Query history
No. Query     (Show as Simple Query) Restriction Hits Date
1[word="s(h)?(o|ò|ó)p"%c] [word="(a|à|á)s"%c] [word="g(a|à|á)ch"%c] [word="s(e|è|é)(i|ì|í)d"%c]-Run error2019-12-13 10:12:19
2[word="millidh"%c]-2872019-12-13 10:12:15
3[word="feadhainn"%c] [word="de"%c]-1902019-12-13 10:12:06
4[word="tàbh"%c]-342019-12-13 10:11:51
5[word="eadar%20%C3%B2g%20agus%20aosta"%c]-02019-12-13 10:11:46
6[word="(a|à|á)"%c] [word="r(e|è|é)(i|ì|í)r"%c] [word="n(a|à|á)n"%c]-1412019-12-13 10:11:32
7[word="càileachd"%c]-762019-12-13 10:11:30
8[word="stairsneach"%c]-512019-12-13 10:11:25
9[word="m(h)?(o|ò|ó)r(a|à|á)chd"%c]-8462019-12-13 10:11:22
10[word="cleachdadh"%c]-26692019-12-13 10:11:09
11[word="tuath"%c] [word="air"%c] [word="a"%c] [word="'"%c]-262019-12-13 10:10:56
12[word="port%2Badhair"%c]-02019-12-13 10:10:47
13[word="seachain"%c]-992019-12-13 10:10:31
14[word="Barraigh"%c]-1502019-12-13 10:10:25
15[word="stri"%c]-8762019-12-13 10:09:45
16[word="tha"%c] [word="mi"%c] [word="duilich"%c]-2712019-12-13 10:09:24
17%5Bword%3D%22cuimte%22%25c%5D-Run error2019-12-13 10:09:00
18[word="cairdeas"%c]-5342019-12-13 10:08:54
19[word="cuaille"%c]-1012019-12-13 10:08:50
20[word="fo"%c] [word="thuinn"%c]-592019-12-13 10:08:37
21[word="'"%c] [word="s"%c] [word="urrainn"%c] [word="dhomh"%c]-202019-12-13 10:08:20
22[word="as"%c] [word="an"%c] [word="leabhar"%c]-282019-12-13 10:08:13
23[word="ciamar%20a%20tha%20sibh%3F%20tha%20mi%20nam%20%C3%A0bhaist"%c]-02019-12-13 10:08:05
24[word="trasg"%c]-502019-12-13 10:07:48
25[word="mur"%c] [word="toil"%c]-42019-12-13 10:07:17
26[word="chiad"%c] [word="char"%c]-122019-12-13 10:07:14
27[word="neulach"%c]-1302019-12-13 10:06:19
28[word="chroich"%c]-1462019-12-13 10:06:16
29[word="socach"%c]-162019-12-13 10:06:08
30[word="airidh"%c]-19682019-12-13 10:06:05
31[word="nach"%c] [word="lugha"%c]-242019-12-13 10:06:04
32[word=".*ó.*"%c]Textual restrictions:
Short Title: An Gaidheal Vol 3
742019-12-13 10:06:04
33[word="horizon"%c]-182019-12-13 10:05:36
34[word="air"%c] [word="an"%c] [word="dùthaich"%c]-4612019-12-13 10:05:25
35[word="iasgaich"%c]-9092019-12-13 10:05:24
36[word="air"%c] [word="an"%c] [word="dùthaich"%c]-4612019-12-13 10:05:15
37[word="boitein"%c]-272019-12-13 10:05:10
38[word="lobsters"%c]-22019-12-13 10:04:56
39[word="Uile"%c] [word="-"%c] [word="Naomh"%c]-192019-12-13 10:04:44
40[word="fròg"%c]-542019-12-13 10:04:36
41[word="na"%c] [word="dh"%c] [word="'.*"%c]-24572019-12-13 10:04:35
42[word="bothag"%c]-572019-12-13 10:04:30
43[word="fròg"%c]-542019-12-13 10:04:29
44[word="ro"%c] [word="olc"%c]-242019-12-13 10:04:14
45[word="mu"%c] [word="robh"%c]-362019-12-13 10:04:13
46[word="uine"%c] [word="fhada"%c]-942019-12-13 10:04:06
47[word="fo"%c] [word="shroin"%c]-42019-12-13 10:03:58
48[word="feumaidh"%c] [word="gu"%c] [word="bheil"%c]-792019-12-13 10:03:57
49[word="cuairt"%c] [word="a"%c] [word="chur"%c]-582019-12-13 10:03:39
