Faireachdain / Senses

Informant(s)
Name
Donald MacDonald ( Domhnall Domhnallach )
Age
62
Location
Na Hearadh [Harris], Horgabost
AN T-SÙIL
1. Seòrsachan sùil, pàirtean de’n t-sùil, tinneasan sùil, fradharc
mig-suileach[?] nice, breagha, duine.
caogadh do shùileansquinting.
caog-shuileadh
glog-shuileachbeady-eyed.
fiar-shuileachcock-eyed.
gorm-shuileachblue-eyed.
meall-shuileach[?]
gulmanneye.
steanndagan[?] stye.
prabansticky eyelids.
rasganeyelashes.
methleann[?] eyebrows.
clach na sùileadhpupil.
gealagan na sùleadh[sic] white of eye.
2. Dòighean air coimhead air duine
coimhead ort fo’n t-suilcoimhead ort gun fhiosad.
a priobadhwinking.
scraingfrowning expression.
3. Gnathasan-cainnte tha bointinn ris an t-sùil
droch shùilevil eye.
tha ’n t-sùil nas motha nam bragh
chaneil lan suil ann[sic] it is not up to standard, not worth looking at.
AM BEUL
bileanlips.
bannasgums.
gàireach (gàilleach)palate.
cioch shlugainlarynx.
culaganback teeth.
bioraganeye teeth.
deudcollective noun for teeth.
at-amhachsore throat.
slubraichslurping.
cagnadhchewing.
sglaotadhgulping (liquids).
glamhadhwolfing it down.
a sòileaganslowly eating.
a’ cnamhachmunching, gnawing.
slugadhswallowing.
a’ fèileabanachd[?] eating food slowly.
an dàorachan deoch.
an deoch ga dhalladh
a dol ma seachstaggering.
drongairdrunkard.
misgeardrunkard.
gagachstutter.
liotachlisp.
lasganaichlaughing loudly.
a cireasailgiggling.
godailbabbling.
a corghailbaby talk.
a’ diuraiswhispering.
glugachstammer – unclear.
a’ sgalairtaichshouting.
sgiorghailscreaming.
sgreadailscreaming.
sgalloud talking (sgal na ghuth).
meabachloud talking.
crònantalking.
saiseagraichwhispering.
sanaisa whisper.
A’ CHLUAS
1. Cumaidhean chluas, pàirtean de’n chluais, tinneasan cluaise
cèirwax.
bun na cluaiseadhear-lobe.
an t-aileinpios [piece?] of ear to the face.
greim cluaiseear-ache.
duine cluasachman with big ears.
cumail cluas ri claisneachd
toll na cluaise
a farclaiseavesdropping.
cho bodhar ris an talamh
cho bodhar ris cloich
2. Seòrsaichean de fhuaim
a tartraichmaking a lot of noise.
tormangurgling sound of river water.
glug, glugadaich
plubadaich
a sluaisreadhsound of sea when sea comes in and out of bay etc.
ceòl na mara
onfhodh na marahum of sea.
a flodranaichlapping of waves.
ceilearadh nan eun
a’ caireamtwittering.
nuallaich na ba
a seitrichsnorting.
comhartaichbarking.
dreanndailgrowling of a dog.
bùiraichsound of deer in rut.
gnùsadaichlow humming of cows.
srannsnore, buzz.
a’ mèilaich
a casadaichcoughing.
a srathardaichsneezing.
crèdearanwhimper.
rùchd na do chorpstomach sound.
a bruchdadhburping.
a’ glogadaichsound after hens lay egg.
a gràcailsound before hens lay egg.
a màgaranbaby crawling.
a bhàgailsound duck makes.
ràinaichcrying.
grogail na starragan
duine mar na faoileagana daft man.
cho coir ris an fhaoileig
tabagexclamation when something sudden happens.
bodach!
briogais!
muirt!
mo chreach!
o gu siorraidh buan!
o bhothabh!
o thighearna bhasaich!
bodach sgillinn!
chaidh theab ri creig!(’s theaba a bhathadh cha do rinn e crom riamh [?])
AN T-SRÒN
màl de shròna big nose.
sròn chromhooked nose.
cogoisnasal passage.
cuinnleanannostrils.
sron a leumbleeding nose.
sruth a srònrunny nose.
sròn stobteblocked nose.
faileadh (aileadh) grod, lobhtefor rotting food.
samhsmell.
boladhsmell.
àileadh cubhraidhfragrant.
sgadan air malcadhold herring.
lobhterotten.
aileadh goirtsour, as in milk.
ghabh e san t-sroin etook it badly.
tha sron a cuir dragh airnosy.
AN LÀMH
duine aige bheil lamh fhadasomeone who pinches things.
corragan
ordagan
ludagan
boispalm.
dearnpalm.
uiltjoints.
na h-ùdananknuckles.
ribhearnaichhang nails.
dorn
cròg
a’ slìobadhstroking.
a boilithadh[?] pressing.
a fasgadhwringing.
duine greimeila strong man.
an beò[sic] ‘quick’ of nails.
AN CRIDHE
an cogal a chridhehe was frightened.
chuir e sgreamh orm
bha mi ag aognachadh roimheI was dreading it.
bha plaoisd gàire airbroad smile.
bha mi air m’ aognachadh leisI was disgusted by it.

© DASG
^ Return To Top ^