< Back

Stories and Songs from Jim Charles MacNeil

 • Òran Bàrdachd-baile / Local Song - Moladh Margaree
 • Òran Bàrdachd-baile / Local Song - Dh’fhalbh Mi Dimàirt dha na Stòraichean
 • Sgeulachd / Story - Beusan agus Ball Pàrlamaid / Manners and an MP
 • Òran Bàrdachd-baile / Local Song - Sàsachd Trom air Mo Chridhe
 • Sgeulachd / Story - Ro-shealladh / A Foretelling
 • Agallamh / Interview - Colaisde na Gàidhlig / St Ann’s Gaelic College
 • Sgeulachd / Story - Ceann-feadhna Chlann ’ic ’illEathain / MacLean of MacLean
 • Sgeulachd / Story - Flòraidh NicLeòid, Ceann-feadhna / Dame Flora MacLeod
 • Sgeulachd / Story - Tè a Chaill a Crìostaidheachd ann am Port Hood
 • Sgeulachd / Story - An Gille a Bhiodh Ri Damnadh
 • Sgeulachd / Story - Comunn Gàidhealach Chaitligeach Chanada
 • Sgeulachd / Story - An Cat agus a’ Phoit Thì / Mischievious Cat and the Teapot
 • Agallamh / Interview - Eachdraidh Theaghlaich / Family History
 • Agallamh / Interview - Ag Ionnsachadh na Gàidhlig / Learning Gaelic
 • Agallamh / Interview - Gàidhlig sa Cheap Leathach agus san Sgoil
 • Faclan / Terminology - Tasmaltan neo Lorgan / Animal Tracks
 • Sgeulachd / Story - Gille a Fhuair Còir air Fhearainn a Nàbaidh
 • Faclan / Terminology - ‘Galar Fada is Bàs na Bhun’ / TB (Tuberculosis)
 • Òran Gaoil / Love Song - ’S Tha Mo Cheann-sa Fhèin ro Iùbhran
 • Sgeulachd / Story - Am Bàrd Mac ’illEathain agus a Theaghlach
 • Sgeulachd / Story - Am Bàrd Mac ’illEathain na Shaor
 • Òran Bàrdachd-baile / Local Song - Hug Òireann Ò ’s na Hiùraibh Ò
 • Sgeulachd / Story - ‘Bòcan’ aig a’ Mhuileann
 • Sgeulachd / Story - Ro-shealladh air Bàs / Forerunners
Contact us about this item
Location:
Unknown
Year:
Unknown
Language(s):
Gaelic
Fieldworker:
AJ Smith
Contributors:
Jim Charles MacNeil
Transcription By:
Abi Lightbody
Info:
Seumas Teàrlach MacNèill talking about his life, about the community in Cape Breton, about learning Gaelic and his involvement in the Gaelic College. Tells personal stories about foretellings and people he has met. Songs include: Moladh Margaree; Dh’fhalbh Mi Dimàirt dha na Stòraichean; Sàsachd Trom air Mo Chridhe; ’S Tha Mo Cheann-sa Fhèin ro Iùbhran and Hug Òireann Ò ’s na Hiùraibh Ò.
Keywords:
conversation story song
Additional Info:
If you are a relative or have any additonal information about this informant please use the above 'Contact us about this item' link to let us know.
< Back