Measgaichte / Miscellaneous

Informant(s)
Name
Informants: D. J. MacLeod / DJM and Mrs Jessie MacLeod (looks like the same handwriting)
Location
Harris, Ardhasaig
Date
1967-
N. Harris. Date: 1967.
langa
lèabag
lìon mhòraNotes: lines.
liùgh
liughagNotes: small liùgh.
magharNotes: fishing fly.
muc-creige
muc ghealNotes: white-bellied whale.
muc ghorm
muir-tèac
muirsgeinNotes: razorfish.
ròn dubh
ròn glas
òrdNotes: a cut of fish.
portanNotes: inedible crab (green).
pròisNotes: a translucent, soft-skinned lobster-shaped fish – possibly a young prawn (seen in pools).
putaNotes: buoy.
puthagNotes: porpoise.
sìolNotes: minnows.
sgiathNotes: fin.
sòrnanNotes: skate.
sprat
surc[sərk] Notes: shark.
tàbhNotes: gaff.
bànag
biast dhubhNotes: otter.
bodach-ruadhNotes: rock cod or young cod.
breacNotes: salmon.
breac-lion
buighNotes: buoy.
biorach
càireanNotes: human palate.
cat mara
cearbanNotes: shark – different species from cearbon [?].
claimheag (clèimheag)Notes: small fish – often found under rocks at low tide.
clèimheanNotes: bolt of door?
cnaimh-rionnach
cnòtan
cragan-starraigNotes: sea-urchin.
creachanNotes: clam.
crùbagNotes: edible crab (brown).
dallag
damhan-eallaichNotes: -aich.
donnagNotes: small fish – often under rocks at low tide. Edible.
dorghNotes: frame for fishing-line (?).
drialach[dri-ɑ̃Ləx] Notes: fishing line.
dubadh
dubh-breacNotes: brown trout.
dubhan
duin-iarainnNotes: capstan.
eisirQuotation: pl. eisrean. Notes: oyster.
fighe chlaiseachNotes: purl.
gad
gàinNotes: hook barb.
gàireachNotes: gills.
garran-creigeNotes: ‘of cat-fish family’.
giolla-mhàgagNotes: frog.
giomach-tuathalNotes: hermit crab.
goileNotes: fish stomach.
grùthanNotes: liver.
DJM, N. Harris.
latha dubh (m)Quotation: Thug mi latha dubh air ‘excerteadh’ an dé. Notes: worked very hard at it.
leabhar (m)Quotation: Chan eil coibhneas anns na leabhraichean aige idir. Notes: not a feature of his behaviour.
leagQuotation: Cha do leag mi mo shùil air. Notes: not a glimpse.
leth-dhubhag (f)Quotation: Bheirinn mo leth-dhubhag air. Notes: i.e. one of two.
liùgQuotation: Liùg e staigh. Notes: stink [sic].
loinQuotation: a’ loineadh eisg. Notes: spoiling food by handling it too much; pawing anything.
loireachNotes: dirty, messy.
lùb (f)Notes: ann a’ fighe.
mac-mallachd (m)Quotation: Mac-mallachd air! (drat him!) Chan d’fhuair mi am mac-mallachd (i.e. nothing).
magaid (f)Quotation: Tha magaid ’na cheann. Notes: whims, irrational behaviour.
malcteQuotation: sgadan malcte. Notes: just off.
mealaichQuotation: Mhealaich e. Notes: die of exposure.
meuraiteachQuotation: duine meuraiteach. ’S ann meuraiteach a tha e ga ithe. Notes: eating food without enthusiasm.
mì-shealbhQuotation: Mì-shealbh ort. Notes: drat.
milisQuotation: Cho daor ris an aran mhilis.
mòine bhàn (f)
mórQuotation: a bheag no mhór.
muc creige (f)Notes: wrasse.
muilchinn (f)Quotation: Chaidh e ’na mo mhuilchinn. Notes: not munighinn.
mullach (m)Quotation: ’na shuidhe am mullach an teine. Notes: not quite.
muthadhQuotation: fàileadh muthaich. Tha e muthaidh. Notes: musty. Used adjectively.
rachQuotation: A bheil esan a’ dol gu Beasa an drasda.
