Mòine / Peat-Working

Informant(s)
Name
Donald Grant ( Domhnall Grannd )
Age
[66?]
Origin
Camaschros an sgìre Shléite san Eilean Sgitheanach [Skye, Camus Chroise]
Location
[Glasgow?]
(Faclan á Camaschros an sgìre Shléite san Eilean Sgitheanach.)
1. Ag ullachadh na talmhainn airson mòine a bhuain
poll-mònapeat-bog.
[drèanachan]A’ deanamh dhrèanachan (no claisean) a chum an uisge a thoirt air falbh far a robh feum air sin.
[claisean][See drèanachan]
[breacadh]A’ breacadh uachdar a’ phuill – ga ghearradh le spaid, a’ deanamh earrannan a bhitheadh soirbh an togail.
caibe-lairairson rusgadh a’ phuill.
ceaba-lair[See caibe-lair]
rùsgadh na mona
[feannadh][See rùsgadh] Theireadh Hearach a bha comhla rium am Portrigh “feannadh” na mòna.
riasgan talamh righinn a dh’fheumar a thogail.
ceapna pìosan a rachadh a thogail agus cuid dhiubh air an cur a feum an déidh laimhe a chomhdach nan cruachan.
ploc, pl. pluic[See ceap]
2. A’ buain na mònach; na h-innealan a chleachdar; ainmean nam fàdan, etc.
iarran-mòna
tairisgeir[See iarann-mòna]
tairisgian[See iarann-mòna]
fear a’ buain
fear (no té) anns a’ bhaca’ breith air na fàdan (nam fòd) agus gan sgaoileadh gu h-àrd (leis a’ chiad fhàd) agus gu h-ìseal (leis an dara no ’n treas fàd). Chan fhaca mise tric barrachd air dà fhàd de dhoimhneachd.
moine mhosgannachmòine aotrom dhonn.
3. A’ tiormachadh na mònach
a’ togail na mònagan cur trì is trì, aon air fhad is a dha eile an taic ris air an cinn.
a’ tionndadh na monaa’ tionndadh an taoibh fhliuich an àird is a’ cur tuilleadh ri cheile.
rùdhantòrr beag mòna (cruach bheag).
4. A’ cruachadh na mònach
cridhe na cruaiche
a’ grìomhadh (gnìomhadh?) na cruaichea’ cur nam fàdan air a leud ris an talamh is a’ togail sreath os cionn sreath mar chlachan ann am balla.
caoranpios beag fòid.
gulm (guilm?)dusd na mòna.
5. A’ toirt na mònach dhachaigh; an cliabh, etc.
a’ tarraing na mòna
cliabh
irisròp an ceangal ris a’ chliabh aig na tabhaisdean [q.v.].
tabhaisdean (taobh-aisnean)
muladh air a chliabh[?] a’ mhòine a’ ruigheachd bàrr a’ chléibh.
barradh air a’ chliabhna fòid mu dheireadh air an cur air an oir is a’ ruigheachd os cionn a’ chléibh, a’ toirt cothroim air barrachd a ghiùlan.
brìgaig an taigh a’ cur na mona an tòrr sgiobalta.
6. Seòrsachan mònach
mòine bhuidhe
mòine dhubh
mòine righinn
mòine phrann
7. Faclan eile

© DASG
^ Return To Top ^