Maorach / Shellfish

Informant(s)
Name
Bayhead School ( Sgoil Cheann-a’-Bhàigh )
Location
Uibhist a Tuath, Ceann a Bhàigh [North Uist, Bayhead]
1. Maorach
bàirneachlimpet.
faochagwhelk.
cnomhaganperiwinkle, conch.
eisiroyster.
strùbancockle.
muirsgianrazor fish.
mùsganhose fish.
creachannclam, scallop.
fiasgannmussle.
gibearnachcuttle fish.
gibneachsquid, ink-fish.
giùranbarnacle.
crogan-feannaigsea-urchin.
faoiteagcowrie.
sporan-feannaigegg of skate or dogfish.
maorachlimpet (used in Tiree).
madadhlarge mussel.
2. A’ tional maorach
3. Beathaichean eile a gheibhear ’sa’ chladach
lugalugworm.
easganneel.
cluaimheagbutter-fish.
cloimheag[See cluaimheag.]
caran-creigesea-porcupine.
muc-chreigewrasse.
giomachlobster.
partancrab.
crùbagedible crab.
muir-teachdjelly-fish.
crosgag-thràghadstar fish.
sgaitskate.
sòrnansmall skate.
siolagsand eel.
liabagflounder.
caran-creigestickleback.

© DASG
^ Return To Top ^