Displaying extended context for query match in text 102002
    

n oganach aig an robh an drobh air a churam ' fhaicinn cho ealamh agus cho ghrad - charach ' s a bha Donncha , agus an t - astar a chaidh e leo gu bhi ' g an cuideachadh , thug e sea - sgillean dha .
 
Bha sud ' n a mhaoin do Dhonncha .
 
Air dha ' bhi ro ocrach , cheannaich e tri builionnan sgillinn anns a ' cheud bhaile troimh an deachaidh iad ; dhith e aon dhiubh ; thug e aon eile do Oscar , agus ghiulain e an treasamh aon dhiubh fo ' achlais fa chomhair ' fheuma air a thurus .
 
Lean e an drobh gus an d ' thainig an oidhche orra , agus thionndaidh iad a thaobh anns an dubh - thra gu raon ard eadar Uisge Ghala agus Middleton .
 
Leig Donncha e fein sios gu tamh fo fhasgadh seann challaid ; roinn e a ' bhuilionn air Oscar , agus dhith iad an greim tioram gu caidreach le ' cheile .
 
Air do Dhonncha ' bhi ro sgith , thuit e gun dail ann an trom chodal , as nach do dhuisg e gus an robh a ' ghrian

Powered by CQPWeb