< Back

Angus and J. H. Gillis Telling Stories and Reminiscing

 • Sgeulachd / Story - Sìthichean & An Dà Shealladh / Fairies & Second Sight
 • Òran Gaoil / Love Song - O Chruinneag È Chruinneag
 • Òran Seilge / Hunting Song - Thogainn Fonn air Lorg an Fhèidh
 • Òran Gaoil / Love Song - Òganaich an Òr-fhuilt Bhuidhe
 • Òran Seòlaidh / Sailing Song - Hai o Mo Bhàta, ’S Tu Mo Bhàta Grinn
 • Òran Gaoil / Love Song - Mo Rùn Geal Dìleas
 • Òran Gaoil / Love Song - Hao Ro Ri O, Rathaill O
 • Agallamh / Interview - Eilthireachd / Informant’s Ancestors Emigrating
 • Agallamh / Interview - A’ Cruachadh Choirce / Working with Oats
 • Agallamh / Interview - Buailtean agus an Tuathanach / The Flail and the Land
 • Agallamh / Interview - Dòmhnall Thormoid
 • Sgeulachd / Story - Tuathanach & Bana-phrionnsa / Farmer’s Son & Princess
Contact us about this item
Location:
Port Hood, Cape Breton
Year:
1971
Language(s):
Gaelic
Fieldworker:
AJ Smith
Contributors:
J. H. Gillis
Transcription By:
Eilidh Cormack
Info:
Reminiscences, tales and information on the second sight as told by J. H. Gillis. Òrain: Chruinneag è, chruinneag è; Mo Rùn Geal Dìleas; Mo Nighean Donn As Bòidhche.
Keywords:
conversation story song
Additional Info:
If you are a relative or have any additonal information about this informant please use the above 'Contact us about this item' link to let us know.
< Back