Displaying extended context for query match in text 101
    

caol ; Ach dh ' fhuirich aon gu daingean tearuinte , Dh ' aindeoin fiachann sudh an fheidh .
 
10 A Ruadh ' s olc a rinn thu oirnn , Bhlais thu sudh an fheidh romham ; Cha do bhlais mi sudh an fheidh , Thuirt an Ruadh gu ladarna dana .
 
11 Bhlais thu sudh an fheidh , Thuirt Oisean an cainnt ghrada ; Cha leigheas mo chreuchdan gu brath , Thuit gach gath o ' m thaobh ach aon .
 
12 Och mo raon ' s truagh mi noch , Nan geilleadh tu dom ' ghuth ; Cha bhithinn gun luth gun treoir , Thuiteadh gach gath aon mar aon , ' S bhitheadh mo thaobh gu fallain beo .
 
13 A Ruaidh is bochd a rinn thu orm , Tha mi nochd gun cholg gun treoir ; Tha thu nochd gun tuar , gun treoir , Cha mhair an aois beo gu brath .
 
14 ' S maith dhuit gu ' n d ' fhalbh gach gath , Ach an aon nach sgar ach bas ; Fossa !
 
fossa !
 
ort a Ruaidh , ' Se d ' ghliocas gun truaigh , gun tur .
 
Bheir Beal dhomhsa

Powered by CQPWeb