rad-aileasas ?? (f)Quotation: Fhuair mi rad-… bhuaithe. Notes: severe ticking off.
rasparsQuotation: Chan eil a sud ach raspars. Làn raspars. Notes: pride, showing off.
reubQuotation: Tha an dorus fosgailte reub a’ chraois. Notes: wide open (‘eu’ as in ‘beul’).
riochd (m)Quotation: ’ga cuir fhein as na riochdan. Notes: wearing latest and wildest fashions.
roid (f)Quotation: Thainig e steach le roid. Notes: rush.
roidhl (f)Quotation: roidhl ma bheul na bà. Notes: Dwelly – ròil.
rong (m)Quotation: Chan eil air [duine] ach gu bheil an rong ann. Notes: spark of life?
ròp (f)Quotation: ròp ghuidheachan.
ruadhanQuotation: Téa ruadhain. An fheòil air a dhol ’na ruadhan le cus bruich.
rùcail (f)Notes: rumbling in tummy.
rùda (m)Notes: ram.
rùdhadhNotes: stacking peat.
rùdhanNotes: a medium size peat stack (smaller than cruach).
ruigQuotation: Tha ’n duine ud ga mo ruighinn mar a bhios e cho bragail. Tha mi air mo ruighinn aig… Notes: anger, irritate.
rùileachdNotes: rurachd, searching.
rùisgteQuotation: Air do chasan ‘rùis’.
ath-rùdhadhNotes: making a peat stack intermediate in size between ‘rùdhan’ and ‘cruach’.
siudQuotation: “Carson a rinn thu e?” “Airson sud fhein.” Notes: never mind. What’s it to you? Dismissive.
siuga (m)Quotation: siuga seipein. Notes: mug. Not jug.
slabar (m)Notes: a lot of… (slangy)
annQuotation: ’na shuidhe am mullach an teine. Notes: not quite.
annQuotation: as na riochdan. Notes: in latest and wildest fashions.
wèir bhiorachNotes: barbed wire.
sìolNotes: seòrsa éisg. Young of ‘saoidhean’?
airQuotation: air a thiur [?] fhéin.
airQuotation: air an todhar. Notes: “on the bleaching green” “being bleached”.
iarunn mònadh (m)Notes: peat iron.
ìngne (f)Quotation: ìngnean cait.
isean (m)Quotation: isean ceàird. Isein [sic] a tha thu ann! Notes: brat.
iteachan (m)Notes: bobbin.
nòisean (m)Quotation: Bha nòisean aige do Cheit. Notes: a fancy for. (slangy)
oighreachd (f)Quotation: oighreachd Amhuinnsuidhe (Harris). Notes: an estate.
òr dearg (m)Quotation: Chan eil e ri fhaighinn ged a bheireadh tu ’n t-òr dearg air.
òrd ladhrach (m)Notes: claw hammer.
pais (f)Quotation: Bi modhail no gheibh thu pais. Notes: a slap (pat [?] to a child).
paiseanQuotation: Chaidh e ann am paisean. Notes: faint.
peilearQuotation: ag obair aig peileir a bheatha; ag obair aig peileir dearg a bheatha. Notes: peithir?
picil (f)Notes: sp. pickle.
plùisgQuotation: a’ plùsgadh. Notes: squeeze, press.
plump (m?)Quotation: plump uisge. Notes: short, heavy shower.
prannasg (f)Notes: crumbs.
preasan (m)Quotation: “Nach ann a sin tha ’m preasan!” Notes: present. E.g. on seeing a dog’s calling card. Usually sarcastic.
preig (m)Quotation: preig duine.
pròis (f)Notes: baby prawn? (shell-less)
putQuotation: putadh a’ bhuntàta. Notes: loosening soil.
putachQuotation: duine beag putach.
putan (m)Quotation: fear nam putan bhuidhe. Notes: police.
sad (m)Notes: dust (cloud of); also vb. throw.
sadQuotation: taigh na sad ort!
saoghal-bràth (m)Quotation: Tha a’ saoghal-bràgh [sic] de chofaidh am Brazil.
seanabheulachNotes: used of youngster who talks like an older person.
sèib (f)Quotation: abair sèib! Notes: a slap-up meal.
