Measgaichte / Miscellaneous

Informant(s)
Name
Ellie Walker
Location
Perthshire, Killin
Date
1975
[krɛ̜bitʹ]Notes: bad-tempered, ‘crabbit’.
luid[ɫu̟tʃ] Notes: a woman who was bad at housework.
luidQuotation: Phòs mi luid airson na cuid, Dh’fhalbh an cuid ach dh’fhàn an luid. Notes: “slut”.
méilich[mɛ̜:iç] Notes: to baa (of sheep).
miamhail[miɑwiḻ] Notes: to mew.
mosachNotes: nasty, spiteful.
mu dheimhinQuotation: Sgeulachd a chuala mi mo mhàthair ag innis mu dheimhin [mə jɛ̜:vinʹ] té bha fuireach ann a Gleann Lìomhann.
rolairNotes: rolling-pin.
rùcailNotes: roaring, of stags or wind.
rudQuotation: an droch rud. Notes: euphemism for ‘cancer’.
òinseach[õˈʃəx] Notes: N.B. pronunciation.
plodagNotes: a gruel made of oatmeal, milk, water and sugar or salt and boiled water. Given to someone sick.
plucNotes: pimple.
poit-chàilNotes: broth-pot.
sabhal[s[ɑu]ɫ]
seanQuotation: cho sean ris na creagan.
seanamhairQuotation: [mə hɛnəwir]. Notes: pron. of old people from Aberfeldy.
seomar-leapaidh[ʃombər leˈpi] Notes: bed-room.
sgalQuotation: Chuir e sgal orm. Notes: He gave me a fright.
sgiamhain[skiəweṉ] Notes: screaming.
snodha-gàireQuotation: Rinn e [osnɔ]-gàir’ [?].
socrachQuotation: duine ciùin, socrach. Notes: a quiet man.
sron[srɔ:n]
stacach[sta̜kəx] Notes: faltering; stammering.
teasachQuotation: an teasach. Notes: scarlet-fever.
teasdQuotation: Theasd e. Tha e air teasd. Notes: to die – most common form (for humans) in Perthshire acc. to informant. Other – caochail.
tochdQuotation: Bha tochd air. Droch-thochd. Notes: smell (good or bad, though probably usually the latter).
tomanNotes: hillock.
treabh[trɛ̜:ɔ̹] Notes: plough. N.B. pron. Cf. [rɛ̜:ɔ] for ‘reodhadh’.
triugh-chasdQuotation: an [dru xɑ̜:st]. Notes: whooping-cough.
uamhraidhQuotation: Bha i uamhraidh air clabhs. Tha e uamhraidh [ũɑ̃ˈri] fuar. Notes: = uamhasach.
adhlaicQuotation: (a) chaidh [[ɑ̃ũ]ɫɑk]. (b) aig an [[ɑ̃ũ]ɫɑk]. Notes: (a) he was buried. (b) at the funeral. [NOTES: slipped under ‘adhlac’.]
alltQuotation: ri taobh an uillt (sic) [ri t[ui]] ən [ui]ɫtʹ].
amhach[ɛ̃ɔ̃˖x]
aranQuotation: Tha mi dol a dhèanamh aran. Notes: used for ‘to bake’. ‘Fuine’ not used, though known by informant.
aran-buntàt
bàsQuotation: Fhuair e am bàs. Notes: only used of an animal or as insult to humans.
[bɔ:] Quotation: Bha bò ann. Notes: giving somebody a fright, a start.
bràid[bra̜ʰıdʹ] Notes: bridle.
breacNotes: smallpox; also vaccination.
buainQuotation: a’ bhuain. Notes: the harvest.
bùrachQuotation: Bha an tigh ’na bhùrach. Bha e ann an bùrach. Notes: in a mess.
biorachQuotation: biorach sa’ chluas. Notes: keen-hearing.
carQuotation: car ’na shùil. Notes: a squint.
cathairQuotation: pl. cathraichean. Notes: ‘seathair’ not used.
clabhs[kɫ[ɑu]s] Quotation: Bha i uarraidh air clabhs. Notes: gossip.
cladhaire[kɫɤˈər] Notes: coward.
clagarsaichNotes: to rattle.
clapainn[kɫɑʰpınʹ] Notes: a bang.
clàr-fuineNotes: baking-board.
creagQuotation: Cho cruaidh ris na creagan. Notes: hard-hearted.
creagQuotation: Cho sean ris na creagan.
cruaidhQuotation: Cho cruaidh ris na creagan. Notes: hard-hearted.
curs[kurs] Notes: “coarse”.
deagh-chonaltairNotes: good-company.
dèanQuotation: Tha mi dol a dhèanamh aran. Notes: used for ‘to bake’. ‘Fuine’ not used, though known by informant.
diathadNotes: breakfast; first meal of the day.
dìollaid[dʹiəɫət] Notes: N.B. pron.
donaQuotation: Ghabh e gu don’ e. Notes: He was offended.
drabhas[dra̜vɑs] Notes: possibly means ‘boring’. Informant uncertain.
drochQuotation: An droch rud. Notes: euphemism for ‘cancer’.
dùrNotes: surly.
easachNotes: gruel. Oatmeal and water or milk – left to set and then drained. Put in a pan, boiled, then sugar and butter put on it.
fhéinQuotation: Cha robh ann ach mi [hɛ̜:].
foighidneach[f[aı]d̪ɲəx]
forcQuotation: pl. forcaichean.
gabhQuotation: Ghabh e gu don’ e. Notes: He was offended.
galQuotation: [ɡɑɫə]. Notes: weep.
geimnichNotes: to moo (of cows).
geur[ɡɛ̜:r] Quotation: duine geur. Notes: sarcastic. N.B. pronunciation.
grabhainnQuotation: [ɡr[ɑu]win] bheag. Notes: a little while. Cf. ‘grathunn’.
gràineanQuotation: gràinean mìn, gràinean tea. Notes: a little; small quantity; a “puckle”.
greut[ɡrɛ̜:t] Notes: fire-place; “grate”.
gruaidheanNotes: liver.
gurQuotation: gur nam fiaclan. Notes: gnashing of teeth.

© DASG
^ Return To Top ^