisge le gaoth
7.6. Getting soaked
bog fliuch
sgriosan uisgeMar gum biodh fras uisge ann an latha math.
steallan uisgeAnns an t-sìde mhath cuideachd. Downpour.
8. Mist
8.1. Light mist
ceò
8.2. Heavy mist
ceò-duthail[NOTES: note in the margin –  dùmhail.]
8.3. Sea mist
ceò
8.4. Other terms associated with mist
ceòtharmisty.
9. Thunder and lightning
9.1. Thunder
tairneanach
9.2. Lightning
dealanach(more usual form in Tobermory.)
tein’ adhair
Fork lightning
Sheet lightning
[note][NOTES: the last two in pencil.]
10. Snow and hail
10.1. Snowflakes
cladan (m), cladain (pl)
10.2. Sleet
glìb (f)
10.3. Different types of snow
sneachd mìnpowdery snow.
sneachd fliuchwet snow.
10.4. Driving snow
(Tha e) cùrsa cabhadh[NOTES: note in the margin – RÓM: a’ cur is a’ cathamh?]
10.5. Heavy fall
sneachd mór
Fhuair e moran sneachd.
10.6. Snowdrifts
cuire sneachd, cuireachan (pl)
10.7. A few flakes floating in the wind
10.8. Snowman and rolled ball of snow
bodach sneachd
caob shneachd
10.9. Hailstones
clachan mheallan
11. Frost
11.1. Hoarfrost
liath reothadh
11.2. Hard frost
reothadh dubh
11.3. Ice
eigh (f)
eigheanachicicle.
11.4. Thaw
aiteamh (f)
12. Signs foretelling weather
12.1. Foretelling good weather
[speur]Ma tha speur dearg san fheasgair tha comharradh an t-sìde mhath.
[gaoth]Ma tha gaoth tuath ann air feadh latha agus ma dh’fhasas e fiath san fheasgair, bidh larna-mhàireach ma [sic] cuideachd.
12.2. Foretelling bad weather
[speur]Ma tha speur dearg sa’ mhadainn tha comharradh droch shìd’ ann.
[gealach]Ma tha ghealach air a druim, tha droch-shìd’ do bhi ann.
[gaoth]Ma thoisicheas gaoth san fheasgair tha droch shìd’ do bhi agad.
13. General sayings or proverbs connected with the weather

© DASG
^ Return To Top ^