seadhar (m)Quotation: seadhar gàirdeanach. [NOTES: slipped under ‘seuthar’.]
sgeathartaich (f)Notes: loud sneezing (part. of animal).
sgeileit (f)
sgialtQuotation: Chan eil sgialt aice.
sgimileir (m)Notes: gay young girl.
sgiuchadh (m)Notes: sprain.
sgluis (f)Notes: Orig. melted soap/water solution used in fulling. A mess; rubbish; used of persons, strongly pejorative.
sglungaid (f)Notes: voluminous spit.
sgoilleag (f)Notes: a hard blow.
sgoladh (m)Quotation: Thug e dha/Fhuair e sgoladh dha theangaidh. Notes: tongue lashing.
sgonn (f)Quotation: sgonn mhór nighne/lof.
sgrobag (f)Notes: a scratch.
sgroitseach (f)Quotation: Phòs e s. de chailleach.
sgudQuotation: Sgud e troimh a’ bhaile. Notes: to take a short cut. Eng. “scud”?
sgudal (m)Notes: left-overs (food).
sìlean (m)Quotation: “bodach an t-sìlein agus sìlean ’na bhròig, dh’fhalbh e gu taigh caillich…” (start of a trad. bedtime story). Notes: a very small potato.
siorruidheachd (f)Quotation: a’ cuir duine dhan t-siorruidheachd.
slaisQuotation: Gheibh thu do shlaiseadh. Notes: shank.
slaod (f)Quotation: slaod mhór duine.
slibheag (f)Quotation: a’ cur a’ bhuntàta leis an t-slibheig. Notes: with stick (hand-drill?).
slìgeachQuotation: a’ gluasad slìgeach (i.e. slaodach); duine slìgeach (sly or slow); glas, uaine slìgeach – pastel shades.
smelligQuotation: Cha do smellig e i [?]. Notes: of a good goal [?] at football.
smodal (m)Notes: crumbs.
spadNotes: to kill? Usually only in threats – spadaidh mi e ma chì mi e.
spàinn (f)Quotation: Chan eil làn spàinneach (de chiall) aige.
spleogaigeadhQuotation: nighean gu spleogaigeadh fhein airson an dannsa. Notes: applying to cosmetic arts.
spliadh (f?)Quotation: spliadhan móra chasan. Notes: spleadh – Dwelly. Splay feet.
spliongag (f)Notes: bouncing flat stones on water. Splionag [sic] is the stone or one cast (e.g. se spliongag mhath a tha sud).
sprat (f)Notes: pl. – sprats.
spriotNotes: kicking out flarting [?].
sracQuotation: Chan fhaigh thu sud ged a shracadh tu (a’ rànaich). Go sracadh (le gàireachdraich).
stàla (f)Quotation: anns an stàlaidh. Notes: stall.
stalcNotes: pack tight; press; forcing into…
stàrachdNotes: walking [?] the floor (usually [?] with child).
stèar (f)Notes: slap on bottom.
stéidhQuotation: a’ stéidheadh cruaich (moine).
stob (m)Quotation: a’ stobadh. Stob an t-ugh dhan a’ bhùin [?] as a’ spot. Stob e sud na mo laimh. Stob maide. Notes: thrust (quickly) / stob, post.
stodhQuotation: a’ stodhadh. Notes: packing tight. [NOTES: slipped under ‘stodh’.]
stopQuotation: Stop e ’n toll le poll.
strap (f)Quotation: strap luch; strap ann an sgoil, etc.
suathadh (m)Quotation: “’N d’fhuair thu suathadh a-raoir.” Notes: a feel?
sùil (f)Quotation: coimhead fo’n t-sùil.
supailteNotes: supple, lithe.
surc (f)Quotation: only in phrase “dh’ithinn surc”.
scéile (f)Quotation: scéile guail. Notes: 112 lbs [?]. [NOTES: slipped under ‘scèile’.]
tac (f)Quotation: tac fearainn. Notes: a tack, medium size farm.
tàidsear (m)Notes: forward girl/woman.
tamar (m)Notes: a strong blow or kick (at a football). (hammer?)
