Query history
No. Query     (Show as Simple Query) Restriction Hits Date
1eaglais.*-Run error2018-09-24 12:28:55
2[word="thoir%20gu%20buil"%c]-02018-09-24 12:28:14
3[word="dà"%c] [word="bhliadhna"%c] [word="dheug"%c]-572018-09-24 12:27:43
4[word="leig%20i%20suas%20a%20d%C3%B2chas"%c]-02018-09-24 12:27:10
5%5Bword%3D%22an%22%25c%5D %5Bword%3D%22locha%22%25c%5D-Run error2018-09-24 12:25:46
6[word="gl%C3%B9n"%c]-02018-09-24 12:25:36
7[word="ionnachdan"%c]-02018-09-24 12:25:30
8[word="thog%20e%20na%20creachan"%c]-02018-09-24 12:25:06
9%5Bword%3D%22an%22%25c%5D %5Bword%3D%22darna%22%25c%5D %5Bword%3D%22taobh%22%25c%5D-Run error2018-09-24 12:24:12
10%5Bword%3D%22choimhid%22%25c%5D-Run error2018-09-24 12:22:46
11[word="tha%20e%20ann%20an%20clais"%c]-02018-09-24 12:22:43
12%5Bword%3D%22aon%22%25c%5D %5Bword%3D%22cheum%22%25c%5D-Run error2018-09-24 12:22:21
13[word="chan%20eil%20port%20an-asgaidh%20ann"%c]-02018-09-24 12:22:20
14[word="faisg%20air%20l%C3%A0imh"%c]-02018-09-24 12:22:14
15[word="boleskine"%c]-02018-09-24 12:21:55
16[word="air%20grunnd%20na%20mara"%c]-02018-09-24 12:21:54
17%5Bword%3D%22sam%22%25c%5D-Run error2018-09-24 12:21:47
18[word="chan%20eil%20mi%20ag%20iarraidh%20car%20a%20chur%20de%20ghnothaichean"%c]-02018-09-24 12:21:41
19[word="chan%20eil%20ann%20ach%20guth%20na%20speacha%20sa%20bhotal"%c]-02018-09-24 12:21:30
20%5Bword%3D%22dhut.*%22%25c%5D-Run error2018-09-24 12:21:28
21%5Bword%3D%22tarbh%22%25c%5D-Run error2018-09-24 12:21:15
22[word="chanaich"%c]-412018-09-24 12:20:23
23%5Bword%3D%22t%28h%29%3F%28o%7C%C3%B2%7C%C3%B3%29sg%22%25c%5D-Run error2018-09-24 12:19:54
24[word="feumaidh%20sinn%20stad%20a%20chur%20air"%c]-02018-09-24 12:19:08
25[word="c(h)?ìochan"%c]-872018-09-24 12:16:08
26[word="grinn"%c]-16262018-09-24 12:15:46
27%5Bword%3D%22togalach%22%25c%5D %5Bword%3D%22greadhnach%22%25c%5D %5Bword%3D%22so%22%25c%5D-Run error2018-09-24 12:14:57
28[word="an%20anntlachd%20a%20chumail%20thall"%c]-02018-09-24 12:14:51
29[word="Auberchaladair"%c]-02018-09-24 12:14:31
30[word="theich%20e%20air%20falbh"%c]-02018-09-24 12:14:04
31[word="frìd"%c]-172018-09-24 12:12:58
32[word="liuthad"%c] [word="de"%c]-62018-09-24 12:12:36
33[word="agus"%c]Textual restrictions:
Short Title: Not an Orchid or Nuadh Orain Ghailach
1862018-09-24 12:12:16
34[a-z][a-z][a-z][a-z]-Run error2018-09-24 12:12:15
35[word="sgitheanach"%c]Textual restrictions:
Date of Language: 1800-1849
12018-09-24 12:12:09
36[word="abair"%c] [word="gur"%c] [word="e"%c]-82018-09-24 12:12:04
37[word="fuidhinn"%c]-12018-09-24 12:12:03
38[word="amhran"%c]-1022018-09-24 12:11:24
39[word="blas%20a%20chur%20air%20seanchas"%c]-02018-09-24 12:10:53
40%5Bword%3D%22as%22%25c%5D %5Bword%3D%22lugha%22%25c%5D-Run error2018-09-24 12:10:34
41[word="clann"%c] [word="mo"%c] [word="chinnidh"%c]-32018-09-24 12:09:39
42[word="dhuit"%c]Textual restrictions:
Date of Language: 1950-1999 or 2000-
2472018-09-24 12:09:19
43[word="b%C3%A0ta"%c]-02018-09-24 12:09:18
44[word="abair%20gun\.\.\."%c]-02018-09-24 12:08:18
45[word="chan%20eil%20eagal%20air%20cho%20beag%20orm"%c]-02018-09-24 12:07:47
46[word="chaidh%20a%20chur%20gu%20taic"%c]-02018-09-24 12:07:25
47%5Bword%3D%22(i%7C%C3%AC%7C%C3%AD)s%22%25c%5D %5Bword%3D%22fh(e%7C%C3%A8%7C%C3%A9)(%C3%A0%7Ca%7C%C3%A1)rr%22%25c%5D-Run error2018-09-24 12:06:51
48%5Bword%3D%22creidim%22%25c%5D-Run error2018-09-24 12:05:51
49[word="ceum%20air%20cheum%20ri"%c]-02018-09-24 12:05:20
50%5Bword%3D%22s%22%25c%5D %5Bword%3D%22ann%22%25c%5D-Run error2018-09-24 12:04:53
51%5Bword%3D%22cul%22%25c%5D %5Bword%3D%22do%22%25c%5D %5Bword%3D%22chinn%22%25c%5D-Run error2018-09-24 12:03:27
52%5Bword%3D%22feuchainn%22%25c%5D %5Bword%3D%22air%22%25c%5D-Run error2018-09-24 12:03:12
53%5Bword%3D%22maighstir%22%25c%5D-Run error2018-09-24 12:02:23
54[word="\."%c] [word="A"%c] [word="'"%c] [word="coimhead"%c]-182018-09-24 12:01:37
55[word="coma%20leat%20dheth"%c]-02018-09-24 12:01:21
56[word="airgeadas"%c]-02018-09-24 12:01:13
57[word="c(h)?(ù|u|ú)b(a|à|á)(i|ì|í)r"%c]Textual restrictions:
Date of Language: 17th c.
