Displaying extended context for query match in text 100
    

e na laraich lom , thosdach , gun mhiagh ; Gu ' m b ' e ' n caochala ' goirt e , Gu ' n do chaill sinn gach sochair a b ' fhiach .
 
Cha do shaoil leam , le m ' shùilean , Gu ' m faicinn gach cùis mar a tha , Mur spùtadh nam faoilleach , ' N am nan luidhean a sgaoileadh air blàr ; Thug a chuibhle car tionndaidh , ' S tha ioma fear aime - cheirt an càs ; A Rìgh seall le do chaoimhneas , Air na fir th ' aig na naimhdean an sàs .
 
' S mor eucoir ' n luchd orduigh , An fhuil ud a dhortadh le foill ; Mo sheachd mallachd aig Deorsa , † Fhuair e ' n lath ' ud air ordugh dha fein ; Bha ' n da chuid air a mheoirean , Moran gìogan gun trocair le foill ; Mheal e sinne le chòmhra ' , ' S gu ' n robh ar barail ro mhor air r ' a linn .
 
† Lord George Murray .
 


[TD 37]

Ach fhad ' sa ' s beo sinn r ' ar latha , Bi

Powered by CQPWeb