< Back

Miss Day and Sister Beaton at the home of Mr and Mrs Angus R MacDonald

 • Sgeulachd / Story - Fear a’ Mhuinntir an Rathaid Fhrangaich
 • Sgeulachd / Story - Trudeau
 • Sgeulachd / Story - An Seann Duine agus an Damh
 • Sgeulachd / Story - An t-Èireannach agus an Aiseal
 • Agallamh / Interview - Mr MacDonald and the French Road
 • Òran Bàrdachd-baile / Local Song - Òran a’ Bheinn / The Mountain Song
 • Òran Cogaidh / War Song - Gàidheil an Taoibh Tuath
 • Agallamh / Interview - Mr MacDonald's Scottish Relatives
 • Òran Port à Beul / Song - Brochan Lom
 • Òran Gaoil / Love Song - Mo Nighean Donn Bhòidheach
 • Òran Port à Beul / Mouth Music Song - Siream Sìos
 • Òran Gaoil / Love Song - Hi Ho Rò ’s na Hò Ro Èile
 • Òran Bàrdachd-baile / Local Song - ’S e Gillean Mo Rùin a Thog Orm Sunnd
 • Òran Gràdh-dùthcha / Homeland Song - Chì Mi na Mòrbheanna
 • Agallamh / Interview - Emigration on the Hector and Family History
 • Òran Gaoil / Love Song - Nìghneag a’ Chuil Duinn, Nach Fhan Thu
Contact us about this item
Location:
New Waterford
Year:
1969
Language(s):
Gaelic, English
Fieldworker:
Miss Day and Sister Beaton
Contributors:
Mr Angus R. MacDonald (1884 - 1973) and Mrs Angus R. MacDonald
Info:
Local stories and songs: Òran a’ Bheinn (The Mountain Song), Gàidheil an Taoibh Tuath, Brochan Lom, Mo Nighean Donn Bhòidheach, Siream Sìos, Hi Ho Rò ’s na Hò Ro Èile, ’S e Gillean Mo Rùin a Thog Orm Sunnd, Chì Mi na Mòrbheanna and Nìghneag a’ Chuil Duinn, Nach Fhan Thu.
Keywords:
story song conversation
Additional Info:
If you are a relative or have any additonal information about this informant please use the above 'Contact us about this item' link to let us know.
< Back