tamhasg (m)Quotation: tamhasg duine; ’s ann a sud tha ’n tamhasg (duine). Notes: orig. – ghost. Strongly pej.
taomadhQuotation: a’ taomadh (not trans.?). Notes: digging, turning soil.
tapag (f)Notes: expletive.
teanga (f)Quotation: Thug mi dha sgoladh dha mo theangaidh.
teas (m)Quotation: a’ gabhail teas gu rud (gu obair air choireigin, gu seòrsa biadh). Notes: craze; passion for.
thèagharnaQuotation: A thèagharna! Notes: (expression of disgust) corruption of ‘tighearna’.
thoirQuotation: Toirt leis a’ rathaid mhóir. Notes: staggering.
tiachdaisQuotation: A thiachdais! Notes: My goodness.
tilgeil (m)Quotation: Bha e a’ tilgeil. Thainig an tilgeil air. Notes: vomiting.
tionndadhQuotation: a’ tionndadh (intrans.?). Notes: digging over.
tiucQuotation: air a thiuc fhein. Notes: on own initiative.
tiùmpan (m)Notes: tòn – slang.
tobhaigQuotation: a’ tobhaigeadh. Notes: hoe (vb).
todhar (m)Quotation: aodach a-muigh air an todhar. Notes: on bleaching green.
togQuotation: Thog i bataichean. Notes: moved/flitted, bag or [?] baggage.
togQuotation: a’ togail na mòna. Notes: first stage in drying process – see ‘coilleag’.
tònag (f)Quotation: iteachan beag putach, deireadh iteachain.
tònasach (m)Quotation: tònasach grànda duine. Notes: as much a reference to character as to appearance.
tràthachQuotation: Cho tioram ris an tràthach. Notes: Hay?
tròcair (m)Quotation: Cha do dh’ith e tròcair. Notes: not a bite.
troigh sgueathar (f)Notes: foot rule. Not ‘try square’.
tuainealaich (f)Quotation: Thainig tuainealaich orm. Notes: dizziness, feeling faint.
tughQuotation: a’ tughadh cruach. Notes: thatching (with clods).
tungalaid (f)Notes: very big stone, boulder.
uisge glas (m)Quotation: Bi fuaim duine sgrìobadh iarann le ìngnean a’ toirt uisge glas gu/fo m’fhiaclan.
abachadh (m)Quotation: Na bodaich: “tha ’n t-abachadh anns a’ bhun (aig a’ chorca)”. Sin nuair a dh’fhaodadh a spealadh.
aognaichQuotation: Tha mi ag aognachadh roimh’n an là a-màireach. Notes: dread.
aran cridhe (m)Notes: gingerbread.
aran milis (m)Quotation: Cha daor ris an aran mhilis.
àrdraich (f)Quotation: àrdraich a’ bhaitsealair. Notes: sp.
bad (m)Quotation: badan. Notes: nappies.
bara-cuibhle (m)Notes: wheelbarrow.
bara-làimhe (m)Notes: stretcher; eileatrom.
bata (m)Quotation: Thog i bataichean. Notes: moved, bag and baggage, flitted.
beagQuotation: Gheibh mi a’ bheag no mhór air choireigin. Notes: implies ‘beag’ is more likely.
beathach (m)Quotation: Cia mheud beathach cruidh a th’ agad?
beul coma (m)Notes: loose mouths [sic].
bharrQuotation: Chaidh e bharr (far) na guallainn. Notes: dislocated.
Quotation: eadar dà bhì an doruis. Notes: ? peering out through half-opened door.
biast (f)Quotation: biast mhór de dhuine/iasg/rud.
bior (m)Quotation: air bhioran. Notes: on edge.
biorag (f)Notes: sharp-tongued woman/girl. Also gen. pejorative.
blaigeard (m)Notes: brat. Of adult – rude and pugnacious.
blasQuotation: Tha mi air blas a’ chragain a ghabhail air.
blasagraichQuotation: cat a’ blasagraich mu bheul. Notes: licking his chops.
bodach (m)Quotation: bodach eile! (tapag) bodach coin! Notes: Sometimes 1st word is 1 syll. – pres. this is the orig. form.
bog-fliuchQuotation: Tha mi b…
bòidhQuotation: am bòidh! Notes: boy!
