A-Z List
Google Map
Record: Comunn Eachdraidh Nis

Comunn Eachdraidh Nis

Sgoil Chrois
Dail bho Thuath
Nis
Eilean Leodhais
HS2 0SN

Tel: 01851 810 377 no fon a' Chathraiche Anna Nicsuain 01851 810 696
E-mail: amhurdaig@yahoo.co.uk
Web: http://www.cenonline.org

Organisation type
Local History Society / Community Group
Other info: n/a
Our collections Cuimhneachain muinntir an aite - intangible cultural heritage mar a chanas UNESCO
Recordings (duration, dates & recording formats) Duration: 501-1,000
Other info: n/a

Format: Reel, CD / DVD, Digital Storage, Audio Cassette, Video
Other format(s): n/a

Date(s): 1970-79, 1980-89, 1990-1999, Since 2000
Other info: n/a
Geographical locations Ireland: n/a
Other info: n/a

Scotland: Outer Hebrides
Other info: n/a

Canada: n/a
Other info: n/a

Other areas: n/a
Other info: n/a

Any other area: n/a
Other information Content types: Speech (including oral history, folktales and so on), Song
Other info: n/a

Access: Le bhith a' tadhal air CEN

Completion status: 80% digitised
Other info: n/a

Background info: Thoisich CEN o chionn 40 bliadhna agus tha sinn air a bhith a' cruinneachadh stuthan ionadail on uair sin.

Collection descriptions: No

Any other information: Tha beagan den stuth againn ann an riochd liosta