Displaying extended context for query match in text 101
    

crios ann an ruidhidh gus an tinne b ' fhaide mach .
 
Ach nair chunic an Gille - blar - odhar nach rabh coltas air Oisin gum fagadh e fuighlich , sgriob e leis pios mor do na bha air beulthaobh a Shean - athir , agus chuir e sud air a thaobh fein .
 
Dhith Oisin na bha aig an uair sin ach cha rabh e air a shasuchadh .
 
Dh ' ionndrain e na thug odha leis , agus thubhairt e .
 
O !
 
laochain us ro olc thuaras du na faga du an t - iomlan agam bhithinn cho mhath sa bha mi riamh .
 
Thiodhlaichd Oisin an coir ann am poll choir - Fhinn .
 
Ghluais e fein agus odha chum pillidh do Ghleann - caoin - fheoir , ach se chomhairl ' chinn an ceann odha Oisin gu feuchadh e fuidhidh o Oisin a shean - athir a chuir le craig .
 
Chomhairlich a mhathir dha ro laimh sin a dheanamh .
 
Threoruich se e gu bruaich Uiridh - Bhiatich ris an gaorir gu cummanda nois Uiridh ' n - fhithich , agus dh ' fhag e sud e .
 
Thuit e leis a chraig agus

Powered by CQPWeb