Displaying extended context for query match in text 234001
    

sheasgair anns an robh iad bha e cho cùirteil ghrinn ' s a bha e riamh .
 
Chuir e Fionnaghal Dhòmhnullach

[TD 222]

' na suidhe aig a dheas làimh agus Bain - tighearna Mhic - ' ic - Ailein air an làimh eile , agus ghabh iad an tràth neònach so gu cridheil .
 
Ach mu ' n d ' fhuair iad crìoch a chur air , thàinig fios a dh ' ionnsaidh Bain - tighearna Mhic - ' ic - Ailein gu ' n robh an Caiptein Mac Fhearghuis aig Ormaicleit agus e a ' feòirich gu h - amharasach dalma air son bean - an - tighe .
 
B ' fheudar do ' n Phrionnsa a nis dealachadh ri O ' Nèill ged a bha ' n duine truagh a ' griosadh air a chumail .
 
Cha robh aig Fionnaghail ach paipearan - turais air son triùir agus bha an cunnart cruaidh ' s cha robh ùine ri chur seachad .
 
' S e seirbheiseach dìleas blàth - chridheach a bh ' ann an O ' Nèill ged a bha e air uairibh làn brosguil , agus gle mì - thoinisgeach .
 
Dh ' fhaodadh e beagan ' na

Powered by CQPWeb