12018-09-24 12:00:47
58[word="a"%c] [word="th"%c] [word="'"%c] [word="ann"%c] [word="cuin"%c]-02018-09-24 12:00:21
59[word="fidheall"%c]-382018-09-24 11:59:39
60%5Bword%3D%22p(h)%3Feann%22%25c%5D-Run error2018-09-24 11:59:32
61[word="chaidh%20mo%20thoirt%20%C3%A0s%20mo%20ghabhail"%c]-02018-09-24 11:58:59
62%5Bword%3D%22do%22%25c%5D %5Bword%3D%22mi%22%25c%5D-Run error2018-09-24 11:58:02
63[word="rompa"%c]-9932018-09-24 11:57:53
64[word="b"%c] [word="'"%c] [word="(a|à|á)(i|ì|í)ll(e|è|é)"%c]-1222018-09-24 11:57:41
65[word="bhiatach"%c] [word="math"%c]-32018-09-24 11:57:19
66[word="tha%20dithis%20chloinne%20agam"%c]-02018-09-24 11:57:01
67[word="le%20cion%20fiosrachaidh"%c]-02018-09-24 11:56:59
68[word="d%C3%B9n"%c]-02018-09-24 11:56:34
69[word="guidheam%20soirbheachadh%20Dh%C3%A8%20ort"%c]-02018-09-24 11:56:22
70%5Bword%3D%22na%22%25c%5D %5Bword%3D%22puingean%22%25c%5D-Run error2018-09-24 11:55:44
71[word="bu"%c] [word="choir"%c] [word="dha"%c] [word="bhith"%c]-92018-09-24 11:55:18
72[word="calman"%c]-982018-09-24 11:54:58
73%5Bword%3D%22sg(e%7C%C3%A8%7C%C3%A9)(i%7C%C3%AC%7C%C3%AD)mh(e%7C%C3%A8%7C%C3%A9)(i%7C%C3%AC%7C%C3%AD)l%22%25c%5D-Run error2018-09-24 11:54:35
74[word="driod"%c] [word="-"%c] [word="fhortan"%c]-102018-09-24 11:54:17
75[word="puing"%c]-842018-09-24 11:53:56
76[word="puing"%c]-842018-09-24 11:53:41
77[word="cobhair%20a%20dh%C3%A8anamh%20air%20cuideigin"%c]-02018-09-24 11:53:27
78[word="Mionnachadh.*"%c]-1542018-09-24 11:53:08
79[word="Dùthaich"%c] [word="na"%c] [word="Saorsa"%c]-12018-09-24 11:52:52
80[word="m%C3%AColoinn"%c]-02018-09-24 11:52:50
81[word="cho%20cinnteach%20ri%20earr%20na%20sme%C3%B2irn"%c]-02018-09-24 11:52:48
82[word="DiMàirt"%c]-252018-09-24 11:50:30
83[word="f%C3%A0g%20air"%c]-02018-09-24 11:49:58
84[word="deididh"%c]-82018-09-24 11:49:58
85%5Bword%3D%22mus%22%25c%5DTextual restrictions:
Short Title: An Ròsarnach Vol 4
Run error2018-09-24 11:49:49
86[word="air"%c] [word="feadh"%c] [word="g.*"%c]-2272018-09-24 11:49:43
87%5Bword%3D%22george%22%25c%5D-Run error2018-09-24 11:49:42
88[word="pr%C3%ACobhaideach"%c]-02018-09-24 11:49:26
89[word="An"%c] [word="fhaca"%c]-42018-09-24 11:49:22
90[word="is%20d%C3%B2cha%20gun%20gabh%20thu%20an%20t-aithreachas%20mu%20dheidhinn%20fhathast"%c]-02018-09-24 11:49:14
91%5Bword%3D%22b(h)%3Fr%C3%A8id%22%25c%5D-Run error2018-09-24 11:49:05
92[word="Cainmean"%c]-02018-09-24 11:47:57
93[word="méaranna"%c]-12018-09-24 11:47:08
94[word="tr%C3%A0igh"%c]-02018-09-24 11:46:36
95[word="'"%c] [word="s"%c] [word="e"%c] [word="gun"%c] [word="robh"%c]-22018-09-24 11:46:13
96[word="air"%c] [word="Siorrachd"%c]-52018-09-24 11:46:07
97[word="f(h)?olbh"%c]-3882018-09-24 11:46:06
98[word="s%C3%B9bh"%c]-02018-09-24 11:45:12
99[word="dol%20air%20ais%20air%20do%20chuid%20obrach"%c]-02018-09-24 11:43:35
100%5Bword%3D%22b%22%25c%5D %5Bword%3D%22%27%22%25c%5D %5Bword%3D%22e%22%25c%5D %5B%5D%3F %5Bword%3D%22a%22%25c%5D %5Bword%3D%22%27%22%25c%5D-Run error2018-09-24 11:41:18
<< [Newer queries][Older queries] >>
Powered by CQPWeb