breac (m)Notes: salmon. (Harris. Also occasionally – ‘bradan’.)
brèaghaNotes: used of male, means – fat, ruddy complexion, usually fair-haired.
breallaich
briaghaiche (?) (m)Quotation: clann a’ cluich le briaghaichean. Notes: trinkets. (In the example given – usually broken pottery.)
briogais (f)Quotation: Briogais coin! (tapag)
brùnndailNotes: mumbling.
buadhanQuotation: Tha e frithealtach ’na bhuadhan. Notes: bowel movements.
buille (f)Quotation: anns na buillean. Notes: in death throes.
buntàta (m)Quotation: buntàta sìl. Notes: seed potatoes.
bus (m)Quotation: busan móra dearga. Notes: cheek (Harris). Dwelly – Uist.
bustraicheanQuotation: Tha na bustraichean aice. Notes: buisneachd.
bùtarais (f)Quotation: Rinn e b. uabhcall [?] e. Notes: a mess.
biorachQuotation: wèir bhiorach. Notes: barbed wire.
biorachQuotation: Tha i (a’ mheanbh-chuileag) biorach.
cabadh (m)Quotation: cabadh a’ bhuntàta.
càil (f)Quotation: Bha càil a’ latha ann. (morning)
cailleach-chòsag (f)Quotation: “Cailleach, a chailleach-chòsag / inns thusa dhòmhsa / ’m bi latha math a màireach ann / ’s bheir mi dhut paidhear bhrògan.” Notes: slater (woodhouse).
cairtidhQuotation: té cartaidh. Notes: “stewed” tea.
caochQuotation: Tha a’ chlann bheag a’ caoch. Tha na h-uain a’ caoch. Notes: frolicking, gambolling, playing.
caogshùileachNotes: almond-eyed.
caoiltear (m)Notes: thin person.
caraid (m)Quotation: “Chì thu sin, a charaid ort.”
casa-góbhlagainQuotation: a’ togail leanabh casa-còbhlagain [sic]. Notes: piggy-back.
cearban (m)Notes: shark.
cic (f)Notes: kick.
ciorasail (f)Notes: giggling (girls).
ciopan (m)Notes: peg.
clach speal (f)Notes: carborundum stone.
claidhmhean (m)Notes: bolt.
claiseachQuotation: fighe chlaiseach, dà lùb chlaiseach, trì phlèin. Notes: purl.
claisneachd (f)Quotation: a’ cumail cluas ri claisneachd.
clig (m)Quotation: A bheil clig agad? Notes: boy/girl friend (used only to children).
cligQuotation: a’ cligeadh. Notes: courting. Used only in teasing kids.
clioban (m)Notes: childish name for male reproductive organ.
clòsaid (f)Quotation: a’ chlòsaid. Notes: second bedroom, usually.
cnagan-starraig (m)Notes: sea-urchin elsewhere, cnagan-faoileig, etc.
cnàimhQuotation: Chaidh e a’ cnàmhan a ghabhaill.
cnaimhseag (f)Notes: lice in hair (cnuimh).
cnapQuotation: lomnochd ach a còta bian ’s a cnapan àrda. Notes: see also cnapan àrda.
cnaparnach (m)Quotation: cnaparnach mór balaich. Notes: big boy.
cnead (m)Quotation: Bha a’ leanabh a’ rànaich gus an dàinig cnead ann. Notes: whimper?
cóbal (f)Notes: a coble (of a type introduced by Norwegian whaling company in this century).
coc (m)Quotation: coc feòir. Notes: not goc.
coilleag (f)Notes: first stage in peat ‘lifting’– 4 or 5 peats.
comaQuotation: beul coma. Notes: loose mouth.
comhfhailteachadhQuotation: Có tha comhailteachadh [sic] cò’ (?) riut (?)? Notes: attendant at wedding – male or female.
comhchag (f)Notes: comhachag. Large white shell (conch).
corc (f)Quotation: corc fheòir – hay fork. Corc – butcher’s knife.
corrachriostag (f)Notes: a woman who is always busy, or always alert and on the move. A bird name orig.?
craiceann circe (m)Notes: goose pimples.
