Query history
No. Query     (Show as Simple Query) Restriction Hits Date
101[word="chuir%20thu%20giorag%20orm"%c]-02018-09-25 16:14:36
102%5Bword%3D%22amharas%22%25c%5D-Run error2018-09-25 16:14:22
103[word="clach%20do%20sh%C3%B9la"%c]-02018-09-25 16:14:15
104[word="maigh"%c]-3872018-09-25 16:13:24
105[word="Lios"%c] [word="mor"%c]-22018-09-25 16:11:55
106[word="s(h)?g(a|à|á)(i|ì|í)l.*"%c]Textual restrictions:
Short Title: Sgaile Dhorcha
42018-09-25 16:10:14
107[word="guais"%c]-222018-09-25 16:09:58
108[word="th%C3%A0inig%20air%20c%C3%B9l%20a%20chinn%20a%20thoirt"%c]-02018-09-25 16:09:55
109[word="baobhan"%c]-62018-09-25 16:08:44
110%5Bword%3D%22gnath%22%25c%5D-Run error2018-09-25 16:08:26
111%5Bword%3D%22d%28h%29%3Foireachan%22%25c%5D-Run error2018-09-25 16:07:47
112%5Bword%3D%22bo%22%25c%5D-Run error2018-09-25 16:06:12
113%5Bword%3D%22cha%22%25c%5D %5Bword%3D%22mh%C3%B2r%22%25c%5D %5Bword%3D%22leis%22%25c%5D-Run error2018-09-25 16:03:44
114[word="oineach"%c]-152018-09-25 16:03:35
115[word="leinn"%c]-32222018-09-25 16:02:58
116[word="as"%c] [word="motha"%c] [word="mu"%c] [word="dheidhinn"%c]-02018-09-25 16:02:33
117[word="na"%c] [word="toir"%c] [word="thairis"%c]-32018-09-25 16:02:30
118[word="ann"%c] [word="suainte"%c]-02018-09-25 16:02:25
119[word="camara"%c]-92018-09-25 16:02:14
120[word="mailthean"%c]-22018-09-25 16:02:12
121[word="de"%c] [word="bh"%c] [word="'"%c] [word="ann"%c]-52018-09-25 16:02:08
122[word="nach"%c] [word="tachradh"%c]-442018-09-25 16:02:02
123[word="cearachd"%c]-02018-09-25 16:02:01
124%5Bword%3D%22a%22%25c%5D %5Bword%3D%22do%22%25c%5D-Run error2018-09-25 16:01:59
125[word="dìon"%c]-8072018-09-25 16:01:54
126[word="Columba"%c] [word="cille"%c]-02018-09-25 16:01:51
127%5Bword%3D%22gud%22%25c%5D-Run error2018-09-25 16:01:46
128[word="leinn"%c]Textual restrictions:
Date of Language: 2000-
112018-09-25 16:01:44
129[word="ag"%c] [word="obair"%c] [word="na"%c] [word="talmhainn"%c]-02018-09-25 16:01:42
130[word="ged"%c] [word="is"%c] [word="t-"%c]-02018-09-25 16:01:31
131[word="le"%c] [word="làn"%c] [word="an"%c]-42018-09-25 16:01:28
132[word="ge"%c] [word="air"%c] [word="bith"%c] [word="ciod"%c]-02018-09-25 16:01:18
133[word="sin"%c] [word="fear"%c]-522018-09-25 16:01:17
134[word="léir"%c]-38942018-09-25 16:01:14
135[word="bó"%c]-3402018-09-25 16:01:13
136[word="co"%c] [word="bh"%c] [word="'"%c] [word="ann"%c]-612018-09-25 16:01:12
137[word="m(o|ò|ó)th(a|à|á)"%c] [word="m(u|ù|ú)"%c] [word="dh(e|è|é)(i|ì|í)dh(i|ì|í)nn"%c]-02018-09-25 16:01:12
138[word="uisge"%c] []? [word="mara"%c]-72018-09-25 16:01:10
139[word="aobhag"%c]-02018-09-25 16:01:06
140[word="garranach"%c]-12018-09-25 16:01:06
141[word="ged"%c] [word="as"%c] [word="t"%c] [word="-"%c] [word="samhradh"%c]-02018-09-25 16:01:02
142%5Bword%3D%22greannaich%22%25c%5D-Run error2018-09-25 16:00:40
143%5Bword%3D%22narunn%22%25c%5D-Run error2018-09-25 16:00:20
144%5Bword%3D%22do%22%25c%5D %5Bword%3D%22sin%22%25c%5D-Run error2018-09-25 15:59:51
145[word="chan%20eil%20aithreachas%20sam%20bith%20orm"%c]-02018-09-25 15:59:45
146%5Bword%3D%22mura%22%25c%5D-Run error2018-09-25 15:59:29
147%5Bword%3D%22Teannadh%22%25c%5D-Run error2018-09-25 15:59:09
148[word="Eactoir"%c]-02018-09-25 15:59:00
149[word="dubh"%c]-63612018-09-25 15:58:58
150%5Bword%3D%22ann%22%25c%5D %5Bword%3D%22leatha%22%25c%5D %5Bword%3D%22fh%C3%A8in%22%25c%5D-Run error2018-09-25 15:57:32
151[word="as"%c] [word="fhe%C3%A0rr"%c]-02018-09-25 15:56:41
152[word="ma%2B%27s%2B%C3%A0ill%2Bleibh"%c]-02018-09-25 15:56:30
153[word="thoir%20dhomh%20cr%C3%B9b%20a-steach"%c]-02018-09-25 15:56:25