50[word="Odusseus"%c]-7532019-12-13 10:03:19
51[word="ni"%c] [word="math"%c]-1372019-12-13 10:03:06
52%5Bword%3D%22seideadh%22%25c%5D %5Bword%3D%22suas%22%25c%5D-Run error2019-12-13 10:03:05
53[word="beingidh"%c]-122019-12-13 10:02:57
54[word="Air"%c] [word="n"%c] [word="-"%c] [word="ais"%c]-942019-12-13 10:02:56
55[word="Laimh"%c] [word="mo"%c] [word="rùin"%c]-92019-12-13 10:02:47
56[word="chuir"%c] [word="e"%c] [word="na"%c] [word="geasaibh"%c] [word="air"%c]-12019-12-13 10:02:36
57[word="ceart"%c]-80542019-12-13 10:02:25
58[word="Dei.*"%c]-336282019-12-13 10:02:23
59[word="shasunn"%c]-3772019-12-13 10:02:17
60[word="san"%c] [word="Roinn"%c]-1742019-12-13 10:02:15
61[word="suarachas"%c]-972019-12-13 10:02:11
62[word="a"%c] [word="dh"%c] [word="'"%c] [word="òl"%c]-2622019-12-13 10:01:51
63[word="cuideach"%c]-812019-12-13 10:01:41
64[word="gu"%c] [word="moch"%c]-3292019-12-13 10:01:28
65[word="c(h)?r(ì|i|í)ch"%c]-17662019-12-13 10:01:15
66[word="eadar"%c] [word="-"%c] [word="theangachadh"%c]-6802019-12-13 10:01:15
67[word="aiteann"%c]-102019-12-13 10:00:34
68[word="a%20h-uile%20na%20r%C3%ACgh%20air%20an%20stairseach"%c]-02019-12-13 10:00:01
69[word="iur"%c]-112019-12-13 09:59:39
70[word="abhag"%c]-452019-12-13 09:59:05
71[word="colgain"%c]-42019-12-13 09:59:01
72[word="tè"%c]-15352019-12-13 09:58:47
73[word="tiodhlac"%c]-4042019-12-13 09:58:46
74[word="cha"%c] [word="b"%c] [word="'"%c] [word="ann"%c]-19372019-12-13 09:58:42
75[word="brochan"%c]-2012019-12-13 09:58:40
76[word="dara"%c] [word="h"%c] [word="-"%c]-2262019-12-13 09:58:33
77[word="innis"%c] [word="tile"%c]-572019-12-13 09:58:10
78[word="bhon"%c] [word="chraobh"%c]-12019-12-13 09:58:07
79[word="(a|à|á)th"%c] [word="th(e|è|é)"%c]-132019-12-13 09:58:05
80[word="a"%c] [word="'"%c] [word="maireachdainn"%c]-22019-12-13 09:57:52
81[word="mar"%c] [word="fhiachaibh"%c]-3522019-12-13 09:57:41
82[word="mur"%c]+[word="deidhinn"%c]-32019-12-13 09:57:24
83[word="cabadaich"%c]-22019-12-13 09:57:12
84[word="sgiathanach"%c]Textual restrictions:
Date of Language: 1950-1999 or 20th c.
1322019-12-13 09:57:05
85[word="%C3%B2igear"%c]-02019-12-13 09:57:04
86[word="hogha"%c]-12019-12-13 09:57:01
87[word="plèana"%c]-282019-12-13 09:56:59
88[word="sia"%c] [word="mile"%c]-612019-12-13 09:56:55
89[word="sguir"%c] [word="an"%c] [word="stoirm"%c]-22019-12-13 09:56:49
90[word="Ìce"%c]-22019-12-13 09:56:42
91[word=".*.*n"%c]-38622712019-12-13 09:56:39
92[word="fluth"%c]-202019-12-13 09:56:14
93[word="bu"%c] [word="ghlic"%c]-272019-12-13 09:56:14
94[word="tha%20an%20dithis%20aca%20m%C3%B2r%20aig%20a%20ch%C3%A8ile"%c]-02019-12-13 09:56:06
95[word="fuaim"%c]-33802019-12-13 09:55:52
96[word="caidridh"%c]-132019-12-13 09:55:36
97[word="aig"%c]-858162019-12-13 09:55:33
98[word="thoir%20brag%20air"%c]-02019-12-13 09:55:29
99[word="borb"%c]-7562019-12-13 09:55:11
100[word="guidh"%c]-2522019-12-13 09:55:01
<< [Newer queries][Older queries] >>
Powered by CQPWeb