Displaying extended context for query match in text 197
    

cunnart ag iarraidh faighinn às ged nach biodh grèim aca ach air ròpa anns am biodh snaidhm loisgte , .
 
i .
 
bhiodh cothrom math ann gum briseadh e .
 
AN T - OS - NÀDAR ( 119 ) ' S e seo an làimh gun fuil is gun feòil tha ag iarraidh thusa , a thàilleir .
 
( ABh )

[TD 174]

' S e earrann a tha seo à seann sgeulachd a bhite ag innseadh anns an dùthaich .
 
Cha chreid mi nach eil cuid dhith a ' nochdadh ann an Naidheachd 137 – às aonais na h - abairt seo – ged a bha Isbeil Anna ag ràdh rium gur ann bho chaileig à Steòrnabhagh a chuala i fhèin i .
 
( 120 ) Cha ruig thu leas a bhith a ' còineadh : cha d ' rinn Kaiser pileir nì cron do do mhac ann an seo .
 
( ABh ) ' S ann a thuirt ban - fhiosaiche ionadail na faclan sin ri boireannach às an àite .
 
Bha i air ortha a dhèanamh airson mac a ' bhoireannaich a bha siud nuair a bha aige ri falbh na shaighdear gus an Cogadh Mòr .
 
Coim .
 

Powered by CQPWeb