Sìde / Weather

Informant(s)
Name
A. MacLennan ( A. MacGill Fhinnein )
Age
19
Location
Na Hearadh, Gòbhaig [Harris, Gobhaig]
1. General terms
1.1. Good weather
side – mhath
1.2. Bad weather
droch – t-side[sic]
1.3. Temperature
teas bruthaineachsultry.
fuachd neimheil
1.4. Dryness, wetness
latha na seachd sian
teas a sgoiltean na creagan
dortadh
cuirichlight rain, usually with mist.
an dile bhaitevery heavy rain.
tha i taisemoist conditions.
2. The sky and the weather
2.1. A clear sky by day
2.2. A clear night sky
2.3. A red sky
ròs dearg
breacadh an rionnaicha streaky sky with light and dark blue.
2.4. An overcast sky
2.5. Unusual appearance of the moon or the sun
buaile mu’n ghealaich
gealach fhaobhair = gealach abachaidh
2.6. The northern lights
fir-chlis
2.7. Stars
3. Clouds
3.1. Light cloud
3.2. Cirrus cloud
3.3. Thick cloud
3.4. Rainbow
bogha frois
4. Wind
4.1. Dead calm
fiath (nan eun)
sglog fhiath
dubh fhiathdead calm.
ciuin
4.2. Light breeze
faiteal
oiteag
usbag
4.3. Fresh breeze
fionnar
sgalach
4.4. Gusts
rasgalach[?]
4.5. Wind of variable direction
ioma ghaoth
4.6. Strong wind
gaoth ladair
saireathas
4.7. Gale
4.8. Hurricane
gaillean
gailbheach
4.9. Rising wind
a ghaoth a beothachadh
4.10. Dying wind
a ghaoth a sioladh
4.11. Winds associated with particular seasons of the year
5. Tides
5.1. Flowing
lionadh
5.2. Ebbing
trathadh
5.3. High tide
muir lan
5.4. Low tide
muir traigh
5.5. Spring tide
reothart
5.6. Neap tide
canntraigh
5.7. Turn of the tide
tilleadh an làn
toiseachd a lionadh
seol maraflowing time of tide.
6. Weather and the sea
6.1. A calm sea
muir air an coisicheadh na cuileagan
6.2. A light swell
tarruing
6.3. A heavy swell
bonn anns a mhuir
6.4. A choppy sea
muir glogach
6.5. A stormy sea
6.6. Large waves
stuagh
tuinn
6.7. Breakers
muir bristeach
6.8. Surf
suradh
6.9. Spindrift
marcan sine
7. Rain
7.1. Drizzle
cuiraich
7.2. Light shower
fras
7.3. Heavy shower
dortadh
meall
7.4. Prolonged rain
dile
7.5. Driving rain
sian
7.6. Getting soaked
cho fliuch ri lach
druite chun a chraicinn
bog bathte
8. Mist
8.1. Light mist
8.2. Heavy mist
8.3. Sea mist
8.4. Other terms associated with mist
9. Thunder and lightning
9.1. Thunder
tairneanaich
torrain
9.2. Lightning
dealanaich
teine adhair
10. Snow and hail
10.1. Snowflakes
bleideaglarge.
spiondagansmall.
10.2. Sleet
flin
10.3. Types of snow
slib-sneachdawet.
10.4. Driving snow
cabhagh[sic]
10.5. Heavy fall
cur sneachda
10.6. Snowdrifts
cith
10.7. A few flakes floating in the wind
spiondagan sneachd
10.8. Snowman and rolled ball of snow
bodach sneachd
cnapan sneachd
10.9. Hailstones
clachan meallain
11. Frost
reothadh
11.1. Hoarfrost
liath reothadh
11.2. Hard frost
reothadh cruaidh
11.3. Ice
deigh
an reothadh dubhblack ice on roads.
strupainicicles.
11.4. Thaw
eiteamh
an t-achadh dubh ann
12. Signs foretelling weather
12.1. Foretelling good weather
ros dearg ’san fheasgar
toit na mara
12.2. Foretelling bad weather
breacadh an rionnaich
seinn na learg – uisge.
ealaichean air na lochan – fuachd.
13. General sayings or proverbs connected with the weather
[fead]Chan e fead a bhainne tha muigh.
[feath]Chan ann bho’n fheath tha’n usbag.
[gaoth]Gaoth tuath fuachd is gaillean. Gaoth ’n iar iasg is bainne. Gaoth deas meas air chrannaibh. Gaoth n-ear teas is torradh.
[earrach]Ceann còin air madainn earraich.
[Di-haoine]Di-haoine an aghaidh na seachdainn ’s Di-sathuirne leis an t-side.
[ribhinn]Gu cinnteach air latha Gill Bride thig an ribhinn as an toll.
[feath]Feath faoillich [?] mar gaol ribhinn.

© DASG
^ Return To Top ^