Displaying extended context for query match in text 102005
    

taobh eile .
 
Cha ' n ' eil mi ro chinnteach gu bheil Dughall Buchannan an comhnuidh saor o ' n chron cheudna .
 
Saoilidh mi gu ' m faighear eisempleir air a ' pheacadh so ann an “ Latha a ' Bhreathanais ” agus ma dh ' fhaodte anns a ' “ Chlaigeann ; ” ach cha ' n ' eil peacadh Dhughaill an uair is truime e ach faoin ann an coimeas ri peacadh Mhic - Mhaighstir - Alastair ann am “ Beannachadh Luinge ” an uair a tha : “ An fhairge uile is i ' na brochan Strioplach , ruaimleach Le fuil ' s le gaor nam biast lorcach ' S droch dhath ruadh orra ” &c .
 
no ri peacadh Dhonnachaidh Bhain ann am “ Beinn - Dorain ” agus ann an iomadh oran eile .
 
Ann an tuigse , ann an ciall , agus gu h - araid anns an ni sin ris an abrar anns a ' Bheurla taste , bha Buchannan ma dh ' fhaodte , air uairean , an deigh laimh ; ach cha robh na Baird a dh ' ainmich mi r ' an coimeas ris anns na feartan so .
 

Powered by CQPWeb