154%5Bword%3D%22luaithre%22%25c%5D-Run error2018-09-25 15:56:19
155[word="ri%20uchd%20do%20dh%C3%ACchill"%c]-02018-09-25 15:55:56
156[word="chuir%20e%20luim%20air%20gus%20a%20dh%C3%A8anamh"%c]-02018-09-25 15:55:32
157[word="annas"%c]-2262018-09-25 15:54:30
158[word="pàipear"%c] [word="naidheachd"%c]-32018-09-25 15:53:28
159%5Bword%3D%22pawn%22%25c%5D1111111111111%27 UNION SELECT CHAR%2845%2C120%2C49%2C45%2C81%2C45%29%2CCHAR%2845%2C120%2C50%2C45%2C81%2C45%29%2CCHAR%2845%2C120%2C51%2C45%2C81%2C45%29%2CCHAR%2845%2C120%2C52%2C45%2C81%2C45%29%2CCHAR%2845%2C120%2C53%2C45%2C81%2C45%29%2CCHAR%2845%2C120%2C54%2C45%2C81%2C45%29%2CCHAR%2845%2C120%2C55%2C45%2C81%2C45%29%2CCHAR%2845%2C120%2C56%2C45%2C81%2C45%29%2CCHAR%2845%2C120%2C57%2C45%2C81%2C45%29---Run error2018-09-25 15:52:59
160%5Bword%3D%22garg%22%25c%5D-Run error2018-09-25 15:51:13
161%5Bword%3D%22m(h)%3F(a%7C%C3%A0%7C%C3%A1)m(a%7C%C3%A0%7C%C3%A1)(i%7C%C3%AC%7C%C3%AD)dh%22%25c%5D-Run error2018-09-25 15:50:13
162%5Bword%3D%22sam%22%25c%5D-Run error2018-09-25 15:48:29
163[word="cho"%c] []? ([word="agus"%c] | [word="is"%c] | [word="'"%c] [word="s"%c]) [word="a"%c]-67062018-09-25 15:48:25
164[word="mean-"%c]-02018-09-25 15:44:58
165[word="aithreachas%20a%20ghabhail%20mu%20dheidhinn"%c]-02018-09-25 15:44:19
166[word="caibeal"%c]-202018-09-25 15:41:56
167[word="clag"%c]-2262018-09-25 15:41:52
168[word="air%20c%C3%B9l%20an%20t-seanchais"%c]-02018-09-25 15:38:49
169%5Bword%3D%22creidim%22%25c%5D-Run error2018-09-25 15:38:30
170[word="t(h)?ioc.*"%c]-1262018-09-25 15:37:42
171[word="chaidh"%c] [word="iad"%c] [word="uile"%c]-512018-09-25 15:35:42
172%5Bword%3D%22f(h)%3Faighinn%22%25c%5D-Run error2018-09-25 15:32:11
173%5Bword%3D%22ascaoin%22%25c%5D-Run error2018-09-25 15:30:46
174[word="gu%20deireadh%20an%20t-saoghail"%c]-02018-09-25 15:30:25
175%5Bword%3D%22fadadh%22%25c%5D-Run error2018-09-25 15:30:02
176[word="tha"%c]Textual restrictions:
Geographical Origins: Lochaber
21572018-09-25 15:28:49
177%5Bword%3D%22togalach%22%25c%5D %5Bword%3D%22greadhnach%22%25c%5D %5Bword%3D%22so%22%25c%5D-Run error2018-09-25 15:28:00
178[word="bhàth"%c] [word="muir"%c] [word="thu"%c]-22018-09-25 15:27:31
179[word="bha"%c] [word="mi"%c] [word="'"%c] [word="n"%c] [word="dè"%c] [word="'"%c] [word="m"%c] [word="Beinn"%c] [word="Dorainn"%c]-32018-09-25 15:26:06
180%5Bword%3D%22chan%22%25c%5D %5Bword%3D%22eil%22%25c%5D %5B%5D%3F %5Bword%3D%22airson%22%25c%5D-Run error2018-09-25 15:26:00
181[word="ghearaineadh"%c]-82018-09-25 15:23:47
182[word="(a|à|á)nnl(a|à|á)mh"%c]-42018-09-25 15:23:42
183[word="feitheamh"%c] [word="fad"%c]-32018-09-25 15:23:42
184[word="orains"%c]-152018-09-25 15:23:17
185[word="Rinn"%c] [word="esan"%c] [word="sàr"%c] [word="oidhirp"%c] [word="air"%c] [word="na"%c] [word="Gréugaich"%c]-12018-09-25 15:21:04
186%5Bword%3D%22cuisean%22%25c%5D %5Bword%3D%22a%22%25c%5D %5Bword%3D%22%27%22%25c%5D %5Bword%3D%22dol%22%25c%5D-Run error2018-09-25 15:20:49
187[word="ladarna"%c]-1182018-09-25 15:20:21
188[word="burt"%c]-122018-09-25 15:19:04
189[word="leithid"%c] [word="eile"%c]-1502018-09-25 15:18:56
190[word="is%20buidhe%20leam"%c]-02018-09-25 15:18:34
191[word="na"%c] [word="creag"%c]-42018-09-25 15:18:21
192[word="burt"%c]-122018-09-25 15:18:02
193[word="gas"%c]-1362018-09-25 15:17:24
194[word="gas"%c]-1362018-09-25 15:17:09
195[word="burt"%c]-122018-09-25 15:16:59
196[word="burt"%c]-122018-09-25 15:16:53
197[word="burt"%c]-122018-09-25 15:16:48
198[word="burt"%c]-122018-09-25 15:16:41
199[word="burt"%c]-122018-09-25 15:16:32
200[word="burt"%c]-122018-09-25 15:16:23
<< [Newer queries][Older queries] >>
Powered by CQPWeb