Mòine / Peat-Working

Informant(s)
Name
Murchadh MacLeod ( Murchadh MacLeoid )
Age
87
Origin
Borraraig [Skye, Boreraig]
Location
An t-Eilean Sgitheanach, Borraraig [Skye, Boreraig]
Date
[27/07/1968 – date in the fieldworker’s comment in section 5]
1. Ag ullachadh na talmhainn airson mòine a bhuain
Am blàr mona:
breacadha’ gearradh an réisg le spaid air fad a’ phuill agus air a leud airson a’ mhòine a rùsgadh.
rùsgadha’ gearradh fodha’s a’ tilgeil a’ chip thar a’ phuill. Ma bhitheas dithis ann, bidh am breacadh tarsuinn ’s an gearradh fodha air an deanamh aig an aon am.
an ceapriasg – mu throigh air leud agus mu dhà throigh gu leth air fhad.
2. A’ buain na mònach; na h-innealan a chleachdar; ainmean nam fàdan, etc.
Am poll mona:
am barrada’ cheud fhàd.
an grunnadan dara fàd.
an dubhadan treas fàd.
[blank]
an sgaoilteachfar am bithear a’ sgaoileadh a mach na mòna airson a tiormachadh – seachd ’nan sreathan a ceann a chéile.
an gàradh uinneagachnuair a bhios an sgaoilteach ro bheag bithear a’ deanamh gàradh air na fàdan agus uinneagan eatorra.
màthair mhònana fàdan anns a’ cheud sreath air tarsuinn a’ phuill.
an carcairesreath fhàdan air tarsuinn a’ phuill.
na fàdan (no fòid)seachd fàdan as a’ bharrad air leud, sia as a’ ghrunnad agus cóig as an dubhad.
Innealan:
an tairsgian (no an t-iarunn-mona)also referred to as ‘an tairsgil’. Actually, this was the common pronunciation.
(a) cas
(b) sgrogan (also referred to as sgonnan)far am bi am fear-buana a’ cur a choise.
(c) an t-iarunn (no an ceap)
(d) claiseanfar am bi a’ chas (agus an sgrogan) a’ dol an greim ’san iarunn.
(e) sgiatha mach dìreach o’n iarunn air an taobh chlì.
3. A’ tiormachadh na mònach
A’ togail na mòna:
1. casa beagatri fadan an taic a chéile – fear air oir agus a dhà air uachdar an tacas ris – an taobh a bha fodhpa a mach.
2. teinnteanna fàdan air an cur ’nan tarradanan beaga air chumadh teine mar a bhiodh e am meadhon an làir ’san tigh dhubh.
3. rùdhaincruachan beaga – mu thrì no ceithir a theinntean anns gach cruaich.
4. cruachanmu làn cartach anns gach cruaich.
5. a’ chruach mhórbha a’ chruach seo aig an tigh.
[blank]
griodhadhfàdan ’nan sreathan air uachdar a chéile taobh a mach na cruaiche móire.
lìonadhmòine am meadhon na cruaiche móire.
caorainmòine bhriste.
smùrachmòine ’na mìrean.
4. A’ cruachadh na mònach
Tughadh:
sgrathannuair a bhios a’ chruach mhór ullamh bidh sgrathan fada réisg air an cur tarsuinn air a mullach air an aghaidh fodhpa.
5. A’ toirt na mònach dhachaigh; an cliabh, etc.
An cliabh:
caol beagtha an cliabh air a dheanamh air caol beag.
staingean(also referred to as ‘asnaichean’) Bha an caol beag air fhighe ’na chuairtean mu thimchioll nan staingean.
a’ chuairt bheòila’ cheud chuairt a bha dol air a’ chliabh.
taobhaisteanfosglaidhean am meadhon a’ chléibh.
màs
irisan ròpa, anns na taobhaistean, leis an robhar a’ giùlain a’ chléibh.
[note](Tha mi duilich nach d’ fhuair mi cothrom ceart air na faclan uile mun chliabh a thional nuair a bha mi san Eilean Sgitheanach air an t-samhradh seo. RM [Ruairidh MacFhionghuin] 27/7/68)
6. Seòrsachan mònach
mòine chóinntichmòine aotrom.
mòine dhubhmòine dhubh, throm – mar as trice as an dubhad.
mòine spaidemòine, gun rùsgadh, air a gearradh le spaid – leud na spaide agus mu dhà òirlich air thighead.
mòine chreadhamòine dhubh, throm, anns a bheil criadh – agus móran luatha.
7. Faclan eile

© DASG
^ Return To Top ^