crann-todhair (m)Quotation: Fhuair mi mo chrann-todhair bhuaipe. Notes: to get “blazes” (same slang status and intensity).
craos (m)Quotation: dorus fosgailte reub a chraois. Notes: wide open.
criobhall (m)Quotation: criobhall duine.
croit (f)Quotation: duine ’s croit air. Notes: hump, hunchback.
cromanNotes: hoe.
cruchail (f)Notes: large clumsy person (usually [?] woman).
cruaidh (f)Notes: anchor.
cuairtNotes: a row, in knitting.
cuairt (f)Quotation: Thainig cuairt orm. Notes: feeling faint.
cuibhteasQuotation: Tha sinn cuibhteas iad a nis. Notes: rid of (quit).
cuibhtichQuotation: Tha iad ’gus cuibteachadh [sic]. Notes: quit.
cùl-nan-cóigQuotation: Gheibh thu c. Notes: i.e. fist.
cunntasQuotation: Tha na Bliadhna Uir anns a’ Chunntas Ur.
daingeadQuotation: Daingead ort.
deamhnaidhNotes: stubborn.
deargQuotation: Aig peileir dearg a bheatha.
deàrrsach (f)Quotation: Tha ’n deàrrsach ann an dràsda. (uisge) Notes: very heavy rain.
deiseagNotes: spider crab??
dileag (f)Quotation: dileag pharaffin.
dithQuotation: a’ ditheadh. Notes: press.
dòdaman (m)Quotation: “Dìodaman, dòdaman, cota beag dubh, trì chasan iarainn (?) is ceann beag fiodh.” Notes: top.
donnag (f)Notes: fish.
draosdaNotes: surly.
draosdag (f)Notes: surly girl/woman.
dreannadhQuotation: a’ dreannadh fhiaclan. Notes: gnashing.
dreannag (f)Quotation: “Bheir mise air an dreannaig agad!” Notes: back.
dreunasach (m)Notes: querulous person, surly.
drùidhQuotation: Dhrùidh orm. Notes: I was soaked to the skin. Note usage.
duan (m)Quotation: Tha esan air an aon duan. Notes: on his hobby-horse.
dubhQuotation: Bha trod an duine dhuibh a sud a-raoir. Notes: i.e. very serious.
dubhQuotation: feòil dhubh. Notes: lean.
dubh-breac (m)Notes: brown trout.
dul (m)Quotation: dul no [na?] spaide.
duncQuotation: Dhunc a’ sgarbh. Notes: to submerge, dunk (trans.).
dusd (m)Quotation: an dusd. Notes: corpse. [?]
eacarsaich (f)Quotation: ag eacarsaich; dé an eacarsaich a th’ort a sin. Notes: not e.g. [?] – exercise. Bounding about; antics, i.e. frivolous quality.
eagaltQuotation: Chan eagalt dhut.
eireachdailNotes: magnificent. Of man – well-built, usually ruddy features, healthy and strong. Sometimes suitor of girls.
eiteig (f)Quotation: Chuir e an eiteig ann leis na thug e dha de shlaicean. An eiteag ann an cearc.
eucoireach (m)Notes: a brat; of older person – someone always teasing people, playing practical jokes, etc.; ‘life and soul…’
fad-asNotes: aloof.
fàgail (f)Quotation: “Nach ann ormsa tha ’n fhàgail.” Notes: failing (usually of memory).
faids (f)Quotation: Thug mi faids dhan a’ leabhar gu ceann thall a’ ruim [?]. Thoir dha faids. Notes: a fling, throw, push or blow.
fail (f)Notes: untidy housewife.
faochag gheal (f)
feannQuotation: a’ feannadh poll mònadh.
fiacail (f)Quotation: Tha na fiaclan air deanabh [?].
fiachQuotation: a’ fiachainn gu Ceit.
fiarshùilichQuotation: Tha fiarshùilich ann. Notes: squint.
flion (f)Notes: sleet.
flotQuotation: Tha i air flot. Notes: of boat – buoy out [?].
foinne (f)Notes: wart.
fras (f)Quotation: fras fheòir. Notes: seed.
gagachNotes: having stutter.
gàireachdraich (f)Quotation: bùntàta ag gàireachdraich. Notes: sp.
