-- Chan eil toradh ann don cheist seo --

Mòran taing!

Briathar Beurla:

Briathar Gàidhlig:

Cruthan Co-cheangailte:

Tùs/Nòtaichean:

Fàilte gu co-àite briathrachais LEACAG!

Chì sibh bocsa teacsa aig ceann na duilleige seo, air an làimh chlì. Cuiribh a-steach na ciad litrichean den fhacal a tha sibh a' sireadh, agus taghaibh fear de na molaidhean.

Welcome to the LEACAG Gaelic terminology hub!

You will see a textbox at the top-left of this page. Type in the first few letters of the word you are looking for, and then choose one of the suggestions that appear.


Seo co-àite air-loidhne a bhios a' cuideachadh daoine briathrachas feumail Gàidhlig a lorg agus a sgaoileadh. Chaidh a innleachadh le Mark McConville, a tha ag obair ann an sgioba rannsachaidh DASG (Dachaidh airson Stòras na Gàidhlig) aig Oilthigh Ghlaschu, fo stiùireadh an Àrd-ollamh Roibeard Ó Maolalaigh, agus le taic coimpiùtarachd bho Stephen Barrett.

Is e toradh pròiseict LEACAG (Leasachadh Corpais na Gàidhlig) a tha anns a' ghoireas seo. Tha LEACAG air a mhaoineachadh le Bòrd na Gàidhlig agus MG Alba.

Airson tuilleadh fiosrachaidh, nach cuir sibh post dealain thugainn? Mark.McConville@glasgow.ac.uk.

This is an online hub for finding and distributing useful Gaelic terminology. It has been developed by Mark McConville, a member of the DASG (Digital Archive of Scottish Gaelic) research team at Glasgow University, under the leadership of Professor Roibeard Ó Maolalaigh, and with systems development support from Stephen Barrett.

This resource is an output of the LEACAG (Gaelic Corpus Development) project, funded by Bòrd na Gàidhlig and MG Alba.

If you have any questions, you can email the editor: Mark.McConville@glasgow.ac.uk

DASG Glasgow University Bòrd na Gàidhlig MG Alba Soillse

Ùghdarraich Beurla anns a’ bhriathar seo

Beurla ùghdarraichte: