Search


à   è   ì   ò   ù   á   é   í   ó   ú
  • ? - Any single letter
  • ~ - Any sequence of vowels
  • * - Sequence of any letters
    
Search Scope
  •  
  •  

  
Loading...

There were 17 hits for nollaig

An Nollaig
Christmas.
Location: South Uist, Daliburgh
Category: An Eaglais / Ecclesiastical Terms
Nollaig
Quotation: Bhiodh là mór a’ chamhanachd Là [noɫitʹ].
Origin: Arran
Category: Measgaichte / Miscellaneous
Nollaig
Quotation: “Nollaig air Di-ciadain, iargain air fir an domhain.”
Origin: Islay, Port Charlotte
Category: Measgaichte / Miscellaneous
Nollaig
Quotation: “Am fear nach dean Nollaig le deòin, ni e trasg a dh’aindeoin.”
Origin: Islay, Port Charlotte
Category: Measgaichte / Miscellaneous
Nollaig
Notes: Hogmanay.
Origin: Tiree
Category: Measgaichte / Miscellaneous
Nullaig
[n̪u̜ɫiɡʹ] Note: for Nollaig. Thinks they used to talk of Nullaig Bheag and Nullaig Mhór but doesn’t know much about it. Surmises that Nullaig Bheag may have been Christmas and Nullaig Mhór the New Year.
Origin: [Lewis], Arnol
Category: Measgaichte / Miscellaneous
Oidhche Nollaig
Christmas Eve.
Location: South Uist, Daliburgh
Category: An Eaglais / Ecclesiastical Terms
aindeoin
Quotation: “Am fear nach dean Nollaig le deòin, ni e trasg a dh’aindeoin.”
Origin: Islay, Port Charlotte
Category: Measgaichte / Miscellaneous
blianach
Quotation: Is blianach Nollaig gun sneachd. Notes: bleak.
Location: Islay, Port Wemyss
Category: Measgaichte / Miscellaneous
blianach
that part of a meat carcus [sic] known as the flank. Also a phrase associated with this word: “’S blianach Nollaig gan [sic] sneachda” – a Christmas is empty without snow.
Location: North Uist, Tigharry
Category: Measgaichte / Miscellaneous
caora
Quotation: caora Nollaig. Notes: a beast killed for Christmas/New Year.
Location: Skye, Breakish
Category: Measgaichte / Miscellaneous
caora Nollaig
aig na bodaich a rithist, uaireannan.
Origin: Leòdhas [Lewis], Uig an Iar
Category: Caoraich / Sheep
currachd
[ku̟rɑxk] Quotation: Is iomadh ceann théid an currachd mu’n tig an ath Nollaig. Notes: Many will pass away before next Christmas. [NOTES: slipped under ‘currac’.]
Category: Measgaichte / Miscellaneous
deòin
Quotation: “Am fear nach dean Nollaig le deòin, ni e trasg a dh’aindeoin.”
Origin: Islay, Port Charlotte
Category: Measgaichte / Miscellaneous
féill
Quotation: Is samhradh gach geamhradh gu Nollaig agus chan earrach e gu Féill Phàdruig. Notes: Portnahaven: Phàruig. (Neil Ferguson) [NOTES: slipped under ‘Féill Pàdruig’.]
Origin: Islay, Port Charlotte
Category: Measgaichte / Miscellaneous
geamhradh
Quotation: Is samhradh gach geamhradh gu Nollaig, ’s chan earrach e gu Feill Phàdruig. Notes: Portnahaven: Phàruig (Neil Ferguson).
Origin: Islay, Port Charlotte
Category: Measgaichte / Miscellaneous
samhradh
Quotation: Is samhradh gach geamhradh gu Nollaig, ’s chan earrach e gu Féill Phàdruig. Notes: Portnahaven: Féill Phàruig. (Neil Ferguson)
Origin: Islay, Port Charlotte
Category: Measgaichte / Miscellaneous

^ Return To Top ^