gàmag (f)Notes: bite.
gàrradh (m)Quotation: gàrradh (fhàd). Notes: a wall of drying peats.
garran (creige)
geadQuotation: a’ geadadh leanabh. Notes: being rough to.
gealQuotation: Feòil gheal (by contrast with feòil dhubh).
gealQuotation: Chan eil a shamhail a-measg nan daoine geala.
giobal (m)Notes: pejorative – implies impotence of one kind or another.
giomach tuathal (m)Notes: hermit crab.
glagadaichNotes: rattling.
glamhadhQuotation: a’ glamhadh do bhiadh. Notes: voracious eating.
glanQuotation: a’ glanadh a’ bhuntata. Notes: weeding.
glasNotes: See uisge glas.
gleadhaire (m)Notes: big clumsy boy.
gleoc (m)Quotation: Tha ’n t-uaireadair agam (no inneal sam bith) air a dhol ’na ghleoc. Notes: has broken down (implies permanently).
gliogaire (m)Notes: long clumsy person.
gliong (m)Notes: tinny noise.
glóran (m)Quotation: Chan eil an glóran air fhàghail agam de mo chuid airgeid. Notes: cluaran?
gluasadachNotes: erotic; of person – sexy. (slang)
gnogadh (m)Quotation: Cha deach gnogadh air D. o bha e sia bliadhna.
gobachNotes: sharp-featured; snotty.
gobag (f)Notes: of woman, shrew-featured, sharp-tongued and nosey, or gen. pejorative.
goirteas (m)
goraisg (f)Notes: fool. Esp. “a ghoraisg”.
greideal (f)
greim (m)Quotation: an greim mór. Notes: appendicitis.
griosadQuotation: a’ griosad. Notes: cursing [?]. More old-fashioned than “guidhe” – poss. intenser.
grunnaichNotes: to touch bottom.
guQuotation: a’ fiachainn gu Ceit [?].
guàna (m)Notes: phosphate fertiliser.
‘hunt’ (m)Quotation: Thug e dhomh ‘hunt’. Notes: hint, subtle reminder of e.g. a debt, or one’s disgrace, etc.
hùp hàpQuotation: Tha an taigh ’na thùp-thàp. Notes: in disarray, untidy, topsy-turvy.
D. MacLeod, Ardhasaig, N. Harris. Date: 1967.
musganNotes: cockle.
strùpanNotes: shellfish of some kind.
breallaichNotes: clams.
D. J. MacLeod, Ardhasaig, Harris. Date: 1978.
inneadh/inneamhNotes: want, or piece short, used in weaving context. Has been used of a precentor who used C/M tune for L/M Psalm. Dol an inneamh: be obliged to (Harris).
teatha chartaidhNotes: very strong tea.
coinseogQuotation: pl. -an. Notes: sock – half-calf length – knitted for sale. ?Eng. gum-sock.
singealadhNotes: (? or singealachadh) Putting potatoes and manure in the drill when planting.
slìgeachNotes: ‘slow; impunctual’. Of colours: ‘slìgeach liath’ = pastel shade of blue.
susadhNotes: (central vowel in 1st syll.) Marking of the ground prior to digging or cutting peats.
cabhachNotes: of colours: ‘mousey’ or in combinations, e.g. cabhach liath ‘a dirty blue (or grey)’.
loineadhNotes: an excessive handling, esp. of fish.
DJ MacLeod, Harris. No date.
sgùileQuotation: pl. sgùileachan. Notes: ‘net’ made from hide.
eamaidQuotation: “Fhreumhaich no eamaid cha téid mu do chasan gus an téid thu do’n ghreusaiche leis an t-seice ud” – cailleach ri a fear.
Mrs Jessie MacLeod, Ardhasaig, Harris. Date: 1967.
tràighQuotation: cadalain-thràghad. Notes: sand-fleas.
cadalanQuotation: cadalain-thràghad. Notes: sand-fleas.
cràigeaphortanNotes: “seòrsa de phortan … ach tha cumadh neònach air.”
crosgag-thuathalNotes: starfish.
deiseagNotes: of crùbag family – diff. in appearance; large stomach – poach (sporan) with roe; very edible.

© DASG
^ Return To Top ^